Thursday, October 22, 2009

ေက်းဇူးၾကီးသူမ်ား

                                  ေက်းဇူးၾကီးသူမ်ား

ကမၻာ့သမိုင္းကိုၾကည့္လွ်င္ဤကာလ၀န္းက်င္တြင္ တရုတ္ျပည္မွကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္လာအိုဇီ တို႔သည္ ေပၚေပါက္

ခဲ့၏ ။
ါရွားမွ ဇိုရိုစတားသည္ ေပၚေပါက္ခဲ့၏ ။ ေခါမတြင္ ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ သည္ ေပၚေပါက္ခဲ့၏ ။ အိႏၵိယတြင္

မဟာ၀ီရ ႏွင့္ ဗုဒၶသည္ ေပၚေပါက္ခဲ့၏ ။ ဘာသာေရးအျမင္အရ သူတို႔၏ ၾသ၀ါဒမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

အတိမ္အနက္ခ်င္းျခားနားေစကာမူ သမိုင္း
ျမင္အရဆိုလွ်င္ ဤပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားသည္ လူ႔သမိုင္းတြင္

အသိဥာဏ္အေကြ႔အေျပာင္းတစ္ခုကို တကယ္ပင္ လုပ္ခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ပါ၏ ။ ယေန႔တိုင္

ေအာင္ပင
္ ထိုပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒမ်ားကို ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လိုက္နာလ်က္

ပင္ရွိျခင္းက
ထိုအခ်က္မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံလ်က္ ရွိ၏ ။ လိုက္နာေလာက္ေအာင္လည္း တကယ္ပင္

ေကာင္းမြန္ေသာ ၾသ၀ါဒမ်ားျဖစ္ၾက၏ ။သို႔ရာတြင္လိုက္နာသည္ဆိုေသာ္လည္းတစ္ေခတ္ထက္တစ္ေခတ္

ေမာဟအေမွာင္ပို၍ပို၍ ဖံုးလႊမ္းလာေသာေၾကာင့္ ေလာဘရမၼက္ပို၍ပို၍သိပ္သည္းလာကာ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ

ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးခ်တတ္ေအာင္ မလိုက္နာေသာေၾကာင့္သာ

ထိုပုဂၢိဳလ္ျမတ္ၾကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒမ်ားသည္ ယေန႔တြင္ သက္မဲ့ရုပ္ၾကြင္းအဆင့္နီးနီးသာ ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္၏ ။ဲ့

        အမွန္အားျဖင့္ အသိဥာဏ္အေကြ႔အေျပာင္းတစ္ခုကို တင္ျပျခင္းသည္လြယ္ကူေသာ အလုပ္မဟုတ္ေပ ။

မူလရွိေနႏွင့္ျပီးသား ၀ါဒေရးရာမ်ားကို ေတာ္လွန္ျပီးမွ တင္ျပရေသာလုပ္ငန္းျဖစ္၏ ။ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာ

ကိုေဆာင္သ
ျဖင့္အလြန္လည္းအတိုက္အခံမ်ားပါ၏ ။အလြန္လည္းအႏၱရာယ္ၾကီးပါ၏ ။ အသက္ကိုပင္စြန္႔ရ

သည္အထိ အႏၱရာယ္ၾကီးပါ၏ ။ထို႔ေၾကာင့္
ေလာကအေပၚသာမညကရုဏာ ထားနိုင္ရံုႏွင့္လည္းမျဖစ္ေပ ။

မိမိကိုယ္တိုင္ကလည္းသာမညဥာဏ္ပညာအဆင့္ရွိရံုမွ်ႏွင့္လည္း မျဖစ္ေပ ။ အလြန္ၾကီးမားေသာကရုဏာ

ႏွင့္အလြန္ၾကီးမားေသာ
ဥာဏ္ပညာရွိသူမ်ားသာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္၏ ။ အလြန္ၾကီးမားေသာ

ကရုဏာ၊အလြန္ၾကီးမားေသာဥာဏ္ပညာရွင္ ျဖစ္ျပီဆိုလွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္ျမတ္ၾကီးမ်ားအတြက္မလုပ္သင့္သည္

က
မလုပ္ဘဲေနရဲေသာသတၱိႏွင့္လုပ္သင့္သည္ကိုလုပ္ရဲေသာသတၱိတို႔သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား၏သႏၱာန္တြင္

အလိုအေလ်ာက္အျမစ္တြယ္၍ ကိန္းေအာင္းျပီးသားျဖစ္ေခ်၏ ။

              
ထိုသတၱိမ်ဳိးသည္ မဂၢင္ထိုက္ေသာသီလ ၊မဂၢင္ထိုက္ေသာသမာဓိ ၊ မဂၢင္ထိုက္ေသာပညာတို႔အေပၚ

လံုေလာက္စြာအေျခခံမရေစကာမူ ထူးျခားေသာတန္ခိုး ၊ ထူးျခားေသာကၠဒၶိပါဒ္ကိုျဖစ္ေစနိုင္၏ ။

မဂၢင္ထိုက္ေသာသီလ ၊ မဂၢင္ထိုက္ေသာသမာဓိ ၊ မဂၢင္ထိုက္ေသာပညာဟူသည္ေလာဘ ( သမုဒယသစၥာ )

ကို
အဆင့္ဆင့္ ပယ္သတ္နိုင္ေသာသီလ ၊သမာဓိ ၊ပညာတို႔ျဖစ္၏ ။ အကယ္၍ထိုသတၱိမ်ဳိးသည္ မဂၢင္ထိုက္

ေသာ
သီလ ၊ မဂၢင္ထိုက္ေသာသမာဓိ ၊ မဂၢင္ထိုက္ေသာပညာတို႔အေပၚတြင္ လံုေလာက္စြာ အေျခခံရလွ်င္မူ

အတိုင္းမသိနိုင္ေသာ တန္ခိုး ၊ အတုိုင္းမသိနိုင္ေသာကၠဒၶိပါဒ္တို႔ကို ျဖစ္ေစနိုင္မည္မွာ အထူးေျပာစရာမလိုပါ

ေခ် ။
ထိုသတၱိ ၊ တန္ခိုး ၊ကၠဒၶိပါဒ္တို႔ေၾကာင့္သာ ထိုပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ၾသ၀ါဒမ်ားကို ဤကမၻာေျမ

ျပင္တြင
ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘ၀ကိုထူေထာင္နိုင္

ေရးအတြက္ လိုက္နာက်င့္သံုးနိုင္ရန္ ယေန႔အထိပင္ တည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္၏ ။

             
အမွန္အားျဖင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားသည္ဤကမၻာေျမျပင္တြင္အသက္ရွင္လႈပ္ရွားၾကျခင္းမွာ သူတို႔

အတြက္မဟုတ္ ၊
ေလာကအတြက္ျဖစ္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔သည္ သူတို႔၏ဘ၀ကိုထူေထာင္ျပီး ၊ သူတို႔၏ဘ၀

ကိုေလာကအတြက္
အသံုးခ်သြားသူမ်ားျဖစ္ၾကျခင္းျဖစ္၏ ။ သူတို႔အတြက္အသံုးခ်သြားသူမ်ားကား မဟုတ္ၾက

ေခ် ။
ဤကမၻာေျမျပင္တြင္လူတို႔အေနျဖင့္ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ၊ ခ်မ္းေျမ့ေသာ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀မ်ဳိးျဖင့္

အသက္
ရွင္ေနထိုင္သြားတတ္ေအာင္အခ်ိန္ျပည့့္္သြန္သင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ျခင္းျဖစ္၏ ။ သို႔ျဖစ္၍သာ ထို

ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားသည္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္အႏႈိင္းမဲ့ျမင့္ျမတ္သူမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရျခင္းျဖစ္၏ ။

ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔၏ေက်းဇူးသည္ေလာကအေပၚ အတိုင္းမသိၾကီးမားပါ၏ ။

                     
ထိုသို႔ၾကီးမားေသာ္လည္း ေလာကတြင္သူတို႔၏ေက်းဇူးကိုသိတတ္ သူမ်ားကားနည္းပါးလွ၏ ။

အမွန္အားျဖင့္ သူတို႔၏ ေက်းဇူးကိုသိမွသူတို႔၏ဂုဏ္ကို သိရာေရာက္၏ ။ အစပထမတြင္မူ သူတို႔၏ၾသ၀ါဒကို

တိတိက်က်လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ ေပွ်ာ္ရႊင္ေသာ ၊ ခ်မ္းေျမ့ေသာ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀မ်ဳိးကို လက္ေတြ႔အား

ျဖင့္
ထူေထာင္နိုင္ၾကေလေသာေၾကာင့္သူတို႔၏ေက်းဇူးကိုသိသူအမ်ားအျပားရွိနိုင္ပါ၏ ။

               
သို႔ရာတြင္ေနာက္ပိုင္းတြင္ဘာသာေရးကိုပစၥဳပၸန္၏ဘ၀လမ္းညႊန္အျဖစ္ အဓိပၸာယ္မေကာက္ယူ

ေတာ့ပဲ
မလြန္ဘ၀လမ္းညႊန္အျဖစ္ေကာက္ယူျပီး ယင္း၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကိုလြဲမွားစြာ အသံုးျပဳေလ

ေတာ့၏ ။
ပစၥကၡခ်မ္းသာေရးအတြက္လူသား တို႔အေပၚတြင္ထက္သန္ေသာ သဒၶါ ၊ ေစတနာတို႔ျဖင့္ မိမိတို႔

၏ရက္ေရာမႈမ်ားကို မျပေတာ့ပဲ တမလြန္ခ်မ္းသာေရးအတြက္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားအေပၚတြင္သာ မိမိ

တို႔၏ ရက္ေရာမႈမ်ားကို ျပေလ၏ ။ ထိုအခါမွစ၍ ဘာသာတရားမ်ားသည္
္ဤကမၻာေျမျပင္တြင္လူတို့အတြက္

ေန႔စဥ္ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ၊ ခ်မ္းေျမ့ေသာ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာဘ၀မ်ားကို ထူေထာင္မေပးနိုင္ေတာ့ပဲ ဘာသာတစ္ခု

ႏွင့္တစ္ခု အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုရာ ၊ အားျပိဳင္ရာ ၊ ရန္လိုရာ ၊ ႏွိပ္ကြပ္ရာ အမွတ္အသားျဖစ္ခဲ့ပါ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္

ပင္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ျပင္းထန္စြာဆင္ႏႊဲၾကေသာ ဘာသာေရးစစ္ပြဲမ်ားကို ေတြ႕ရွိရျခင္း ျဖစ္ေလ၏ ။
က်မ္းကိုး -
့္

ဦးေရႊေအာင္

ဗုဒၶ - ေလာကသားတို႔၏အႏႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္

..............................................................................................................................................................................................................................................


No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား