Monday, January 4, 2010

အ၀ိဇၨာဖံုးလႊမ္းေသာ အေမွာင္ေခတ္၏ျပယုဂ္မ်ား


          အ၀ိဇၨာဖံုးလႊမ္းေသာ အေမွာင္ေခတ္၏ ျပယုဂ္မ်ား

             လူတို႔သည္ အသိဥာဏ္မပြင့္ထြန္းေသးေသာ အေမွာင္ေခတ္ႀကီးကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရ၏ ။

ထိုေခတ္ကမူ လူႏွင့္ေလာက၏ အျခင္းအရာမွန္သမွ်သည္ ေလာက၏အျပင္ဘက္ရွိ တန္ခိုးရွင္

မ်ားက ဖန္တီးျခင္းအျဖစ္ ယူဆယံုၾကည္ခဲ့ၾက၏ ။ သို႔အတြက္ အဆိုပါတန္ခိုးရွင္မ်ားအား

ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔စိတ္ျဖင့္ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾက၏ ။

          လူ႔ေလာကတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေသာ မိုးေခါင္ျခင္း ၊ ေရႀကီးျခင္း ၊

မီးေလာင္ျခင္း ၊ ေျမၿပိဳျခင္း ၊ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း ၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း ၊ ေတာ္လဲျခင္း ၊ ဥကၠာပ်ံ

ျခင္း ၊ ေနၾကတ္ျခင္း ၊ လၾကတ္ျခင္း ၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း စသည္တို႔အျပင္ လူ၏ပေယာဂ

ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ စစ္ျဖစ္ျခင္း ၊ မင္းေျပာင္းမင္းလြဲျဖစ္ျခင္း ၊ တိုင္းျပည္ပ်က္ျခင္း ၊ ငတ္မြတ္

ေခါင္းပါးျခင္း စသည္တို႔သည္လည္း ျပင္ပမွ မျမင္ရေသာ တန္ခိုးရွင္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ ဟူ၍

လည္းေကာင္း ၊ သာယာ၀ေျပာျခင္း ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ၊ ေရာဂါဘယကင္းျခင္း ၊ မိုးေလ၀သ မွန္ျခင္း ၊

သီးႏွံအထြက္ေကာင္းျခင္း စသည္တို႔သည္ တန္ခိုးရွင္တို႔က မ,စ၍ ျဖစ္ရသည္ဟု လည္းေကာင္း

ယံုၾကည္ၾကေလသည္ ။

            ပညာရွိသုခမိန္ဆိုသူမ်ား ၊ နတ္ဆရာမ်ား ၊ ယဇ္ဘုန္းႀကီးမ်ား ၊ ေမွာ္ဆရာမ်ားသည္

မသိနားမလည္ေသာ လူေတြကို ေျခာက္လွန္႔ၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္စားၾက၏ ။ သူတို႔မစြမ္းနိုင္ေသာ

ကိစၥႀကံဳလာလွ်င္ တန္ခိုးရွင္ႏွင့္ လွည့္ေျခာက္ၾက၏ ။ ကပ္ေရာဂါတစ္ခုက်ေရာက္လွ်င္

စုန္းကေ၀ေတြလုပ္သည္ဟု လႊဲခ်ၾက၏ ။ သူတို႔မေျဖရွင္းနိုင္လွ်င္ နတ္ေတြကို လက္ညိွဳးထိုးျပ ၾက၏ ။

ထိုနတ္ေတြ ၊ ကေ၀ေတြ ၊ စုန္းေတြကို မည္သူကသြားၿပီး ေမးျမန္းအတည္ျပဳနိုင္ပါမည္ နည္း ။

            ဤနည္းအားျဖင့္ ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ နတ္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ အထူးထူးေသာ

ပူေဇာ္ပသမႈေတြ ေပၚထြန္းလာ၏ ။ အီဂ်စ္ ၊ ေဘဘီလံု ၊ အဆီးရီးယား ၊ ေကာလ္ဒီယား ၊ ဟစ္တိုက္

၊ ကနန္း ၊ ဖိနိရွန္း ၊ အေမာ္ရိုက္ ၊ ဆူမားရီးယန္း ၊ အယ္လာမိုက္ ၊ ကာေသ့ ၊ ေရာမ ၊ ဂရိ ၊ မီးဒီး ၊

ပါရွန္ ၊ အာရိယာန္ စေသာ သမိုင္းဦးေခတ္လူမ်ဳိးမ်ားတြင္ အသီးသီးေသာ ကိုးကြယ္ရာနတ္မ်ားရွိ

ၾကသည္ ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာေပၚၿပီး အလယ္ေခတ္ဥေရာပတြင္လည္း မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားကို

ယံုၾကည္ၾကသည္ ။ အိႏၵိယနိုင္ငံတစ္ခုတည္းမွာပင္ နတ္ေပါင္း ၃၃ -ကုေဋ ရွိသည္ဟု အဆိုရွိေလ

သည္ ။

          အဆိုပါ နတ္ဘုရားမ်ား ေက်နပ္ေစရန္ လူကိုပင္သတ္၍ ပူေဇာ္ၾက၏ ။ တိရစၦာန္မ်ား ကား

ေျပာဖို႔မလိုေတာ့ေပ ။ မေရတြက္နိုင္ေသာ တိရစၦာန္မ်ား၏ေသြးျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ၾက၏ ။

ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က ေကာသလမင္းႀကီးသည္ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္

ေကာင္းေသာ အိမ္မက္မ်ား ျမင္မက္သျဖင့္ ျဗဟၼဏပုဏၰားမ်ားအား ေမးျမန္းရာ မ်ားျပားလွ ေသာ

တိရစၦာန္မ်ားအားသတ္၍ ပူေဇာ္ရန္ တိုက္တြန္းၾကသည္ ။ သတ္ရန္ေလွာင္ထားေသာ

တိရစၦာန္မ်ား၏ ေအာ္ဟစ္ညည္းညဴသံကိုၾကားရေသာ မိဖုရားႀကီးက ျမတ္စြာဘုရားထံ

ေလွ်ာက္ထားရာမွ တရားေဟာျပေသာေၾကာင့္ တိရစၦာန္မ်ား အသက္ခ်မ္းသာရာ ရၾကေလ သည္ ။

          ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း ပုဂံေခတ္မွစ၍ ၾကက္၀က္သတ္ၿပီး နတ္ပူေဇာ္ေသာ အေလ့

အထထြန္းကားခဲ့သျဖင့္ အေနာ္ရထာ ၊ က်န္စစ္သား ၊ ဘုရင့္ေနာင္ ၊ အေလာင္းမင္းတရား

တို႔လက္ထက္တြင္ ပိတ္ပင္ခဲ့ရေလသည္ ။

          ေရွးဖားရိုးေခတ္ အီဂ်စ္ျပည္တြင္ ဖားရိုးဘုရင္ေသလြန္လွ်င္ သူ၏ အေျခြအရံ မိဖုရား

ေမာင္းမမ်ား ၊ ကၽြဲႏြားျမင္း စသည့္ သက္ရွိမ်ားႏွင့္ သက္မဲ့အသံုးအေဆာင္မ်ားကို တမလြန္ဘ၀

တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ဘုရင့္အေလာင္းႏွင့္အတူ ပိရမစ္ေက်ာက္ဂူႀကီးအတြင္း ထည့္၍

ျမွဳပ္ႏွံၾကေလသည္ ။ ဤသည္တို႔ကား အသိမွားမႈ အ၀ိဇၨာဖံုးလႊမ္းေသာ အေမွာင္ေခတ္၏

ျပယုဂ္မ်ားပင္ ျဖစ္၏ ။

  

က်မ္းညႊန္း -             


ဦးသန္းထြန္း (ေရႊဘို)


ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုႏွင့္ဗုဒၶတရားေတာ္


...............................................................................................................

  

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား