Monday, December 28, 2009

၅ ။ မသိနားမလည္ျခင္း ၊ အယူလြဲမွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္း


        ၅ ။ မသိနားမလည္ျခင္း ၊ အယူလြဲမွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္း ၅ ။ မသိနားမလည္ျခင္း ၊ အယူလြဲမွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္း ၅ ။ မသိနားမလည္ျခင္း ၊ အယူလြဲမွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္း            
        ဘာသာေရးဗဟုသုတ နည္းပါးရွာၾကသူေတြ ၊ ကံ , ကံ၏အက်ဳိးတရားမ်ားကို ဥာဏ္

ျဖင့္ေကာင္းစြာ မသက္၀င္နိုင္ၾကသူေတြ ၊ မိစၦာအယူသို႔ ငဲ့ေစာင္းေနသူမ်ားသည္ နတ္ယံုၾကည္မႈ ၊

နတ္ကိုးကြယ္မႈကို လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ လက္ခံတတ္ၾကသည္ ။ မစဥ္းစား ၊ မဆင္ျခင္ပဲ ယံု

ၾကည္တတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း မျပဳဘဲ ယံုၾကည္လြယ္ျခင္းသည္ အယူတိမ္း

ေစာင္းျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ။ လြဲမွားေသာ အယူ၀ါဒတစ္ခုကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ

လက္ခံယံုၾကည္ထားၿပီဆိုလွ်င္ မွားယြင္းေသာ အၾကံအစည္ေတြ ၊ မွားယြင္းေသာအေျပာအဆို

 ေတြ ၊ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူေတြကို ျပဳမွားမိတတ္ၾက၍ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္

ကိုးကြယ္ရာအမွန္ကို ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္နိုင္ဖို႔ သတိေပးစကားေတြ ၊ သတိေပးစာေတြ

ေျပာခဲ့ၾက ၊ ေရးခဲ့ၾကရသည္ ။ အယူမွား ၊အေတြးအေခၚမွားတစ္ခုေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္းမွာ

၀မ္းနည္း၍ မဆံုးနိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ အဇာတသတ္မင္းသား၏ ျဖစ္ရပ္သည္ ေႏွာင္းေခတ္

လူတို႔အတြက္ သင္ခန္းစာ ယူစရာပင္ ။ ဆရာေဒ၀ဒတ္အေပၚမွာ တန္ခိုးအႀကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ႀကီး

တစ္ေယာက္ဟု အထင္ေရာက္ခဲ့ေသာ အဇာတသတ္မင္းသားေလးသည္ ဆရာေဒ၀ဒတ္ကို

ဘုရားတစ္ဆူပမာ အထင္မွားၿပီး ကိုးကြယ္မွားခဲ့မိ၍ ျဖစ္သင့္ ၊ ျဖစ္ထိုက္ေသာ ပစၥဳပၸန္အက်ဳိး

စီးပြားေတြ ၊ သံသရာအက်ဳိးစီးပြားေတြ ပ်က္စီး ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ ။ မဂ္ဖိုလ္တရားထူးေတြမွ လြဲ

ေခ်ာ္ခဲ့ရသည္

               အယူလြဲမွားမႈေၾကာင့္ အက်ဳိးမဲ့ေတြကို ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ သာဓကေတြသည္ မ်ားလြန္း

လွသည္ ။ ဤေနရာတြင္ အထူးေျပာလိုသည္မွာ နတ္ေတြ ျဗဟၼာေတြကို ကိုးကြယ္, ပူေဇာ္ပသ

ေနမႈသည္ တရားႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ ၊ လြဲမွားေသာအယူ၀ါဒဟု ဗုဒၶစေသာ အရိယာသူေတာ္

စင္တို႔က အတည္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္ ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လြဲမွားေသာ အယူ၀ါဒမ်ဳိးေၾကာင့္

ကိုယ့္အစြမ္းကိုပင္ ကိုယ္မယံုနိုင္ၾကေတာ့ပဲ ၊ ကိုယ့္လံု႔လ , ကိုယ့္၀ီရိယအစြမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ

လာေသာ အက်ဳိးတရားေတြကိုပင္ နတ္တို႔ကေပး၍ ရခဲ့ေလသေယာင္ေယာင္ ထင္ေယာင္ထင္

မွားျဖစ္ေနၾကေသာ လူေတြကလည္း မ်ားလြန္းလွသည္ ။ “ လူမစြမ္း နတ္မ “ ဆိုေသာ စကား

ပံုသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအားနည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြကမ်ား ေရးသားထားခဲ့ေလသ

လားဟုပင္ သံသယစိတ္ေတြ ျဖစ္ေနမိပါသည္ ။

             သတိမဲ့၍ အသိဥာဏ္အားနည္းသူတို႔သည္ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါး တို႔၏

ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို သက္၀င္ ယံုၾကည္မႈမ်ဳိးထက္ နတ္မ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကိုသက္

၀င္ယံုၾကည္ေနမႈမ်ဳိးက ပို၍အားေကာင္းေနတတ္ၾကသည္ ။ နတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ပသလိုမႈ ပို၍

စိတ္အားထက္သန္ေနၾကသည္ ။ ထိုကဲ့သို႔ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔

အား သတိတရားရေစလိုေသာ အင္း၀ေခတ္စာဆိုအေက်ာ္ အရွင္မဟာသီ၀ံသမေထရ္သည္

မဟုတ္မရာျဖစ္ေသာ မိစၦာဒိ႒ိအယူအဆ အစြဲအလမ္းအမွားမ်ားကို ေတာ္လွန္လို၍ လည္း ေကာင္း ၊

ေတာ္လွန္ေစလို၍ လည္းေကာင္း သံေ၀ဂခန္းပ်ဳိ႕ ၊ ပိုဒ္ေရ(၃၅)တြင္ သတိေပးေရး

သားထားသည္ကို ေလ့လာနိုင္ပါသည္ ။

             ကာလရွည္လ်ား ၊ လူ႔ငႏြားတို႔

              ႀကီးမားယုတ္မာ ၊ နတ္မိစၦာကို

             ဘိုးလာဘြားဘက္ ၊ ေျမးသားဆက္၍

              မပ်က္ခုတိုင္ ၊ နတ္ခရိုင္ႏွင့္

              ပန္းခိုင္ေရအိုး ၊ ဆယ္စံုၿဖိဳး၍

              ျမတ္နိုးႏွစ္သက္ ၊ အနက္အနီ

              အတီေခါင္းေပါင္း ၊ တင္အုပ္ေဆာင္းႏွင့္

              အေပါင္းစုေ၀း ၊ အေမႊးအႀကိဳင္

              မုန္႔စိုင္မုန္႔ခဲ ၊ ၾကက္၀က္လဲ၍

              ဗံုႏွဲခရာ ၊ တီးမႈတ္ကာႏွင့္

              ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ၊ ေပးစၿမဲဟု

              စိတ္ထဲထင္မွတ္ ၊ ငနတ္တို႔ကို

              မျပတ္ကိုးကြယ္ ၊ အႏၱရာယ္လည္း ၊

              မရွိလွ်င္း၏ ။

              ေဆာင္ႏွင္းမဂၤလာ ၊ လွဴဒါပုည

              ျပဳကာလလည္း ၊ မိဖ ေရွ႕မွတ္

              ငါတို႔နတ္ကို ၊ ေပးအပ္ အပ္လွ်င္

              ပြဲလမ္းျပင္၍ ၊ အရွင္မွတ္မွတ္

              ကိုယ္၀ယ္ကပ္လ်က္ ၊ မျပတ္ထင္ရွား

              မေမ့မွားဟု ၊ ဆုမ်ားရြယ္ရြယ္

              ရွက္စဖြယ္ႏွင့္ ၊ ဘယ္၀ယ္တစ္ခါ

              ကိုယ္တိုင္လာ၍ ၊ ဥစၥာထင္ရွား

              ဘယ္သူအားကို ၊ နတ္မ်ားပို႔လာ

              ရွိဖူးပါအံ့ ။

              မိစၦာစြဲမွတ္ ၊ ဘယ္အရပ္မွာ

              နတ္တို႔ေနရာ ၊ အိမ္ခန္း၀ါႏွင့္

               သာယာခမ္းနား ၊ နတ္မယားႏွင့္

              နတ္သားနတ္လင္ ၊ ၾကည့္မျမင္တည့္

              ၿငိဳျငင္စိတ္စြဲ ၊ အံသြားခဲ၍

              ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္ ၊ နတ္တို႔လက္ႏွင့္

              ထုတ္လ်က္ဆြဲငင္ ၊ ျပဳၾကအင္ကို

              မျမင္ဖူးပါ ။

              သည္အရာကို ၊ မိစၦာေမာဟ

               အယူခြ၍ ၊ နတ္မ်ားသခင္

               နတ္ဘုရင္ဟု ၊ နတ္တြင္အႀကီး

               ငါ့သမီးကို ၊ ဖမ္းဆီးတတ္ျငား

               ငါ့မယားကို ၊ ဖမ္းစားတတ္ေခ်

               ခ်မ္းသာေစဟု ၊ ကေခ်ပြဲလမ္း

               အခမ္းအနား ၊ နတ္ထိန္းမ်ားႏွင့္

               ေသာက္စားဟစ္ေအာ္ ၊ တေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္

               ေမာင္ေတာ္ရွင္ခ်စ္ ၊ နတ္သံပစ္၍

               မူးယစ္မိႈင္ေ၀ ၊ အေထြေထြလွ်င္

               လူ႔ေျမရပ္ရြာ ၊ နတ္မိစၦာကို

               ကယ္သာထင္မွတ္ ၊ သေဘာကပ္၍

               နတ္လူျဗဟၼာ ၊ သတၱ၀ါကို

               ကံသာအရင္း ၊ ျပဳဖန္ဆင္းဟု

               ယူလ်င္းအပ္စြာ ၊ ယခုမူကား

               ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ၊ နတ္ခပဲသည္

               ေပးၿမဲတို႔မွာ ၊ ထင္မွတ္ရာသည္

               မိစၦာယူမိယူမွားတည္း ။       

        နတ္ကိုးကြယ္မႈတြင္ ဥာဏ္မယွဥ္နိုင္ပါက အျပစ္မ်ားစြာ ျဖစ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ မိရိုးဖလာ

အေနျဖင့္ မစြန္႔နိုင္ ၊ မပယ္နိုင္၍ ကိုးကြယ္ေနရေသာ္လည္း သတိႀကီးစြာထား၍ ေလာက ၊ 

သံသရာ အျပစ္ကင္းေအာင္ ေနတတ္ဖို႔လိုပါသည္ ။ ဒီလိုေနတတ္ဖို႔ ဆိုတာကလည္း သတိရွိမွ ၊

အသိဥာဏ္ရွိမွ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းကို စိႏၱေက်ာ္သူဘြဲ႔ခံ ဦးၾသက ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိထားၿပီး

ျဖစ္သည္ ။ သို႔ရာတြင္ အသိဥာဏ္နည္းပါးသူ ၊ တရားဗဟုသုတမရွိသူတို႔ကို ေလးနက္သိမ္ေမြ႔ 

ေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြႏွင့္ ေျပာဆို ၊ ေရးသား ၊ ဆံုးမေျပာဆိုေနလွ်င္ အခ်ိန္ေတြသာ

မၾကာသင့္ပဲၾကာေနေတာ့မည္ ။ ခရီး မေ၀းသင့္ပဲ ေ၀းေနေတာ့မည္ ။ ဒီေတာ့လည္း နတ္ကိုး

ကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွည္ရွည္လ်ားလ်ားေရးမေနေတာ့ပဲ သူ၏ က၀ိလကၡဏာသတ္ပံုက်မ္း တြင္

ျပတ္ျပတ္သားသား ၊ တိုတိုရွင္းရွင္းပဲ ေရးဖြဲ႔ခဲ့သည္ ။

             မိစၦာအားလံုး ၊ လႊမ္းပိတ္ဖံုး ၊ ေတာင္ၿပံဳးညီေနာင္နန္း

          နတ္ေတြအေၾကာင္းကို ေစတနာမွန္မွန္ႏွင့္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရးရဲေသာသတၱိ ၊ ေျပာရဲ

ဆိုရဲေသာသတၱိကိုလည္းေကာင္း ၊ မိစၦာဒိ႒ိအယူမွားဘက္သို႔ သက္ေရာက္ေနေသာ နတ္ကိုး

ကြယ္မႈမ်ားကို ေတာ္လွန္ရဲေသာ စာဆိုရွင္၏သတၱိကိုလည္းေကာင္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါ သည္ ။

            ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ အထူးသတိျပဳသင့္သည္မွာ အမွားတစ္ခုကို က်ဴးလြန္မိၿပီဆိုလွ်င္

ထိုအမွားတစ္ခုအတြက္ ဖာရ ,ေထးရ,ေဆးရ,ေၾကာရႏွင့္အမွားသံသရာေတြ လည္ေနတတ္ သည္ ။

ထိုပေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လိုသူတို႔အတြက္ အမွားသံသရာ ေတြ

မလည္ရေလေအာင္ သတိတရာလက္ကိုင္ထားၿပီး ၊ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာအက်င့္ တရားတို႔ျဖင့္

လမ္းမွန္ ၊ လမ္းမွားတို႔ကို ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ခြဲျခားသိလ်က္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အယူ မွားတြင္းသို႔

မက်ေရာက္ၾကရေလေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ၾကပါေစ ။

             


ေဒါက္တာအရွင္ဓမၼပိယ(ပါေမာကၡ)

(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္မႈရွင္းတမ္း

...............................................................................................................

  

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား