Wednesday, November 11, 2009

လူသားမ်ားဖယ္ရွား/ေစာင့္ထိန္းရမည့္တရားမ်ား

လူသားမ်ားဖယ္ရွား/ေစာင့္ထိန္းရမည့္တရားမ်ား

 

         လူအခ်ဳိ႕သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေကာင္းမႈကံ ၊ မေကာင္းမႈကံမ်ား

ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေနၾက ရာ ထို႕ကံမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္က

ေစ့ေဆာ္ေပးလ်က္ ရွိေန၏ ။ လူအခ်ဳိ႕၏ စိတ္ဓာတ္သည္ ေလာဘ ၊

ေဒါသ ၊ေမာဟ ။ မာန ကၠႆ ၊ မစၦရိယစေသာ တရားဆိုးမ်ား

လႊမ္းမိုးခံထားရေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္လွ်င္ ဘယ္သူေသေသ

ငေတမာျပီးေရာ သူတစ္ပါးအား အေကာင္းမျမင္

သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈကင္းျပီး မင္းသားမလုပ္ရက ပတ္မထိုးေဖာက္ခ်င္

ေၾကာင္းက်ဳိးမထင္အမွန္မျမင္ေတြေ၀ယံုမွား ေထာင္လႊားမနာလို

သူတစ္ပါးအား မိမိကဲ့သို႔ မသိမတတ္ေစခ်င္ မၾကီးပြားေစခ်င္

ရာထူးစည္းစိမ္အျခံအရံအေက်ာ္အေစာ မျဖစ္ေစခ်င္ စေသာ

ယုတ္ညံ့ေသာ စိတ္ထား ကိေလသာအပူဓာတ္မ်ား ရစ္ပတ္ခံရသူ

အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေတာ့၏ ။

            တစ္ဖက္မွလူတို႔၏ ကိေလသာအပူဓာတ္ ထင္ဟတ္မႈကို

ခံရေသာ တစ္ဖက္လူမ်ားတို႔ တြင္လည္း ေသာက ၊ ပရိေဒ၀ ၊ ဒုကၡ ၊

ေဒါမနႆ ၊ ဥပါယာသ စေသာ မီးပူမ်ား ဆင့္ပြားျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကရျပန္

၏ ။

            ထို႔ေၾကာင့္ ယင္း ၀ိသမေလာဘ ၊ ေဒါသ ။ ေမာဟ ၊ မာန

စေသာတရားဆိုးမ်ားကို ၀ိသမတရားဆိုးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိျပီး ယင္း

၀ိသမေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ ၊ မာနစေသာ တရားဆိုးမ်ားကို

ေရွာင္ခြာဖယ္ရွား ေလ်ာ့ပါးေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္ၾကလွ်င္ ထိုတရားဆိုးမ်ား

အလို အေလ်ာက္ ေလ်ာ့ပါးလာမည္ျဖစ္၏ ။

             ထိုသို႔ ဖယ္ခ်ဳိးနိုင္ရန္မွာ လူအမ်ားသည္ ေမတၱာ ၊ ကရုဏာ ၊

မုဒိတာ ၊ ဥေပကၡာ ဟူေသာ ျဗဟၼာစိုရ္တရားႏွင့္ သီလ ၊ ေမတၱာ ၊ ခႏၱီ ၊

သစၥာတရားတို႔ကိုပြားမ်ားက်င့္သံုးနိုင္ေသာ စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္မ်ားကို

ေမြးျမဴနိုင္ၾကရန္လို၏ ။ သီလ ၊ ေမတၱာ ၊ ခႏၱီ ၊ သစၥာတရားမ်ား ၊

ျဗဟၼာစိုရ္တရားမ်ားသည္ အပူဓာတ္ကိေလသာတရားမ်ား၏

ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေအးဓာတ္ၾကည္လင္ျဖဴစင္ေသာ

စိတ္ျမတ္မ်ားျဖစ္၏ ။ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ ၊ မာနစ ေသာ

အပူဓာတ္မ်ားလြန္ကဲေသာသူတစ္ဦး၏ ရုပ္အဆင္းမွာ

ၾကမ္းတမ္းညစ္ႏြမ္းေနျပီး ၊ ၾကည္ လင္မႈကင္းမဲ့ေနသေလာက္ ၊ ေမတၱာ

၊ ကရုဏာစေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားလြန္ကဲသူတစ္ဦး၏ ရုပ္ အဆင္းမွာ

ၾကည္လင္ေအးျမျပီး က်က္သေရျပည့္၀ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိနိုင္၏ ။

           ၀ိနည္းမဟာ၀ါပါဠိေတာ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူ ေသာ -

၁ ။ အမ်က္ထြက္ျခင္း                    -  ေကာဓ ၊

     ရန္ျငိဳးဖြဲ႔ျခင္း                           - ဥပနာဟ ။

 

၂ ။ သူ႔ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုေခ်ဖ်က္ျခင္း      - မကၡ ၊

     ျပိဳင္ဆိုင္ျခင္း                            - ပဠာသ ။

 

၃ ။ မနာလို မရႈစိမ့္ျခင္း                     - ကၠႆ ၊

     ၀န္တိုျခင္း                               - မစၦရိယ ။

 

၄ ။ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲျခင္း                - သာေ႒ယ် ၊

     ကိုယ့္အျပစ္ကိုလွည့္ပတ္ဖံုးလႊမ္းျခင္း   - မာယာ ။

 

၅ ။ အဆင့္နိမ့္ေသာ အလိုဆႏၵ               - ပါပမိစၦာ ၊

     မွားေသာအယူ                            - မိစၦာဒိ႒ိ ။

 

၆ ။ မိမိ၏အမွား ၊ အယူမွားကိုမစြန္႔ျခင္း             - အာဓာနဂၢါဟ ၊

     မိမိ၏အမွား ၊အယူမွားကို ျမဲျမံစြာဆုပ္ကိုင္ျခင္း - ဒုပၸဋိနိႆဂၢ ။

 

                ဟူေသာ ယုဂလ ပါပဓမၼ စံုတြဲအယုတ္တရား ( ၆ ) ပါး

တရားကိုယ္အားျဖင့္ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိ ၊ကၠႆ ၊

မစၦရိယ ဟူေသာတရားဆိုးမ်ားကို ေ၀းစြာ ေရွာင္ရွားၾကျပီး ၊

ေအးျမၾကည္လင္မႈကို ေပးေဆာင္နိုင္ေသာ ေမတၱာ ကရုဏာမုဒိတာ

ဥေပကၡာႏွင့္ သီလေမတၱာခႏၱီ သစၥာတရားမ်ားကို အစဥ္ထာ၀ရ

ပြားမ်ားၾကရန္ လိုအပ္ေပ၏ ။ 

ပထမစိတ္ေကာင္းရွိရန္ 

ဒုတိယ စိတ္ေကာင္းရွိရန္    

တတိယ စိတ္ေကာင္းရွိရန္  သေဘာထားလ်က္ စိတ္ေကာင္း ၊

ေစတနာေကာင္းမ်ားကို ေမြးျမဴ ပြားမ်ားၾကပါဟု တိုက္တြန္းလ်က္ ……

 

က်မ္းကိုး -

မာမက ( သုေတသီ ) - ျမင္းမိုရ္ေတာင္ဆိုသည္မွာ


No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား