Tuesday, November 17, 2009

ကာမဂုဏ္ကာမဂုဏ္

     ယေန႔ျမန္မာေ၀ါဟာရတြင္ ကာမဂုဏ္သည္အနက္တစ္မ်ဳိးကိုေဆာင္ေသာ္လည္း မူရင္း

ပါဠိေ၀ါဟာရတြင္ ကာမဂုဏ္သည္ “ မက္ေမာဖြယ္ရာအစုစု “ ဟူေသာအနက္ကိုေဟာ၏ ။

         ကာမဂုဏ္အရလည္း အာရံု ()ပါးကိုပင္ေဖာ္ျပ၏ ။ သို႔ရာတြင္ ေဒသနာေတာ္တြင္

ကာမဂုဏ္ကို မာရ္နတ္၏ပထမတပ္မၾကီးအျဖစ္တင္စား၍ ဆိုေလ၏ ။ အမွန္အားျဖင့္

ေလာက ၏အစီးအပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူမွန္သမွ်သည္ ပထမဦးစြာ မာရ္နတ္၏

ပထမတပ္မၾကီးႏွင့္ မလြဲမေသြ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္၏ ။ သူနိုင္ကိုယ္နိုင္တိုက္ခိုက္ ရမည္ျဖစ္၏ ။


           ပုဗၺဘာဂမဂ္ ေခၚေသာ သမၼာဒိ႒ိႏွင့္သမၼာသကၤပၸ ( ပညာအုပ္စု ) ၊ သမၼာ၀ါယာမ

၊ သမၼာသတိႏွင့္သမၼာသမာဓိ ( သမာဓိအုပ္စု ) တို႔ျဖင့္ ဒုစရိုက္မ်ားႏွင့္မိစၦာအာဇီ၀ တို႔မွ

ေရွာင္ ၾကဥ္နိုင္သည္ႏွင့္သမွ် တိုက္စြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ကနိုင္လွ်င္

ေနာက္ထပ္ မာရ္နတ္၏ တပ္မၾကီး (၉)တပ္ကို ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ရဦးမည္ျဖစ္၏ ။ အမွန္

အားျဖင့္မာရ္ နတ္မွာတပ္မၾကီး (၁၀)တပ္ရွိေလ၏ ။ ယင္းတို႔မွာ ---

၁ ။ ကာမဂုဏ္                        ( ကာမ )

၂ ။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ကိုမေတြ႔ျခင္း ( အရတီ )

၃ ။ ငတ္မြတ္ျခင္း                     ( ဥပၸိပါသ )

၄ ။ ပင္ပန္းျခင္း                       ( တႏၵီ )

၅ ။ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း                      ( ထိန မိႏၶ )

၆ ။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း                   ( ဘီရူ )

၇ ။ ယံုမွားျခင္း                          ( ၀ိစိကိစၦာ )

၈ ။ ေက်းဇူးမဲ့ျခင္း                      ( မကၡ )

၉ ။ ၾကြား၀ါျခင္း                         ( မာန )

၁၀ ။ မိမိကိုယ္ကိုအထင္ၾကီးျခင္း ၊

       သူတစ္ပါးကိုအထင္ေသးျခင္း  ( အတၱဳဣံသန ပရ၀မၻန )   တို႔ျဖစ္ၾက၏ ။

                ယင္းတပ္မၾကီး (၁၀)တပ္အနက္ ပထမတပ္မၾကီးျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တြင္

ပစၥည္း ဥစၥာလည္းပါ၏ ။ ရာထူးလည္းပါ၏ ။ အရိုအေသခံရမႈလည္းပါ၏ ။ ထင္ေပၚေက်ာ္

ၾကားမႈလည္း ပါ၏ ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေလာက၏ အစီးအပြားအတြက္ ရြံ႕ရြံ႕ခၽြံခၽြံေဆာင္

္ရြက္ၾကသူမ်ား သည္ မာရ္နတ္၏ ပထမတပ္မၾကီး ကာမဂုဏ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုရေသာအခါ

ကိုယ္ကမနိုင္ဘဲ ယင္းတပ္မၾကီးတြင္ က်ဆံုးသည္ကမ်ားၾကေလ၏ ။

              ထို႔ေၾကာင့္ မိမိက အနိုင္မရသျဖင့္ ေလာက၏အစီးအပြားအတြက္ မေဆာင္

ရြက္နိုင္ ေတာ့ပဲ မာရ္နတ္ကအနိုင္ရသျဖင့္ မာရ္နတ္၏အလိုဆႏၵအတိုင္း မာယာႏွင့္

သာေဌယ်ျဖင့္ ေလာက၏အစီးအပြားကို ကိုယ္ေယာင္ျပျပီး မိမိ၏အစီးပြားကိုသာ ေဆာင္

ရြက္မိသူျဖစ္တတ္ပါ၏ ။

              ဤသည္မွာ မိမိကရႈံး၍ မာရ္နတ္က နိုင္ျခင္းျဖစ္ပါ၏ ။ ဤတြင္ “ မာယာ

ဟူသည္ မိမိတြင္မရွိေသာ “ ဂုဏ္ “ ကို ရွိဟန္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္၏ ။ “ သာေဌယ် “ ဟူသည္

မိမိတြင္ရွိ ေသာအျပစ္ကို မရွိဟန္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္၏ ။

             ပစၥည္းဥစၥာမ်ားျဖင့္ သိမ္းသြင္းျခင္းခံရ၍လည္း အရႈံးေပးရျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိ၏ ။

ရာထူး ဂုဏ္ထူးမ်ားျဖင့္ သိမ္းသြင္းျခင္းခံရ၍လည္း အရႈံးေပးရျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိ၏ ။

အင္ႏွင့္အားႏွင့္စည္း ရံုးျခင္းခံရ၍လည္း အရႈံးေပးရျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိ၏ ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျပီး

ေခါင္းေဆာင္တင္၍စည္း ရံုးျခင္းခံရသျဖင့္ အရႈံးေပးရျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိ၏ ။

ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားေအာင္ လုပ္ေပးျပီးစည္းရံုး ျခင္းခံရသျဖင့့္ အရႈံးေပးရျခင္းမ်ဳိးလည္း

ရွိ၏ ။

             သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ရႈံးၾကသူမ်ားမွာ အနတၱဒႆနကို မေလ့လာမိပဲ

အတၱဒႆနကိုသာ အားကိုးတၾကီး ေလ့လာမိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ မခိုင္မာ၍

တိုက္ စြမ္းရည္ မထက္ျမက္ေသာေၾကာင့္ ရႈံးၾကျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္နိုင္ပါ၏ ။

ပင္ကိုဗီဇေကာင္းပါလ်က္ စာေပပညာ အေပါင္းအေဖာ္မွားသျဖင့္အေကာင္းမွအဆိုး

ျဖစ္သြားရျခင္းျဖစ္ပါ၏ ။

            ျမတ္စြာဘုရားကလည္း ရွင္အာနႏၵာအား မိတ္ေဆြေကာင္းရွိျခင္းသည္

အရာရာတိုင္း ကို ျပီးေျမာက္ေစသည္ဟူ၍ ေဟာၾကားခ်က္မ်ား ရွိပါ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္

ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းေပးနိုင္ေသာ စာေပမ်ားသည္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္း

ကလ်ာဏမိတၱ ျဖစ္၏ ။ အမွန္ အားျဖင့္ စာေပသည္ “ ဥပါဒါန ပစၥယာ ဘေ၀ါ "အရ

  ဒိ႒ဳပါဒါန္အေနျဖင့္ ဘ၀၏ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးျပစ္ကို ဖန္တီး၏ ။

            ဗုဒၶေဒသနာအရဆိုလွ်င္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျဖဴစင္မႈအေပၚ တည္ေဆာက္မထား

ေသာ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမႈသည္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေခါင္းမာမႈတစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္၏ ။ တစ္ဖန္

္ေခါင္းမာမႈ အေပၚတည္ေဆာက္ထားေသာ ပညာကား ပညာစစ္မဟုတ္ ။ ဗဟုသုတ သာ

ျဖစ္၏ ။ အကယ္ ၍ ဗဟုသုတကို ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမင့္မားမႈအေပၚတြင္ မတည္ေဆာက္ပါ

က ဗဟုသုတမ်ား ေလ အမွားကို က်ဴးလြန္တတ္ေလ ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္သာရိပု-

ုတၱရာအား ပါရာဇိက က႑ပါဠိေတာ္ ေ၀ရဥၨက႑သိကၡာပဒ ပညတၱိယာဓနကထာ တြင္

္ေဟာၾကားေတာ္မူခ်က္ လည္းရွိပါ၏ ။

             ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ရန္ မၾကိဳးစားပဲ

ပညာ တတ္ေအာင္ၾကိဳးစားျခင္းသည္ ျဖတ္လမ္းျဖစ္သျဖင့္ ေလာကအတြက္ ၾကီးမားေသာ

အႏၱရာယ္ ကိုယူေဆာင္ရာ ေရာက္တတ္ပါ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖတ္လမ္းဟူ၍မရွိဘဲ

အစဥ္အတိုင္းသာက်င့္ရ ေသာ ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္အရ ကိုယ္က်င့္သိကၡာေကာင္းေအာင္

ပထမဦးစြာ အေလးထား၍ က်င့္ရန္လိုေလ၏ ။

             စာေပမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာေသာအခါတြင္လည္း ကိုယ္က်င့္သိကၡာမ်က္ႏွာ

စာမွရပ္ တည္၍ ေလ့လာဖတ္ရႈအပ္၏ ။ ထိုအခါမွသာ မိမိတို႔၏ ဗီဇစိတ္ဓာတ္အရ

 လူအေပါင္း၏အက်ဳိး စီးပြားကို ေဆာင္ရြက္လိုေသာ သေဘာထားကို ေျမေတာင္ေျမွာက္

္ရာေရာက္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာက၏ အက်ဳိးအစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ စာေပ

မ်ားကို ေလ့လာေတာ့မည္ဆိုပါ က ဗုဒၶစာေပသည္ ေလ့လာရန္အေကာင္းဆံုး စာေပ

ျဖစ္၏ ။

      ဗုဒၶစာေပႏွင့္အျခားစာေပမ်ားတြင္ ထူးျခားခ်က္ရွိပါ၏ ။ ဗုဒၶစာေပကိုေဟာၾကားေတာ္

မူခဲ့ေသာ ဗုဒၶကား ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိေလသာလံုး၀မရွိ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္

လိုက္ေသာအျမင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခ်က္ဟူ၍လည္း လံုး၀မရွိ ။ ဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္သာ ေဟာၾကား

ေတာ္မူ ထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ အမွားအယြင္းဟူ၍လည္း လံုး၀မရွိ ။ ဤသည္ကိုပင္

 “ အာဂမသုဒၶိ “ ဟူ၍ ဆိုရမည္ျဖစ္၏ ။

              အာဂမသုဒၶိ ဟူသည္မွာ လာရာလမ္းေၾကာင္း စင္ၾကယ္ေသာစာေပ ဟူ၍ျဖစ္

၏ ။ အျခားသူမ်ားကား စာေပမ်ားကို ကိေလသာတန္းလန္းျဖင့္ ေရးသားျခင္းျဖစ္၏ ။

ထို႔ေၾကာင့္ အမွားအယြင္းရွိ၏ ။ ဤျခားနားခ်က္အရလည္း ဗုဒၶစာေပသည္ ေလာက၏

အစီးအပြားအတြက္ဘက္မလိုက္ဘဲ ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာဖတ္ရႈေလ့လာ

သင့္ေသာစာေပ ျဖစ္ပါ ၏ ။

            ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာစာတတ္ေပတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 

္ အတၱ သမားမ်ားျဖစ္သြားသည္ႏွင့္အမွ် တိုက္စြမ္းရည္ညံ့ျပီး မာရ္နတ္၏ ပထမတပ္မ

ၾကီးျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္၏ထိုးစစ္ကို မခံနိုင္၍ က်ရႈံးသူမ်ားရွိခဲ့ပါ၏ ။ လာဘ္လာဘျဖင့္

့္ျဖားေယာင္းမႈေၾကာင့္ မဟုတ္တာကို အဟုတ္လုပ္၍ ဆိုခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါ၏ ။

 ရာထူးျဖင့္ ျဖားေယာင္းမႈေၾကာင့္ မဟုတ္တာကိုအဟုတ္လုပ္၍ဆိုခဲ့သူမ်ားလည္း

ရွိခဲ့ပါ၏ ။ အေလးအျမတ္ခံရမႈျဖင့္ ျဖားေယာင္း ခံရ၍ မဟုတ္တာကို အဟုတ္လုပ္၍

 ဆိုခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါ၏ ။ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာမႈျဖင့္ ျဖားေယာင္းခံရ၍ မဟုတ္တာကို

 အဟုတ္လုပ္ျပီး ဆိုခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါ၏ ။ မာရ္နတ္၏ " လာဘ " တပ္သည္

 ထိုးစစ္တြင္ထက္ျမက္လွ၏ ။ “ သကၠာရ “ တပ္သည္လည္း ထိုးစစ္တြင္

ထက္ျမက္ လွ၏ ။ “ ကိေလသာ “ တပ္သည္လည္း ထိုးစစ္တြင္ ထက္ျမက္လွ၏ ။

ေတာ္ရံုတန္ရံုအင္အား ႏွင့္ေတာ့ မာရ္နတ္၏ ကာမဂုဏ္တပ္မၾကီးကို တြန္းလွန္ဖို႔

မလြယ္ကူေခ် ။

            ျမန္မာနိုင္ငံသားတို႔အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မိမိခ်စ္သည္မွာ ယံုမွားဖြယ္မရွိေခ် ။

မိမိ၏ အမ်ဳိးသား(လူမ်ဳိး)ကို မိမိခ်စ္သည္မွာ ယံုမွားဖြယ္မရွိေခ် ။ မိမိ၏နိုင္ငံေတာ္ကို

မိမိခ်စ္သည္မွာ ယံုမွား ဖြယ္မရွိေခ် ။ သို႔ရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို မိမိႏွစ္ရာမေရာက္ဘဲ

ခ်စ္ရာေရာက္ေအာင္ ၊ မိမိအမ်ဳိး သား(လူမ်ဳိး)ကိုမိမိႏွစ္ရာမေရာက္ဘဲ

ခ်စ္ရာေရာက္ေအာင္ ၊ မိမိ၏နိုင္ငံေတာ္ကို မိမိ ႏွစ္ရာမေရာက္ဘဲခ်စ္ရာေရာက္ေအာင္

မည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို ဓမၼေသနဂၤဗ်ဴဟာ ႏွင့္အညီ လုပ္ရန္ လိုပါ၏ ။

            လူကိုလူလိုျမင္ျပီး သူတစ္ပါးကို စေတးျပီးမွ ရမည့္အခြင့္အေရးမ်ဳိးကို

မယူမိေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ပါ၏ ။ ထိုသို႔ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အတၱကို

ပယ္သတ္ျခင္းမည္ပါ၏ ။အတၱ ကိုပယ္သတ္ျခင္းသည္ မာရ္နတ္၏ တပ္မၾကီး “ ကာမဂုဏ္

ကို ဓမၼေသနဂၤဗ်ဴဟာျဖင့္နိုင္ ေအာင္တိုက္ျခင္းမည္ပါ၏ ။ သို႔ရာတြင္ အတၱကို

ပယ္သတ္ရာတြင္ ရုပ္နာမ္ခႏၶာကိုသိရံုမွ် ညာတပရိညာျဖင့္ မလံုေလာက္ေသးေပ ။ အနိစၥ ၊

ဒုကၡ ၊ အနတၱကိုသိရံုမွ် တီရဏပရိညာျဖင့္ မလံုေလာက္ေသး ။ တဏွာ ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိတို႔ကို

ပယ္သတ္နိုင္ေသာ ပဟာနပရိညာျဖင့္ အတၱကို ပယ္သတ္နိုင္၏ ။ အတၱသည္

တဒဂၤပဟာန္ျဖင့္ေသေသ ၊ ၀ိကၡမၻနပဟာန္ျဖင့္ေသေသ ၊ သမုေစၦဒပဟာန္ျဖင့္ေသေသ

အတၱေသသည္ႏွင့္အမွ် မာရ္နတ္၏ပထမတပ္မၾကီး ကာမဂုဏ္ ကိုနိုင္သည္မည္ပါ၏ ။

ကာမဂုဏ္ကိုနိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ဤေလာကသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေပလိမ့္မည္ ။

             ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလာကကို တကယ္ျငိမ္းခ်မ္းေစလိုပါက ကိုယ္က်င့္စင္ၾကယ္မႈ

စိတ္ စင္ၾကယ္မႈ အျမင္စင္ၾကယ္မႈ တို႔အေပၚ အေျခခံေသာ ပရိညာသံုးပါးျဖင့္

မာရ္နတ္၏ပထမ တပ္မၾကီးျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို နိုင္ေအာင္ တိုက္အပ္ပါ၏ ။

အမွန္အားျဖင့္ အတၱကိုနိုင္လွ်င္ ကာမဂုဏ္ကို နိုင္သည္မည္ပါ၏ ။             

 

က်မ္းကိုး  -

ဦးေရႊေအာင္ - အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း


.......................................................................................

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား