Saturday, December 19, 2009

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာႏွင့္နတ္ဘိုးဘိုးၾကီးမ်ား


ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတြင္ တစ္ခန္းတစ္က႑အျဖစ္ပါ၀င္ေနေသာ နာမည္ေက်ာ္
တန္ခိုးၾကီးေစတီပုထိုးမ်ား၏အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ေတြ႔ရေသာ နတ္ဘိုးဘိုးၾကီး
မ်ားအေၾကာင္းကို တေစ့တေစာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္
        ျမန္မာဗုဒၶဘာသာႏွင့္နတ္ဘိုးဘိုးၾကီးမ်ား  ျမန္မာဗုဒၶဘာသာႏွင့္နတ္ဘိုးဘိုးၾကီးမ်ား  ျမန္မာဗုဒၶဘာသာႏွင့္နတ္ဘိုးဘိုးၾကီးမ်ား            ဗုဒၶဘာသာကို လူမ်ဳိးအသီးသီးက ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကရာတြင္မူလဗုဒၶဘာသာ

 ပိဋကတ္က်မ္းဂန္မွာ မပါေသာ္လည္း မိမိတို႔ လူမ်ဳိးအလိုက္ ယံုၾကည္သက္၀င္ လက္ခံ

ထားၾက ေသာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အစြဲအလန္းမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္

ေရာစပ္ပစ္ၾက သည္ ။ ထိုအခါ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာက ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကပံုျခင္းတူ

ေသာ္လည္း ျမန္မာဗုဒၶ ဘာသာႏွင့္ ထိုင္းဗုဒၶဘာသာ ၊ ထိုင္းဗုဒၶဘာသာႏွင့္သီရိလကၤာ

(သီဟိုဠ္)ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈသေဘာအရ အသြင္အျပင္မတူဘဲ ကြဲျပား

ျခားနား သြားၾကရသည္ ။ ထိုသေဘာကို သတိျပဳမိေစရန္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတြင္

တစ္ခန္းတစ္က႑အျဖစ္ ပါ၀င္ေနေသာ နာမည္ေက်ာ္ တန္ခိုးၾကီး ေစတီပုထိုးမ်ား၏

အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ေတြ႔ရေသာ “ နတ္ဘိုးဘိုးၾကီးမ်ား “ အေၾကာင္းကို တေစ့တေစာင္း

တင္ျပလိုပါသည္ ။

          ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္ရွိ ဆူးေလေစတီေတာ္သည္ ကပ္ေက်ာ္ေစတီျဖစ္သည္ ဆိုေသာ

စကား ကို ၾကားဖူးၾကပါမည္ျဖစ္၏ ။ ကပ္ေက်ာ္ေစတီဟုဆိုျခင္းမွာ အနီးအနားမွကပ္သြား

ေနၾကေသာ္လည္း ဘုရားေပၚတက္ျပီး မၾကည္ညိဳနိုင္ပဲ တစ္ခ်က္ေမာ့ၾကည့္ရံုမွ် အနားမွ

ကပ္၍ ေက်ာ္ျဖတ္  သြားၾကေသာေၾကာင့္ ကပ္ေက်ာ္ေစတီဟု ဆိုေၾကာင္းကိုလည္း ၾကား

ဖူးပါသည္ ။ တကယ္ပင္ အမ်ားအတြက္ မဆိုလိုေသာ္လည္း ထိုစကားသည္ ကၽြန္ေတာ့္

အတြက္မူ မွန္ေနပါ၏ ။ ဆူးေလ ေစတီေတာ္ျမတ္၏ ကုန္းေတာ္ေပၚသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္

တစ္ေခါက္ တက္ေရာက္ၾကည္ညိဳမိဖို႔ ခဲယဥ္းပါ၏ ။

         မၾကာမီကမူ ဆူးေလေစတီကုန္းေတာ္ေပၚရွိ ထူးျခားေသာ အေဆာက္အအံု ၊

ေစတီပုထိုး ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ၊ ေစတီေတာ္၏ျပတိုက္ ၊ သူေတာ္စင္မ်ားအေဆာင္ စသည္

တို႔ကိုေလ့လာခ်င္ စိတ္ေပၚပါသည္ ။ ေနာက္ဆံုး ဘက္စံုမြန္းမံျပီး ဆူးေလေစတီေတာ္၏

ရင္ျပင္ေပၚသို႔ တက္ ေရာက္ၾကည္ညိဳခ်င္စိတ္လည္း ေပၚသည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆူးေလ

ကုန္းေတာ္ျမတ္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ၾကည္ညိဳမိေလသည္ ။

           ဘက္စံုျပဳျပင္မြန္းမံျပီးေနာက္ ဆူးေလေစတီေတာ္ျမတ္၏ကုန္းေတာ္သည္

ၾကည္လင္ သန္႔ရွင္း၍ လွပတင့္တယ္ေနပါသည္ ။ ယခင္က အျမင္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ဳိး ၊

စိတ္က်ပ္တည္းမႈမ်ဳိး လည္း မရွိေတာ့ပါ ။ ေျမဧရိယာက်ဥ္းေသာ္လည္း အျမင္ရွင္းေအာင္

လုပ္ထားသျဖင့္ စိတ္ရႊင္ လန္းဖြယ္ ၊ ၾကည္နူးဖြယ္ ေကာင္းပါသည္ ။

            ကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ လွည့္ပတ္ၾကည္ရႈစဥ္ ကၽြန္ေတာ့္အာရံုကိုအထူးဆြဲေဆာင္

ယူငင္ သြားေသာ ျမင္ကြင္းမွာ ေစတီေတာ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ ခပ္က်က်ေနရာမွာ

တည္ရွိေသာ ဆူးေလနတ္ဘိုးဘိုးၾကီး၏ နတ္ကြန္းျမင္ကြင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ဆူးေလေစတီ

ေတာ္ဘက္သို႔ မ်က္ ႏွာမူ၍တည္ရွိေသာ ဆူးေလနတ္ဘိုးဘိုးၾကီး၏ နတ္ကြန္းထဲတြင္

 ၾကည္ညိဳေနသူ ၊ ပူေဇာ္ေနသူ၊ အဓိ႒ာန္ပုတီးစိပ္ေနသူ ၊ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းျပီး မိမိတို႔၏

လာဘ္လာဘအလို႔ငွာ ဆုေတာင္းဆုယူ ျပဳေနၾကသူေတြ ၊ ငွက္ေပ်ာပြဲ ၊ အုန္းပြဲ ပူေဇာ္

ေနၾကသူေတြႏွင့္ အျပည့္ျဖစ္ေနပါသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္ သတိျပဳမိေသာအခ်က္မွာ ဆူးေလ

ေစတီကုန္းေတာ္ျမတ္ၾကီးေပၚသို႔ တက္ေရာက္ ၾကည္ညိဳျပီး ေစတီေတာ္၏ ေ၀ယ်ာ၀စၥ

အတြက္ လွဴဒါန္းၾကေသာလွဴဖြယ္၀တၳဳမ်ားတြင္ ဆူးေလနတ္ၾကီးအား လွဴဒါန္းေသာ

လွဴဖြယ္၀တၳဳႏွင့္ ေငြေၾကးပမာဏသည္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္လိမ့္မည္ ဆိုေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါ

သည္ ။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကူးထဲသို႔ ၀င္လာေသာ အေတြးတစ္ခုမွာ ျမန္မာ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ နတ္ကိုးကြယ္မႈအေၾကာင္းႏွင့္ ဆူးေလနတ္ဘိုးဘိုးၾကီးအေၾကာင္း

ျဖစ္ပါသည္ ။

            ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ေလာကုတၱရာေရးရာႏွင့္ ေလာကီေရးရာ

ႏွစ္ရပ္စလံုး အတြက္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကရာတြင္ ေလာကုတၱရာေရး

သေဘာထားႏွင့္ ေလာကီေရး သေဘာထားမ်ား မတူျခားနားၾကေၾကာင္းကို

သတိထားမိပါသည္ ။ ဆူးေလကုန္း ေတာ္ေပၚတြင္ ေစတီေတာ္ကို ေက်ာခိုင္းျပီး

ဆူးေလနတ္ၾကီးကို ပူေဇာ္ပသေနၾကျခင္းသည္ ေလာကုတၱရာမဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္အတြက္

မဟုတ္ ၊ ေလာကီစည္းစိမ္ခ်မ္းသာ လာဘ္လာဘအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္း ေဘးရွင္း

ဖို႔အတြက္သာ ျဖစ္သည္ ။

           ေနာက္မ်ားမၾကာမီ သဃၤန္းကၽြန္းရွိ က်ဳိကၠစံေစတီသို႔ ၾကည္ညိဳရန္ ေရာက္ရွိ

သြားျပန္ သည္ ။ က်ဳိကၠစံေစတီရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ သီးျခားခမ္းနား

ေသာ နတ္ကြန္း အျဖစ္တည္ေနေသာ က်ဳိကၠစံသဃၤန္းကၽြန္း ဘိုးဘိုးနတ္ၾကီးကို ေတြ႔ရ

ျပန္သည္ ။ သဃၤန္းကၽြန္း ဘိုးဘိုးနတ္ၾကီးတြင္လည္း ၀တ္ေကာင္းစားလွမ်ား လွဴထား

သည္မွာ မနည္းပါ ။ ဘိုးဘိုးနတ္ရုပ္ ၾကီးမွာလည္း ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္ ၾကည္ၾကည္လင္လင္

ျဖစ္၍ ၾကည္ညိဳဖြယ္အဆင္း ရွိပါသည္။ထိုအခါ ေရွးဒ႑ာရီစကားမ်ားကို သတိရမိပါ

သည္ ။ ထိုစကားမွာ ဥကၠလာပမင္းၾကီး ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို တည္ထားရန္အတြက္

သိဂၤုတၱရကုန္းေျမေနရာကို ရွာေဖြစဥ္က သိၾကားမင္းျပညႊန္ခဲ့ျပီးေနာက္ ေရႊတိဂံုေစတီ

ေတာ္ တည္ထားေသာအခါ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ဆံေတာ္ဓာတ္အျပင္ ေရွးက ပြင့္ေတာ္

မူခဲ့ျပီးေသာ ကကုႆန္ ၊ ေကာဏဂံု ၊ ကႆပ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ ဓာတ္ေတာ္သံုးဆူ

ေပါင္းျပီး ေလးဆူဓာတ္ပံု ေရႊတိဂံုတည္ထားရန္ ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားကိုလည္း သတိရ

ေအာက္ေမ့မိပါသည္ ။

       အမွန္မွာ ဤဘိုးဘိုးၾကီးနတ္မ်ားသည္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္လည္း

ဆက္စပ္ေနေသာ သမိုင္း၀င္နတ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိလာ ျပန္သည္ ။

ဤကိစၥသည္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၏ ထူးျခားေသာ သမိုင္းေရးရာ ၊ ယဥ္းေက်းမႈေရးရာကိစၥ

တစ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေလ့လာဖို႔ေကာင္းပါသည္ ။

            ရန္ကုန္ (ဒဂံု)ျမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္ရွိ တန္ခိုးၾကီးေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ တခမ္းတနား

ကြန္း ေဆာင္ၾကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားေသာ ဘိုးဘိုးနတ္ၾကီးမ်ားကို

ဘုရားဖူးလာသူ ပရိသတ္မ်ား သတိတရ သြားေရာက္ ၾကည္ညိဳ ဖူးေျမာ္လွဴဒါန္းေနၾက

သည္မွာလည္ လာဘ္လာဘကိစၥ ၊ အႏၱရာယ္ကင္းေဘးရွင္းေရး တစ္ခုတည္းအတြက္ ျဖစ္

ပါသည္ ။

        ဆူးေလနတ္ၾကီးႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္းနတ္ၾကီးမ်ားကို အေလးဂရုျပဳမိျပီး ေနာက္မၾကာ

မီတြင္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ေစတီေတာ္သို႔ ၾကည္ညိဳရန္ ေရာက္ရွိသြားျပန္သည္ ။ 

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ေစတီ ေတာ္၏ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ ကန္ေရျပင္၏ အဆံုးတြင္

ေရာဟဏီနတ္ၾကီးဟု အမည္တြင္ ေသာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္နတ္ၾကီးတည္ရာ

နတ္ကြန္းၾကီးရွိပါသည္ ။ ဗိုလ္တစ္ေထာင္နတ္ဘိုးဘိုး ၾကီး၏ ဆန္႔တန္းထားေသာ

လက္ေပၚတြင္ တင္လွဴထားေသာ ပ၀ါစမ်ားကား ေရာင္စံုျဖစ္ပါ သည္ ။

နတ္ဘိုးဘိုးၾကီးအား လွဴဒါန္းေနၾကသူေတြ ၊ ပူေဇာ္ပသ ေနၾကသူေတြလည္း ေန႔ည

အခ်ိန္မေရြး ရွိပါသည္ ။ ယခု ဗိုလ္တစ္ေထာင္ေစတီ ဘက္စံုမြန္းမံအျပီးတြင္ နတ္ၾကီးကို

လွပ ေသာ ကြန္းျဖင့္ တခမ္းတနား ပူေဇာ္ထားပါသည္ ။

             ထိုအခါ ဆူးေလနတ္ၾကီး ၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္နတ္ၾကီး ၊ သဃၤန္းကၽြန္းနတ္ၾကီးႏွင့္

ၾကားဖူးထားေသာ ေမွာ္ဘီနတ္ၾကီးမ်ား၏ ဆက္စပ္ေနေသာ သမိုင္းေၾကာင္းကို

သိခ်င္ေသာ စိတ္ ျဖစ္လာျပန္သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊတိဂံုသမိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ

ထိုနတ္ၾကီးမ်ား အေၾကာင္းကို တေစ့တေစာင္း ေလ့လာမိျပန္သည္ ။

           ဥကၠလာပမင္းၾကီးသည္ ဆံေတာ္ျမတ္ကို ေစတီတည္ရန္အတြက္

မွဴးမတ္ေသနာပတိ အစံုအလင္ျဖင့္ စည္းေ၀းေတာ္မူ၏ ။ တဖုႆႏွင့္ဘလႅိက

ကုန္သည္ညီေနာင္ႏွစ္ဦးတို႔အား လည္း ျမတ္ဘုရား၏ မိန္႔ၾကားေတာ္မူအပ္သည့္

ဗ်ာဒိပ္စကားကို ေမးျမန္းေတာ္မူ၏ ။ ထိုအခါ ညီေနာင္ႏွစ္ေယာက္တို႔က ကကုႆန္ ၊

ေကာဏဂံု ၊ ကႆပဘုရား သံုးဆူ၏ ပရိေဘာဂ အသံုးအေဆာင္မ်ား တည္ရွိရာ

" သိဂၤုတၱရ “ ကုန္းေတာ္တြင္ ေစတီတည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏ ။

           ဒ႑ာရီသမိုင္းေၾကာင္းအရ ဥကၠလာပမင္းၾကီးသည္ သိဂၤုတၱရကုန္းေျမကို

ရွာ၍မေတြ႔ သျဖင့္ သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားက ကူညီရွာေဖြေပးၾကရန္

ပူေဇာ္ပသ၍ ေတာင္းခံ သည္ ။ ထိုအခါ သိၾကားမင္းလာေရာက္၍ သိဂၤုတၱရကုန္းေျမကို

ညႊန္ျပသည္ ။ သို႔ေသာ္ ေရွး ဘုရားရွင္တို႔၏ ပရိေဘာဂဓာတ္ေတာ္မ်ား တည္ရွိေသာ

ေနရာကို မသိသျဖင့္ သူ႔ထက္အသက္ ၾကီးေသာ ေရသဖန္းပင္ေစာင့္နတ္ကို

ေမးမည္ဆိုျပီး ေမးေလသည္ ။  ေရသဖန္းပင္ေစာင့္နတ္ ကလည္း သူ႔အသက္မွာ

အနႏၱရကပ္တစ္၀က္သာ ရွိေသးသည္ ။ သူမသိနိုင္ေၾကာင္း သူ႔ထက္

အသက္ၾကီးေသာနတ္ၾကီးမ်ားကို ေမးသင့္ေၾကာင္း သိၾကားမင္းအား

အေၾကာင္းျပန္ေလသည္။ သိၾကားမင္းလည္း အနႏၱရကပ္ သံုးကပ္ခြဲမွ် အသက္ရွည္ေသာ

ဆူးေလနတ္ဘိုးဘိုးၾကီး ၊ ေရာ ဟဏီဗိုလ္တစ္ေထာင္နတ္ၾကီး ၊

ဒကၡိဏသဃၤန္းကၽြန္းနတ္ဘိုးဘိုးၾကီး ၊ အျမိႆေခၚေမွာ္ဘီ နတ္ဘိုးဘိုးၾကီး တို႔ကို

စံုစမ္းေလသည္ ။ ( ဤတြင္ အျမိႆနတ္ၾကီးသည္ ေမွာ္ဘီနတ္ၾကီး ျဖစ္ေၾကာင္း

ဆရာေမာင္ဆုရွင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနမ်ဳိးေက်ာ္ထင္ မူႏွင့္ကြဲသည္ ) အဆိုပါ

နတ္ၾကီးမ်ားတြင္ ဆူးေလနတ္ၾကီးသည္ အသက္အၾကီးဆံုးျဖစ္သည္ ။

ဆူးေလနတ္ၾကီးသည္ ကကုႆန္ဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္ ဘီလူးျဖစ္ဖူး၏ ။ ေန႔စဥ္

ဆင္တစ္ေကာင္က်စား၏ ။ တစ္ေန႔တြင္ စားေသာက္ရန္ အစာကိုမြတ္သိပ္ဆာေလာင္စြာ

ရွာေဖြေနစဥ္ ကကုႆန္ျမတ္စြာ ဘုရားႏွင့္ေတြ႔၏ ။ ဘုရားကိုပင္ စားမည္ၾကံ၏ ။

ကကုႆန္ျမတ္စြာဘုရားက သူ႔အားတားျမစ္ ဆံုးမေတာ္မူ၏ ။ ဘီလူးလည္း သံေ၀ဂရ၏ ။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက ခုႏွစ္ႏွစ္ ငါးပါးသီလျမဲ ရန္ ၀န္ခံကတိကိုေတာင္း၏ ။

ဘီလူးလည္း ခုႏွစ္ႏွစ္ကား မ်ားလြန္းသည္ဟု တံု႔ျပန္ေလွ်ာက္ ထား၏ ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္

ငါးပါးသီလကို ခုႏွစ္ရက္ေဆာက္တည္ရန္ ဘုရားက ဆံုးမေတာ္မူျပန္၏ ။ ဘီလူးလည္း

ငါးပါးသီလကို ေဆာက္တည္ရန္ ၀န္ခံ၏ ။ ထိုအခါ ဘီလူးအကၽြတ္တရား ရ၏ ။ ထိုအခါ

ကကုႆန္ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားအျဖစ္ တည္၏ ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္

ဘီလူးအား မိမိ၏ ေတာင္ေ၀ွးကို ေပးသနားေတာ္ မူခဲ့ေလ၏ ။ ထိုဘီလူးသည္

ဆူးေလနတ္ ၾကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္ ။ ထိုေတာင္ေ၀ွးကို သိဂၤုတၱရကုန္း ၊ ေရႊကညင္ပင္ၾကီး

ေအာက္မွာ ျမွပ္ထား ေၾကာင္း ဆို၏ ။

             ထို႔ေနာက္ ေရာဟဏီနတ္ၾကီးသည္ ေကာဏဂံုျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က

ဘီလူး အျဖစ္ ဖူးေျမာ္ခြင့္ရရွိျပီး ျမတ္စြာဘုရား ေပးသနားသျဖင့္ ေရစစ္ဓမၼကရိုဏ္ကို

ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ေရႊကညင္ပင္ေအာက္မွာပင္ ဘုရားဗ်ာဒိပ္ေတာ္အရ ျမွဳပ္ထားေၾကာင္း

ဆိုသည္ ။

           ဒကၡိဏနတ္ၾကီးသည္ ကႆပဘုရားပြင့္ေတာ္မူစဥ္ ဘိလူးအျဖစ္ျဖင့္

အကၽြတ္တရား ရသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားက ေရသႏုပ္ေတာ္ကို ခ်ီးျမွင့္၍ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း

ဗ်ာဒိပ္အရ ေရႊကညင္ပင္ ၾကီးေအာက္မွာပင္ ျမွဳပ္ထားေၾကာင္း ဆိုေလသည္ ။

           ထို႔ေနာက္ အျမိႆအမည္ရေသာ ေမွာ္ဘီနတ္ၾကီးက ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရား

ဆံေတာ္ ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္သူ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္ ။

          ဤနတ္ၾကီးေလးပါးသမိုင္းကား ထင္ရွားျပီ ျဖစ္၏ ။ သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

က်ဳိက္၀ိုင္း ေစတီသို႔ေရာက္ေသာအခါ တြင္လည္းေကာင္း ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ

မယ္လမုဘုရားသို႔ ေရာက္ ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း ၊ ပဲခူး ဟသၤာကုန္းေပၚသို႔

ေရာက္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း  ထိုဘုရားေစတီမ်ား အနီးအပါးတြင္ နတ္ကါန္းမ်ား

ျဖင့္ တခမ္းတနား တည္ထားေသာ ကုန္းေတာ္ေစာင့္ ဘိုးဘိုးနတ္ရုပ္ၾကီးမ်ားကိုလည္း

ေတြ႔ရွိခဲ့ရေလသည္ ။

          ထိုနတ္ၾကီးမ်ားသည္ ထိုဘုရားေစတီမ်ားသမိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမည္သို႔

ရွိသည္ကိုကား မေလ့လာရေသးပါ ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံ တန္ခိုးၾကီးေစတီပုထိုးမ်ားတြင္

 ( ဥပမာ - က်ဳိက္ ထီးရိုးဘိုးဘိုးၾကီး ) ကဲ့သို႔ နတ္ဘိုးဘိုးၾကီးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိ

သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း သည္ ျမန္မာတို႔၏ ရိုးရာယံုၾကည္မႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကား

 ထင္ရွားပါသည္ ။


     

ဆန္းလြင္

ဓမၼဒႆနစာစု

....................................................................................................

  

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား