Friday, June 11, 2010

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္နိုင္ငံေရး(၃)

   မိလိႏၵပဥွာတြင္လည္း ဤသို႔ဆိုထားပါသည္ ။

မင္းႀကီး ၊ ဥပမာ တစ္နည္းေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ အစြမ္းသတၱိ မရွိ ၊ အမ်ဳိးယုတ္၏ ။ 

နည္းေသာပညာရွိ၏ ။ ႀကီးက်ယ္စြာေသာ မင္း၏ အျဖစ္ကိုရေသာ္ တစ္ခဏခ်င္းျဖင့္ ေဖာက္

ျပန္၏ ။ ပရိသတ္ကိုဖ်က္ဆီး၏ ။ ေနာက္သို႔ ဆုတ္၏ ။ အစိုးရေသာအျဖစ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ငွာမတတ္နိုင္ရာ ။ ထိုသို႔ေသာ မထိုက္တန္ေသာ မင္းအား ျပည္သူတို႔က ညွဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္ရာ

သည္ ၊ ျပည္သူတို႔က အျပစ္ဒဏ္ ခတ္ရာသည္ ၊ တိုင္းသူျပည္သားတို႔သည္ ဥပေဒကို ခ်ဳိး 

ေဖာက္ေသာကာလ အျပစ္ဒဏ္ ခတ္ရာ သကဲ့သို႔ ထိုသို႔ေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ မအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 

မင္းကိုလည္း အျပစ္ဒဏ္ ေပးရမည္ ။ ထို႔အျပင္ မင္းကဲ့သို႔ မက်င့္ ၊ ဓားျပကဲ့သို႔ က်င့္ေသာ မင္း

အားလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို မျပဳရာ ။

            ဇာတက ထဲတြင္လည္း အျပစ္မရွိသည့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကိုသာ အျပစ္ဒဏ္ေပးၿပီး

တကယ့္လက္သည္ တရားခံကိုျဖင့္ အျပစ္မေပးဘဲထားသည့္ မင္းသည္ တိုင္းျပည္ အုပ္ ခ်ဳပ္ဖို႔

မသင့္သည့္ မင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ ။

        မင္းတို႔မည္သည္ မိမိကိုယ္ကို တိုးတက္မႈရွိေအာင္ မိမိ၏ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုကို မိမိဘာ

သာ အျမဲတမ္း စိစစ္မႈ ရွိရမည္ ။ ျပည္သူလူထု၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို သိေနေအာင္ အၿမဲ စနည္းနာ

ရမည္ ။ မိမိသည္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အမွားအယြင္း တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳမိျခင္း ရွိမရွိကို အကဲ

ခတ္ေနရမည္ ။

         အကယ္၍ မိမိသည္ တရားသျဖင့္ မအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ အမွားအယြင္း တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳခဲ့

မိၿပီဟု သိျမင္လာေသာအခါမွာလည္း ျပည္သူလူထုက မတရားေသာ မင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေၾကာင့္ ငါ

ငါတို႔ပ်က္စီးရၿပီဟု အျပစ္တင္ ေ၀ဖန္လာၾကလိမ့္မည္ ။ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာမင္းသည္ မတရား

သျဖင့္ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ၊ မတရားသျဖင့္ အခြန္အတုတ္ေကာက္ခံျခင္း ၊ အျခားေသာနည္းမ်ား

ျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ၊ အဂတိအမ်ဳိးမ်ဳိး လိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက ထိုမင္းအားတစ္နည္း

မဟုတ္တစ္နည္းအားျဖင့္ တံု႔ျပန္လာၾကလိမ့္မည္ ။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ မင္းသည္ တရားသျဖင့္ အုပ္

ခ်ဳပ္ေသာအခါ ျပည္သူလူထုက အရွင္မင္းႀကီး သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား

ေတာင္းၾကလိမ့္မည္ ။

                                                                                           ( မဇၥ်နိမနိကာယ္ )

       ျမတ္စြာဘုရားသည္ အုပ္စိုးသူ အစိုးရမင္းတို႔၏ အက်င့္သီလ ေကာင္းမြန္ေရးကို အေလးေပး

ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္ ။ အက်င့္သီလေကာင္းမြန္ၿပီး ျပည္သူလူထုက အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခ်ဳပ္

အျခာအာဏာကို ျပည္သူလူထုဘ၀ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ၊ တိုးတက္ႀကီးပြားေစေရးအတြက္

အသံုးျပဳေရး ေဟာၾကားခ်က္မ်ားက အာေသာက ဧကရာဇ္ ဘုရင္ႀကီးကို ဘီစီ ၃၀၀ ခန္႔က အလြန္

အားေပးအားေျမွာက္ျပဳခဲ့ပါသည္ ။ ဤတရားမ်ားႏွင့္အညီ အုပ္စိုးေတာ္မူခဲ့သည့္အတြက္ အာေသာက

မင္းႀကီး၏ ဂုဏ္သတင္းသည္ လူ႔သမိုင္းတြင္ ထြန္းပခဲ့ပါသည္ ။ အာေသာကမင္းႀကီးသည္ ျမတ္ဗုဒၶ 

ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားဓမၼမ်ား ႏွင့္အညီ မင္းျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။ သူ၏ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္း

ျပည္မ်ားအေပၚ နယ္ခ်ဲ႕လိုျခင္း သေဘာထားကို ေၾကျငာေတာ္မူခဲ့သည္ ။ ထိုအေၾကာင္းကိုလည္း  

အျခားေသာ ျပည္ေထာင္ မင္းမ်ားထံ တမန္ေစၿပီး  သိၾကားေစေတာ္မူသည္ ။

               တစ္ပါးေသာမင္းမ်ားအေပၚ သူထားရွိသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး သေဘာထားကို ယံုၾကည္

စိတ္ခ်ရေအာင္ အခိုင္အမာျပဳခဲ့ပါသည္ ။ သူ႔လက္ထက္တြင္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း ၊ သစၥာရွိျခင္း

၊ ကရုဏာထားျခင္း ၊ ၾကင္နာသနားၿပီး အၾကမ္းမဖက္ျခင္း ၊သတၱ၀ါအားလံုးအေပၚ ေထာက္ထား

ညွာတာေသာစိတ္ ရွိျခင္း ၊ အသံုးအျဖဳန္း မႀကီးျခင္း ၊ သိမ္းပိုက္မႈ မျပဳျခင္း ၊ တိရစ ၦာန္မ်ားအား

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳေရး ဆိုသည့္ အားရွိေသာ တရားမ်ား ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ မင္း

လုပ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။ မင္းႀကီးသည္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ကိုလည္း အားေပး 

ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ ။ မတူေသာဘာသာ၀င္ အခ်င္းခ်င္း ေလးေလး စားစားဆက္ဆံေရး ကိုလည္း အား

ေပးေတာ္မူသည္ ။ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူလူထုအမ်ား ရွိရာ အရပ္သို႔လည္း မၾကာခဏ

ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သြားေရာက္ၿပီး တရား ဓမၼမ်ားကို ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူသည္ ။ ျပည္သူ႕ 

 သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္

ႀကီးၾကပ္ၿပီး တည္ေထာင္သည္ ။ ေဆးရံုမ်ား တည္ေဆာက္သည္ ။ လူမ်ားအတြက္ေရာ ၊  

တိရစ ၦာန္မ်ားအတြက္ပါ ေဆးရံု ေဆးခန္းမ်ားကို ထူေထာင္သည္ ။ ေဆးမ်ားကို ေ၀ငွသည္ ။

လမ္းေဘး အရိပ္ရ သစ္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေစသည္ ။ ေရတြင္း ေရကန္မ်ားကို တူးေဖာ္ေစသည္ ။

ေရအိုးစင္မ်ား ၊ ဇရပ္မ်ားကို လည္း တည္ေဆာက္ၿပီး လွဴဒါန္းခဲ့သည္ ။ အထူးသျဖင့္ တိရစၦာန္မ်ား

အေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို တားျမစ္ေတာ္မူခဲ့သည္ ။

            တစ္ခါတစ္ရံ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကို လူမႈျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသမားႀကီး အျဖစ္လည္း 

ေဖာ္ျပ ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္ ။ တျခားေသာ လူမႈျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အလုပ္မ်ားအနက္ အထူးသျဖင့္

အိႏၵိယျပည္တြင္ အရိုးစြဲေနေသာ ဇာတ္စနစ္ကို ဗုဒၶက ရႈတ္ခ် ျပစ္တင္ေတာ္မူ သည္ ။ လူ အခ်င္းခ်င္း

တန္းတူညီတူထားေရး သေဘာထားအျမင္ကို အသိအမွတ္ျပဳေတာ္မူ သည္ ။ လူမႈစီးပြား တိုးတက္ႀကီး

ပြားေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အေရးထား ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္ ။ ဥစၥာဓနမ်ားကို အညီအမွ်

ျဖန္႔ေ၀ခံစားရေရးကို အေရးတႀကီးထားၿပီး ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ အလြန္အမင္း မကြာျခားေရးကိုလည္း

ေဟာၾကား ဆံုးမေတာ္မူပါသည္ ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူမႈ ဘ၀ အဆင့္အတန္းကိုလည္း ျမွင့္တင္ေတာ္

မူပါသည္ ။ အုပ္စိုးသူအစိုးရ၏လုပ္ငန္းထဲတြင္ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ပူးတြဲ

လုပ္ေဆာင္ရန္ေထာက္ခံၿပီး ျပညႊန္ေတာ္မူသည္ ။ ေနာက္ၿပီး လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္

ေလာဘတဏွာ ဦးစီးၿပီး မလုပ္ၾကရန္ ေမတၱာ ကရုဏာႏွင့္ စာနာေထာက္ထားစိတ္ျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ 

 ၾကဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္း ဆံုးမေတာ္မူပါသည္ ။

             ထိုအေရးကိစၥမ်ားထက္ ပိုၿပီး လူသားမ်ားအတြက္ ျမတ္စြာဘုရား ျပဳခဲ့သည့္ အက်ဳိးျပဳ

လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုရွိ၏ ။ ထိုအလုပ္မ်ဳိးကို ဗုဒၶ မတိုင္မီကလည္း ဘယ္သူမွ လုပ္ရေကာင္းမွန္း

မသိသည့္ကိစၥျဖစ္၏ ။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ လူသားတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း အျမစ္စြဲေန

သည့္ မေကာင္းမႈသေဘာထားေတြကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္ ။ ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲေရးကို အျပင္ပန္း ဗဟိဒၶအားျဖင့္ လုပ္တာက ေရတိုပဲ ရ၏ ။ တကယ္တမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္း

လဲေရး လုပ္ခ်င္လွ်င္ စိတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးလုပ္မွ ျဖစ္ ၏ ဆိုသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေဟာၾကား

ေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။

        အင္အားကို အသံုးျပဳၿပီး လုပ္သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသည္ ခဏပဲခံမည္ ျဖစ္၏ ။ အဘယ္

ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ စြဲစရာ အျမစ္ မပါေပ ။ အကိုင္းအခက္ေတြက ေဘး

ျပင္္ဘက္ကို ျဖာထြက္ေနၾကပါ၏ ။ ဘ၀င္စိတ္ ဆိုသည့္ မကုန္ခန္း နိုင္သည့္ ရင္းျမစ္ေတြဆီက အဆီ

ၾသဇာဓာတ္ကို ရေနလို႔ ျဖစ္၏ ။ တကယ္တမ္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ

လိုသည့္စိတ္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနမွသာလွ်င္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္ ။ လူေတြသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ အမွန္တရား

ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးမႈ လူ အခ်င္းခ်င္း တရားမွ်တေစလိုမႈ ဆိုသည့္ တရားမ်ားဆီက ရွင္သန္အားကို ရရွိေန

သေရြ႕ရပ္တည္ ရွင္သန္ေနၾကမွာပဲ ျဖစ္သည္ ။

         ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ တရားသည္ နိုင္ငံေရးဒႆနကို အေျခခံၿပီး ေဟာတာ

မဟုတ္ေပ ။ ေနာက္ၿပီး ထိုတရားမ်ားသည္ လူေတြအတြက္ ေလာကီ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာေတြ ရဖို႔ကို 

အေျခခံေဟာၾကားတာလည္း မဟုတ္ေခ် ။ နိဗၺာန္ မဂ္ဖိုလ္ကို ရည္သန္ၿပီး ေဟာၾကားတာေတြခ်ည္း

ျဖစ္၏ ။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ တဏွာကိုေသေအာင္သတ္ဖို႔ပင္

ျဖစ္သည္ ။ တဏွာက လူသားမ်ားကို ေလာကေထာင္ထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ အက်ဥ္းခ်ထားတာ ျဖစ္

သည္ ။ ဓမၼပဒထဲတြင္ပါသည့္ ပါဠိစာပုိဒ္တစ္ခုသည္ ထိုအခ်က္ကို ေပၚလြင္ ထင္ရွားေစပါသည္ ။

ေလာကီခ်မ္းသာရေၾကာင္းက တစ္လမ္း ၊ ဘာသာေရး ဘ၀ကို ထူေထာင္ၿပီး နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း

တရားတစ္လမ္း ျဖစ္၏ ။ သို႔ေသာ္ လည္း ထိုစကားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ၏ နိုင္ငံေရးႏွင့္ဘာမွ

မပတ္သက္ၾကဘူးဆိုသည့္ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ဳိးေတာ့ မသက္ေရာက္ေပ ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲက

လူေတြ၏ဘ၀ကို တရားဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပံုေဖာ္ယူၾကရတာ ျဖစ္၏ ။ စီးပြားေရး

အစီအမံေတြကိုလည္း နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ အတြင္းမွာပဲ လုပ္ခြင့္ရၾကတာ ျဖစ္၏ ။ ထိုအရာေတြကို ဒီ

နိုင္ငံတြင္းမွ နိုင္ငံေရးက ၾသဇာသက္ေရာက္ပါသည္ ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြလည္း

နိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္လိုၾကသည္ ။ သို႔ေသာ္လည္း နိုင္ငံေရး အာဏာရဖို႔ ဘာသာေရးကိုေတာ့ ခုတံုး

မလုပ္သင့္ေခ် ။


က်မ္းညႊန္း -

ဆန္းလြင္(ရွင္အာဒိစၥရံသီ)
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ယံုၾကည္ၾကတာက

 

            

/

.................................................................................................................  

(၂) ျပစ္မွားမႈ ဖ်က္ဆီးလိုမႈ ( ေဒါသ )

             ေဒါသ၏သေဘာသည္ကား ဖ်က္ဆီးလိုမႈ ၊ ျပစ္မွားမႈပင္ ျဖစ္၏ ။ ငါ့ရဲ႕အက်ဳိးမဲ့ကို ျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီ

ဆိုၿပီး ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕သည္လည္း ေဒါသပင္ျဖစ္သည္ ။ အာဃာတလည္း ေဒါသ ၊ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ရာတြင္ အတိတ္

ကာလကလည္း ငါ့ရဲ႕အက်ဳိးမဲ့ကို ျပဳခဲ့ၿပီ ။

            ခုလည္း ျပဳေနဆဲ ၊ ေနာင္အခါလည္း ျပဳဦးမွာပဲ ဆို၍ အတိတ္ ၊ ပစၥဳပၸန္ ၊ အနာဂတ္ ကာလ

သံုးပါးစလံုးတြင္ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕တတ္သည္ ။ ကိုယ့္အေပၚတြင္ ျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ အက်ဳိးမဲ့ ျပဳမႈအေပၚတြင္သာ

ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕တတ္သည္ မဟုတ္ေပ ။

           ကိုယ့္မိတ္ေဆြ ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ခ်စ္သူအေပၚတြင္ အက်ဳိးမဲ့ျပဳ လွ်င္လည္း အတိတ္ ၊ ပစၥဳပၸန္ ၊

အနာဂတ္ ကာလသံုးပါးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရန္ၿငိဳး ( အာဃာတ) ျပဳတတ္သည္ ။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္မခ်စ္

ခင္သူ ၊ မုန္းတီးသူ၏အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္လွ်င္လည္း ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္သူအေပၚ  ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕တတ္

ျပန္၏ ။

          ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ရာတြင္လည္း အလြန္အမင္း ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕တတ္ျခင္းလည္း ရွိသည္ ။ ပဋိဃာတ ဟုေခၚ

သည္ ။ ပဋိဃ ဆိုသည္မွာ ထိပါးျခင္း ၊ မုန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္ ။ ေဒါသေၾကာင့္ အလြန္အမင္း

ဆန္႔က်င္ျခင္းလည္း ရွိသည္ ။ အမ်က္ထြက္ျခင္း ၊ စိတ္ဆိုးျခင္း ဆိုသည္လည္း ေဒါသပင္ ျဖစ္သည္ ။

           ေဒါသသည္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းလွသည္ ။ ေဒါသျဖစ္လာလွ်င္ ဖ်က္ဆီး ေခ်မႈန္းပစ္

 ခ်င္ၾကသည္ ။ အလြန္အမင္း ျပစ္မွားလိုျခင္း ျဖစ္၏ ။ ကိုယ္မုန္းတီးသူ၏ ပ်က္စီးျခင္း ၊ ဆံုး ရႈံးျခင္း ၊

နစ္နာျခင္း ၊ ဘ၀ပ်က္ျခင္းကို ျမင္ရၾကားရလွ်င္ အားရ၀မ္းသာ ျဖစ္သည္ ။ ဤသည္လည္း ေဒါသ 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ စိတ္၏ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာ ၊ ေဖာက္ျပန္ ျခင္းသေဘာပင္ ျဖစ္သည္ ။

-         ေဒါသေၾကာင့္ စိတ္သည္ ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္လာသည္ ။

-         ေဒါသေၾကာင့္ စကားေျပာသည့္အခါတြင္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မေျပာနိုင္ေတာ့ေပ ။

-         ေဒါသျဖစ္ခ်ိန္တြင္ မိမိစိတ္သည္လည္း ပင္ကို ပကတိစိတ္ မဟုတ္ေတာ့ေပ ။ ဘီလူးစိတ္ ၊

  သရဲစိတ္လို ျဖစ္လာသည္ ။ စိတ္ေဖာက္ျပန္လာသည္ ။ စိတ္ထဲတြင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္း ၊

မလိုလားျခင္းသာ ထင္ရွားရွိေနသည္ပင္လွ်င္ ေဒါသ၏သေဘာ ျဖစ္သည္ ။

 

က်မ္းကိုး -             


ဦးဆန္းလြင္ (ရွင္အာဒိစၥရံသီ)

ဗုဒၶဘာသာအေျခခံအယူအဆမ်ား


/

.........................................................................................................................

  

Monday, June 7, 2010

ကိေလသာဆယ္ပါးကို နားလည္ျခင္း

                 ေထရ၀ါဒအေျခခံ အယူအဆမ်ား၌ ကိေလသာဆိုသည့္ စကားတစ္လံုးကို အသံုးမ်ား ၾက၏ ။

သို႔ေသာ္ကိေလသာ၏အနက္အဓိပၸာယ္ကို မသိသူကမ်ားမည္ထင္ပါသည္ ။

           ကိေလသဆိုသည့္စကားသည္ လူ႔စိတ္တြင္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ထူးျခားေသာသေဘာတရား

တစ္ခုကို ဗုဒၶမွ ထိုးထြင္း သိျမင္ထားျခင္းျဖစ္၏ ။ မေကာင္းမႈ ၊ ဒုစရိုက္ ၊ အျပစ္ဆိုသည္ကား ကံ 

( ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ ) ပါမွ ျဖစ္၏ ။ ကိေလသကား စိတ္အစဥ္တြင္ ကပ္၍ပါေနသည့္ စိတ္ကို

ညစ္ညဴးေစသည့္ တရား ျဖစ္သည္ ။ ကိေလသကို ျမန္မာလိုျပန္လွ်င္ (သတၱ၀ါတို႔ကို) ပူပန္ေစတတ္ ၊

ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ တရားဟု ျပန္၏ ။ ကိေလသာဆယ္ပါးဆိုသည္မွာ -

(၁) လိုခ်င္တက္မက္မႈ (ေလာဘ )

(၂) ျပစ္မွားမႈ ဖ်က္ဆီးလိုမႈ ( ေဒါသ )

(၃) အမွန္ကိုမသိမႈ ေတြေ၀မႈ ( ေမာဟ )

(၄) ငါသာလွ်င္ ျမတ္သည္ဟု ထင္မွတ္ၿပီး ေထာင္လႊားမႈ ( မာန )

(၅) အျမင္အယူအဆမွားမႈ ( ဒိ႒ိ )

(၆) ယံုမွားသံသယျဖစ္မႈ ( ၀ိစိကိစ ၦာ )

(၇) စိတ္ရဲ႕ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ေက်နပ္မႈ ( ထိန )

(၈) စိတ္ရဲ႕ပ်ံ႕လြင့္မႈ ( ဥဒၶစၥ )

(၉) မေကာင္းမႈျပဳျခင္းကို မရွက္တတ္သည့္သေဘာ ( အဟိရိက )

(၁၀) ကာယဒုစရိုက္ မေကာင္းမႈ က်ဴးလြန္ျခင္းကို မေၾကာက္မႈ ( အေနာတၱပၸ )

           

၁ ။ လိုခ်င္တက္မက္မႈ ( ေလာဘ )

             ေလာဘသည္ လူကိုအစဥ္သျဖင့္ ပူေလာင္ေစ၏ ၊ အစဥ္သျဖင့္ ႏွိပ္စက္၏ ၊ အစဥ္သျဖင့္

နစ္မြန္းေအာင္လုပ္တတ္၏ ဆိုသည္ကို သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ႀကီးျဖင့္ထိုးထြင္းၿပီးမွ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား

ေဟာၾကားထားျခင္းသည္ အ့ံဩစရာသိပ္ေကာင္း၏ ။

            ေလာဘ၏အရင္းခံသေဘာမွာ ၊ တက္မက္ျခင္းသည္ ေလာဘ ျဖစ္၏ ။ ဤေလာဘကို

အေၾကာင္းခံၿပီးျဖစ္လာသည့္ ပူေလာင္ေစေသာတရားေတြသည္ ပုထုဇဥ္ကို မေနသာ မထိုင္သာေအာင္

ႏွိပ္စက္သည့္တရားေတြက သိပ္မ်ား၏ ။ ေလာဘေၾကာင့္ -

(၁) စြဲလမ္းျခင္းသေဘာ ( ရာဂ ) ျဖစ္လာ၏ ။

(၂) အျပင္းအထန္ စြဲလမ္းျခင္း ( သာရာဂ ) ျဖစ္လာသည့္အခါ လူ႔စိတ္သည္ အိပ္မရ ၊ စားမ၀င္ ရင္ပူနာ

     ကပ္လာ၏ ။ ေလာဘေၾကာင့္ သတၱ၀ါတို႔၏စိတ္သည္ ျမင္ရာၾကားရာနံရာ စားရာ အာရံုအမ်ဳိးမ်ဳိး၏

     ဆြဲေဆာင္ျခင္းကို ခံရ၏ ။ အာရံုဆြဲေဆာင္လာသည့္အခါ မဆန္႔က်င္နိုင္ေတာ့ေပ ။ ရုန္းမထြက္နိုင္

     ပဲ လိုက္ပါသြား၏ ။

                အာရံုျမင္လွ်င္လိုခ်င္၏ ။ ထို လိုလားသည့္သေဘာသည္ ေလာဘ၏သေဘာပင္ ျဖစ္သည္ ။

အဘယ္ေၾကာင့္လိုခ်င္သနည္းဆိုလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္းဆိုသည့္ နႏၵီသေဘာေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္၏ ။ ၎သည္

လည္း ေလာဘ၏ အျခင္းအရာပင္ ျဖစ္၏ ။ ျမင္ရာ ၊ ၾကားရာ ၊ ႏွစ္သက္ ရံုတင္မက ႏွစ္သက္သည္ကို

ေမ့ေပ်ာက္ပစ္လို႔ပင္ မရေခ် ။ စြဲလမ္းသြား၏ ။ ၎ကို (နႏၵီရာဂ) ဟုေခၚ၏ ။

             ရူးသြပ္ျခင္းဆိုသည္မ်ားမွာ ထို ( စိတၱႆသရတာ) ဆိုသည့္ စိတ္၏ ျပင္းစြာစြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္

ေလာဘသည္ အာရံုမွန္သမွ်ကို လိုလား၏ ။ လိုခ်င္အားႀကီးလြန္းေသာေၾကာင့္ မိန္းေမာမႈေတာင္ ျဖစ္

၏ ။ မရလွ်င္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာင္ သတ္ေသပစ္ ဖို႔ ၀န္မေလးေခ် ။ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ျဖင့္ သတိသပၸဇဥ္

လံုး၀ကင္းစင္သြားေအာင္ေတာင္ လုပ္တတ္၏ ။ ဓမၼသဂၤဏီဟုေခၚသည့္အဘိဓမၼာက်မ္းတြင္ေဟာထားသည့္

တရားေတြသည္ အလြန္ပင္ နက္နဲ၏ ။

            ေလာဘသည္ အာရံုမရွိလွ်င္ မေနနိုင္ေပ ။ အာရံုမွန္သမွ်ကို ရေအာင္အားထုတ္ တတ္သည့္

သေဘာရွိ၏ ။ ျဖစ္ရာဘ၀တိုင္းတြင္လည္း ေလာဘသည္ မိမိ၏ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေသာ အေဖာ္ ျဖစ္ေန၏ ။

သတၱ၀ါမ်ားအား ဘ၀သို႔ ဆြဲေဆာင္တတ္သည့္ ဘ၀ႀကိဳးႏွင့္လည္း တူ၏ ။ သို႔ျဖစ္၍ ေလာဘေၾကာင့္ 

 ခ်မ္းသာကိုမရနိုင္ ၊ အက်ဳိးမဲ့ဆင္းရဲကိုသာ ရေစတတ္၏ ။ ဆင္းရဲျခင္းကို အလြန္အမင္းျဖစ္ေစသည္လည္း

 ေလာဘပင္ ျဖစ္၏ ။

           

-         ခ်စ္ႀကိဳက္ ေပါင္းေဖာ္ ေရာေႏွာျခင္းသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         ခ်စ္ႀကိဳက္ေသာေၾကာင့္ ငဲ့ကြက္ တြယ္တာျခင္းသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         ေႏွာင္ဖြဲ႕တတ္ျခင္းသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         ေတာင့္တျခင္း ၊ တမ္းတျခင္း ၊ လြမ္းဆြတ္ျခင္းသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         အဆင္း ၊ အနံ႔ ၊ အရသာ ၊ အသံ ၊ အေတြ႔အာရံု အားလံုးကို ေတာင့္တျခင္း ၊ ပစၥည္းဥစၥာ

ေတာင့္တမႈ ၊ သားသမီး၌ ေတာင့္တမႈ ၊ အသက္ရွင္ျခင္း၌ေတာင့္တမႈ ၊ က်န္းမာျခင္း၌

ေတာင့္တျခင္း သေဘာေတြသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         ငါ့ဟာ ၊ ငါ့ဥစၥာဟု ေျပာဆိုေစတတ္သည့္ တပ္မက္မႈသေဘာ ၊ အခ်ိန္ရွိသေရြ႔ ငါ့ဟာ ငါ့ ဥစၥာ

ဟု ေျပာဆိုေစတတ္သည့္ တပ္မက္ျခင္းသေဘာသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         အၿမီးႏွံ႔ေသာေခြးလိုပင္ လာဘ္လာဘ၌ တပ္မက္ တုန္လႈပ္သည့္သေဘာသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         မသင့္ေလ်ာ္ေသာအရာ၌တပ္မက္ျခင္း ၊ အဓမၼရာဂသည္လည္း ေလာဘပင္ျဖစ္၏ ။ အဆမတန္

လိုခ်င္အားႀကီးမႈ ၀ိသမေလာဘ ၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ၊ ေတာင့္တျခင္း ၊ ခ်စ္ခင္ျခင္းသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         ၀ဋ္ဆင္းရဲတြင္ နစ္ျမဳပ္ေစတတ္ျခင္းသေဘာ (ဩဃ)သည္လည္း တရားကိုယ္အားျဖင့္ ေလာဘ ၊

-         ၀ဋ္ဆင္းရဲတြင္ ယွဥ္ေစတြဲေစတတ္သည့္ ေယာဂသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         ၀ဋ္ဆင္းရဲတြင္ ဆက္စပ္ထံုးဖြဲ႔ျခင္း ဂႏၴ သည္လည္း ေလာဘ ၊

-         သတၱ၀ါမ်ားကို ၀ဋ္ဆင္းရဲတြင္ ေႏွာင္ဖြဲ႔ေစတတ္သည္လည္း ေလာဘ ၊

-         စိတ္ကိုကပ္ၿပီး ညစ္ႏြမ္းေစတတ္ေသာ သေဘာသည္လည္း တရားကိုယ္အားျဖင့္ ေလာဘ ၊

-         ဆင္းရဲျခင္း၏ အေျခအျမစ္ ဒုကၡမူလသည္လည္း ေလာဘ ၊

-         အကုသိုလ္တရားတို႔၏ မူလအေျခအျမစ္ အကုသလမူလသည္လည္း ေလာဘ ၊

  ပင္ျဖစ္သည္ ။

က်မ္းကိုး -             


ဦးဆန္းလြင္ (ရွင္အာဒိစၥရံသီ)

ဗုဒၶဘာသာအေျခခံအယူအဆမ်ား


/

.........................................................................................................................

  

Friday, April 2, 2010

ဘုရားေလာင္း၏ၾကင္ယာေတာ္ႏွင့္သားေတာ္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္


     ဗုဒၶ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဘ၀မွ ၾကင္ယာေတာ္ ၊ သားေတာ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္

၍အျငင္းပြားေနၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္ ။

              ပထမလူတစ္စုမွာ ေဂါတမဘုရားရွင္သည္ မင္းသားဘ၀တြင္ မယား ၇ ေယာက္ ၊ သား ၇

ေယာက္ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေရးသားတင္ျပၾကသည္ ။ ၎မယား ၇ေယာက္မွာ -

၁ ။ သုဘနာ ႏွင့္သားေတာ္ သမ၀တၱကၡႏၶ 

၂ ။ သဗၺကာမာ ႏွင့္သားေတာ္ အတုလ

၃ ။ သုစိတၱာ ႏွင့္သားေတာ္ သုပၸဗုဒၶ 

၄ ။ ေရာစီနီ  ႏွင့္သားေတာ္ ဥတၱရ

၅ ။ ရုစဂၢတီ  ႏွင့္သားေတာ္ သတၱ၀ါဟ 

၆ ။ သုနႏၵ   ႏွင့္သားေတာ္ ၀ိဇိတေသန

၇ ။ ယေသာဓရာဗိမၼာေဒ၀ီ ႏွင့္သားေတာ္ ရာဟုလာ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆိုေလသည္ ။

              ဒုတိယလူစုမွ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မယား ၇ေယာက္ ၊ သား ၇ ေယာက္ ရွိသည္ဟု

မၾကားဖူး ။ (ဗုဒၶဘာသာအေထြေထြနိဗၺာန္ေပါက္လက္စြဲက်မ္း) စာမ်က္ႏွာ၉၀တြင္ မယား ၅ ေယာက္

၊ သား ၅ ေယာက္ရွိ ေၾကာင္း ျပဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ဖူး ဖတ္ဖူးေၾကာင္းေျပာဆို ေရးသားလာၾက

ျပန္သည္ ။ ၎ မယား ၅ ေယာက္ ၊ သား ၅ ေယာက္ အမည္ မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၉၀ တြင္ ေအာက္ပါ

အတိုင္း ေရးျပထားပါသည္ ။ -

             ဗုဒၶ၀င္အ႒ကထာတြင္ ဤသို႔လာ၏ ၊ သိဒၶတၳမင္းသားအား ေျမာက္သား ငါးေယာက္ရွိ၏ ။

ပထမ ယေသာဓရာ ၊ ထို႔ေနာက္ သုမိတၱ ၊ ကၪၥန ၊ မဂၤလ ႏွင့္မလႅိကာမိဖုရား ဟူ၍ ငါးပါး

ျဖစ္သျဖင့္ သားလည္း ငါးေယာက္ ျဖစ္ေလသည္ ။ ယေသာဓရာ၏သားႀကီး ရာဟုလာ ၊  

 သုမိတၱာ၏သားကား ပုတၱ ၊ ကၪၥန၏သားကား ဥပေရာဂ ၊ မဂၤလ၏သားကား သဃၤာ၀ရ ၊

မလႅိကာ၏သားကား ဇာတိ၀ရ ျဖစ္၏ ။ ေပါင္းစုက ပၪၥပုတၱဘြဲ႕ေတာ္ရ၍ အရိယာငါးပါး

ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶ၀င္မွအက်ဥ္းျပ၏ ။ အမွန္ကိုသိလိုက ဒီဃနိကာယ္အက်ယ္က်မ္း ၾကည့္

ပါေလဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ ။

            ၎စာသည္ အနာဂတ၀င္က်မ္းငယ္မွလာသည္ ျဖစ္၏ ။ အနာဂတ၀င္က်မ္းငယ္တြင္

ထိုအေၾကာင္း လကၤာေလးႏွင့္ ျပဆိုထားပါသည္ ။

         " ကႆပဟု ၊ ဗုဒၶျမတ္စြာ ၊ သံုးရြာသခင္ ၊ ျမတ္ခ်စ္ရွင္၏ ၊ဗုဒၶ၀င္ေမြခံ ၊ နာမံမည္မွတ္ ၊

သိဒၶတ္မင္းသား ၊ ေျမာက္သားငါးေယာက္ ၊ ႀကီးေျမာက္ရေသာ္ ၊ ထိုေရာ္သုမိတၱ ၊ ကၪၥနႏွင့္ ၊  

မဂၤလဟူ ၊ ဘြဲ႕မူသာယာ ၊ မာလိကာမိဖုရား ၊ စဥ္လိုက္ထားမွ ၊ သားကားငါးေယာက္ ၊  

ႀကီးေျမာက္နန္းလ်ာ ၊ ရာဟုလာဟု ၊ ေရမွတ္ျပဳမွ ၊  ထိုမွတစ္ဖန္ ၊ သုမိတၱံလွ်င္ ၊ ေမြးျမင္သည္

သား ၊ အမ်ားေခၚၾက ၊ သားပုတၱလွ်င္ ၊ အမည္တြင္မွ ၊ကၪၥနမိဖုရား   ေမြးသည့္သားကား ၊ 

 အမ်ားတြင္ေခၚ ၊ သားေတာ္ဥပေယာဂ ၊ တြင္ေပစြဟု ၊ မဂၤလဟူ ၊ သားေတာ္မူလည္း ၊ 

 ထို႔တူမည္ရ ၊ သဃၤ၀ရ ၊ ထိုမွတစ္ပါး မိဖုရားမာလိႅကာ ၊ သားေတာ္မွာလည္း ၊ မည္သာတြင္သည့္

ဇာတိ၀ရ ၊  ေပါင္းစုကလည္း ၊ ပၪၥဗုဒၶ ၊ ဘြဲ႕ေတာ္ရ၏  ၊ အရိယာငါး ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေနာက္ 

သားသိျမင္ ၊ ဗုဒၶ၀င္မွ ၊မက်ဥ္းျပ၏ ၊ ထိုမွတစ္ဖန္ ၊ အမွန္သိရ ၊ ဒီဃနိကာယ္ ၊  အက်ယ္က်မ္းျပ ၊

သိပါရ၏ ။ ေလာကသခင္ ၊ လူတြင္လူျမတ္ ၊ သိဒၶတ္မင္းသား ၊ ဘုရားအႏြယ္ ၊ က်ဥ္းက်ယ္ထုတ္ျပ ၊

ေလးရပ္ေသာသူ ၊ ေလးမ်ဳိးလူတို႕ ၊  သိယူေသာအား ၊ မွတ္သားစိမ့္ငွာ ၊ ပ်ဳိ႕ကဗ်ာႏွင့္ ၊သိသာစိမ့္

ေၾကာင္း ၊ ဉာဏ္ျဖင့္ေလာင္း၍ ၊ ထံုးေဟာင္း သက္ေသ ၊ က်မ္းကိုေဖြမွ ၊ ေတြ႕ပါကလည္း ၊ ခဏမၾကာ ၊  

ကဗ်ာစီကံုး ၊ အက်ဥ္းရံုး၍ ၊ ေနာင္ထံုးစဥ္လာ ၊ မ်ဳိးေလးျဖာတို႕ ၊ သိသာျခားနား ၊ မွတ္သားစရာ ၊  

က်မ္းလာအလို ၊ လကၤာဆိုသည္ ၊ မွတ္လိုသူတို႕  သိေၾကာင္းတည္း "

             အထက္ပါလကၤာကို ယူ၍ ဗုဒၶဘာသာအေထြေထြနိဗၺာန္ေပါက္လက္စြဲက်မ္း မွ စကားေျပ

ျပန္ေရးထားျခင္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ။

           ထို႕ေနာက္ တတိယလူစုသည္ကား ဘုရားအေလာင္းေတာ္တြင္ မိဖုရား ၅ ပါး လည္း မဟုတ္ ၊

၇ပါး လည္း မဟုတ္ ၊ အမွန္တစ္ကယ္ရွိသည္ကား မိဖုရားလည္း ယေသာဓရာတစ္ပါးပဲ ရွိသည္ ။

သားေတာ္ လည္းရာဟုလာ တစ္ပါးပဲ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္ ။

            အမွန္မွာ တတိယလူစု၏ ဖိဖုရားလည္း ယေသာဓရာဗိေမၺေဒ၀ီ တစ္ဦးတည္း ၊ သားေတာ္

လည္း ရာဟုလာ တစ္ဦးတည္းသာရွိပါသည္ ။

            မယား ၇ေယာက္ ၊ သား ၇ေယာက္ ဆိုသည္မွာ -

 ဒီဃနိကာယ္ မဟာ၀ဂၢ႒ကထာ ဆ႒မူ စာမ်က္ႏွာ ၁၅ , ၁၆ တို႕တြင္ ဘုရားခုႏွစ္ဆူႏွင့္သားေတာ္ ၇ပါး

ၾကင္ယာေတာ္ ၇ပါးတို႕ကို ဂါထာဖြဲ႕ၿပီး ျပထားပါသည္ ။ သားေတာ္ ၇ပါးဘြဲ႕ဂါထာ  -

                        သမ၀တၱကၡေႏၶာ  အတုေလာ ၊ သုပၸဗုေဒၶါ  စ  ဥတၱေရာ ။

                        သတၱ၀ါေဟာ   ၀ိဇိတေသေနာ ၊ ရာဟုေလာ ဘ၀တိ  သတၱေမာ --

            အထက္ပါဂါထာသည္ ဘုရားေလာင္း ခုႏွစ္ပါးတို႔၏ အစဥ္အတိုင္း သားေတာ္ ၇ ပါး

ျဖစ္ေၾကာင္းကို

" ဧေတ  တာ၀  သတၱႏၷံ  ေဗာဓိသတၱာနံ  အႏုကၠေမေန၀  သတၱပုတၱာ  ေ၀ဒိတဗၺာ " ဟု အတိ

အလင္းေဖာ္ျပထား၏ ။ ထို႔အတူ ဘုရားေလာင္း ၇ပါးတို႔၏ ၾကင္ယာေတာ္ ၇ေယာက္တို႔ကိုလည္း --

                      သုတနာ  သဗၺကာမာ  စ ၊ သုစိတၱာ  အထ  ေရာစိနီ ။

                      ရုစဂၢတီ  သုနႏၵာ  စ ၊ ဗိမၼာ  ဘ၀တိ  သတၱမာ --

ဟု ဂါထာဖြဲ႕ၿပီး " ဧတာ  ေတသံ  သတၱႏၷမၸိ  ပုတၱာနံ  မာတေရာ  အေဟသံု " ဟု ဆက္၍ ျပဆိုပါသည္ ။

အဓိပၸာယ္မွာ သည္အမ်ဳိးသမီး ၇ဦးတို႔သည္ ထိုသားေတာ္ ၇ပါးတို႔၏ မိခင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္ ဟုဆိုလို

ပါသည္ ။ ဘုရား ၇ဆူတို႔၏ ထိုသားေတာ္ ၾကင္ယာေတာ္မ်ားကို ဗုဒၶ၀ံသအ႒ကထာႏွင့္ ညွိၾကည့္မည္

ဆိုပါလွ်င္ --

(၁) ဗုဒၶ၀ံသအ႒ကထာ ။ ဆ႒မူ ႏွာ - ၂၈၃ တြင္

     " သုတနု  နာမႆ  အဂၢမေဟသီ ၊ သမ၀တၱကၠေႏၶာ  နာမႆ ပုေတၱာ "

     ၀ိပႆီဘုရားရွင္၏ မိဖုရားမွာ သုဘနာ ၊ သားေတာ္ကား သမ၀တၱကၡႏၶ

(၂)  စာမ်က္ႏွာ ၂၈၉ တြင္ --

      " သဗၺကာမာ  နာမႆ  အဂၢမေဟသီ ၊ အတုေလာ နာမႆ ပုေတၱာ "

       သိခီဘုရားရွင္၏ မိဖုရားမွာ သဗၺကာမာ ၊ သားေတာ္ကား အတုလ

(၃) စာမ်က္ႏွာ ၂၉၄ တြင္ --

       " သုစိတၱာ  နာမႆ  ဘရိယာ ၊ သုပၸဗုေဒၶါ  နာမႆ  ပုေတၱာ "

       ေ၀ႆဘူဘုရားရွင္၏ မိဖုရားမွာ သုစိတၱာ ၊ သားေတာ္ကား သုပၸဗုဒၶ

(၄) စာမ်က္ႏွာ ၃၀၀ တြင္ --

       " ဘရိယာ  ပနႆ  ေရာစိနီနာမ  ျဗဟၼဏီ ၊ ဥတၱေရာ  နာမ  ပုေတၱာ "

        ကကုသန္ဘုရားရွင္၏ မိဖုရားမွာ ေရာစိနီပုေဏၰးမ ၊ သားေတာ္ကား ဥတၱရ

(၅) စာမ်က္ႏွာ ၃၀၅ တြင္ --

    " ဘရိယာ  ပနႆ  ရုစိဂတၱာ  နာမ  ျဗဟၼဏီ ၊ သတၱ၀ါေဟာ  နာမ  ပုေတၱာ "

    ေကာဏာဂုမ္ဘုရားရွင္၏ မိဖုရားမွာ ရုစိဂတၱပုေဏၰးမ ၊ သားေတာ္ကား သတၱ၀ါဟ

(၆) စာမ်က္ႏွာ ၃၁၂ တြင္ -

      " သုနႏၵာ  နာမႆ  အဂၢမေဟသီ ၊ ၀ိဇိတေသေနာ  နာမ  ပုေတၱာ "

     ကႆပဘုရားရွင္၏ မိဖုရားမွာ သုနႏၵာ ၊ သားေတာ္ကား ၀ိဇိတေသန

(၇) ေဂါတမဘုရားရွင္၏ မိဖုရားမွာ ယေသာဓရာ ဗိမၺာေဒ၀ီ ၊ သားေတာ္ကား ရာဟုလာ ျဖစ္သည္ ။

             ထို႔ေၾကာင့္ ေဂါတမဘုရားေလာင္းတြင္ မယား ၇ ေယာက္ ၊ သား ၇ေယာက္ မရွိေပ ။ မယား

တစ္ေယာက္ ၊ သားတစ္ေယာက္သာ ရွိသည္ ။

              ဘုရား ၇ဆူ၏ သားမယားမ်ားႏွင့္ မွားယြင္း၍ မယား ၇ေယာက္ ၊ သား ၇ေယာက္ ဟု ေရးၾက

ေျပာၾကသည္ ။ ဤကမၻာတြင္ ပြင့္သည့္ ဘုရား ငါးဆူတို႔၏ သားမယားမ်ားႏွင့္ ေရာျပြန္း၍ မယား ၅

ေယာက္ ၊ သား ၅ေယာက္ ဟု ေရးၾက ေျပာၾကသည္ ။ ထိုေရးသားခ်က္မ်ားသည္ အမွန္မဟုတ္ေပ ။

အခုတင္ျပထားသည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္ ။ မွားယြင္း၍ ေျပာဆိုေရးသားတင္ျပေနသူမ်ား အေသအခ်ာ

မွတ္သားသင့္ေပ၏ ။

 

က်မ္းကိုး -             


နိုင္ငံေတာ္ ၾသ၀ါဒါစရိယ ၊
ျမန္မာစာၾသ၀ါဒါစရိယ
အဂၢမဟာ သဒၶမၼေဇာတိကဓဇ
ဘဒၵႏၲေဒ၀ိႏၵာဓိပတိ
ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕တည္ေတာဆရာေတာ္
                    ၏

ယေန႔ဗုဒၶ၀ါဒဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား

အမွတ္စဥ္(၁)
/

.......................................................................................................  

Thursday, March 18, 2010

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္နိုင္ငံေရး(၂)


         ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ ခတၱိယ ဆိုေသာ စစ္သူရဲ မ်ဳိးရိုးႏြယ္ဇာတ္မွ ဆင္းသက္ လာသူ

ျဖစ္သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀အားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ထဲ က်ေရာက္ သြားပါသည္ ။

မင္းမ်ဳိးအုပ္စိုးသူ မ်ဳိးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာ ၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ

တရားေတြထဲတြင္ နိုင္ငံေရး ၾသဇာအာဏာ ရရွိေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး ဘယ္ ေသာအခါမွ မေဟာၾကားခဲ့

ေပ ။

            မိမိ၏ တရားေဒသနာမ်ားကို နိုင္ငံေရး အာဏာ ရရွိေရး ကိစၥ တြင္ တလြဲ အသံုးခ်သည္ကို

လည္း မည္သည့္အခါမွ ခြင့္ျပဳေတာ္ မမူခဲ့ေပ ။ သို႔ရာတြင္ ယခု ေခတ္ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ လူ

အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဗုဒၶ ၏ နာမည္ကို နိုင္ငံေရးထဲ ဆြဲ သြင္း လာၾကသည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္ ။

             အခ်ဳိ႕က ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကို ကြန္ျမဴနစ္ ဟု စြပ္စြဲသူ စြပ္စြဲ ၊ အရင္းရွင္ဟု စြပ္စြဲသူ

စြပ္စြဲ ၊ အခ်ဳိ႕ကဆိုလွ်င္ နယ္ခ်ဲ႕သမား ဟု ရမ္းရမ္းကား ကား ေျပာဆို စြပ္စြဲမႈ ရွိလာၾကသည္ ။ မိမိတို႔

၏ ကိုယ္က်ဳိး ကိုယ့္ကိစၥအတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ ၏ မြန္ ျမတ္လွသည့္ နာမည္ ဂုဏ္သတင္းအား အသံုးခ်လာ

သူေတြအေနႏွင့္ သိထားသင့္သည္မွာ ျမတ္ဗုဒၶသည္ အတုမရွိေသာ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ရွင္

သမၼာသဗၺဳဒၶ ျဖစ္ေတာ္မူျခင္းသည္ ေလာကီနယ္အား လြန္ေျမာက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္

အခ်က္ပင္ ျဖစ္၏ ။

          ဘာသာေရးကို ေလာကီေရး ၊ နိုင္ငံေရးႏွင့္ေရာေထြးေအာင္ အားထုတ္ျခင္းသည္ ျပႆနာ

ကို ဖန္တီးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ ။ ဘာသာေရး၏အေျခခံမွာ ကိုယ္က်င့္သီလ ျဖစ္၏ ။ သန္႔စင္ျခင္း 

၀ိသုဒၶိႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား ျဖစ္၏ ။ နိုင္ငံေရး ဆိုသည္ကား အာဏာတြင္ အေျခခံ၏ ။

         လူ႔သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အာဏာရ အုပ္စိုးသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အာဏာရ အုပ္စိုး

ျခင္းကိုတရား၀င္ေၾကာင္း ၊ ဘုရားအလိုေတာ္က် ျဖစ္လာသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ား ယံုၾကည္ 

ေအာင္လုပ္ရာတြင္ ဘာသာေရးအား ဆြဲသံုးတာေတြ ရွိခဲ့ပါသည္ ။ စစ္တိုက္သည္ကိုပင္ ဘာသာ

ေရးစစ္ပြဲဆိုၿပီး တရားေသာစစ္ ၊ မြန္ျမတ္ေသာစစ္ ဟု လူအမ်ားယံုၾကည္ေအာင္လည္း ဘာသာ

ေရးကို ခုတံုးလုပ္တတ္ၾကသည္ ။ ဘာသာေရး ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္ ။

ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ၊ ပုန္ကန္မႈ ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးမႈ

စသည္မ်ားကိုလည္း ဘာသာေရး မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ၿပီး က်ဴးက်ဴးလြန္လြန္ လုပ္ခဲ့ၾက၏ ။

       ဘာသာေရးအား မိမိတို႔ နိုင္ငံေရးအက်ဳိးအတြက္ လိုရာဆြဲၿပီး အသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္

ဘာသာတရား၏ ျမင့္မားေသာ ကိုယ္က်င့္တရားစံေတြသည္ နိုင္ငံေရး ေလာဘေတြ ေၾကာင့္ ယုတ္

ညံ့မႈေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကရေတာ့သည္ ။

         ဗုဒၶဓမၼ ၏ ရုတ္တရက္ ထိုး၀င္လာမႈသည္ နိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုကို တီထြင္ဖို႔ မဟုတ္ေပ ။ နိုင္ငံ

ေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ခ်မွတ္ဖို႔လည္း မဟုတ္ေပ ။ အေျခခံအားျဖင့္ ဘာသာေရးသည္ လူ႔အဖြဲ႔

အစည္း၏ ျပႆနာမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေနေသာ

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေယဘုယ်မႈေတြကို အႀကံျပဳၿပီး ထိုမူ

ေတြအရ လူသားတစ္ရပ္လံုး၏ ဘ၀ သာယာတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး ၊ ရင္းျမစ္ေတြကို အညီအမွ်

အက်ဳိးတူ ခံစားရေရးေတြကို ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္ ။

        နိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုသည္ လူသားမ်ား၏ သာယာ၀ေျပာမႈႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို လံုၿခံဳေအာင္ ကာ

ကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္နိုင္မႈက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိပဲ ျဖစ္၏ ။ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ရွိျခင္း ပင္ျဖစ္

သည္ ။ မည္သည့္ နိုင္ငံေရးစနစ္မွ ၊ ဘယ္ေလာက္ပင္ စံထားေလာက္သည္ဟု ထင္ရ ေသာ စနစ္မ်ဳိး

မွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွ လူေတြ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ တရားမ်ားေနာက္ လိုက္ေနၾကသည္မို႔ ဒီ

တရားေတြ လႊမ္းမိုးေနလွ်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခ ရေအာင္

မေဆာင္ရြက္နိုင္ေပ ။ ထို႔အျပင္ မည္သည့္နိုင္ငံေရးစနစ္မ်ဳိးကို လက္ခံက်င့္သံုးမလဲဆိုသည္က လို

ရင္းမဟုတ္ေခ် ။ ဤ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း က လူေတြမွာ ေယဘုယ် က်ေသာ သေဘာေတြကို ေတြ႔ႀကံဳ 

ခံစားေနၾကရသည္ ဆိုလွ်င္ ၊ ကံ ကံ၏အက်ဳိး ၊ ေကာင္းကံ ၊ မေကာင္းကံ၏အက်ဳိးကို ခံစားၾကရ

မည္ ။ စစ္မွန္ေသာစိတ္ေက်နပ္မႈ ၊ ၿမဲၿမံေသာ ခ်မ္းသာ သုခ ဆိုသည့္ အနိစၥသေဘာ ၊ ဒုကၡသေဘာ  

၊ အနတၱသေဘာရွိေသာ ေလာကႀကီးထဲတြင္ ဘယ္ေသာ အခါမွ မျပည့္စံုနိုင္ေပ ။ အၿမဲတမ္း လိုေန

မွာပဲဟု သိနားလည္ထားၾကလွ်င္ --

           ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ၏အျမင္မွာ သံသရာတြင္ ဘယ္ေနရာမွာမွ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္

ဆိုသည္မရွိ ။ နတ္ျပည္ ၊ ျဗဟၼာ့ျပည္မွာပင္ မရွိနိုင္ဟု နားလည္ထားပါသည္ ။

        ေကာင္းေသာ နိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခု ၊ တရားမွ်တေသာ နိုင္ငံေရး စနစ္တစ္ခုတြင္ လူ႔ အေျခခံ

အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးထားၿပီး အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ားကိုလည္း ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္

ၿပီး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေအာင္ ထိန္းေပးထားသည့္ စနစ္ျဖစ္ေစကာမူ လူေတြ သည္ အျပည့္အ၀ လြတ္

လပ္ခြင့္ရွိသည့္ နိုင္ငံေရး စနစ္မ်ဳိးကို အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ခံၿပီး ရွာေန ၾကရျပန္၏ ။ အဘယ္ေၾကာင့္

ရွာေနၾကသည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္နိုင္ငံေရးစနစ္မွာမွ လံုး၀ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုသည္ကို မေတြ႔နိုင္လို႔ပင္ ျဖစ္

သည္ ။ လံုး၀ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုသည္ကို စနစ္ထဲတြင္ ရွာလွ်င္ မည္သည့္အခါမွ မေတြ႔နိုင္ေပ ။ စိတ္ထဲ

မွာပဲ ရွာလို႔ရနိုင္သည္ ။ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ခ်င္ သည္ဆိုလွ်င္လြတ္လပ္မႈအျပည့္အ၀ကို ရဖို႔

အတြက္ဆိုလွ်င္ လူေတြအေနႏွင့္ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ပဲ စိတ္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ရွာရမည္ျဖစ္သည္ ။

 ဤသည္ကား မိမိ၏ စိတ္ထဲတြင္ ရွိေန ေသာ အ၀ိဇၨာႏွင့္တဏွာ ဆိုသည့္ သမုဒယ ကိေလသာ

ေတြမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အားထုတ္ရမည္ပင္ ျဖစ္၏ ။

         အစစ္အမွန္ဆံုး လြတ္လပ္ခြင့္အား ရနိုင္မွာက လူေတြသည္ ဓမၼ ဆိုသည့္ တရားသေဘာ

ကိုက်င့္သံုးလာနိုင္မွ ျဖစ္မည္ ျဖစ္၏ ။ မိမိတို႔၏ ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳ

ျပင္ၿပီး မိမိတို႔၏အက်င့္သီလ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ရမည္ ။ ထိုမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔၏

စိတ္အဆင့္ ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ရမည္ ။ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ ေရာက္ေအာင္ ရည္မွန္းၿပီး လုပ္

နိုင္မွ ရမည္ ျဖစ္၏ ။

           ဘာသာေရးကို နိုင္ငံေရးႏွင့္ခြဲျခားထားရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး နိုင္ငံေရး

စနစ္ကို အကန္႔အသတ္ထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶ၏

သင္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိပါသည္ ။ ထိုဘုရားေဟာ ေဒသနာေတာ္

မ်ားထဲတြင္ ယေန႔ ကမၻာႀကီးထဲမွ လူသားမ်ားအတြက္ တိုက္ရိုက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစနိုင္ျခင္း ၊ နိုင္ငံ

ေရး အစီအမံမ်ားအတြက္ အသံုးတည့္ျခင္းေတြ အမ်ားႀကီး ပါရွိပါသည္ ။

             ပထမဦးစြာ ျမတ္ဗုဒၶက ေအဗရာဟန္လင္ကြန္း မေျပာမီ ေရွးပေ၀သဏီ ကတည္းက လူ

သားခ်င္းတန္းတူညီမွ် ရွိရမည္ ဆိုသည့္စကားကို မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့သည္ ။ ထို႔ေနာက္ ဇာတ္ ၊ လူ

တန္းစားဆိုသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးထဲတြင္ လူေတြက တမင္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္ ။ ျမတ္

ဗုဒၶက လူေတြကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ သူတို႔၏အက်င့္သီလအေပၚမူတည္ၿပီးမွ အယုတ္ ၊ အလတ္

အျမတ္ ခြဲျခားပံုကိုေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္ ။

         ဒုတိယအခ်က္မွာ လူသားအခ်င္းခ်င္း လူ႔ေဘာင္ အက်ဳိးကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိတ္ပါ လက္ပါ

အတူတကြ ရိုင္းပင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ကို ေဟာေတာ္မူပါသည္ ။ ေခတ္သစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲတြင္

လည္း နိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ထို လူမႈေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ စိတ္ဓာတ္ကိုျမွင့္တင္ၾကပါသည္ ။

      တတိယအခ်က္ကား ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကို ဆက္ခံသူ မည္သူ႔ကိုမွ် မခန္႔ထားခဲ့ေခ် ။ သံဃာ

အဖြဲ႔အစည္းကို ဓမၼ၀ိနယကသာ လမ္းညၽႊန္ ေတာ္မူရမွာ ျဖစ္သည္ ။ ယေန႔ထက္တိုင္ သံဃာေတာ္

မ်ားကို ၀ိနည္း ဥပေဒမ်ားကသာ ခ်ဳပ္ ကိုင္ လမ္းညႊန္လ်က္ ရွိပါသည္ ။

           စတုတၳအခ်က္မွာ ျမတ္ဗုဒၶက ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္အရ ညွိႏႈိင္း တိုင္ပင္ စည္းေ၀း ဆံုးျဖတ္

လုပ္ကိုင္သည္ကို အားေပးေတာ္မူသည္ ။  ထိုအခ်က္ကို သံဃာေတာ္မ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္း ထဲတြင္

ပိုၿပီးထင္ရွားပါသည္ ။ သံဃာ အဖြဲ႔အစည္းထဲတြင္ သံဃာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥအား သံဃာေတာ္

တိုင္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္ ။ ႀကီးက်ယ္ေသာ ျပႆနာ ေပၚ ေပါက္လာမွသာ

လွ်င္ ျပႆနာ၏အတိမ္အနက္ကို သံဃာေတာ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္ တင္ျပၿပီး ဒီမိုကေရစီ ပါလီမန္

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကသလို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ၾကရပါသည္ ။

         ဤကဲ့သို႔ သံဃာေတာ္ကို သံဃာေတာ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု စနစ္မ်ဳိး လြန္ခဲ့သည့္ 

ႏွစ္၂၅၀၀ေက်ာ္ ဗုဒၶေခတ္ ကတည္းက က်င့္သံုးမႈ ရွိခဲ့သည္ဟု သိရလွ်င္ အလြန္အံ့ၾသစရာ

ျဖစ္ေနပါသည္ ။ ပါလီမန္တြင္ ဥကၠ႒ (လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒)အား ခန္႔အပ္သလို အခမ္းအနားကို

ထိန္းသိမ္းဖို႔ သံဃာ့နာယကဆရာေတာ္ကိုေရြးခ်ယ္ရပါသည္ ။  ဒုတိယအေနႏွင့္အခမ္းအနား

အစီအစဥ္တက်ျဖစ္မျဖစ္ကို ကြပ္ကဲဖို႔အတြက္ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ကိုလည္း သံဃာ

မ်ားက ခန္႔အပ္ၾကပါသည္ ။ 

          ထို႔ေနာက္ အမႈကိစၥမ်ားကို အဆိုမ်ား အျဖစ္ တင္သြင္းၾကရပါသည္ ။ ဤအဆိုမ်ားကို 

သံဃာေတာ္မ်ားအားလံုးမွ ၀ိုင္းၿပီး ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္ ။ အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြသည္ တစ္ႀကိမ္

တည္းႏွင့္ၿပီးပါသည္ ။ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားမွာ သံုးႀကိမ္တိုင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ၾကပါ သည္ ။

           ဤအေလ့အက်င့္သည္ ပါလီမန္ စနစ္ မေပၚေပါက္ခင္ကတည္းက ဥပေဒတစ္ခုကို

အတည္မျပဳခင္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေဆြးေႏြးၾကရသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္ ။ ေဆြးေႏြးၾကရာ

တြင္လည္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ရွိလာလွ်င္ ထိုကိစၥကို အမ်ားစု ဆႏၵမဲျဖင့္ မဲေပးၿပီး ဆံုးျဖတ္

ခဲ့ၾကရသည္ ျဖစ္၏။

 

က်မ္းညႊန္း -

ဆန္းလြင္(ရွင္အာဒိစၥရံသီ)
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ယံုၾကည္ၾကတာက

/

..............................................................................................................