Thursday, March 18, 2010

ဗုဒၵဘာသာႏွင့္နိုင္ငံေရး


  ဗုဒၶဘာသာသည္ နိုင္ငံေရးအာဏာကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ကိုယ္က်င့္တရား (မင္းက်င့္တရား)ႏွင့္ ျပည္သူ႔အာဏာကို

သံုးစြဲရာတြင္ တာ၀န္ယူမႈအေပၚ အေျခခံပါသည္ ။ ဗုဒၶ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားက အၾကမ္းမဖက္ေရးကိုသာ ေဟာၾကား

ဆံုးမေတာ္မူပါသည္ ။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိုသာ တစ္ေလာကလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ တရားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္ ။

လူ႔အသက္အား ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ျမတ္ဗုဒၶ ခြင့္ျပဳေတာ္ မမူေခ် ။ ထို႔အျပင္ တရားေသာစစ္ ဆိုသည္

ဘယ္ေတာ့မွ မရွိဘူး ဟူ၍လည္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေၾကျငာေတာ္မူပါသည္ ။

        ျမတ္ဗုဒၶသင္ၾကားခ်က္က “ ေအာင္နိုင္ျခင္းသည္ အမုန္းတရားကိုသာ ပြားေစရာသည္ ။ ရံႈးနိမ့္သူကား ဆင္းရဲစြာ

ေနၾကရသည္ ။ အနိုင္အရံႈးကို ပယ္ေသာသူသာလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း သုခႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ရနိုင္သည္  ဟု ဓမၼပဒ

တြင္ ေဟာေတာ္မူပါသည္ ။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ အၾကမ္းမဖက္ေရး ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားကိုသာ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္

မဟုတ္ေခ် ။ စစ္ပြဲျဖစ္ ေသာေနရာက္ုပင္ ကိုယ္တိုင္ႂကြသြားၿပီး စစ္မျဖစ္ၾကရန္ တားဆီးေတာ္မူသည့္ ဘာသာေရး

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး လူ႔သမိုင္းတြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္သာ ပထမဆံုး ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ ျဖစ္ပါ သည္ ။

         သက်သာကီ၀င္မင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိယေတြသည္ ေရာဟိနီျမစ္မွေရကို ခြဲေ၀ေရး ကိစၥ တြင္ အျငင္းပြားၿပီး

စစ္ျဖစ္ရန္ တင္းမာေနၾကသည္ ။ သို႔ျဖင့္၍ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားမွ စစ္ျဖစ္ ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ စစ္တလင္းကို

ကိုယ္တိုင္ ႂကြသြားၿပီး တင္းမာမႈမ်ား ေျပေပ်ာက္ေစရန္ တရားဓမၼမ်ားကို ေဟာၾကား ဆံုးမေတာ္မူပါသည္ ။ ေနာက္ၿပီး

အဇာတသတ္မင္း မွ ၀ဇၨီတိုင္း အား စစ္မတိုက္ျဖစ္ရန္လည္း ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားမွ ဆြဲေဆာင္ေတာ္မူနိုင္ခဲ့ပါသည္ ။

             ျမတ္ဗုဒၶသည္ အစိုးရေကာင္းတစ္ခု၏ အေရးပါအရာေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အုပ္စိုးသူ အစိုးရေကာင္း

ျဖစ္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ရွိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။ ေနာက္ၿပီး

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ား မည္သို႔ ျဖစ္လာနိုင္သည္ စသည္ျဖင့္ ေဟာၾကားရာတြင္

တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေသာနိုင္ငံ အႀကီးအကဲမွ အက်င့္ပ်က္ၿပီး အဂတိ လိုက္စား၍ မတရားျပဳက်င့္ေသာအခါ

တိုင္းသူျပည္သား မ်ားမွလည္း အက်င့္ပ်က္ၿပီး အဂတိ လိုက္စားတတ္ပံုကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္ ။ ဤသို႔

အုပ္စိုးသူမင္းအစ ၊ မင္းလုလင္ပါမက်န္ အဂတိ လိုက္စားၾကၿပီဆိုလွ်င္ တိုင္းသူျပည္သား လူ အမ်ား စိတ္ဆင္းရဲရပံု ၊

တိုင္းျပည္ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးရပံုမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကား ေတာ္မူပါသည္ ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္

အဂတိလိုက္စားျခင္း သေဘာကို ဆန္႔က်င္ ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္သူ အစိုးရသည္

လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ ထား ၊ သနားငဲ့ညွာေသာ မူ၀ါဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ဆံုးမေတာ္မူပါသည္ ။

            တစ္ခါေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားမွ “ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္သူမွ တရားမွ်တၿပီး ေကာင္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ

ျဖစ္ပါလွ်င္ မွဴးမတ္ အရာရွိမ်ားလည္း တရားမွ်တၿပီး ေကာင္းစြာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္လာသည္ ။ အဆင့္ျမင့္

တိုင္းျပည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေကာင္း မြန္ၿပီး တရားမွ်တေသာအခါ အရာရွိ အရာခံမ်ား ၊ လက္ေအာက္ငယ္သား

မင္းမႈထမ္း မင္းလု လင္မ်ားက အစ အားလံုး ေကာင္းမြန္သူမ်ား တရားမွ်တသူမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္ ။ ဤသို႔

အုပ္စိုးသူမ်ားက တရားမွ်တ ေကာင္းမြန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ တိုင္းသူျပည္သား လူအမ်ား

သည္လည္းတရားမွ်တသူေတြတိုင္းသူျပည္သားေကာင္းေတြျဖစ္လာၾက၏

                                                                                         (အဂၤုတၱရနိကာယ္)

           စကၠ၀တၱိသီဟနႏၵသုတ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶက အက်င့္ပ်က္မႈ ၊ ရာဇ၀တ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ခိုးမႈ ၊ လိမ္မႈ ၊ အၾကမ္းဖက္

တိုက္ခိုက္မႈ ၊ မုန္းတီးမႈ ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားသည္ ဆင္းရဲ က်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာရေၾကာင္းကို

ေဟာေတာ္မူပါသည္ ။ အစိုးရမင္းမ်ားအေနျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား အျပစ္ဒဏ္ထားျခင္းျဖင့္ ႏွိမ္နင္းၾကရမည္ ။

သို႔ေသာ္လည္း ရာဇ၀တ္မႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ အင္အားကို သံုးၿပီးလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳိးမဲ့ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ေဟာေတာ္မူပါသည္ ။

          ကုတဒႏၱသုတ္တြင္လည္း ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားက အင္အားသံုး၍ ရာဇ၀တ္မႈကို ႏွိမ္နင္းမည့္အစား

စီးပြားေရးအဆင္ေျပလာေအာင္ လုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း အႀကံျပဳ ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္ ။ အစိုးရသည္

တိုင္းျပည္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ျပည္သူ မ်ား၏ စီးပြားေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေပးရမည္

။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ လူေနမႈ ဘ၀ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိၿပီး တိုးတက္ႀကီးပြားလာေအာင္

ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ ။ ေငြေရးေၾကးေရး ၊ အကူအညီ ၊ အေထာက္အပံ့မ်ားကိုလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ခ်င္သူမ်ားအား ေပးရမည္ ။ လက္လုပ္လက္စား အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း သူတို႔ဘ၀ အသက္ရွင္

ေနထိုင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္သည့္ လုပ္ခလစာကို ေထာက္ပံ့ေပး ကမ္းရမည္ ။ ဤနည္းမ်ားျဖင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ

မက်ဆင္းရေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္ ။

           ဇာတက နိပါတ္ေတာ္တြင္လည္း မင္းက်င့္တရား(၁၀)ပါးကို အစိုးရေကာင္းတို႔ လိုက္ နာအပ္ေၾကာင္း

ေဟာေတာ္မူထားပါသည္ ။ ထို မင္းက်င့္တရား(၁၀)ပါးသည္ ယခုေခတ္ ယခုကာလတြင္လည္း တိုင္းျပည္အား

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသည့္ အစိုးရမင္းမ်ား အသံုးခ်လွ်င္ အသံုးတည့္နိုင္ပါသည္ ။ ထို မင္းက်င့္တရား

(ရာဇဓမၼ) ဆယ္ပါးမွာ -

၁ ။ ရက္ေရာမႈ လြတ္လပ္မႈရွိၿပီး တစ္ကိုယ္ေကာင္း မဆန္ျခင္း (ဒါန)

၂ ။ အက်င့္သီလ အဆင့္ျမင့္ ေကာင္းမြန္ျခင္း (သီလ)

၃ ။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ဘ၀ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ မိမိ၏ ကိုယ္က်ိဳးအတၱကို စြန္႔        လႊတ္ အနစ္နာခံျခင္း (ပရိစာဂ)

၄ ။ ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္ၿပီး အႂကြင္းမဲ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္း (အဇၨ၀ံ)

၅ ။ ၾကင္နာ သနားတတ္ျခင္း (မဒၵ၀ံ)

၆ ။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အားက်ေလာက္ေအာင္ မိမိ၏ ဘ၀အေနအထိုင္ ရိုးသားျခင္း (တပံ)

၇ ။ အမ်က္ေဒါသ ကင္းစင္ျခင္း (အေကာဓံ)

၈ ။ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း (အ၀ိဟိ ံသံ)

၉ ။ သည္းခံတတ္ျခင္း (ခႏၱီ)

၁၀ ။ ျပည္သူလူထု၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ားကို ေလးစားစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီညြတ္မႈကို          ျမွင့္တင္ျခင္း  (အ၀ိေရာဓနံ)

တို႔ ျဖစ္ပါသည္ ။

             မင္းတို႔ က်င့္အပ္ေသာ တရားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမတ္ဗုဒၶက ဆက္လက္ေဟာၾကားေတာ္ မူသည္မွာ -

၁ ။ အုပ္စိုးသူ မင္းေကာင္း အစိုးရေကာင္းတို႔မည္သည္ ဘက္လိုက္ျခင္း ၊ အဂတိလိုက္စားျခင္း ၊ တိုင္းသူျပည္သား

လူအမ်ားတို႔အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္းလည္း တစ္ရပ္

၂ ။ အုပ္စိုးသူ မင္းေကာင္း ၊ အစိုးရေကာင္းတို႔ မည္သည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔အေပၚ အမုန္း စိတ္ထား၍ ဆက္ဆံျခင္း

မျပဳျခင္းလည္း တစ္ရပ္

၃ ။ အုပ္စိုးသူ မင္းေကာင္း ၊ အစိုးရေကာင္းတို႔ မည္သည္ တရားမွ်တမႈရွိေသာ တရားဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရာတြင္

ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔မႈ မရွိျခင္းလည္း တစ္ရပ္

၄ ။ မင္းေကာင္း အစိုးရေကာင္းတို႔ မည္သည္ မိမိတို႔ ျပ႒ာန္းလိုေသာ ဥပေဒကို ေကာင္းစြာ သိ နားလည္မႈ ရွိရမည္ ။

ငါ့မွာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ အာဏာရွိသည္ ဆိုကာမွ် သေဘာထားျဖင့္ ျပ႒ာန္းျခင္း မျပဳအပ္ ။ တရားဥပေဒကို

ျပ႒ာန္းရာတြင္ အေၾကာင္း ယုတၱိ ခိုင္လံုမႈ ရွိၿပီး စိတ္ႏွလံုးေကာင္းျဖင့္သာ ျပ႒ာန္းရမည္

                                                                                  (စကၠ၀တၱိသီဟနႏၵသုတ္)           

/

......................................................................................................................................  

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား