Saturday, October 10, 2009

ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား

           ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား

   ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶ၀ါဒအား ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကရာ၌ ယေန႔အေနာက္နိုင္ငံ ပညာရွင္တို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းပံုႏွင့္ ဗုဒၶတရား၏ ေလးနက္မွန္ကန္ပံုကို ေရးသားၾက၏ ။ ဗုဒၶျမတ္စြာ

ဘုရားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း ၊ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခ်က္တရားေတာ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လည္းေကာင္း ေအာက္ပါပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအမိန္႔မ်ားကိုလည္းသိသင့္သျဖင့္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။


ပါေမာကၡေဒါက္တာရိုင္းစ္ေဒးဗစ္
ကၽြန္ုပ္သည္ ကမၻာ့ဘာသာ၀ါဒၾကီး အားလံုးကို ေလ့လာခဲ့ရာ
ယင္းတို႔တြင္ ဗုဒၶ၏ မဂၢင္ရွစ္ပါး ႏွင့္ သစၥာေလးပါးထက္ ပိုမို
ေလးနက္ေသာ တရားမ်ားကို မေတြ႕ရေခ် ။ သို႔ျဖစ္၍ ျမတ္ဗုဒၶ
၏ လမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံ ေနထိုင္သြားရန္ ကၽြန္ုပ္ဆံုးျဖတ္
ထားျပီးျဖစ္၏ ။

အိႏၵိယနိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီး
မဟတၱမဂႏၵီ
ဗုဒၶေဟာေသာ အေျခခံတရားမ်ားသည္ ဟိႏၵဴဘာသာ၏အဓိက
တရားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆဖြယ္ရွိ၏ ။ မိမိ၏ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔
လႊတ္မႈႏွင့္ ဘ၀သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈျဖင့္ ဟိႏၵဴဘာသာအား ဗုဒၶ
က မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳခဲ့ျခင္းကို ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားက ဘယ္
အခါမွ , မေမ့သင့္ေခ် ။
ျဗိတိသွ်ဒႆနပညာရွင္
ဘာထရန္ရပ္ဆယ္
အသိဥာဏ္ပညာ ၊သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရားနယ္၌ သခင္ခရစ္ေတာ္
သည္ သမိုင္း၀င္ အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားထက္သာသည္ဟု ကၽြန္ုပ္ မထင္ပါ ။
ဤေနရာ၌ ဗုဒၶကို ေရွ႕တန္းတင္သင့္သည္ဟု ကၽြန္ုပ္ထင္ပါသည္ ။
ဂ်ာမန္စာေပပညာရွင္
ပါေမာကၡမက္စ္မူလာ
ဗုဒၶသည္ မိမိေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္ၾကံေနထိုင္သူျဖစ္၏ ။ သူ၏ဆံုးမခ်က္
မ်ားသည္ သူ၏ အျပဳအမူ၌ ထင္ရွား၏ ။ သူ၏စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို ဘယ္အခါမွ
မေတြ႕ရေခ် ။ သူ၏ကိုယ္က်င့္ နီတိသည္ ကမၻာေပၚ၌ အျမင့္မားဆံုး နီတိ
ျဖစ္၏ ။
နာမည္ေက်ာ္ျပင္သစ္သခ်ၤာပညာရွင္
Blaise Pascal
လူသတၱ၀ါသည္ သဘာ၀အင္အားစု၏ ဖိႏွိပ္မႈကိုခံရေသာ္
လည္း ၄င္းတို႔ကို သိျမင္နားလည္ေသာေၾကာင့္ ပိုမို၍
အင္အားၾကီးမား၏ ။ ဗုဒၶဘာသာတရားမွ ကၽြန္ုပ္တို႔သိရွိရ
ေသာအခ်က္မွာ လူသားသည္ မိမိ၏ အသိပညာျဖင့္မိမိ၏
ဘ၀အေျခအေနကို ထိန္းကြပ္နိုင္ျခင္း ျဖစ္၏ ။ သို႔ျဖစ္ လူ
သည္ သဘာ၀ဓမၼအင္အားစု၏ ဖိႏွပ္မႈကိုမခံဘဲ ၄င္းတို႔၏
အေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ေသာအတတ္ပညာျဖင့္ မိမိ၏
ဘ၀ကို ျမွင့္တင္နိုင္မည္ျဖစ္၏ ။
ဂၽြန္ေ၀ါလ္တာ
သူ ( ဗုဒၶျမတ္စြာ ) သည္ အၾကီးျမတ္ဆံုးေသာ လူသား ျဖစ္၏ ။
စိန္႔ဟီးလဲယား
သီလအားလံုး၏ ပံုစံမွန္မ်ားကို သူ ( ဗုဒၶျမတ္စြာ ) က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ျပီး ၊
သူ ( ဗုဒၶျမတ္စြာ ) ၏ ဘ၀တြင္လည္း ၄င္းသီလမ်ားအေပၚ အစြန္းအထင္းမရွိ
( ၄င္းသီလမ်ား မက်ဳိးမေပါက္ ) ျဖစ္ခဲ့ပါသည္ ။
ေဖာက္စ္ေဘာ
ကၽြန္ုပ္သူ႔ ( ဗုဒၶျမတ္စြာ ) အေၾကာင္းကို သိေလေလ ၊ ကၽြန္ုပ္သူ႔ ( ဗုဒၶျမတ္စြာ )
ကို ပို၍ ၾကည္ညိဳေလေလ ျဖစ္သည္ ။
သီဟိုဠ္ မွ နာရဒေထရ္
ေဖာက္စ္ေဘာက အထက္ပါအတိုင္းေျပာလွ်င္ ဗုဒၶ၏ေနာက္လိုက္မ်ား ဗုဒၶဘာ
သာ၀င္မ်ားက " ကၽြန္ုပ္ သူ႔အေၾကာင္းကို သိေလေလ ၊ သူ႔ကိုပို၍ ၾကည္ညိဳေလ
ေလ ၊ သူ႔ကို ပိုၾကည္ညိဳေလေလ သူ႔အေၾကာင္းကို ပို၍ သိေလေလ " ဟု ဆိုၾက
မည္ျဖစ္၏ ။
ရွရီရာဒါကရစၥနား
ေဂါတမဗုဒၶတြင္ ကမၻာ့အေရွ႕ဖ်ားမွ ႏွစ္ေယာက္မရွိ ၊ ျပိဳင္ဖက္ကင္းေသာ လူ႔
ေဘာင္ေလာကႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာဘ၀ႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားအေပၚတြင္
ၾသဇာသက္ေရာက္ရာ၌ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ( သို႔ ) ဘုရားတစ္ဆူဟုေခၚ
ေလာက္ေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိေတာ္မူ၍ အျခားေသာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္
ေအာက္မွ် မေလ်ာ့နည္းေသာ နက္နဲက်ယ္၀န္းသည့္ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈတစ္
ခုကို စတင္တည္ေထာင္သူအေနျဖင့္ အားလံုးေသာ လူအေပါင္း၏အေလး
အျမတ္ျပဳျခင္းကို ခံယူရသူ ျဖစ္ေပသည္ ။ သူသည္ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ
ကိုယ္က်င့္သီလ ပ်ဳိးေထာင္မႈႏွင့္ ၀ိပႆနာဥာဏ္အျမင္ရွိမႈမ်ားျဖင့္ ယဥ္ေက်း
ေသာ လူအားလံုး၏ အေထြေထြအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေပးေဆာင္ေသာ ကမၻာ့
အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားသမိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးလည္းျဖစ္၏ ။
သူသည္ သမိုင္းတြင္ အၾကီးျမတ္ဆံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးျဖစ္သည္မွာ ယံုမွား
ဖြယ္မရွိေပ ။
နာမည္ေက်ာ္ျဗိတိသွ်စာေရးဆရာ
အိပ္ခ်္ဂ်ီ၀ဲလ္
ဗုဒၶျမတ္စြာတြင္ ေယာက်္ားေကာင္းပီသျခင္း ၊ ရိုးေျဖာင့္ျခင္း ၊
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ပီသျခင္း ၊ သဗၺညဳတဥာဏ္အလင္း
အတြက္ ၾကိဳးစားျခင္း ၊ လူသားဆန္ေသာ ထင္ရွားျမင့္ျမတ္
သည့္စိတ္ဓာတ္ရွိျခင္း ၊ အေတြးအေခၚသမား မဟုတ္ဘဲ လက္
ေတြ႕ကိုယ္တိုင္ က်င့္ၾကံသူျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္ ။
၄င္းအျပင္ သူသည္ လူသားမ်ားအား အေထြေထြစာရိတၱျပဳျပင္
ေရးတရားမ်ားကိုလည္း ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။ ကၽြန္ုပ္
တို႔၏ ေခတ္သစ္၌ အေကာင္းဆံုးေသာ အေတြးအေခၚစိတ္ကူး
မႈမ်ားသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္အတြင္း၌ ပါ၀င္
ညီညြတ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္ ။အားလံုးေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္
ေရာင့္ရဲနိုင္မႈမရွိျခင္းမ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း
ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ အတၱစြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကား
ေတာ္မူခဲ့သည္ ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ျငိမ္းေအးမႈ ( နိဗၺာန္ )
မရမီ သူသည္ အာရံု , ကာမဂုဏ္ခံစားမႈ , ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္မႈ
( သို႔ ) အတၱစြဲမႈမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရမည္ ။ ထိုအခါသူသည္
ၾကီးမားျမင့္ျမတ္ေသာ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာနိုင္ေတာ့
သည္ ။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လူသားမ်ားကို ဗုဒၶျမတ္စြာက အျခား
ဘာသာေရးမ်ားႏွင့္ မတူေသာအားျဖင့္ အတၱစြဲျပဳတ္ေစရန္
( သို႔ ) အနတၱအျမင္ရွိေစရန္ ခရစ္မေပၚမီႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀
ကတည္းကပင္ ဦးေဆာင္ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။ တစ္နည္း
အားျဖင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္တကြ ကၽြန္ုပ္တို႔၏
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပို၍နီးစပ္သူလည္း ျဖစ္ပါသည္ ။ သူသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေရးၾကီးေသာ လြတ္ေျမာက္ေရး
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာၾကားရာ
တြင္ ခရစ္ေတာ္ထက္ ပို၍ ရွင္းလင္းသည့္အျပင္ ၊ မေသနိုင္မႈ
( အျမဲထာ၀ရ တည္နိုင္မႈ ) ကို ရွင္းျပရာ၌လည္း ရႈပ္ေထြးမႈ မရွိ
ဟုေရးသားခဲ့သည္ ။
ကမၻာေက်ာ္သိပၸံ
ပညာရွင္
Albert Einstein    

အနာဂါတ္ဘာသာတရားသည္ စၾက၀ဠာဘာသာတရား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ ၄င္း
သည္ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္မ်က္စိမွိတ္ လက္ခံရမည့္ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို ေက်ာ္လြန္
၍ သဘာ၀ႏွင့္ေလာကုတၱရာတရားမ်ား ေပါင္းစည္းမႈ အေပၚ၌ တည္ေသာ
ဘာသာတရားျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ထိုအဂၤါမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ
ေသာတရား ျဖစ္၏ ။ ေနာင္တြင္ သဘာ၀တရားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာဘာသာ
တစ္ခုသာလွ်င္ လူ႔ေလာကတြင္ တည္ရွိလာရမည္ျဖစ္၏ ။
တီအိတ္ခ်္ဟတ္စေလ
ဗုဒၶဘာသာသည္ အေနာက္တိုင္းသားတို႔အျမင္တြင္ ေပၚလြင္ေနေသာ
ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို မသိေသာ ၊ လူတြင္ အတၱ (အသက္, လိပ္ျပာ,၀ိဥာဥ္)
ေကာင္ရွိသည္ကို ျငင္းဆိုေသာ ယင္းအတၱ ေကာင္၏ မပ်က္မစီး အျမဲတည္
ေနသည္ ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈကို မိုက္မဲေသာ ယံုၾကည္မႈ အျဖစ္ ေရတြက္
ေသာ ၊ ဆုေတာင္းမႈ ၊ ယဇ္ပူေဇာ္မႈ ျဖင့္ အလိုဆႏၵ ျပည့္၀နိုင္သည္ဟူေသာ
အယူအဆကို ျငင္းပယ္ေသာ ၊ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
လံု႔လစိုက္ထုတ္လ်က္ ေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ပါး အျခား ဘာကမွ် ေဆာင္ရြက္
ေပးနိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို လူသားမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပေသာ ၊ ပင္ကိုယ္
သန္႔ရွင္းျဖဴစင္မႈျဖင့္ အမိန္႔ေတာ္ကို နာခံျခင္း ျဖစ္ေသာ ကိုးကြယ္မႈမ်ဳိးကို
မသိသည့္အျပင္ ကယ္တင္ျခင္း အကူအညီကိုလည္း ရွာေဖြမႈ မရွိေသာ
ဘာသာေရး ျဖစ္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ကမၻာ့ထက္၀က္သို႔ လ်င္
ျမန္စြာ ျပန္႔ႏွံ႕သြားျပီး ထိုကမၻာ ထက္၀က္၌ ရွိရင္း ကိုးကြယ္မႈမ်ားအေပၚ
လႊမ္းမိုးျပီးတိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း
ကို ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏ ။
ေဒါက္တာဆာမရီဆင္ဂိုး
သိပၸံပညာ၏ ခ်ီတက္မႈသည္ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ ေအာင္ပြဲရမႈပင္ ျဖစ္သည္ ။ သိပၸံ
ပညာ၏အသစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶ၀ါဒ အား အေကာင္းဆံုးသက္
ေသျပခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္၏ ။
           ဤအခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာတရားကို ေလ့လာ၍ ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶ၀ါဒကို ခ်ီးက်ဴးေရးသားခဲ့ေသာ

အေနာက္နိုင္ငံ အသိပညာရွင္အခ်ဳိ႕၏ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္၏ ။က်မ္းကိုး --
 
ဦးေအးေမာင္ - ပိဋကတ္မွ ဗုဒၶႏွင့္ဓမၼ
ဦးစိန္ထြန္း ( မာမကသုေတသီ ) - ကမၻာပတ္၍ဘုရားရွာျခင္း
............................................................................................     

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား