Monday, January 4, 2010

ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားမွ နတ္တို႔၏အေနအထား


           ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားမွ နတ္တို႔၏အေနအထား

               ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္

ကိုးကြယ္လာခဲ့ၾကသည္မွာ အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္ (သကၠရာဇ္၄၀၆-၄၃၉) မွစ၍

ေရတြက္မည္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းရာေထာင္ခ်ီ၍ ရွိေနခဲ့ၿပီ ။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာ

လူမ်ဳိးတို႔ အေလးအျမတ္ထား၍ ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ားေနေသာ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားသည္လည္း

ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းရာေထာင္ခ်ီ၍ ရွိေနၿပီဟု ဆိုနိုင္ပါ သည္ ။

ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ၊ ေလးေလးစားစား ျဖင့္

ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ား သရဇၥ်ာယ္ေနၾကေသာ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာျပည္သူ

ျပည္သားတို႔၏ ႏွလံုးသား၀ယ္ စြဲၿမဲေနသည္မွာလည္း ထိုေန႔မ်ားမွသည္ ဤေန႔မ်ားသို႔တိုင္ ေအာင္

ႏွစ္ေတြေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္ ။

             ထိုပရိတ္တရားေတာ္မ်ားတြင္ ေဒ၀ရာဇာေခၚနတ္တို႔၏မင္း သို႔မဟုတ္ နတ္တို႔၏

အရွင္သခင္ျဖစ္ေသာ သိၾကားမင္းမွစ၍ နတ္ , ျဗဟၼာတို႔၏ အမည္နာမမ်ား ၊ နတ္တို႔၏အေန

အထားမ်ားကို တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားသည္ ။ သို႔ေသာ္အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္

ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္ က်မ္းဂန္ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္း ၊ တရားမနာ တရားမေဆြးေႏြးျခင္း ၊

တရားစာအုပ္မ်ားကို မဖတ္မေလ့လာျခင္းစေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာတရားတြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ နတ္တို႔၏အေနအထားကို ကြဲကြဲျပားျပား ဂဃနဏ မသိနိုင္ခဲ့ၾကပါ ။ ဤကဲ့သို႔

မသိနိုင္ခဲ့ၾက၍ နတ္ေတြကို ထားသင့္ေသာေနရာတြင္ မထားနိုင္ၾကေတာ့ပဲ ၊ သခင္ကိုကၽြန္ထင္ ၊

ကၽြန္ကိုသခင္ထင္ စေသာ အျဖစ္မ်ဳိးေတြႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေနၾကရေတာ့သည္ ။

             ျမတ္ဗုဒၶ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါက ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမတရားေတြေၾကာင့္

မဂ္ဖိုလ္တရားထူးမ်ားကို ရရွိသြားၾကေသာ ကၽြတ္တမ္း၀င္ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါေတြထဲတြင္ နတ္ ,

ျဗဟၼာဦးေရသည္ လူဦးေရထက္ အေရအတြက္မ်ားေနတာကို ဗုဒၶစာေပသမိုင္းေၾကာင္းမ်ား အရ

သိနိုင္ပါသည္ ။ မဂ္ဖိုလ္တရားထူးမ်ားကိုလည္း ရရွိထားၾကၿပီး ၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏

တပည့္သာ၀ကမ်ားလည္းျဖစ္ၾကေသာ မေရမတြက္နိုင္ေအာင္မ်ားျပားလွေသာ နတ္ , ျဗဟၼာ

တို႔သည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼမ်ားကို နာၾကားလိုၾကသည္ ။ တရားဓမၼမ်ားကို ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ား

သရဇၥ်ာယ္ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း အေစာင့္အေရွာက္မ်ားေပးလိုၾကသည္ ။ ဤအေျခ

အေနမွန္မ်ားကို သဗၺညဳတေရႊဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္သည္ သတၱ၀ါ 

အားလံုးတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ကရုဏာျပ႒ာန္းလ်က္ ဥာဏ္ေတာ္အစြမ္းျဖင့္ ေဟာၾကား

ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ ပရိတ္တရားေတာ္ေတြထဲမွာ နတ္တို႔၏အေနအထားကို အတိအလင္းေဖာ္

ျပထားသည္ ။ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားတြင္ နတ္ေဒ၀ါမ်ားကို အကိုးကြယ္ခံ ၊ အပူေဇာ္ခံၾကြ

ေရာက္ၾကဖို႔ ဖိတ္မန္ထားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားကို အတူတကြနာၾကားၾက ရန္

ၾကြေရာက္ၾကဖို႔ႏွင့္ ပရိတ္ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္သူတို႔အား အေစာင့္အေရွာက္မ်ားေပးၾကရန္

တိုက္တြန္းထားေၾကာင္းကို ေတြ႔နိုင္သည္

        အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္ ထိုပရိတ္တရားေတာ္မ်ား အရ

စၾက၀ဠာတစ္ခြင္တြင္ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ နတ္ျဗဟၼာမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုမူ သိထားၾက

ေသာ္လည္း ထိုနတ္ေတြ ၊ ျဗဟၼာေတြသည္ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္တြင္ ဘယ္အေနအထား

မ်ဳိးတြင္ရွိေနၾကသည္ ဆိုတာမ်ဳိးကိုမူ က်မ္းဂန္ဗဟုသုတ အထိုက္အေလ်ာက္ရွိသူမ်ားသာ သိ

နိုင္ၾက၍ က်မ္းဂန္သေဘာႏွင့္ႏွီးေႏွာသိနိုင္ရန္ နတ္ ျဗဟၼာေတြအေၾကာင္းကို အနည္းငယ္

ေျပာျပလိုပါသည္ ။ ပရိတ္တရားေတာ္မွလာေသာ နတ္ျဗဟၼာေတြကို အကိုးကြယ္ခံ ၊ အပူေဇာ္ ခံ

ၾကြေရာက္ၾကဖို႔ ဖိတ္မန္ထားျခင္းမ်ဳိး ဟုတ္မဟုတ္ ၊ အကယ္၍ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ဘယ္အေန

အထားမ်ဳိးမွာ ရွိနိုင္သည္ ၊ ဘယ္အေနအထားမ်ဳိးမွာ ရွိသင့္သည္ ဆိုတာမ်ဳိးကို က်မ္းဂန္

သေဘာအရ ဂဃနဏသိထားသင့္ပါသည္ ။ ထိုကဲ့သို႔ သိထားျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္း

တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရမႈအတြက္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ အားတက္ဖြယ္ ၊ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေတြ ျဖစ္လာနိုင္

သည္ ။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို သက္၀င္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ့္အေနအထား ၊ ကိုယ့္

အေျခအေနတို႔ကို ကိုယ္တိုင္သိၿပီး အၿမဲတမ္း၀မ္းေျမာက္ေနရေပလိမ့္မည္ ။

      

             


ေဒါက္တာအရွင္ဓမၼပိယ(ပါေမာကၡ)

(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္မႈရွင္းတမ္း

...............................................................................................................

  

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား