Monday, December 28, 2009

၅ ။ မသိနားမလည္ျခင္း ၊ အယူလြဲမွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္း


        ၅ ။ မသိနားမလည္ျခင္း ၊ အယူလြဲမွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္း ၅ ။ မသိနားမလည္ျခင္း ၊ အယူလြဲမွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္း ၅ ။ မသိနားမလည္ျခင္း ၊ အယူလြဲမွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္း            
        ဘာသာေရးဗဟုသုတ နည္းပါးရွာၾကသူေတြ ၊ ကံ , ကံ၏အက်ဳိးတရားမ်ားကို ဥာဏ္

ျဖင့္ေကာင္းစြာ မသက္၀င္နိုင္ၾကသူေတြ ၊ မိစၦာအယူသို႔ ငဲ့ေစာင္းေနသူမ်ားသည္ နတ္ယံုၾကည္မႈ ၊

နတ္ကိုးကြယ္မႈကို လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ လက္ခံတတ္ၾကသည္ ။ မစဥ္းစား ၊ မဆင္ျခင္ပဲ ယံု

ၾကည္တတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း မျပဳဘဲ ယံုၾကည္လြယ္ျခင္းသည္ အယူတိမ္း

ေစာင္းျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ။ လြဲမွားေသာ အယူ၀ါဒတစ္ခုကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ

လက္ခံယံုၾကည္ထားၿပီဆိုလွ်င္ မွားယြင္းေသာ အၾကံအစည္ေတြ ၊ မွားယြင္းေသာအေျပာအဆို

 ေတြ ၊ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူေတြကို ျပဳမွားမိတတ္ၾက၍ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္

ကိုးကြယ္ရာအမွန္ကို ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္နိုင္ဖို႔ သတိေပးစကားေတြ ၊ သတိေပးစာေတြ

ေျပာခဲ့ၾက ၊ ေရးခဲ့ၾကရသည္ ။ အယူမွား ၊အေတြးအေခၚမွားတစ္ခုေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္းမွာ

၀မ္းနည္း၍ မဆံုးနိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ အဇာတသတ္မင္းသား၏ ျဖစ္ရပ္သည္ ေႏွာင္းေခတ္

လူတို႔အတြက္ သင္ခန္းစာ ယူစရာပင္ ။ ဆရာေဒ၀ဒတ္အေပၚမွာ တန္ခိုးအႀကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ႀကီး

တစ္ေယာက္ဟု အထင္ေရာက္ခဲ့ေသာ အဇာတသတ္မင္းသားေလးသည္ ဆရာေဒ၀ဒတ္ကို

ဘုရားတစ္ဆူပမာ အထင္မွားၿပီး ကိုးကြယ္မွားခဲ့မိ၍ ျဖစ္သင့္ ၊ ျဖစ္ထိုက္ေသာ ပစၥဳပၸန္အက်ဳိး

စီးပြားေတြ ၊ သံသရာအက်ဳိးစီးပြားေတြ ပ်က္စီး ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ ။ မဂ္ဖိုလ္တရားထူးေတြမွ လြဲ

ေခ်ာ္ခဲ့ရသည္

               အယူလြဲမွားမႈေၾကာင့္ အက်ဳိးမဲ့ေတြကို ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ သာဓကေတြသည္ မ်ားလြန္း

လွသည္ ။ ဤေနရာတြင္ အထူးေျပာလိုသည္မွာ နတ္ေတြ ျဗဟၼာေတြကို ကိုးကြယ္, ပူေဇာ္ပသ

ေနမႈသည္ တရားႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ ၊ လြဲမွားေသာအယူ၀ါဒဟု ဗုဒၶစေသာ အရိယာသူေတာ္

စင္တို႔က အတည္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္ ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လြဲမွားေသာ အယူ၀ါဒမ်ဳိးေၾကာင့္

ကိုယ့္အစြမ္းကိုပင္ ကိုယ္မယံုနိုင္ၾကေတာ့ပဲ ၊ ကိုယ့္လံု႔လ , ကိုယ့္၀ီရိယအစြမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ

လာေသာ အက်ဳိးတရားေတြကိုပင္ နတ္တို႔ကေပး၍ ရခဲ့ေလသေယာင္ေယာင္ ထင္ေယာင္ထင္

မွားျဖစ္ေနၾကေသာ လူေတြကလည္း မ်ားလြန္းလွသည္ ။ “ လူမစြမ္း နတ္မ “ ဆိုေသာ စကား

ပံုသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအားနည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြကမ်ား ေရးသားထားခဲ့ေလသ

လားဟုပင္ သံသယစိတ္ေတြ ျဖစ္ေနမိပါသည္ ။

             သတိမဲ့၍ အသိဥာဏ္အားနည္းသူတို႔သည္ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါး တို႔၏

ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို သက္၀င္ ယံုၾကည္မႈမ်ဳိးထက္ နတ္မ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကိုသက္

၀င္ယံုၾကည္ေနမႈမ်ဳိးက ပို၍အားေကာင္းေနတတ္ၾကသည္ ။ နတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ပသလိုမႈ ပို၍

စိတ္အားထက္သန္ေနၾကသည္ ။ ထိုကဲ့သို႔ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔

အား သတိတရားရေစလိုေသာ အင္း၀ေခတ္စာဆိုအေက်ာ္ အရွင္မဟာသီ၀ံသမေထရ္သည္

မဟုတ္မရာျဖစ္ေသာ မိစၦာဒိ႒ိအယူအဆ အစြဲအလမ္းအမွားမ်ားကို ေတာ္လွန္လို၍ လည္း ေကာင္း ၊

ေတာ္လွန္ေစလို၍ လည္းေကာင္း သံေ၀ဂခန္းပ်ဳိ႕ ၊ ပိုဒ္ေရ(၃၅)တြင္ သတိေပးေရး

သားထားသည္ကို ေလ့လာနိုင္ပါသည္ ။

             ကာလရွည္လ်ား ၊ လူ႔ငႏြားတို႔

              ႀကီးမားယုတ္မာ ၊ နတ္မိစၦာကို

             ဘိုးလာဘြားဘက္ ၊ ေျမးသားဆက္၍

              မပ်က္ခုတိုင္ ၊ နတ္ခရိုင္ႏွင့္

              ပန္းခိုင္ေရအိုး ၊ ဆယ္စံုၿဖိဳး၍

              ျမတ္နိုးႏွစ္သက္ ၊ အနက္အနီ

              အတီေခါင္းေပါင္း ၊ တင္အုပ္ေဆာင္းႏွင့္

              အေပါင္းစုေ၀း ၊ အေမႊးအႀကိဳင္

              မုန္႔စိုင္မုန္႔ခဲ ၊ ၾကက္၀က္လဲ၍

              ဗံုႏွဲခရာ ၊ တီးမႈတ္ကာႏွင့္

              ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ၊ ေပးစၿမဲဟု

              စိတ္ထဲထင္မွတ္ ၊ ငနတ္တို႔ကို

              မျပတ္ကိုးကြယ္ ၊ အႏၱရာယ္လည္း ၊

              မရွိလွ်င္း၏ ။

              ေဆာင္ႏွင္းမဂၤလာ ၊ လွဴဒါပုည

              ျပဳကာလလည္း ၊ မိဖ ေရွ႕မွတ္

              ငါတို႔နတ္ကို ၊ ေပးအပ္ အပ္လွ်င္

              ပြဲလမ္းျပင္၍ ၊ အရွင္မွတ္မွတ္

              ကိုယ္၀ယ္ကပ္လ်က္ ၊ မျပတ္ထင္ရွား

              မေမ့မွားဟု ၊ ဆုမ်ားရြယ္ရြယ္

              ရွက္စဖြယ္ႏွင့္ ၊ ဘယ္၀ယ္တစ္ခါ

              ကိုယ္တိုင္လာ၍ ၊ ဥစၥာထင္ရွား

              ဘယ္သူအားကို ၊ နတ္မ်ားပို႔လာ

              ရွိဖူးပါအံ့ ။

              မိစၦာစြဲမွတ္ ၊ ဘယ္အရပ္မွာ

              နတ္တို႔ေနရာ ၊ အိမ္ခန္း၀ါႏွင့္

               သာယာခမ္းနား ၊ နတ္မယားႏွင့္

              နတ္သားနတ္လင္ ၊ ၾကည့္မျမင္တည့္

              ၿငိဳျငင္စိတ္စြဲ ၊ အံသြားခဲ၍

              ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္ ၊ နတ္တို႔လက္ႏွင့္

              ထုတ္လ်က္ဆြဲငင္ ၊ ျပဳၾကအင္ကို

              မျမင္ဖူးပါ ။

              သည္အရာကို ၊ မိစၦာေမာဟ

               အယူခြ၍ ၊ နတ္မ်ားသခင္

               နတ္ဘုရင္ဟု ၊ နတ္တြင္အႀကီး

               ငါ့သမီးကို ၊ ဖမ္းဆီးတတ္ျငား

               ငါ့မယားကို ၊ ဖမ္းစားတတ္ေခ်

               ခ်မ္းသာေစဟု ၊ ကေခ်ပြဲလမ္း

               အခမ္းအနား ၊ နတ္ထိန္းမ်ားႏွင့္

               ေသာက္စားဟစ္ေအာ္ ၊ တေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္

               ေမာင္ေတာ္ရွင္ခ်စ္ ၊ နတ္သံပစ္၍

               မူးယစ္မိႈင္ေ၀ ၊ အေထြေထြလွ်င္

               လူ႔ေျမရပ္ရြာ ၊ နတ္မိစၦာကို

               ကယ္သာထင္မွတ္ ၊ သေဘာကပ္၍

               နတ္လူျဗဟၼာ ၊ သတၱ၀ါကို

               ကံသာအရင္း ၊ ျပဳဖန္ဆင္းဟု

               ယူလ်င္းအပ္စြာ ၊ ယခုမူကား

               ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ၊ နတ္ခပဲသည္

               ေပးၿမဲတို႔မွာ ၊ ထင္မွတ္ရာသည္

               မိစၦာယူမိယူမွားတည္း ။       

        နတ္ကိုးကြယ္မႈတြင္ ဥာဏ္မယွဥ္နိုင္ပါက အျပစ္မ်ားစြာ ျဖစ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ မိရိုးဖလာ

အေနျဖင့္ မစြန္႔နိုင္ ၊ မပယ္နိုင္၍ ကိုးကြယ္ေနရေသာ္လည္း သတိႀကီးစြာထား၍ ေလာက ၊ 

သံသရာ အျပစ္ကင္းေအာင္ ေနတတ္ဖို႔လိုပါသည္ ။ ဒီလိုေနတတ္ဖို႔ ဆိုတာကလည္း သတိရွိမွ ၊

အသိဥာဏ္ရွိမွ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းကို စိႏၱေက်ာ္သူဘြဲ႔ခံ ဦးၾသက ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိထားၿပီး

ျဖစ္သည္ ။ သို႔ရာတြင္ အသိဥာဏ္နည္းပါးသူ ၊ တရားဗဟုသုတမရွိသူတို႔ကို ေလးနက္သိမ္ေမြ႔ 

ေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြႏွင့္ ေျပာဆို ၊ ေရးသား ၊ ဆံုးမေျပာဆိုေနလွ်င္ အခ်ိန္ေတြသာ

မၾကာသင့္ပဲၾကာေနေတာ့မည္ ။ ခရီး မေ၀းသင့္ပဲ ေ၀းေနေတာ့မည္ ။ ဒီေတာ့လည္း နတ္ကိုး

ကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွည္ရွည္လ်ားလ်ားေရးမေနေတာ့ပဲ သူ၏ က၀ိလကၡဏာသတ္ပံုက်မ္း တြင္

ျပတ္ျပတ္သားသား ၊ တိုတိုရွင္းရွင္းပဲ ေရးဖြဲ႔ခဲ့သည္ ။

             မိစၦာအားလံုး ၊ လႊမ္းပိတ္ဖံုး ၊ ေတာင္ၿပံဳးညီေနာင္နန္း

          နတ္ေတြအေၾကာင္းကို ေစတနာမွန္မွန္ႏွင့္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရးရဲေသာသတၱိ ၊ ေျပာရဲ

ဆိုရဲေသာသတၱိကိုလည္းေကာင္း ၊ မိစၦာဒိ႒ိအယူမွားဘက္သို႔ သက္ေရာက္ေနေသာ နတ္ကိုး

ကြယ္မႈမ်ားကို ေတာ္လွန္ရဲေသာ စာဆိုရွင္၏သတၱိကိုလည္းေကာင္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါ သည္ ။

            ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ အထူးသတိျပဳသင့္သည္မွာ အမွားတစ္ခုကို က်ဴးလြန္မိၿပီဆိုလွ်င္

ထိုအမွားတစ္ခုအတြက္ ဖာရ ,ေထးရ,ေဆးရ,ေၾကာရႏွင့္အမွားသံသရာေတြ လည္ေနတတ္ သည္ ။

ထိုပေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လိုသူတို႔အတြက္ အမွားသံသရာ ေတြ

မလည္ရေလေအာင္ သတိတရာလက္ကိုင္ထားၿပီး ၊ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာအက်င့္ တရားတို႔ျဖင့္

လမ္းမွန္ ၊ လမ္းမွားတို႔ကို ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ခြဲျခားသိလ်က္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အယူ မွားတြင္းသို႔

မက်ေရာက္ၾကရေလေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ၾကပါေစ ။

             


ေဒါက္တာအရွင္ဓမၼပိယ(ပါေမာကၡ)

(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္မႈရွင္းတမ္း

...............................................................................................................

  

၄ ။ မိရိုးဖလာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို မစြန္႔ပယ္၀ံ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း


        ၄ ။ မိရိုးဖလာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို မစြန္႔ပယ္၀ံ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း ၄ ။ မိရိုးဖလာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို မစြန္႔ပယ္၀ံ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း ၄ ။ မိရိုးဖလာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို မစြန္႔ပယ္၀ံ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း            
          ျမန္မာစကားပံုမွာ “ ေရွးထံုးကိုလည္း မပယ္ႏွင့္ ၊ ေစ်းသံုးကိုလည္းမလြယ္ႏွင့္ “ ဆို သည့္

  ဆိုရိုးစကားသည္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအက်ဳိး မဆီေလ်ာ္ေတာ့ေသာ ေရွးထံုး

စကားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ ။ ထိုေရွးထံုးစကားေၾကာင့္ ေခတ္အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

ဖို႔အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ကို အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေစသည္ ။ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္

ရာႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ လူအမ်ားစုသည္ “ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဥပဒ္ေရာက္ “ ေနတတ္ၾကသည္။

 ဥပမာ - နတ္ကို ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ပသေနသူတစ္ေယာက္သည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျပဳ

  ေနက်ျဖစ္ေသာ ပူေဇာ္ပသမႈမ်ဳိးကို တစ္ခါတစ္ေလမ်ား ပ်က္ကြက္သြားခဲ့ရသည္ဆိုလွ်င္ ငါ့ကို

နတ္ေတြ စိတ္ဆိုးေတာ့မွာပဲ ၊ ငါ့ကို နတ္ေတြ အမ်က္ထြက္ေတာ့မွာပဲ ၊ ငါ့ကို နတ္ေတြ ဖမ္းစား

ေတာ့မွာပဲဟု ထိုသူမွာ စိတ္တထင့္ထင့္ ျဖစ္ေနတတ္သည္ ။ ၄င္း ဥပါဒါန္အစြဲမ်ားရွိေနေသာ

ေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ရုတ္တရက္ဆိုသလို တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္လာခဲ့လွ်င္လည္း ဥပမာ - ဖ်ားနာ

ေရာဂါမ်ဳိးတို႔ ၊ မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတာမ်ဳိးတို႔ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီဆိုလွ်င္ ငါ့ကိုေတာ့ နတ္

ေတြကိုင္ၿပီဟု ယူဆသြားတတ္ၾကသည္ ။

            ဤေနရာမွာ နတ္ေတြကို မယံုၾကည္ ၊ မကိုးကြယ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီဆိုလွ်င္

နတ္ေတြကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ၀ိုင္းၿပီး (အခမဲ့)ေစာင့္ၾကည့္ ေနတတ္

ၾကျပန္သည္ ။ အေသြးႏွင့္အသားႏွင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ လူသားမ်ားေပမို႔ အျခား

အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ( မိုးမိျခင္း ၊ အေအးမိျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ) ဖ်ားနာျခင္း၊

ႏွာေစးျခင္း ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း စေသာ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာအာရံုမ်ဳိး တစ္ခုခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီဆိုလွ်င္

ခုနက ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာသူမ်ားသည္ “ ဒါ နတ္ဖမ္းစားလို႔ျဖစ္ရတာပဲ “ ဟု ယူဆလိုက္ၾက

ေတာ့သည္ ။ အသိဥာဏ္နည္းရွာၾကေသာ လူေတြသည္ တကယ္ပင္ နတ္ေတြႏွင့္ အလုပ္ေတြ

ရႈပ္ေနၾကသည္ ။ ဒီဥပါဒါန္အစြဲေတြေၾကာင့္ မမွားသင့္ေသာ အမွားမ်ဳိးေတြကို ျပဳလုပ္ေနတတ္

ၾကၿပီး ၊ အမွားသံသရာေတြ လည္ေနရွာၾကသည္ ။ ဒီဥပါဒါန္အစြဲေတြကို ဖယ္ရွားနိုင္ဖို႔ဆိုတာ

ကိုယ္တိုင္ သတိပ႒ာန္တရားေတြကို မက်င့္ၾကံ ၊ မပြားမ်ား အားမထုတ္သေရြ႕ကာလပတ္လံုး

လြယ္ကူလွမည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ ။ သတိမရွိ ၊ ဥာဏ္မရွိေသာ ဤလူေတြအတြက္ ယံုၾကည္မႈ ဆိုင္ရာ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဆယ္မိုး ၊ ဆယ္ေႏြ ေမွ်ာ္ေလ ေလ

ေ၀ရေတာ့မည့္ အျဖစ္မ်ဳိးပင္ ။
...............................................................................................................

  

၃ ။ အားကိုးအားထားျပဳလို၍ ကိုးကြယ္ျခင္း
       ၃ ။ အားကိုးအားထားျပဳလို၍ ကိုးကြယ္ျခင္း ၃ ။ အားကိုးအားထားျပဳလို၍ ကိုးကြယ္ျခင္း ၃ ။ အားကိုးအားထားျပဳလို၍ ကိုးကြယ္ျခင္း            
             လူသားမ်ား စိတ္ေန  စိတ္ထားသည္ ကိုယ္ မစြမ္းလွ်င္ စြမ္းနိုင္ေသာ သူရဲေကာင္းကို အားကိုးခ်င္ၾကသည္ ။

ဤစိတ္မ်ဳိးေေတြသည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔မွာ အေလ့အက်င့္ၾကီးတစ္ခုလို ျဖစ္ေနျပီ ။ ကိုယ့္အစြမ္းကို ကိုယ္အားမကိုးလို

ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားမကိုးတတ္ျခင္းသည္ လူသားတစ္ေယာက္၏ ဘ၀တိုးတက္ေရး ၊ အခြင့္အလမ္းကို ကိုယ္တိုင္ပင္

ဖ်က္ဆီးသည္ႏွင့္တူေနသည္ ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးေတြ ရွိေနသူမ်ားသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုထက္ သူတစ္ပါး ကို

သာ အားကိုးလိုေသာ စိတ္ေတြ မ်ားေနတတ္ၾကသည္ ။ လူထဲက စြမ္းနိုင္လွ်င္စြမ္း ၊ လူထဲ က မစြမ္းနိုင္လွ်င္ စြမ္းနိုင္

မည္ထင္သည့္ နတ္ေဒ၀ါမ်ားကို အားကိုးတၾကီးႏွင့္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ ပသေနတတ္ၾကသည္ ။ ဥပမာ - ပန္းပဲ

ေမာင္တင့္တယ္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးအေပၚမွာ အားကိုးတၾကီး ႏွင့္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသမႈမ်ဳိး ျဖစ္သည္ ။ ေမာင္တင့္တယ္လို

ခြန္အားဗလၾကီးမားေသာ ၊ အားကိုးအားထားျပဳေလာက္ေသာ သူရဲေကာင္းၾကီးတစ္ေယာက္ရယ္လို့ ထိုေခတ္ထိုအခါ

က ျမန္မာတို႔ ယူဆထားခဲ့ၾကသည္ ။

                 ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ တေကာင္းဘုရင္သည္ ေမာင္တင့္တယ္ လို စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္

မတရားသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ ။ ဤမတရားလုပ္ရပ္အတြက္ ေမာင္တင့္တယ္ အေပၚမွာ ေမတၱာစိတ္ေတြ ၊ သနားၾကင္နာ

စိတ္ေတြ သက္၀င္ေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ေမာင္တင့္တယ္ကို အားကိုးအားထား ျပဳလိုၾကေသာစိတ္ေၾကာင့္

အစိမ္းေသ  ေသသြားေသာ ေမာင္တင့္တယ္ကို နတ္ျဖစ္သြားသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆလိုက္ၾကသည္ ။ နတ္ဘ၀မွာလည္း

အစြမ္းသတၱိေတြ ၊ တန္ခိုးအာနုေဘာ္ေတြႏွင့္ျပည့္စံုေသာ နတ္မင္းၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္မွာပဲဟု ယူဆလိုက္ၾကျပီး

ေမာင္တင့္တယ္ကို အားကိုးအားထားရာအေနႏွင့္ ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ပသ ခဲ့ၾကသည္ ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေမာင္တင့္တယ္

တို႔ နတ္ေမာင္ႏွမသည္ ပုဂံကို ေရာက္လာျပီး ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားကပါ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾက၍ တစ္နိုင္ငံလံုး၏

အားကိုးအားထားျပဳရာ မင္းမဟာဂီရိ   ဘြဲ႔ခံ အိမ္တြင္း နတ္မင္းၾကီးျဖစ္လာခဲ့သည္ ။

              ဤေနရာတြင္ ဥာဏ္ ၊ သတိယွဥ္ျပီး စဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ေမာင္တင့္တယ္ တို႔ ေမာင္ႏွမႏွစ္

ေယာက္ေသဆံုးစဥ္အခါက တကယ္ပဲ နတ္ျဖစ္သြားတယ္ ၊ မျဖစ္ဘူးဆိုသည္ ကို မည္သူမွ် တိတိက်က် မသိရျခင္းပင္

ျဖစ္သည္ ။  တကယ္ပင္ နတ္စိမ္းမ်ား ျဖစ္သြားၾက သည္ထားဦး ၊ သခၤါရနယ္ပယ္အတြင္းမွာရွိၾကေသာ သတၱ၀ါတိုင္းသည္

တန္ခိုးရွင္ၾကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ နတ္စိမ္းၾကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေသတတ္သည့္ သခၤါရသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္နိုင္ျခင္း ကိစၥပင္ျဖစ္

သည္ ။ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသည္မွာ ခုေလာက္ဆို ေမာင္တင့္တယ္တို႔ နတ္စိမ္းေမာင္ႏွမႏွစ္ ေယာက္ နတ္သက္ေၾကြ၍

(သို႔မဟုတ္)တေစၦ သက္ေၾကြ၍ ဘ၀သစ္တစ္ခုခုဆီသို႔ ေရာက္ ေကာင္းေရာက္ေနနိုင္ပါသည္ ။ ( ျမန္မာေတြ၏ ယံုၾကည္မႈ

သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တေစၦကို လည္း နတ္ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္ ) သို႔ေသာ္ ဥာဏ္ ၊ သတိမယွဥ္နိုင္ၾကေသးေသာ

သူေတြ အတြက္ကေတာ့ ယံုၾကည္မွားတစ္ခုကို စြန္႔လႊတ္နိုင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူလွသည့္ အရာမ်ဳိး ေတာ့မဟုတ္ပါ ။

သို႔ရာတြင္ တစ္စံုတစ္ခုကို အားကိုး အားထားမႈ ျပဳလိုသည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ျဖစ္ သင့္သည္မွာ အားကိုး အားထား မျပဳခင္မွာ

အားကိုးသင့္သည္ ၊ မသင့္သည္ကို ဥာဏ္ႏွင့္ခ်င့္ ခ်ိန္ၾကည့္သင့္ပါသည္ ။ စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္သည္ ။ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း

သည္ အသိဥာဏ္ရွိသူ တို႔၏ ဓမၼတာသေဘာတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ ။ 


ေဒါက္တာအရွင္ဓမၼပိယ(ပါေမာကၡ)
(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္မႈရွင္းတမ္း

 

 ဆက္လက္ျပီး       

၄ ။ မိရိုးဖလာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို မစြန္႔ပယ္၀ံ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း

..........................................................................................................................................................

  

၂ ။ လာဘ္လာဘကိုငဲ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း       ၂ ။ လာဘ္လာဘကိုငဲ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း ၂ ။ လာဘ္လာဘကိုငဲ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း ၂ ။ လာဘ္လာဘကိုငဲ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း            
              ေလာကီဘံုတြင္ ေပ်ာ္ေနၾကေသာ လူသားတို႔သည္ ကိုယ္က်ဳိး ၊ ကိုယ့္စီးပြားကိုသာ အေလးထားျပီး

ၾကည့္တတ္ၾကေသာ အတၱသမားေတြသာ မ်ားပါသည္ ။ ကိုယ္က်ဳိး ၊ ကိုယ့္စီးပြားသာ ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ဘာမဆို

လုပ္ရဲျခင္း ၊ လုပ္နိုင္ျခင္းတို႔သည္ အတၱ၏အစြန္းထြက္ေနမႈ ကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ ။ ကိုယ့္

ဘက္ကသာ အျမတ္အစြန္းရမည္ ဆိုလွ်င္ စီးပြားရွိ ရွိသလို ၊ ပညာရွိ ရွိသလို ၊ အာဏာရွိ ရွိသလို ၊ ကိုယ့္ပါ၀ါ ၊

 ကိုယ့္အာဏာတို႔ကို အသံုး ျပဳလ်က္ မလုပ္သင့္သည္မ်ားကိုလည္း လုပ္မိတတ္ၾကသည္ ။ ဥပမာ - ပုဏၰားတို႔

၏ ယၾတာ ၊ ေဗဒင္နည္းအရ ေဟာၾကား ၊ ေျပာၾကားသည့္အတိုင္း ရွင္ဘုရင္ဆိုသူတို႔သည္ သူတို႔အသက္ ၊

 အိုးအိမ္ ၊ စည္းစိမ္ေတြအတြက္ လူေတြ ၊ ကၽြဲေတြ ၊ ႏြားေတြ ၊ ဆင္ေတြ ၊ ျမင္းေတြကို သတ္ျပီး ယဇ္နတ္ေတြ

ကို ပူေဇာ္ပသခဲ့ၾကသည္ ။ ေရွးေခတ္ ၊ ေရွးအခါက ရွင္ဘုရင္ဆိုသူေတြ၏ အျပဳ အမူမ်ားကို ျပန္လည္

သံုးသပ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိနိုင္ပါသည္ ။

           သံသရာဆိုသည့္ ၀ဲဂယက္ထဲမွ မလြတ္နိုင္ေအာင္ ရွိေနၾကေသးေသာ ပုထုဇဥ္တို႔၏ မိုက္ရဲ

ေသာ သတၱိသည္ အရိယာတို႔၏ အျမင္ႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ အံ့ၾသစရာ ျဖစ္ေနသည္ ။ အတၱႏွင့္ျပဳခဲ့

ေသာ အမွားေတြအတြက္ၱေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ ဘ၀ေတြကလည္း ကမၻာေပါင္းအသေခ်ၤ ၊

အတၱသံသရာၾကီးထဲမွာ အမွန္တရားေတြကို မျမင္နိုင္ၾက၍ ေရွးကလူေတြလည္း အတၱျဖင့္ အမွား

ေပါင္းမ်ားစြာက ျပဳခဲ့ၾကျပီ ။ ယခုေခတ္လူေတြလည္း အတၱျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ထားေသာ ဒီအမွားို

သံသရာထဲမွာ အမွားေတြကို မေက်ာ္လြန္နိုင္ေအာင္ပရွိေနခဲ့ၾကျပန္သည္ ။ ဥပမာ - ထမင္းကိုပင္

နပ္မွန္ေအာင္ မစားရရွာေသာ မိသားစုဘ၀ေလးကို ကရုဏာႏွလံုးသားျဖင့္ ငဲ့ကြက္မႈ မျပဳနိုင္ၾက၍

အတၱၾကီးေသာ အရက္သမားသည္ ကိုၾကီးေက်ာ္ဟု ေခၚေနၾကသည့္ ေလထဲက နတ္မင္းၾကီးကို

ၾကက္ေၾကာ္ေတြ ၊ ဘဲကင္ေတြ ၊ ထန္းေရ ၊ အရက္တို႔ႏွင့္ ပူေဇာ္ပသ ျပီး ၊ ထိုအရက္ေသစာတို႔ျဖင့္

ေသာက္စား ၊ မူးယစ္ေပ်ာ္နိုင္ၾကေသးသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးေတြသည္ အမူးသမားမ်ား၏ အတၱမ်ဳိးပင္ ျဖစ္

သည္ ။ တရားသေဘာႏွင့္ ယွဥ္ေတြးၾကည့္လွ်င္ေတာ့ ေၾကာက္စရာၾကီးပင္ ။

               မလုပ္သင့္ ၊ မလုပ္ထိုက္ေသာ အမႈမ်ဳိးေတြကို ကိုယ့္အက်ဳိး ၊ ကိုယ့္အတၱအတြက္ ျပဳရဲ

ၾကသည့္ သမိုင္းထဲက ရွင္ဘုရင္ေတြ ၊ ျပည္သူျပည္သားေတြ၏ လြဲမွားေသာ ကိုးကြယ္မႈေတြသည္

လည္း ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ျပီး သံုးသပ္ဆင္ျခင္ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္  ပစၥဳပၸဳန္သံသရာအတြက္ ေၾကာက္စရာ

ၾကီးပင္ ျဖစ္သည္ ။ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ျပီး စဥ္းစားသင့္သည္ မွာ တစ္ဘ၀စာခ်မ္းသာမႈမ်ဳိးထက္

တစ္သံသရာစာခ်မ္းသာမႈမ်ဳိးကို ရေစနိုင္ေသာ အျပဳအမူ မ်ဳိးေတြကို စဥ္းစားသင့္ၾကပါသည္ ။

ဤကဲ့သို႔ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ျပီးစဥ္းစားျခင္းမ်ဳိးသည္ သူေတာ္ ေကာင္းဓာတ္ခံရွိသူတို႔၏ အမူအက်င့္ပင္

ျဖစ္သည္ ။  ့္ေဒါက္တာအရွင္ဓမၼပိယ(ပါေမာကၡ)
(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္မႈရွင္းတမ္း

 

 ဆက္လက္ျပီး       

၃ ။ အားကိုးအားထားျပဳလို၍ ကိုးကြယ္ျခင္း

..........................................................................................................................................................

  

၁ ။ ေၾကာက္၍ ကိုးကြယ္ျခင္း       ၁ ။ ေၾကာက္၍ ကိုးကြယ္ျခင္း ၁ ။ ေၾကာက္၍ ကိုးကြယ္ျခင္း ၁ ။ ေၾကာက္၍ ကိုးကြယ္ျခင္း            
               ကမၻာဦးကာလမွစ၍ ယေန႔ထက္တိုင္ေအာင္ လူသားမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ရာတစ္ခုခုကို ရွာၾကံျပီး

ကိုးကြယ္ေနၾကျခင္းသည္ အစဥ္အလာၾကီးတစ္ခုဟု ဆိုနိုင္ပါသည္ ။ ဥပမာ-ေပါက္ကြဲ တတ္ေသာ မီးေတာင္ ၾကီးနားမွာ

ေနၾကေသာလူတို႔သည္ သဘာ၀အေလ်ာက္ မီးေတာင္ၾကီး ေပါက္ကြဲျပီး လူေတြ ၊ တိရစၦာန္ေတြ ဒဏ္ရာေတြ ရၾက ၊

ေသေၾကပ်က္စီးရတာမ်ဳိးေတြကို ေတြ႔ျမင္ၾကရေသာအခါ “ မီးေတာင္ေစာင့္နတ္မင္းၾကီးသည္ ငါတို႔ကို စိတ္ဆိုးေလျပီ

ဟုအထင္ေရာက္ကာ မီးနတ္ၾကီးကို စတင္၍ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ ပသခဲ့ၾကသည္ ။ ထိုနည္းတူစြာပင္ မိုးနတ္ ၊ ေလနတ္ ၊

ေတာင္ေစာင့္နတ္ ၊ ေတာေစာင့္နတ္ ၊ သစ္ပင္ေစာင့္နတ္ ေတြကိုလည္း အေၾကာက္တရားကို အေျခခံျပီး

ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသခဲ့ၾကသည္ ။

         အသိဥာဏ္နည္းပါးျပီး အေၾကာက္တရားၾကီးသူတို႔သည္ ဘယ္အရာမ်ဳိးကိုမဆို လြယ္လြယ္ႏွင့္ကိုးကြယ္

တတ္ၾကျခင္းသည္ လူသားမ်ား၏ ဓမၼတာဟု ဆိုရေပမည္ ။ ကမၻာဦး ကာလမွစ၍ ယေန႔ထက္တိုင္ေအာင္

လူသားေတြ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဓမၼတာသေဘာတရားေတြ ကို မလြန္ဆန္နိုင္ၾကျခင္းသည္ အသိဥာဏ္

နည္းပါးျခင္း ၊ ဆင္ျခင္တံု ေျမာ္ျမင္တံုတရားမ်ား နည္းပါးျခင္းစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္နိုင္သည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ ေယာက္အေနႏွင့္ ျဖစ္သင့္သည္မွာ တစ္စံုတစ္ခုကို ကိုးကြယ္မႈျပဳေတာ့မည္ဆိုလွ်င္

ထိုအမႈကို မျပဳမီ ထိုအရာသည္ စစ္မွန္စြာ ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ အရာျဖစ္မျဖစ္ သတိတရားျဖင့္စဥ္းစား၍

ဆင္ျခင္ျပီးမွ ကိုးကြယ္သင့္ပါသည္ ။ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ကိုးကြယ္ေနရျခင္းမ်ဳိးသည္ ပညာ အားနည္းသူတို႔၏

ဓေလ့ဓမၼတာတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း သိနိုင္သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ အရာရာကို ဥာဏ္သတိယွဥ္လ်က္ စဥ္းစားနိုင္ၾကျခင္း

သည္ ပညာရွိလကၡဏာ ဟု ဆိုနိုင္သည္ ္ ။


            

      


          

      

          


   

ေဒါက္တာအရွင္ဓမၼပိယ(ပါေမာကၡ)
(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္မႈရွင္းတမ္း

 

 ဆက္လက္ျပီး       

၂ ။ လာဘ္လာဘကို ငဲ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း

..........................................................................................................................................................

  

Saturday, December 26, 2009

နတ္တို႔အားကိုးကြယ္ျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ား        နတ္တို႔အားကိုးကြယ္ျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ား နတ္တို႔အားကိုးကြယ္ျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ား နတ္တို႔အားကိုးကြယ္ျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ား            
        ကၽြန္ပ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည္ ။ သို႔ေသာ္ မိရိုးဖလာ

ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကိုမူ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ခံယူတတ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ဳိး ေတာ့ မဟုတ္ပါ ။ ကၽြန္ုပ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား

နက္ရႈိင္းပံု ၊ ေလးနက္ပံုႏွင့္သိမ္ေမြ႔လွပံုတို႔ ကို ေလးေလးနက္နက္ ေလ့လာထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏

လူေနမႈစရိုက္ ၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာတို႔ကိုမူ ေလးေလးနက္နက္ မေလ့လာမိခဲ့ ၊ မစဥ္းစားမိခဲ့ ဖူးပါ ။

ပိုမိုတိက်ေအာင္ေျပာရလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ ကိုးကြယ္မႈအပိုင္း၏ အုတ္ေရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာ ျဖစ္ေနေသာ

နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို သတိမမူမိခဲ့ပါ ။ စိတ္လည္းမ၀င္စားခဲ့ပါ ။

              ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားကို မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အေမး ခံရေတာ့မွ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္ျခင္းတို႔သည္ အျခားဘာသာ၀င္တို႔၏အျမင္မွာ ေတာ့ ေရာေထြးယွက္တင္ေနသေယာင္

ရွိေနတာပဲဟု သတိျပဳမိကာ ဤေဆာင္းပါးကို ေရး သားရန္ ဆႏၵမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ ။

             တစ္ခ်ိဳ႕နိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ေထရ၀ါဒတရားေတာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္မ်ားကို

ျမတ္နိုးၾကည္ညိဳလာၾကျပီး ေထရ၀ါဒသာသနာႏွင့္ဆက္စပ္လာ လွ်င္ စံထားေလာက္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးဆီသို႔

မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ယံုၾကည္ခ်က္ ျဖင့္ ၾကိဳးစားျပီးလာခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္သည္ ။ ထိုအခါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ပင္

သတိမမူျဖစ္ ေနခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာတရားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ေရာေထြးယွက္တင္ ေနသည္ကို သူတို႔ေတြ

ျမင္သြားၾကေတာ့သည္ ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆိုသူတို႔ ဘုရားပြဲအတြက္ ျပင္ ဆင္ထားေသာ အခ်ဳိ ၊အဆိမ့္မ်ား ၊ ငွက္ေပ်ာပြဲ ၊

အုန္းပြဲႏွင့္နတ္ေတြအတြက္ျပင္ဆင္ထားေသာ ငွက္ေပ်ာ ၊ အုန္းပြဲမ်ားအျပင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ နတ္အုန္းသီးမ်ားကိုပါ ေတြ႔ၾကရ ၊

ျမင္ၾကရ ေသာအခါ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္မ်ားအေပၚမွာ သံသယစိတ္ေတြ ၀င္လာၾကသည္။ သူတို႔မွာ ျဖစ္ေနေသာ

သံသယစိတ္ေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးပင္ ၊ ၄င္းတို႔ အထဲမွ ထင္ရွားတာတစ္ခုကို ထုတ္ျပရလွ်င္ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ

ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ နတ္ေတြကို ဘုရားႏွင့္တန္းတူရည္တူထား၍ အိမ္တြင္းမွာ

ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသေနျခင္းေလာ ၊ သို႔မဟုတ္ ဘယ္လိုလဲ ။ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ဳိးက တစ္က႑ ၊ နတ္ေတြကိုကိုးကြယ္

ပူေဇာ္ျခင္းမ်ဳိးက တစ္က႑ ၊ ဤက႑ ႏွစ္ခု ဘယ္လိုျခားနားေနပါသလဲ ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ သံသယစိတ္ေတြ သူတို႔မွာ ျဖစ္ေနသည္

            နိုင္ငံျခားသားေတြက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕အေပၚမွာ ဘာသာတရားကို ကိုးကြယ္မႈ ၊ ခံယူမႈေတြႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

သံသယစိတ္ေတြ ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ျဖစ္ေလာက္စရာပင္ ။ အခ်ဳိ႕ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆိုသူတို႔သည္ အိမ္မွာ ဘုရားအတြက္

ပူေဇာ္ထားေသာ ငွက္ေပ်ာပြဲ ၊ အုန္းပြဲေတြကိုသာ အညိွဳးခံခ်င္ခံမည္ ။ နတ္ေတြအတြက္ ပူေဇာ္ပသထားေသာ ငွက္ေပ်ာပြဲ ၊

အုန္းပြဲမ်ဳိးေတြအတြက္ ပူေဇာ္ပသထားေသာ ငွက္ေပ်ာပြဲ ၊ အုန္းပြဲမ်ဳိးေတြကိုေတာ့ ဘယ္ေသာအခါမွ အညိွဳးမခံ ၊ အျမဲတမ္းပဲ

အသစ္သစ္ေတြနဲ႔ လဲလွယ္ပူေဇာ္ေပးေနၾကသည္ ။ ေသးေကြးလွေသာ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ေလးမ်ားသည္ ခန္႔ညားထည္၀ါလွေသာ

နတ္ရုပ္ေတြ အနားမွာ မထင္မရွားအသြင္ေလးႏွင့္သီတင္းသံုးေနၾကရေသာ အျဖစ္မ်ဳိးေတြကလည္း အခ်ဳိ႕ အိမ္ေတြမွာရွိေနဆဲ

ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ဟိုဟိုသည္သည္ ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း နတ္ ပြဲေတြ ၊ ကနားပြဲေတြသည္ ရပ္ကြက္ေတြ ၊ ရပ္ရြာေတြထဲမွာ

ျခိမ့္ျခိမ့္ညံေနဆဲ ။  ဤအေျခအေနေတြကိုေတြ႔ေနရ ၊ ျမင္ေနရေတာ့လည္း စူးစမ္းတတ္ ၊ ဆင္ျခင္တတ္ ၊ စဥ္းစားတတ္ၾကေသာ

နိုင္ငံျခားသားေတြ စဥ္းစားၾကသည္မွာ ဆန္းေတာ့မဆန္းလွေတာ့ပါဟုသာ ဆိုရေပေတာ့မည္ ။

            ကၽြန္ုပ္သည္ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို အေမးခံရျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္

နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာေရးျပႆနာေတြကို အေတာ္ေလး စိတ္၀င္စားလာသည္ ။ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ကိစၥေတြကိုလည္း မၾကာမၾကာစဥ္းစား ၾကည့္မိသည္ ။ နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုတာ အယူမွား ၊ လမ္းမွားမ်ားသို႔ လိုက္မွားတတ္ျပီး ပစၥဳပၸန္ ၊

သံသရာမွာ အက်ဳိးေက်းဇူးမဲ့မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစနိုင္သည္ ဆိုသည့္ ပညာရွိ ၊ သူေတာ္မြန္ေတြ ဆံုး မစကားမ်ားကိုလည္း

အမွတ္ရေနမိျပန္သည္ ။ သည္လိုအေျခအေနေတြ ၊ အေၾကာင္းေၾကာင္း ေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္သည္ နတ္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ဘယ္ပံု ဘယ္နည္းျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္ဆိုသည္ကို ျပန္၍ေလ့လာရျပန္သည္ ။

             ဘာသာေရးနယ္ပယ္တြင္ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သိမ္ေမြ႔လွေသာ ဤ ေဆာင္းပါးမ်ဳိးကို ေရးရျပီဆိုလွ်င္

အခ်ဳိ႕က ဤကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးမ်ားကိုလည္း ေမးလာ နိုင္ပါသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဦးေရ

ဘယ္ေလာက္ရွိေနသလဲ ။ နတ္ဘာသာ၀င္ ဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိေနသလဲ စေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြ ျဖစ္သည္ ။ အေမးရွိလွ်င္ေတာ့

အေျဖ ကလည္း ရွိစျမဲပင္ ။ ကၽြန္ုပ္အေျဖကေတာ့ “ ကၽြန္ုပ္မသိပါ “ ဟူ၍သာ ။ ကၽြန္ုပ္ဤေဆာင္းပါး ကိုေရးသားရျခင္း၏

အဓိိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဦးေရက ဘယ္ေလာက္ ၊ နတ္ ဘာသာ၀င္ဦးေရက ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာကို

စာရင္းေကာက္ရန္ မဟုတ္ပါ ။ အခ်ိန္ လည္းမေပးနိုင္ပါ ။

           သို႔ေသာ္ နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အျဖဴ ၊ အမည္း သဲကြဲေအာင္ ကၽြန္ုပ္ အစီအစဥ္ေလးတစ္ခုကိုေတာ့

ျပဳထားတာရွိပါသည္ ။ ၄င္းအစီအစဥ္ကေတာ့ ကၽြန္ုပ္ေရးသား ထားေသာဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရႈေလ့လာျပီးေသာအခါ

စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ပင္ ငါသည္ ဗုဒၶ ဘာသာတရားကို ေလးေလးစားစားး ၊ ျမတ္ျမတ္နိုးနိုး ၊ နက္နက္ရႈိင္းရႈိုင္းျဖင့္ ကိုးကြယ္ေနသူ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ပဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာနိုင္မည့္ အစီအစဥ္ေလးတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ ။

၄င္းအစီအစဥ္သည္ စာဖတ္သူေနလိုေသာဘက္မွာ ေန နိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ ။ အားနာစရာမရွိပါ ။

ရိုးသားပြင့္လင္းစြာျဖင့္ အရွိကို အရွိ အတိုင္း ၊ အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္သာ ျဖစ္သည္ ။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာ

ရဲဆိုရဲေသာသတၱိမ်ဳိးရွိဖို႔ေတာ့ လိုပါသည္ ။

           မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိ နိုင္ရန္ စံထားျပီး

ေလ့လာရမည့္မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုမွာ -

၁ ။ သရဏဂံုသံုးပါး ( ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ ရတနာသံုပါး )ကို မိမိ၏ႏွလံုးသားမွာတည္ထား

      ျပီးသူဟုတ္မဟုတ္

၂ ။ ငါးပါးသီလျမဲမႈ ၊ ကံ , ကံ၏အက်ဳိးတရားမ်ားကို ေလးေလးစားစား ျမတ္ျမတ္နိုးနိုးျဖင့္

     လက္ခံထားသူ ၊သို႔မဟုတ္ ခံယူထားသူ ဟုတ္မဟုတ္

၃ ။ ရတနာသံုးပါးမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာမရွိသူ ၊ သို႔မဟုတ္ ရတနာသံုးပါးမွတစ္ပါး ေနာက္ထပ္

     ကိုးကြယ္ရာကို ရွာေနသူ ဟုတ္မဟုတ္

               ဤသံုးမ်ုိးကို အေျခခံထား၍ မိမိကိုယ္တိုင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္  ဟုတ္မဟုတ္

ဘာသာ၀င္မွတ္ေက်ာက္ေပၚမွာ တင္ၾကည့္မည္ဆိုပါက စာရႈသူမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ဟုတ္မဟုတ္

အေျဖေပးနိုင္လာပါလိမ့္မည္ ။

          ( အခ်ဳိ႕ကလည္း သရဏဂံုတည္ထားျပီးသူတစ္ေယာက္သည္ ေၾကာက္၍ျဖစ္ေစ ၊ ေျခာက္၍ျဖစ္ေစ ၊ လာဘ္လာဘေၾကာင့္

ျဖစ္ေစ ၊ မိရိုးဖလာဓေလ့ထံုးစံကို မပယ္နိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ၊ ဤအေၾကာင္းမ်ား အားလံုးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ၊ သို႔မဟုတ္

ဤအေၾကာင္းတစ္ခုခု ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ နတ္ကို (နတ္မ်ားကို) ကိုးကြယ္ေနလွ်င္ သရဏဂံုမပ်က္နိုင္ဟု ဆိုလိုခ်င္ၾက သည္ ။ သို႔ေသာ္

အထက္မွာေဖာ္ျပျပီးျဖစ္ေသာ ဘာသာ၀င္မွတ္ေက်ာက္ေပၚမွာတင္ျပိး မိမိ ကိုယ္ကို စစ္ေဆးရာတြင္ ျခြင္းခ်က္ထား၍ စစ္ေဆးတာ

မ်ဳိးကို ကၽြန္ုပ္၏ဆႏၵအရေျပာရလွ်င္ေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဟူ၍ ။ )

              ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းျပီး စစ္မွန္ေသာ ေထရ၀ါဒတရားေတာ္မ်ားကို အမည္းစက္ေတြ စြန္းထင္း ေအာင္

အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ေနၾကသူမ်ားသည္ နတ္ေတြကို ခုတံုးလုပ္ျပီး ကိုယ္က်ဳိး ၊ ကိုယ့္စီးပြားရွာေနေသာသူေတြ ျဖစ္သည္ ။

အမ်ားရဲ႕ကိုးကြယ္မႈ အခြင့္အေရးကို တစ္နည္း တစ္လမ္းျဖင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျပီး ကိုယ္က်ဳိး ကိုယ့္စီးပြားကို ရွာေနၾကေသာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထဲတြင္ နတ္၀င္သည္ေတြႏွင့္ ဘိုးေတာ္ဘြားေတာ္ဆိုသူမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းမွ ပါ၀င္ေနသည္ ။ ဤသူေတြအတြက္

ေမးခြန္းထုတ္စရာ အခ်က္အလက္ေတြ ၊ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္အခ်က္အ လက္ေတြ မ်ားျပားလွေသာ္လည္း

ေမးခြန္းထုတ္၍ေျဖၾကားရန္ ၊ ေဆြးေႏြးရန္ ဤေဆာင္းပါး တြင္ အခ်ိန္မေပးနိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးအတြက္အဓိက

ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုေသာ မိရိုး ဖလာနတ္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္းတစ္္ခုကိုသာထုတ္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါ သည္ ။

" အဘယ္ေၾကာင့္ လူသားေတြ ( ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ) နတ္ေတြကို ကိုးကြယ္ရာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသေနၾက

သနည္း ။ “

             ဤေမးခြန္းသည္ ဤေဆာင္းပါးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ သည္ ။ ဤေနရာတြင္

အထူးျပဳေျပာၾကားလိုသည္မွာ ဤေဆာင္းပါးသည္ နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ ရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ

အထူးျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္ ။ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ နတ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ရျခင္း၏ အဓိကက်ေသာ

အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္ ။

           နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရား ( ၅ ) ပါး -

၁ ။ ေၾကာက္၍ကိုးကြယ္ျခင္း

၂ ။ လာဘ္လာဘကိုငဲ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း

၃ ။ အားကိုး ၊ အားထားျပဳလို၍ ကိုးကြယ္ျခင္း

၄ ။ မိရိုးဖလာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို မစြန္႔ပယ္၀ံ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း

၅ ။ မသိနားမလည္ျခင္း ၊ အယူလြဲမွားျခင္း တို႔ေၾကာင့္    ကိုးကြယ္ျခင္းဟူ၍ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ အေျခခံအေၾကာင္းတရား

     ငါးပါးကို ေတြ႔ရပါသည္ ။ေဒါက္တာအရွင္ဓမၼပိယ(ပါေမာကၡ)
(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္မႈရွင္းတမ္း

 

      


........................................................................................................................................................................