Friday, February 5, 2010

ကမၼ၀ါဒီ ၊ ဒြါရ၀ါဒီ ကြဲျခင္း ျပႆနာ     အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠံ၀ံသမာလာ ႏွင့္ ေရႊေတာင္ က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ အရွင္မုနိႏၵာဘိဓဇ

ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး ငယ္စဥ္က အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အရြာရြာသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ ခ်ိန္ ၊ အမရပူရၿမိဳ႕ေတာ္

ျမသိန္းတန္ဆရာေတာ္ထံ အတူတကြ စာသင္ၾကားၾကစဥ္ အခြင့္ရ၍ ဋီကာေက်ာ္ကို နာၾကားခဲ့ၾကသည္ ။

        ဋီကာေက်ာ္ ပဏာမအဖြင့္တြင္ “ အဘိ၀ါဒိတြာတိ  ၀ိေသသေတာ  ၀ႏၵိတြာဘယလာဘ ကုလစာရာဒိ

  ၀ိရေဟန  သကၠစၥံ  အာဒေရန ကာယ ၀စီ မေနာဒြါေရဟိ ၀ႏၵိတြာတိ အေတၳာ “ ဟု ဖြင့္ျပထားသည္ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ အရွင္ႏွစ္ပါး အယူအဆ စတင္ကြဲျပား အျငင္းပြားလာခဲ့ၾက သည္ ။

      အရွင္ဥကၠံသမာလာ က “ ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ဳိးတြင္ ရတနာသံုးပါးအား ရွိခိုးကန္ေတာ ရာတြင္

ကာယကံ , ၀စီကံ , မေနာကံ ဟု ကံကရိုဏ္းျဖင့္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ျခင္းမွာ ခၽြတ္ေခ်ာ္မွား ယြင္း အနက္အဓိပၸာယ္

မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း “ အယူရွိေတာ္မူသည္ ။

       အရွင္မုနိႏၵာဘိဓဇ မူကား “ ကမၼပထေျမာက္ ကံ ၃ ပါးသို႔ေရာက္ေအာင္ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ ေသာ ကံ ၃

ပါးကို ပေပ်ာက္ေစရန္ ကန္ေတာ့ရွိခိုးျခင္း ျဖစ္၍ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ေသာ ေစတနာ ကံ သာ ပေပ်ာက္ေစျခင္း ၊

၄င္းကံ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ မျဖစ္ပြားေစျခင္း အက်ဳိးငွာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေရွးက ပုဂၢိဳလ္အေက်ာ္

မေထရ္ျမတ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ေရးသားခဲ့ၾက၍ အမ်ားရွိခိုး ကန္ေတာ့ ၾကေသာ ၾသကာသ ဆိုရိုးပါ ကာယကံ ,

၀စီကံ , မေနာကံ ျဖင့္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ျခင္း မမွား “ ဟု အယူရွိေတာ္မူသည္ ။

         ဤသို႔အားျဖင့္ စာသင္သား ဘ၀ကပင္ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားလာခဲ့ေသာ ထိုဆရာေတာ္ေလာင္း လ်ာ ၂

ပါးသည္ မိမိတို႔၏ အယူအဆမ်ား ထင္ရွားေစမည္ဟု အာသီသ အသီးသီး ရွိေတာ္မူခဲ့ ၾကသည့္အတိုင္း

အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠံ၀ံသမာလာ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိသီတင္းသံုးရာ အုဂ္ဖိုရ္ (အဂၤပူ) နယ္မွစ၍

အနီးအနား ဟသၤာတ ၊ ဇလြန္ ၊ ဓႏုျဖဴ စေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဒြါရအယူအဆ ကို ျဖန္႔ျဖဴးေဟာၾကားလ်က္

ေနေတာ္မူခဲ့သည္ ။

          က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ အရွင္မုနိႏၵာဘိဓဇ ကလည္း မိမိသီတင္းသံုးရာ ေရႊေတာင္ မွစ၍

အနီးအနား နတၱလင္း ၊ အုဂ္ဖို ၊ ျပည္ ၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ စေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကံအယူအဆကို

ေဟာေျပာ၍ ေနေတာ္မူခဲ့သည္ ။

         အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာ္က ယခုကာလ ရတနာ ၃ ပါးအား “ ကံ ၃ ပါးျဖင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ ကန္ေတာ့

 ပါ၏ " ဟု ဆိုျခင္းမွာ ပိဋကတ္ႏွင့္မညီ မွားယြင္းေနပါေၾကာင္း “ ျဖင့္ “ ဟူေသာ စကားသည္ သဒၵါနည္းအား

ျဖင့္ ကရိုဏ္းမည္ၿပီး ၊ ဤ ႀကိယာအရလည္း ေစတနာကံပင္ , ကရိုဏ္းအရလည္း ေစတနာကံပင္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကရိုဏ္း , ႀကိယာ ၂ ပါး မထူးျခားသျဖင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ၾကရာတြင္

တစ္ခုေသာ ေစတနာကံသည္ ကရိုဏ္း , ႀကိယာ ၂ ပါး မျဖစ္နိုင္ ။ ႀကိယာ ဟူေသာ အက်ဳိးရွိမွလည္း ကရိုဏ္း

ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ၊ ကရိုဏ္း , ႀကိယာ၂ပါး ေစတနာကံပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကိယာဟူေသာ

အက်ဳိးမရွိေသာေၾကာင့္ ေစတနာကံသည္ ကရိုဏ္း မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ၊ အကယ္၍ ေစတနာကံသည္ပင္

ကရိုဏ္း ျဖစ္အံ့ ၊ ေစတနာကံျဖင့္ ေစတနာကံ ျဖစ္ေျမာက္၏ ဟူေသာစကား ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဒြါရ

၃ ပါးျဖင့္သာလွ်င္ ေစတနာကံ ႀကိယာေျမာက္ေၾကာင္း

           ကံႏွင့္ ပဏာမကား ခပ္ျပာႏွင့္ေတး လံုးေထြးတင္ သကဲ့သို႔ အမည္မွ်သာ ထူးျခား၍ အနက္ျဒဗ္

မထူးျခား အတူတူျဖစ္ေၾကာင္းကို -

           မဏိသာရမၪၨဴသာ တြင္ “ တိ၀ိေဓာဟိ ပဏာေမာ မေနာကမၼေမ၀ “ ဟု ၊

           သဒၵသာရတၳဋီကာ တြင္ “ ရတနတၱယ ပဏာေမာဟိနာမ ပရမတၳေတာ ကာမာ၀စရ

ကုသလေစတနာ “ ဟု ဖြင့္ျပထားေၾကာင္း 

           အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ လက္သန္း အ႒ကထာတြင္ “ ၀ိညတၱိဒြယံ စိတၱဇေမ၀ “ ဟု ဖြင့္ျပသကဲ့သို႔ ၊

             အဂၤုတၱရနိကာယ္ တြင္ “ တိေႆ ဣမာ ဘိကၡေ၀ ၀ႏၵာနာ ၊ ကတမာ တိေႆ ၊ ကာေယန ၀ႏၵတိ

၊ ၀စသာ ၀ႏၵတိ ၊ မနသာ ၀ႏၵတိ “ ဟု ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာေတာ္မူေၾကာင္း ။

         ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ ေ၀ရၪၨာပုဏၰားႀကီး စေသာ ဒါယကာမ်ားသည္ ဒြါရ ၃ ပါးျဖင့္

ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ၾကပါေၾကာင္း ။

         ထို႔ေၾကာင့္ -

         ပါရာဇိကဏ္ အ႒ကထာတြင္ “ ဣဒါနိ ၀ိညာတ ဗုဒၶဂုေဏာ ၊ ကာေယန ၀ါစာယ မနသာစ ၊

အေနကကၡတၱံဳ ၀ႏၵေႏၱာပိ အတိေတၱာေယ၀ ဟုတြာ “ ဟု ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ၊

        ဗုဒၶံ ဓမၼၪၥ သံဃၪၥ ၊ ၀ိပၸသေႏၷန ေစတသာ ၊ ၀ႏၵိတြာ ၀ႏၵနာမာန ၊ ပူဇာသကၠာရ ဘာဇနံ “ ဟု

အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ စေသာ ဆရာျမတ္တို႔ ဆိုေတာ္မူၾကေၾကာင္း ။

        အဘိဓမၼတၱ ၀ိဘာ၀ိနီဋီကာက်မ္း စသည္တို႔တြင္လည္း “ တီဟိ ဒြါေရဟိ ၀ႏၵိတြာက်ေတၱာ “ ဟု ဒြါရ ၃

ပါး ျဖင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ ကန္ေတာ့ၾကသည္ကို ျပဆိုေၾကာင္း ။ ၄င္းအျပင္ -

       ၀ဇီရသာရတၳသဂၤဟ တြင္ “ ဗြာဒီဃႏၱ တၱယံ ၀ေႏၵ ၊ ကာ၀ါမာတိ ၀ိဓာဒရံ ၊ တတေႆ၀ အာႏုဘာေ၀န

၊ ေသာတၳိေမ ေဟာတု သဗၺဒါ “ ဟု ၊

       ၄င္းဋီကာတြင္လည္း “ ကာ၀ါမာတိ ၀ိဓာ ကာယ၀ါစာမန သခၤါေတဟိ တီဟိ ဒြါေရဟိ ၀ေႏၵ ၀ႏၵာမိ “ ဟု

ဖြင့္ျပေၾကာင္း ။

         ထို႔ေၾကာင့္ “ ကာယဒြါရ , ၀စီဒြါရ , မေနာဒြါရ တည္းဟူေသာ ဒြါရ ၃ ပါးျဖင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္

ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ပါ၏ “ ဟု ဆိုျခင္းသာလွ်င္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာေတာ္မူ သည္ ။

         ၁၂၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဟာေျပာေတာ္မူခဲ့ရာ ၃ ႏွစ္ , ၄ႏွစ္ခန္႔ၾကာ၍ ၁၂၁၇ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ

က်ယ္ျပန္႔ ႀကီးထြားလာသျဖင့္ ျငင္းခံုမႈလည္း ျဖစ္ေပၚလာသည္ ။

       အဂၤပူ ေခၚေသာ အုဂ္ဖိုရ္ တြင္ စစ္ေဘးေၾကာင့္ စစ္ေျပးမ်ား လာေရာက္ခံုလႈံေနၾကသျဖင့္

စည္ကားလ်က္ရွိသည္ ။ ယင္း ဒါယကာမ်ားအတြင္းတြင္ ၾသကာသကန္ေတာ့ခ်ဳိးကို ဆိုရာတြင္

  ကာယကံ , ၀စီကံ , မေနာကံ တည္းဟူေသာ ကံ ၃ ပါးတို႔ျဖင့္ဟု ဆိုျခင္းက မွန္သည္ ။

ကာယဒြါရ , ၀စီဒြ ါရ , မေနာဒြ ါရ တည္းဟူေသာ ၃ ပါးေသာ ဒြါရတို႔ျဖင့္ ဆိုျခင္းမွန္သည္ ” ဟု

သူမွန္ကိုယ္မွန္ ျငင္းခံုလာၾကသည္ ။

        အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူၾကေသာအခါ အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာ္က -

         တိေႆာ ဣမာ ဘိကၡေ၀ ၀ႏၵနာ ၊ ကတမာ တိေႆာ ၊ ကာေယန ၀ႏၵတိ ၊ ၀စသာ ၀ႏၵတိ ၊ မနသာ

၀ႏၵတိ ” ဟူေသာ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ကို ကိုးကား၍ “ ဒြါရ ျဖင့္ ရွိခိုးျခင္းသာ မွန္ကန္ ေၾကာင္း

မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ ။

          မေက်နပ္သူ အခ်ဳိ႕က ထိုအခ်ိန္တြင္ အုဂ္ဖိုရ္ၿမိဳ႕ ၀ါဆိုေက်ာင္းတြင္ ေခတၱသီတင္းသံုး

ေနေတာ္မူေသာ ဇိနတၳပကာသနီက်မ္းျပဳ က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္ထံ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံ ယူၾကရာ ၊

က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္က -

          နတြာတိ ကာယကမၼ ၀စီကမၼ မေနာကမၼ သခၤါေတဟိ တီဟိ ကေမၼဟိ နမႆိတြာ ” ဟူေသာ

ပါဌ္ကို ကာရိကာဋီကာပါဌ္ ျပဳလုပ္ကိုးကား၍ “ ကံျဖင့္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ျခင္း မွန္ေၾကာင္း ” အဆံုးအျဖတ္

ေပးေတာ္မူသည္ ။

           ေရွးမြန္လူႀကီးသူမအခ်ဳိ႕သည္ ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ဳိးကို မြန္ဘာသာျဖင့္ ဆိုၾကရာ တြင္ ကာယဒြါရ

, ၀စီဒြါရ , မေနာဒြါရ ဟု ဒြါရကရိုဏ္းျဖင့္ ဆိုၾကသည္ကို ၾကားသိရသည္ ။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ကံကရိုဏ္းျဖင့္

ဆိုၾကသည္ ။ ယခုအခါ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံဟု ကံကရိုဏ္းျဖင့္ ဆိုေနၾကပါသည္။

         ဤသို႔ ကံ , ဒြါရ ျငင္းခံုမႈ ျပင္းထန္ေနခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးေနျပည္ေတာ္မွ ထင္ေပၚေက်ာ္ ၾကားေသာ

သဂၤဇာဆရာေတာ္ ႂကြေရာက္ေတာ္မူလာရာ ၊ ကံ , ဒြါရ အယူ မသည္းၾကသူ ၾကား ေနသမားမ်ား၏

ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ ကံ , ဒြါရ အယူရွိသူမ်ား , အယူသည္းသူမ်ား၏ အလို ဆႏၵအယူ၀ါဒႏွင့္

မဆန္႔က်င္ေသာ ၀ိနိစၦယ အဆံုးအျဖတ္ စကားမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္ မူခဲ့ပါသည္ ။

        အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠံ၀ံသမာလာ ၁၇ ၀ါရခ်ိန္ ၁၂၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အျငင္းပြားလာ ေသာ ကံ ,

ဒြါရ ၀ိ၀ါဒကား တစ္စစ ျပင္းထန္ရိုက္ခတ္လာခဲ့ရာ ၊ ၁၂၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသစ္ႏွင့္ ဦးေပၚလာ တို႔ ၂ ဦးက

အေလာင္းအစားျပဳ၍ မႏၱေလးေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆန္တက္ကာ ကံ,ဒြါရ အျငင္းပြားမႈကို

သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားထံ အဆံုးအျဖတ္ခံယူၾကသည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္မွာ

ဘဒၵႏၱေဥယ်ဓမၼ ျဖစ္သည္ ။

          သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားက ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ အား

တာ၀န္ေပးအပ္ေတာ္မူၾကသည္ ။ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္က “ တိေႆာ ဣမာ ဘိကၡေ၀ ၀ႏၵာနာ ၊

ကတမာ တိေႆာ ကာေယန ၀ါစာယ မနသာ ဣမာတိေႆာ ဘိကၡေ၀ ၀ႏၵနာ ” ကိုပင္ ထုတ္ျပ၍ ကံ , ဒြါရ

၂ မ်ိဳးျဖင့္ ရွိခိုးကန္ေတာ့နိုင္ေၾကာင္း အဆံုးအျဖတ္ ေပးေတာ္မူသည္ ။

          ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္က ေဖာ္ျပပါ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ကို သိေလသာလကၤရနည္း အရ “ သုဓိ

ဟူေသာ ပုဒ္တြင္ “ ဘုရား ” ဟူေသာအနက္ , “ ” ဟူေသာအနက္ ၂မ်ဳိးရသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ၊

ဒြါရဒြါရိကာနံ အ၀ိနာဘာ၀ေတာ စေသာ မဏိမၪၥဴကို ကိုးကား ၍ အ၀ိနာဘာ၀နည္းတို႔ကို

ထုတ္ေဆာင္ျပ၍လည္းေကာင္း ၊ ကာေယန ၊ ကာယဒြါရျဖင့္ (၀ါ) ကာယကံျဖင့္ ။ ၀ါစာယ ၊ ၀စီဒြါရျဖင့္ (၀ါ)

၀စီကံျဖင့္ ။ မနသာ ၊ မေနာဒြါရျဖင့္ (၀ါ) မေနာကံ ျဖင့္ ဟု ၀ါ၀ိကပ္ျဖင့္ ဒြါရကရိုဏ္း , ကံကရိုဏ္း ၂ မ်ဳိးျဖင့္

အနက္ေပးသင့္ေသာေၾကာင့္ ကံ , ဒြါရ အယူအဆ ၂ မ်ဳိးစလံုး သင့္ေၾကာင္း ။  ကံကရိုဏ္းထားျခင္းကို

မိစၦာဉာဏ္ဟု မဆိုသင့္ ေၾကာင္း ။ မိစၦာဉာဏ္ဟူသည္ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ျပဳရာတြင္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။

ဤသို႔ စသည့္ အဆံုးအျဖတ္ကို ေရးသားေပးပို႔ေတာ္မူခဲ့သည္ ။

               ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကို အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာ္ ျမင္ရေသာအခါ

ပရပၸ၀ါဒီနိမၼဒၵနကထာ ေမတၱာစာ ” နာမည္ျဖင့္ ရသျဖင့္ ၊ “ ပရပၸ၀ါဒီနိမၼဒၵနကထာ ေမတၱာစာ ” အမည္ျဖင့္

ပင္ ေခ်ပစာကိုေရးၿပီး ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ထံ ေပးပို႔ခဲ့သည္ ။ ပရပၸ၀ါဒီနိမၼဒၵန ကထာ ေမတၱာစာတြင္

ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကို တစ္ပုဒ္စီ တစ္ပုဒ္စီ အနု စိတ္ ရွင္းလင္းေခ်ဖ်က္ၿပီး

မိစၦာဉာဏ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒြါရျဖင့္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ျခင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း အကိုးအကား သာဓကမ်ားစြာျဖင့္

အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္ ။ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ထံ ပရပၸ၀ါဒီနိမၼဒၵနကထာ

ေမတၱာစာ ေရးသားေပးပို႔သကဲ့သို႔ ၊ သုဓမၼဆရာေတာ္မ်ားထံသို႔လည္း “ ဆရာေတာ္ဘုရားတို႔ထံ

သာသနာေရးႏွင့္စပ္ေသာ အရာ ဌာနမ်ားကို ရာမညတိုင္းမွ ဆန္တက္ေလွ်ာက္ၾကားလာလွ်င္

သာသနာေတာ္ျမတ္ စည္ပင္ ထြန္းလင္းအံ့သည္ကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေတာ္မူကုန္၍ ဂရု , လဟု ၂

ပါးတို႔တြင္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အဆံုးအျဖတ္မ်ားကိုသာ ေရးသား ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း   ကို

ေလွ်ာက္ထားေသာ သတိသမၼဇညေမတၱာစာကို ေရးသားေပးပို႔ေတာ္မူခဲ့သည္ ။

            အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာ္က ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ထံ ေရးသားေပးပို႔ေသာ ပရပၸ၀ါဒီနိမၼဒၵနကထာ

ေမတၱာစာ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္က ျပန္လည္မိန္႔ၾကားေတာ္မူပံုကို မႏၱေလးေနျပည္ေတာ္

မွန္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးဉာဏ၀ံသ က အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာ္ထံ စာေရးသား ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ကို

ေတြ႔ရွိရသည္ ။ စာတြင္ -

           ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္က တန္ခူးလဆန္း ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ မိမိအား ပင့္ေခၚ၍

ေအာက္ရာမညတိုင္း အုဂ္ဖိုရ္ကန္ကုန္းတိုက္အုပ္ ဦးဥကၠံ၀ံသမာလာ ကံဒြါရအေရးကို စာျပန္လိုက္သည္ဟု

ၾကားသိရသျဖင့္ “ ဦးပၪၥင္းတြင္ စာပါေလာ ” ဟုေမးေၾကာင္း “ ပါ ပါ ေၾကာင္း ” ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ၊

ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္က “ ကၽြန္ုပ္သည္ ေရွးကာလက အုဂ္ဖိုရ္ဆရာ ဒြါရ၀ါဒီရွိမွန္းကို ေသခ်ာစြာ

မသိပါေၾကာင္း ၊ ၁၂၂၄ ခုႏွစ္ ငသစ္ ,  ငေပၚလာ ဒကာ ၂ ဦးတို႔ ေလွ်ာက္ထားလာၾကရာ မာန္ေျပရန္ေျပ

သာမညႀကံဆလ်က္ ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္ပါေၾကာင္း ။ အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာ္ အဆံုးအျဖတ္

အမိန္႔စကား၏အျဖစ္ကို ဧကန္သိရပါလွ်င္ သာမညျပဳလိုက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ။ အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာ္

၀ါသိကၡာ မည္မွ် ရွိသနည္း ” ဟုေမးျမန္းရာ ၊ “သိကၡာ ၂၀ ေက်ာ္ရွိသည္ ” ဟု ေျဖခဲ့ပါေၾကာင္း ။

ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္က “ ကၽြန္ုပ္ထက္ ၀ါသိကၡာႀကီးသည္ျဖစ္လွ်င္ ေျခေတာ္ကို ဦးျဖင့္ထိ၍

ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ ေတာင္းပန္နိုင္ပါ၏ ဟု ဦးပၪၥင္းက စာေရးေလွ်ာက္ထားပါ ” ဟုမိန္႔ပါေၾကာင္း ။ စသည္ျဖင့္

ေရးသားထားသည္ ။

          အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အုဂ္ဖိုရ္(အဂၤပူ)ဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠံ၀ံသမာလာသည္ ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ဳိးတြင္

ကာယကံ , ၀စီကံ , မေနာကံျဖင့္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ျခင္းကို မွားယြင္းသည္ဟု ပစ္ပယ္ေတာ္မူၿပီး ကာယဒြါရ ,

၀စီဒြါရ , မေနာဒြါရျဖင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ျခင္းသာ က်မ္းဂန္ႏွင့္ညီသည္ဟု အခိုင္အမာ

ယူေတာ္မူခဲ့သည္ ။

          ထို႔ေၾကာင့္ အုဂ္ဖိုရ္ဆရာေတာ္ႏွင့္တပည့္သာ၀က သံဃာအစုကို " ဒြါရဂိုဏ္း " ဟု ေခၚၾကရာမွ

ဒြါရဂိုဏ္းလည္း အထင္အရွား ျဖစ္ေပၚလာပါေတာ့သည္ ။

                       

က်မ္းညႊန္း -             


မာမက (သုေတသီ)
ဗုဒၶဘာသာ သံဃာ့ဂိုဏ္းကြဲမ်ား

.............................................................................................................................

  

ျမန္မာထမင္းဟင္းကိုပဲ ဘုဥ္းေပးခ်င္တဲ့ဆရာေတာ္          ျမန္မာထမင္းဟင္းကိုပဲ ဘုဥ္းေပးခ်င္တဲ့ဆရာေတာ္

          ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ၊ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားသို႔ သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ စဥ္ ၊

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ တည္းခိုၾကပါတယ္ ။ အဲဒီေက်ာင္း

မွတစ္ဆင့္ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ၊ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ ဘုရားစံုႏွင့္

ပင္းတယလႈိဏ္ဂူဘုရားေတြကို သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကပါသည္ ။

           သႀကၤန္အခါႀကီးရက္ႀကီးနဲ႔ႀကံဳႀကိဳက္ေနတာမို႔ ဆြမ္းစားကြမ္းစားေတြကလည္း သံဃာ

ႏွင့္မမွ်ေအာင္ ေပါမ်ားလွပါသည္ ။ တစ္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ သံဃာ(၁၀)ပါးဟာ အိမ္

တစ္အိမ္က ဆြမ္းစားပင့္လို႔ ႂကြသြားပါတယ္ ။

          အဲဒီအိမ္ေလးက ေတာင္ခါးပန္းေလးကို အမွီျပဳၿပီး သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့

အိမ္ေလးမို႔ ေနခ်င္စဖြယ္ ေကာင္းလွပါတယ္ ။ ဒီလိုလွပေသသပ္ၿပီး အတြင္းပစၥည္းေတြ ျပည့္

ျပည့္စံုစံု ရွိတဲ့ အိမ္ေလးမွာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ မိသားစုကလည္း လူကံုတန္အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲက ဆိုတာ

အေပြးျမင္အပင္သိ ဆိုသလို သိသာထင္ရွားလွပါတယ္ ။

         ဆရာေတာ္ေတြနဲ႔ ဆြမ္းဒကာ ဒကာမေတြကလည္း ေျပာဆိုေနတဲ့စကား အသြားအလာ အရ

ေတာ္ေတာ္ေလးကိုပဲ ခင္မင္ရင္းႏွီးေနၾကဟန္ တူပါတယ္ ။ အလႅာပ သလႅာပစကားမ်ား ေျပာဆို

ၿပီးတဲ့အခါ ဆရာေတာ္က တရားေဟာ ေရစက္ခ်ပါတယ္ ။ တရားေဟာေရစက္ခ်ၿပီး ေတာ့

ဒကာ ဒကာမေတြက ဆြမ္းကပ္ၾကပါတယ္ ။

         အဲဒီမွာ ဆြမ္းေတြက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္ထားတဲ့ ဆြမ္းေတြ မဟုတ္ဘဲ လူမ်ဳိးျခား

ဘာသာျခားဆိုင္ေတြက အလြယ္တကူ သြား၀ယ္ထားတဲ့ ဆြမ္းေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ အဲဒီဆြမ္း

ေတြကို ဆရာေတာ္ေရွ႕အေရာက္ စားပြဲ၀ိုင္းနဲ႔ ခ်ကပ္လိုက္တဲ့အခါ ဆရာေတာ္က ဆြမ္းေတြကို

မဘုဥ္းေပးေသးပဲ ဆြမ္းဒကာ ဒကာမေတြကို ေခၚၿပီး ၾသ၀ါဒကထာ မိန္႔ၾကားပါတယ္ ။

          ဘုန္းႀကီးကို တစ္မ်ဳိးေတာ့ မထင္ၾကနဲ႔ ၊ ႀကီးက်ယ္တာလည္း မဟုတ္ဘူး ။ ဘုန္းႀကီး

ေတာ့ ဒီဆြမ္းမ်ဳိးေတြ မဘုဥ္းေပးတာ ၾကာၿပီ ။ မႀကိဳက္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး ။ ဘုန္းႀကီးလည္း

မသိခင္တုန္းက ဒီဆြမ္းမ်ဳိးေတြကို ဘယ္အိမ္က ကပ္ကပ္ ၊ အ၀ဘုဥ္းေပးလိုက္တာပဲ ။ အခုလို

သိတတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ အဆိပ္ပင္ကို ေရမေလာင္းေတာ့ဘူး ။ ဒကာ ဒကာမေတြလည္း

မေလာင္းမိၾကဖို႔ ဒီေနရာေလးမွာ ႀကံဳလို႔ ေျပာရဦးမယ္

         ဒကာ ဒကာမေတြအေနနဲ႔ မသိလို႔ မွားခဲ့ၾကတာ မွားၾကပေစေတာ့ ။ ေနာင္မွာ သိသိႀကီး

နဲ႔ေတာ့ အမွားမျဖစ္ေစနဲ႔ေတာ့ ၊ ဒကာ ဒကာမေတြက ေစတနာနဲ႔ဘုဥ္းေပးေစခ်င္လြန္းလို႔ ေစ်း

ႀကီးႀကီးေတြ ေပး၀ယ္ၿပီး အလြယ္တကူ ၀ယ္ကပ္ၾကတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အဆိပ္ပင္ေရေလာင္း

သလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္

           ဘုန္းႀကီးက ျမန္မာလူမ်ဳိးဆိုေတာ့ ခ်ဳိခ်ဳိခ်ဥ္ခ်ဥ္ ငန္ငန္စပ္စပ္ ျမန္မာေတြခ်က္တဲ့

ျမန္မာထမင္းကိုပဲ သေဘာက်တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေနာင္မွာ ဆြမ္းကပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကို

တိုင္ပဲ ခ်က္ကပ္ၾကပါ ။ ကိုယ္ ကိုယ္တိုငခ်က္ကပ္ေတာ့ ေ၀ယ်ာ၀စၥကုသိုလ္လည္း တစ္မ်ဳိးတိုး

ၿပီးရတာေပါ့

           အခု ဒကာ ဒကာမေတြ ဆြမ္းကပ္ၾကတာဟာလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္

သာသနာျပဳတာပဲ ။ သာသနာျပဳတဲ့ေနရာမွာ သာသနာဖ်က္ မျဖစ္ေနဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ ။ 

ဒကာ ဒကာမေတြက အလုပ္မရႈပ္ေအာင္ဆိုၿပီး လူမ်ဳိးျခား ၊ ဘာသာျခားဆိုင္ေတြကမွာၿပီး

ဆြမ္းကပ္ၾကတယ္ ။ ဒီဆြမ္းေတြဟာ ဘုန္းႀကီးတို႔ ဘုဥ္းေပးၿပီးတာနဲ႔ မၾကာခင္မွာပဲ မစင္ေတြ

ျဖစ္သြားမွာပဲ ။ ဒါေပမယ့္ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခားေတြမွာေတာ့ ဒီဆြမ္းေတြကရတဲ့ အျမတ္ေတြနဲ႔

ခ်မ္းသာသြားၾကတယ္ ။

           သူတို႔ ခ်မ္းသာတာကို ဘုန္းႀကီးက မနာလိုလို႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ။ သူတို႔

ခ်မ္းသာမႈက တို႔ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြအတြက္ ဘာတစ္ခုမွ အက်ဳိးမရွိဘူး ။ တျခား

မစဥ္းစားနဲ႔ တစ္ခ်က္ကေလးပဲ စဥ္းစားၾကည့္ ။ သူတို႔က တို႔သာသနာအတြက္ ဘုန္းႀကီးေတြ ကို

ဆြမ္းတစ္ဇြန္းေလာင္းဖူးလို႔လား ။ သီလရွင္ေတြကိုလည္း ဆန္တစ္ဇြန္း ေလာင္းဖူးလို႔လား ။

ေနာက္ၿပီး သူတို႔ခ်မ္းသာလို႔ အလွဴအတန္းေတြေပးၿပီး တို႔ျမန္မာေတြကို ထမင္းတစ္နပ္ေခၚ

ေကၽြးတာမ်ဳိးေရာ ရွိၾကလို႔လား ။

            အခု ဒကာ ဒကာမေတြ အဆင္ေျပလို႔ ဘုန္းႀကီးေတြကို ဆြမ္းပင့္ကပ္ၾကတယ္ ။

ဘုန္းႀကီးေတြကို ဆြမ္းပင့္ကပ္ၾကတယ္ ဆိုေပမယ့္္ အခု တရားနာလာၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြကို လည္း

ေကၽြးေမြးလွဴဒါန္းျဖစ္သြားတာပါပဲ ။ ဒါက အလွဴရွင္က ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနလို႔

ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ စားရတာပါ ။ အလွဴရွင္က လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခားေတြ

ျဖစ္ေနၾကည့္ပါလား ၊ ျမန္မာေတြ ထမင္းတစ္နပ္စားရဖို႔ေ၀းစြ ၊ အနားေတာင္ သီလို႔ရမွာ

မဟုတ္ဘူး ။

           ဘုန္းႀကီးတို႔က သာသနာျပဳတဲ့ေနရာမွာ ေရရွည္ကိုၾကည့္ျပီး သာသနာျပဳၾကရတယ္ ။

ကိုယ့္ဘက္က ဒီလို အေသးအဖြဲကိစၥေလးေတြကအစ ဆင္ျခင္ထားနိုင္မွ ေတာ္ရာက်မယ္

ဘုန္းႀကီးက ပစၥည္းတစ္ခုခုလိုလို႔ ၀ယ္ရင္ေတာင္ ကိုယ္၀ယ္မယ့္ဆိုင္ကို ဘုရားစင္ရွိလား ၊ မရွိ လား

အရင္ ေလ့လာၾကည့္တယ္ ။ ရွိရင္၀ယ္တယ္ ၊ မရွိရင္ မ၀ယ္ဘူး

             လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခားေတြဆိုရင္ သိပ္စည္းကမ္းရွိၾကတယ္ ။ သူတို႔လူမ်ဳိး ၊

သူတို႔ဘာသာဆိုင္ေတြမွာပဲ ေစ်း၀ယ္ၾကတယ္ ။ သူတို႔နဲ႔ လူမ်ဳိးမတူ ၊ ဘာသာမတူတဲ့ ဆိုင္ေတြမွာ

မ၀ယ္ၾကဘူး ။ သူတို႔က ေပးရမယ့္ အျမတ္အစြန္းေတြ တျခားလူမ်ဳိးေတြဆီ မေပး ဘူးဆိုတဲ့

သေဘာေပါ့ ။

            ဒါ သူတို႔ကို အျပစ္တင္ရမွာ မဟုတ္ဘူး ။ ကိုယ္က သူတို႔ကိုၾကည့္ၿပီး အတုယူရမွာ

တကယ္လည္း အတုယူထိုက္တဲ့ နည္းလမ္းပဲ ။ ဒီလို နည္းလမ္းေကာင္းေတြ တို႔ျမန္မာလူမ်ဳိး ေတြမွာ

မရွိၾကဘူး ။ ကိုယ့္ဆီမွာ မရွိလို႔ သူမ်ားေတြဆီမွာ အတုယူတတ္မယ္မွတ္တယ္ ။ အဲဒီ လိုလည္း

အတုမယူတတ္ၾကဘူး ။

          ဘုန္းႀကီးလည္း အရင္တုန္းက ဖာသိဖာသာပါပဲ ။ ဒီနည္းလမ္းေလးကို သူတို႔ဆီက ရ

လို႔ယူခဲ့တာ ။ တကယ္တမ္း တိတိက်က်နဲ႔ ေသေသသပ္သပ္ လိုက္နာက်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္လူမ်ဳိး

၊ ကိုယ့္ဘာသာအတြက္ သိပ္ကို တန္ဖိုးရွိတာ ။

           သူတို႔က သူတို႔လူမ်ဳိး သူတို႔ဘာသာဆိုင္ အားေပးၾကတာ အလကားသက္သက္ အား ေပး

ၾကတာ မဟုတ္ဘူး ။ သူတို႔မွာ စည္းကမ္းရွိတယ္ ။ ညီညြတ္မႈရွိတယ္ ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္

ၾကင္ၾကင္နာနာရွိတယ္ ။ အျပန္အလွန္ ေလးစားယံုၾကည္မႈရွိတယ္ ဆိုတာေတြကို ျပသၾကတာပဲ ။

           ဘုန္းၾကီးက ဒီေနရာေလးမွာ စဥ္းစားမိတယ္ ။ သူတို႔က သူတို႔လူမ်ဳိး ၊ သူတို႔ဘာသာ ကို

ခ်စ္ေၾကာင္းခင္ေၾကာင္း ျပသရင္ တို႔ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကလည္း ကိုယ့္လူမ်ဳိး ၊ ကိုယ့္ဘာသာ ကို

ခ်စ္ေၾကာင္းခင္ေၾကာင္း ျပသၾကရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေကာင္းလိုက္မလဲလို႔ ။ ဒါရွက္စရာ

မဟုတ္ဘူးေနာ္ ။ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ကိုယ့္ဘာသာအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မရွိရင္ သာ

ရွက္စရာပါ

          ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘုန္းႀကီးက တို႔လူမ်ဳိးေတြကို အားမရဘူး ။ မေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြကိုပဲ

က်င့္ေနၾကတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္ ။ မေကာင္းတဲ့အက်င့္ဆိုတာ ေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြကို

မက်င့္လို႔ မေကာင္းဘူးလို႔ေျပာတာ ။ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းကိုေတာ့ တိုးတက္

ႀကီးပြားခ်မ္းသာမွာကိုေတာ့ မလိုလားၾကဘူး ။ ဣႆ မစၦရိယေတြပဲ ျဖစ္ေနၾကတယ္ ။ ဒါ

မေကာင္းတဲ့အက်င့္ပဲ ။

          ေကာင္းတဲ့အက်င့္ က်င့္ဖို႔ဆိုတာကလည္း ပထမသိေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္ ။ သိမွက်င့္

လို႔ရမယ္ ။ မသိရင္ က်င့္လို႔မရဘူး ။ တို႔လူမ်ဳိးေတြက ဒီလို မဟုတ္ဘူး ၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း

သိေအာင္ မလုပ္ဘူး ၊ သိတဲ့လူကေျပာျပန္ရင္လည္း လွ်ာရွည္တယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္ ။

          ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခားေတြပိုင္တဲ့ ဆိုင္ေတြ လိုက္ၾကည့္လိုက္ပါ ။

ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ အားေပးစားေသာက္ေနလိုက္ၾကတာ အံုးအံုးထေနေတာ့တာပါပဲ ။ ပုရြက္ ဆိတ္

ထန္းလ်က္ခဲအံုေနသလို အလကား စားေသာက္ေနရသလား မွတ္ရတယ္ ။ တို႔ျမန္မာ

ဆိုင္ေတြမွာေတာ့ သူတို႔က လာစားေသာက္ၾကတာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္မ်ား ရွိၾကလို႔တုန္း ။

(သူတို႔ရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္က သူတို႔ဘာသာေရးပညတ္ခ်က္အရ လို႔ဆိုတယ္ )

         အခု ဘုန္းႀကီးတို႔ေခတ္ေရာက္လာေတာ့ အမ်ဳိးသားေရးေရာ ဘာသာေရးပါ ၿပိဳင္ဘက္

ေတြက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေပၚေပါက္လာၿပီ ။ အဲဒီေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႔က သာသနာျပဳေနတာ

ဆိုေပမယ့္ သာသနာဘက္မွာပဲ စိတ္ေအးေနလို႔ မရဘူး ။ အမ်ဳိးသားေရးဘက္မွာလည္း ကူေပး

ဦးမွျဖစ္မွာ ၊ မကူေပးလို႔လည္း မရဘူး ။ တို႔အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးေတြကပဲ တို႔သာသနာကို ျပဳ

ၾကတာ ၊ တျခားအမ်ဳိးသားေတြကပါ တို႔သာသနာကို တစ္စိတ္တည္း တစ္ဘာသာတည္း

၀ိုင္းျပဳၾကမယ္ဆိုရင္ ဘုန္းႀကီးက ဒီေနရာေလးမွာ ဘာမွေျပာစရာ မလိုပါဘူး ။

          ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘုန္းႀကီးက တို႔လူမ်ဳိးေတြကို တို႔ဗုဒၶဘာသာႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ေစဖို႔ ရႈ

ေထာင့္ေပါင္းစံုက ျမင္ေစခ်င္တယ္ ။ သိေစခ်င္တယ္ ။ သိမွျမင္မွလည္း လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြ မွာ

ျဖည့္ေပးနိုင္မယ္ ။ ဘာသာေရးဘက္မွာ စိတ္မေအးေစခ်င္ဘူး ။ အမ်ဳိးသားေရးဘက္မွာ လည္း

မေပါ့ဆေစခ်င္ဘူး ။ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ အစြန္းႏွစ္ဘက္ ညီေစခ်င္တယ္ ။ ဒါမွလည္း

တို႔လူမ်ဳိး တို႔ဘာသာနဲ႔ကမၻာမွာ ျမန္မာဆိုၿပီး တည္တံ့နိုင္မွာ ။ ကဲ ဘုန္းႀကီးရဲ႕ ၾသ ၀ါဒကို

အခ်ိန္မရေတာ့လို႔ ဒီေနရာမွာပဲ အဆံုးသတ္လိုက္ေတာ့မယ္ ။ အမ်ဳိးသားေရး ၊ ဘာသာ ေရးေတြမွာ

ေသြးေအးေအး မေနၾကပဲ အၿမဲတမ္း ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ရွိၾကပါေစ          

 

   

က်မ္းညႊန္း -             


ရွင္ပေညာဘာသ(ဖိုးပေညာ-သပိတ္က်င္း)

ေငြနဲ႔ေပါက္လို႔ဘာသာမေပ်ာက္ေစနဲ႔

...............................................................................................................

  

Tuesday, February 2, 2010

၀ိပႆနာမလုပ္ခင္ ႀကိဳတင္ သိစရာမ်ား              ၀ိပႆနာမလုပ္ခင္ ႀကိဳတင္ သိစရာမ်ား

              ၀ိပႆနာ အလုပ္ကို မလုပ္ခင္ အရင္ႀကိဳတင္ၿပီး သိရမယ့္ သိစရာေတြ အေတာ္ကို မ်ားပါတယ္ ။

          ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၀ိပႆနာရိပ္သာေတြ ၊ ၀ိပႆနာ နည္းလမ္းေတြကလည္း အေတာ္

မ်ားပါတယ္ ။ အားလံုး သူ႔နည္းႏွင့္သူ ေကာင္းၾကတာခ်ည္းပါပဲ ။ ဒါေမမယ့္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဘယ္

နည္းႏွင့္သင့္ေတာ္မလဲ ဆိုတာက ျပႆနာ ျဖစ္ေနတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ၀ိပႆနာရႈနည္းေပါင္းစံု

ကိုလည္း သိေအာင္ ပထမ ေလ့လာၿပီးမွ ဘယ္နည္းဟာ မိမိႏွင့္ သင့္ေတာ္မလဲ ဆိုတာကို ေရြး

ခ်ယ္ရဦးမယ္ ။ ဒီေနရာမွာ တစ္နည္းတည္းကို ေရြးခ်ယ္ရမလား ၊ ဒီနည္းထဲက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ တဲ့

အပိုင္းႏွင့္ ဟိုနည္းထဲက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အပိုင္းကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ကိုယ့္နည္းနဲ႔ကိုယ္ လုပ္

ယူရမလား ဆိုတာကိုလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုဦးမယ္ ထင္ပါတယ္ ။ တစ္ခုရွိတာက ၀ိပႆနာ

အားထုတ္တာဟာ ေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ၾကားရတာနဲ႔ တူတယ္လို႔ နားလည္

သေဘာေပါက္မိပါတယ္ ။

          ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားတဲ့အခါ အေျခခံ မူလတန္းကစၿပီးမွ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္

အျမင့္တန္းကို တက္ရသလိုပါပဲ ။ ထို႔အတူ အႏၶပုထုဇဥ္ အကန္းဟာ ပထမ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္

သုတဗုဒၶိဥာဏ္မ်က္စိအလင္းရသူ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရဦးပါမယ္ ။ ပါဠိလို ေျပာရင္ေတာအသုတ၀ါ

အၾကားအျမင္ မရွိတဲ့ အကန္းဘ၀ က သုတ၀ါ အရိယာ သာ၀ေကာ ဆိုတဲ့ အၾကား အျမင္ရွိတဲ့

ပုထုဇဥ္ (ကလ်ာဏပုထုဇဥ္) ျဖစ္ေအာင္ ပထမ လုပ္ၿပီးမွ သူဟာ အရိယာ၏သား တပည့္

စူဠေသာတာပန္ ဆိုတဲ့ ေသာတာပန္ အငယ္စား ျဖစ္မယ္ ။ စူဠေသာတာပန္ ဆိုတဲ့ အလယ္တန္း

ေအာင္ၿပီဆိုမွ အထက္တန္း တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ေအာင္ ဆက္ၿပီး အား ထုတ္ရမယ္ ။

ဆယ္တန္းေအာင္တဲ့လူဟာ တကၠသိုလ္က အဆင့္ျမင့္ ပညာေတြကို ဘြဲ႔ရသည္ အထိ ဆက္ၿပီး

သင္ခြင့္ရတယ္ မဟုတ္ပါလား ။

          အဲဒီလိုပဲ ဒီမွာလည္း မဟာေသာတာပန္ျဖစ္မွ အထက္ မဂ္အဆင့္ဆင့္ ကို တက္နိုင္ မယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ၀ိပႆနာအလုပ္ကို အႏၶပုထုဇဥ္ အေနႏွင့္ အားထုတ္တာဟာ မွားတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္

ယံုၾကည္တယ္ ။ မူလတန္းမေအာင္ပဲနဲ႔ အထက္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖသူလို ျဖစ္ေနမွာ

ပါ ။

           ၀ိပႆနာအလုပ္ လုပ္တာမွာ မျဖစ္နိုင္တာႏွင့္ ျဖစ္နိုင္တာကို ခြဲျခားၿပီးသိဖို႔ေတာ့ လိုတာ

အမွန္ပါပဲ ။ ဒီေနရာမွာ ၀ိပႆနာ အလုပ္ကို လုပ္မယ့္ ေယာဂီဟာ ႀကိဳတင္ သိသင့္တဲ့ ပရိညာ

သံုးရွိတယ္ ။

          ပရိညာဆိုတာ ပိုင္းျခား၍သိျခင္း လို႔ အနက္ရပါတယ္ ။ ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္

ႀကီးရဲ႕ ၀ိပႆနာဒီပနီမွာ ေဖာ္ျပတာက ပရိညာဆိုသည္ကား” ဥာဏ္၏ ပိုင္နိုင္ျခင္းတည္း “ လို႔

ဆိုထားပါတယ္ ။ ပရိညာသံုးပါးရွိပါတယ္ -

(၁) ဥာတပရိညာ

(၂) တီရဏပရိညာ

(၃) ပဟာနပရိညာ      လို႔ေခၚပါတယ္ ။ ဒါဟာ ပိုင္းျခားသိတဲ့ဥာဏ္အဆင့္ သံုးဆင့္ပါပဲ ။

ပထမဦးစြာ ပုထုဇဥ္အကန္းဟာ အ၀ိဇၨာကိုပယ္ၿပီး ၀ိဇၨာဥာဏ္အလင္းကို ရေအာင္ ရုပ္တရား

နာမ္တရားေတြရဲ႕ ပရမတၳသစၥာအျမင္ကို အစင္အၾကယ္ျမင္ေအာင္ ေလ့လာရပါမယ္ ။ တရား

နာရင္းလည္း ဒီ ဥာတပရိညာ ကိစၥ ၿပီးနိုင္ပါတယ္ ။ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးဟာ ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ ရူပခႏၶာ

ေ၀ဒနခႏၶာသညာကၡႏၶာ သခၤါရကၡႏၶာ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဆိုၿပီး ခႏၶာငါးပါးပဲ ရပါတယ္ ။ ရုပ္ထဲမွာ

ငါမပါဘူး ၊ သညာဟာ ငါမဟုတ္ဘူး ၊ သခၤါရဟာ ငါမဟုတ္ဘူး ၊ ၀ိဥာဏ္ ဟာ ငါမဟုတ္ဘူး ၊

ခႏၶာငါးပါးထဲမွာ ေယာက်္ားမပါဘူး ၊ မိန္းမ မပါဘူး ၊ ဒီတရားေတြဟာ ဓမၼ သက္သက္ပဲ ၊ ျဖစ္ၿပီး

ပ်က္သြားတဲ့ တရားေတြပဲ ၊ ခိုင္တယ္ ၿမဲတယ္ ဆိုတာ ဘာဆိုဘာမွ မရွိ ဘူး ၊ ဒီလိုသိလိုက္ရင္

ဒီအျမင္ကေလးေပါက္သြားရင္ ဒါဟာ ဥာတပရိညာ အဆင့္ကို ေရာက္ၿပီ ျဖစ္၏ ။ ဒါက နားႏွင့္

တရားနာၿပီး ဥာဏ္ႏွင့္သိလိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲ ။ အဲဒီအဆင့္ကို ေရာက္ရင္ ပုထုဇဥ္ဟာ

သစၥာႏုေလာမိကဥာဏ္(သစၥာဥာဏ္) ရတဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ၿပီ ျဖစ္၏ ။ ဒါဆိုရင္ သူ႔မွာ

အႏၶပုထုဇဥ္ ဘ၀ က အကန္းေပ်ာက္ၿပီး ဥာဏ္မ်က္စိ ေပါက္ၿပီ ျဖစ္၏ ။

             တီရဏပရိညာ အဆင့္က ခႏၶာကို ရႈမွတ္ ပြားမ်ားလိုက္တဲ့အခါ ရုပ္လည္း ျဖစ္ၿပီး

ပ်က္တယ္ ၊ နာမ္တရားေတြလည္း ျဖစ္ၿပီးပ်က္တယ္ ၊ အဲဒီလို ခဏ ခဏ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တဲ့ ျဖစ္ပ်က္

အနိစၥကို ျမင္ရင္ ျဖစ္ပ်က္တဲ့ တရားေတြကို မိမိက မျဖစ္ပါႏွင့္ ဆိုလို႔လည္း မရ ၊ မပ်က္ပါႏွင့္

ဆိုလို႔လည္းမရ ၊ ဘာတစ္ခုမွ အစိုးမရတဲ့ အနတၱ ျဖစ္ေနတာကို ျမင္ၿပီး ဒီတရားေတြဟာ

ႏွိပ္စက္ျခင္း ပိဠနေ႒ာ ကိစၥပဲ ရွိတယ္ ဆိုတာကို ျမင္ရင္ တီရဏပရိညာ အဆင့္ကို ေရာက္ၿပီ ျဖစ္

၏ ။ ဥာဏ္ႏွင့္ေျပာရင္ ကိစၥဥာဏ္ အဆင့္ကို ေရာက္ၿပီ ျဖစ္၏ ။ “ ကိစၥ ဥာဏ္ ဆိုတာ

ခႏၶာငါးပါးရဲ႕ကိစၥဟာ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တဲ့ ကိစၥပဲ ရွိတယ္ ၊ ႏွိပ္စက္တဲ့ ကိစၥပဲ ရွိတယ္ လို႔ သိလိုက္ရတာကို

ဆိုလိုသည္ “ ( အက်ယ္ကိုေလ့လာခ်င္ရင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားရဲ႕ ၀ိပႆနာဒီပနီ

ကိုေလ့လာပါ )

            ပဟာနပရိညာ ဆိုတာက တိုတိုေျပာရရင္ တရားအားထုတ္တဲ့အခါ ခႏၶာငါးပါးရဲ႕ ျဖစ္

ပ်က္ကိုျမင္ေနတာ ၊ ဒုကၡသစၥာကို ျမင္ေနတာ ၊ ရႈရင္း ရႈရင္းနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေတြကို ျမင္ဖန္မ်ားေတာ့

ေယာဂီက မုန္းတီး ၿငီးေငြ႔တဲ့စိတ္ ျဖစ္လာတယ္ ။ ၿပီးမွ ျဖဳန္းဆို ျဖစ္ပ်က္အားလံုး ခ်ဳပ္ဆံုးသြားတဲ့

ျဖစ္ပ်က္အဆံုး နိဗၺာန္ကို သက္၀င္သြားတဲ့ ေလာကုတၱရာ မဂ္ ဥာဏ္ ေပၚလာတယ္ ၊ အဲဒါ

ကတဥာဏ္ ၊ ပဟာနပရိညာ ရဲ႕ သေဘာပါပဲ ။ ( အက်ယ္သိလိုရင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕

၀ိပႆနာ အလုပ္စဥ္တရားစာအုပ္ အမွတ္ -၁၂ ကိုရႈ )

            အခုေျပာမယ့္အေၾကာင္းအရာက သိပ္ၿပီးေလးနက္ပါတယ္ ။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္

ဘုရားႀကီးအမိန္႔ရွိတာက ၀ိပႆနာအလုပ္ကို မလုပ္ခင္ ဥာတပရိညာႏွင့္ဒိ႒ိျဖဳတ္ရမယ္တဲ့

ဒိ႒ိျဖဳတ္တယ္ဆိုတာ ေျပာေတာ့လြယ္တယ္ ၊ ဒါေပမယ့္ သိနားလည္ဖို႔က်ေတာ့ အေတာ္ခက္ပါ

တယ္ ။ အတၱစြဲ ၊ ငါစြဲ ၊ ငါ့ဟာစြဲ ကို ပယ္ဖ်က္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတယ္ ။ အတၱစြဲျပဳတ္ဖို႔ ဆိုတာကလည္း

အနတၱဥာဏ္အျမင္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာမွ အတၱစြဲျပဳတ္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ

မ်က္စိလည္ၿပီး ဥာဏ္လမ္းကေန ကံလမ္းကို ေရြ႕ေလ်ာ သြားၾကတာ ၊ ဘုရားေဟာတရားက

ခႏၶာဇာတ္သိမ္းဖို႔ ၊ ဘ၀ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ကို အထြဋ္အျမတ္ ထား ၿပီး ေဟာတယ္ ။

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအမ်ားစုကက်ေတာ့ ခႏၶာႀကီးပြားဖို႔ ၊ ဘ၀ေကာင္း စားဖို႔ကို အဓိက

အထြဋ္အထိတ္ ထားၿပီး လုပ္ေနၾကတယ္ ။ ဒီလိုျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ၾကည့္ေတာ့

သာမန္ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဆိုသူေတြမွာ အနတၱဥာဏ္အျမင္ မရွိလို႔ အနတၱ သေဘာကို

ဥာဏ္မမီလို႔ ျဖစ္ရတာပဲဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္ ။ ဒီအခ်က္ကို နားမလည္ပဲနဲ႔ တရား အားထုတ္ရင္

ျဖစ္ပ်က္ကိုျမင္တာေတာင္ ဒိ႒ိမျပဳတ္လို႔ ျဖစ္ ပ်က္ မုန္း ဆိုတာကို ေရာက္ဖို႔ ခက္ပါတယ္ ။  ျဖစ္

ပ်က္ ဆံုး ဖို႔က်ေတာ့ ေ၀းေရာေပါ့ ။ ဒါေၾကာင့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီးေဟာတဲ့ တရားဟာ

ကၽြန္ေတာ့စိတ္ထဲမွာေတာ့ အလြန္ယုတၱိရွိတယ္ ၊ လက္ေတြ႔က်တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ။

            ဒီအေၾကာင္းအရာသိရၿပီး သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္သြားပါတယ္ ။

သူငယ္ခ်င္းက “ ငါ့ေခါင္းထဲမွာလည္း အနတၱသေဘာကို နားမလည္ပါဘူးကြာ ။ မင္းေျပာလို႔ သာ ငါ

ငါ့ဥစၥာ မရွိဘူး ဆိုတာကို ၾကားရတယ္ ၊ ေခါင္းထဲမွာေတာ့ ငါ ငါ့ဥစၥာ မရွိဘူး ဆိုတာကို နားကို

မလည္ဘူး

            ကၽြန္ေတာ္က ဆက္ၿပီး ေမးၾကည့္လိုက္တယ္ “ ေနပါဦး ၊ နားမလည္ရံု မကဘူး ၊

ငါမရွိရင္ နိဗၺာန္ကို ဘယ္သူ ေရာက္မလဲလို႔ေကာ မေတြးမိဘူးလား ၊ ငါမရွိဘူး ဆိုရင္ ဒီဘ၀ က

ငါျပဳခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကို ေနာက္ဘ၀ က်ရင္ ဘယ္သူ ခံစားမွာလဲ ၊ တစ္

ျခားတစ္ေယာက္ ခံစားမယ္ဆိုရင္ သူမ်ားခံစားဖို႔ အတြက္ ငါက ဘာျဖစ္လို႔ ေကာင္းမႈေတြ

လုပ္ခဲ့ရမွာလဲ ဆိုတဲ့ အေတြးေတြေကာ မေတြးမိဘူးလား

            သူငယ္ခ်င္းက “ အင္း..ဟုတ္တယ္ ၊ ဟုတ္တယ္ ၊ အဲဒီလိုအေတြးမ်ဳိးခပ္ဆင္ဆင္ ငါ့

ေခါင္းထဲမွာ ေပၚတယ္ ၊ ငါမရွိရင္ လူတစ္ေယာက္ကို လူတစ္ေယာက္ကသတ္ၿပီး ငါမရွိဘူး ၊ ငါ

သတ္တာ မဟုတ္ဘူး ၊ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ၊ ခႏၶာငါးပါး က သတ္တာလို႔ ေျပာရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ

            ကၽြန္ေတာ္က “ ေအး..ထားေတာ့ ၊ ေမးတာကေတာ့ သိပ္ပိုင္တယ္ ၊ မ်က္စိလည္ရတဲ့

အေၾကာင္းကေတာ့ ပညတ္နဲ႔ပရမတ္ ကို မကြဲလို႔ ၊ ငါတို႔မွာ ေမြးကတည္းက မိဘမ်ား ၊ ဆရာ

သမားမ်ားက ပညတ္ေတြကို မွတ္တတ္တဲ့ သညာအား ေကာင္းေအာင္ပဲ သင္ေပးခဲ့တယ္ ။

ဘာသာစကားရဲ႕ ေဘာင္ကလည္း ရွိေသးတယ္ ။ ဘာသာစကားက ပညတ္ေတြကို ေခၚတတ္

ေအာင္ ၊ ပညတ္ေတြရဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနပံုေတြကို နားလည္ေအာင္ပဲ သင္ေပးတယ္ ။ ပိုင္းျခားၿပီး

သိတဲ့ဥာဏ္ ၊ ဥာတပရိညာကို မရခဲ့ဘူး ။ အမွန္က ခႏၶာငါးပါးရဲ႕ သေဘာအမွန္ကို ငါတို႔ မသိခဲ့

ၾကဘူး ။ ရုပ္လို႔ေျပာရင္ ငါတို႔က မွန္ထဲမွာျမင္ရတာကို ရုပ္ ၊ ဓာတ္ပံု ရိုက္လို႔ အရုပ္ထင္တာကို ရုပ္ ၊

ခ်ိန္ၾကည့္ရင္ ပိႆာေလးငါးေျခာက္ဆယ္ ရွိတာကို ရုပ္ ၊ ေသရင္ေခါင္းထဲထည့္ၿပီး မီးရႈိ႕ရ တာ

ေျမျမွဳပ္ရတာကို ရုပ္ ၊ လမ္းသြားရင္ ေခြးေဟာင္တာကို ရုပ္လို႔ မွတ္ေနၾကတာကိုးဗ် ၊

ဘုရားေဟာက ပူတာ ေအးတာ ေတေဇာရုပ္ ၊ မာတာ ေပ်ာ့တာ ပထ၀ီရုပ္ ၊ လႈပ္ရွားတာ

ေထာက္ကန္တာ ၀ါေယာရုပ္ ၊ ယိုစီးတာ ဖြဲ႔စည္းတာ အာေပါရုပ္ ၊ ဒီရုပ္ေတြက တစ္စကၠန္႔ေတာင္

မၿမဲဘူး ၊ ခုျဖစ္ ခုပ်က္ပဲ ၊ ဒါေၾကာင့္ မင္းအိမ္က လာတုန္းက ပါတဲ့ရုပ္ဟာ ခု ငါ့ဆီကိုေရာက္ေတာ့

မရွိေတာ့ဘူး ၊ လမ္းမွာတင္ ပ်က္ခဲ့ၿပီးၿပီ ၊ အိမ္ကလာတုန္းက ရွိခဲ့တဲ့ စိတ္ ေတြ ၊ ခံစားမႈေတြ ၊

မွတ္သားခဲ့တာေတြ ၊ လုပ္ခ်င္ ကိုင္ခ်င္ခဲ့တာေတြကေကာ ခု ရွိေသးလို႔ လား

            မရွိေတာ့ပါဘူး ၊ ဟုတ္ပါတယ္ ၊ မရွိေတာ့ပါဘူး

             သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အသံထဲမွာ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေျပာေသာအသံ ပါသည္ ။

           မိနစ္တိုင္း စကၠန္႔တိုင္း ဒီရုပ္ ဒီနာမ္ေတြ ပ်က္စီး ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနတယ္ ၊ ရုပ္သစ္

နာမ္သစ္ေတြကလည္း အစားထိုးေနၾကတယ္ ၊ ဒါဆိုရင္ မင္းထင္သလို ဒီခႏၶာငါးပါးထဲမွာ ၿမဲေန တာ

ခိုင္ေနတာ ဘာရွိသလဲ

             ဘာမွ မရွိဘူးလို႔ ဆိုရမွာေပါ့

            ဆိုရမွာေပါ့ ဆိုတာက မဆိုခ်င္လည္းရတယ္ ဆိုတဲ့ အနက္ ထြက္နိုင္ေသးတယ္ ၊ ဒီ

ကိစၥမွာ ဒီလို ႁခြင္းခ်က္ မရွိဘူးေနာ္ ၊ မရွိဘူးလို႔ပဲ ယတိျပတ္ဆိုရမယ္ ၊ ဟုတ္ၿပီလား

            ဟုတ္ပါၿပီ သူငယ္ခ်င္း

           အဲဒါ ဥာဏ္အျမင္ပဲ သူငယ္ခ်င္း ၊ အနိစၥကို ျမင္တာ ၊ ဓမၼကို ျမင္လိုက္တာေလ ၊ ျဖစ္

ပ်က္ကို ျမင္လိုက္တာ ၊ ဒီလိုျမင္မွ သကၠာယဒိ႒ိ ဆိုတဲ့ အပါယ္မ်ဳိးေစ့ ျပဳတ္ထြက္သြားတယ္

 

 

က်မ္းညႊန္း -             


ဦးဆန္းလြင္ (ရွင္အာဒိစၥရံသီ)


ဥာဏ္လမ္းေပၚေလွ်ာက္လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း


/

...............................................................................................................