Saturday, December 26, 2009

နတ္တို႔အားကိုးကြယ္ျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ား        နတ္တို႔အားကိုးကြယ္ျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ား နတ္တို႔အားကိုးကြယ္ျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ား နတ္တို႔အားကိုးကြယ္ျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ား            
        ကၽြန္ပ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည္ ။ သို႔ေသာ္ မိရိုးဖလာ

ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကိုမူ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ခံယူတတ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ဳိး ေတာ့ မဟုတ္ပါ ။ ကၽြန္ုပ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား

နက္ရႈိင္းပံု ၊ ေလးနက္ပံုႏွင့္သိမ္ေမြ႔လွပံုတို႔ ကို ေလးေလးနက္နက္ ေလ့လာထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏

လူေနမႈစရိုက္ ၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာတို႔ကိုမူ ေလးေလးနက္နက္ မေလ့လာမိခဲ့ ၊ မစဥ္းစားမိခဲ့ ဖူးပါ ။

ပိုမိုတိက်ေအာင္ေျပာရလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ ကိုးကြယ္မႈအပိုင္း၏ အုတ္ေရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာ ျဖစ္ေနေသာ

နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို သတိမမူမိခဲ့ပါ ။ စိတ္လည္းမ၀င္စားခဲ့ပါ ။

              ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားကို မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အေမး ခံရေတာ့မွ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္ျခင္းတို႔သည္ အျခားဘာသာ၀င္တို႔၏အျမင္မွာ ေတာ့ ေရာေထြးယွက္တင္ေနသေယာင္

ရွိေနတာပဲဟု သတိျပဳမိကာ ဤေဆာင္းပါးကို ေရး သားရန္ ဆႏၵမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ ။

             တစ္ခ်ိဳ႕နိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ေထရ၀ါဒတရားေတာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္မ်ားကို

ျမတ္နိုးၾကည္ညိဳလာၾကျပီး ေထရ၀ါဒသာသနာႏွင့္ဆက္စပ္လာ လွ်င္ စံထားေလာက္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးဆီသို႔

မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ယံုၾကည္ခ်က္ ျဖင့္ ၾကိဳးစားျပီးလာခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္သည္ ။ ထိုအခါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ပင္

သတိမမူျဖစ္ ေနခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာတရားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ေရာေထြးယွက္တင္ ေနသည္ကို သူတို႔ေတြ

ျမင္သြားၾကေတာ့သည္ ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆိုသူတို႔ ဘုရားပြဲအတြက္ ျပင္ ဆင္ထားေသာ အခ်ဳိ ၊အဆိမ့္မ်ား ၊ ငွက္ေပ်ာပြဲ ၊

အုန္းပြဲႏွင့္နတ္ေတြအတြက္ျပင္ဆင္ထားေသာ ငွက္ေပ်ာ ၊ အုန္းပြဲမ်ားအျပင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ နတ္အုန္းသီးမ်ားကိုပါ ေတြ႔ၾကရ ၊

ျမင္ၾကရ ေသာအခါ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္မ်ားအေပၚမွာ သံသယစိတ္ေတြ ၀င္လာၾကသည္။ သူတို႔မွာ ျဖစ္ေနေသာ

သံသယစိတ္ေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးပင္ ၊ ၄င္းတို႔ အထဲမွ ထင္ရွားတာတစ္ခုကို ထုတ္ျပရလွ်င္ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ

ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ နတ္ေတြကို ဘုရားႏွင့္တန္းတူရည္တူထား၍ အိမ္တြင္းမွာ

ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသေနျခင္းေလာ ၊ သို႔မဟုတ္ ဘယ္လိုလဲ ။ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ဳိးက တစ္က႑ ၊ နတ္ေတြကိုကိုးကြယ္

ပူေဇာ္ျခင္းမ်ဳိးက တစ္က႑ ၊ ဤက႑ ႏွစ္ခု ဘယ္လိုျခားနားေနပါသလဲ ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ သံသယစိတ္ေတြ သူတို႔မွာ ျဖစ္ေနသည္

            နိုင္ငံျခားသားေတြက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕အေပၚမွာ ဘာသာတရားကို ကိုးကြယ္မႈ ၊ ခံယူမႈေတြႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

သံသယစိတ္ေတြ ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ျဖစ္ေလာက္စရာပင္ ။ အခ်ဳိ႕ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆိုသူတို႔သည္ အိမ္မွာ ဘုရားအတြက္

ပူေဇာ္ထားေသာ ငွက္ေပ်ာပြဲ ၊ အုန္းပြဲေတြကိုသာ အညိွဳးခံခ်င္ခံမည္ ။ နတ္ေတြအတြက္ ပူေဇာ္ပသထားေသာ ငွက္ေပ်ာပြဲ ၊

အုန္းပြဲမ်ဳိးေတြအတြက္ ပူေဇာ္ပသထားေသာ ငွက္ေပ်ာပြဲ ၊ အုန္းပြဲမ်ဳိးေတြကိုေတာ့ ဘယ္ေသာအခါမွ အညိွဳးမခံ ၊ အျမဲတမ္းပဲ

အသစ္သစ္ေတြနဲ႔ လဲလွယ္ပူေဇာ္ေပးေနၾကသည္ ။ ေသးေကြးလွေသာ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ေလးမ်ားသည္ ခန္႔ညားထည္၀ါလွေသာ

နတ္ရုပ္ေတြ အနားမွာ မထင္မရွားအသြင္ေလးႏွင့္သီတင္းသံုးေနၾကရေသာ အျဖစ္မ်ဳိးေတြကလည္း အခ်ဳိ႕ အိမ္ေတြမွာရွိေနဆဲ

ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ဟိုဟိုသည္သည္ ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း နတ္ ပြဲေတြ ၊ ကနားပြဲေတြသည္ ရပ္ကြက္ေတြ ၊ ရပ္ရြာေတြထဲမွာ

ျခိမ့္ျခိမ့္ညံေနဆဲ ။  ဤအေျခအေနေတြကိုေတြ႔ေနရ ၊ ျမင္ေနရေတာ့လည္း စူးစမ္းတတ္ ၊ ဆင္ျခင္တတ္ ၊ စဥ္းစားတတ္ၾကေသာ

နိုင္ငံျခားသားေတြ စဥ္းစားၾကသည္မွာ ဆန္းေတာ့မဆန္းလွေတာ့ပါဟုသာ ဆိုရေပေတာ့မည္ ။

            ကၽြန္ုပ္သည္ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို အေမးခံရျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္

နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာေရးျပႆနာေတြကို အေတာ္ေလး စိတ္၀င္စားလာသည္ ။ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ကိစၥေတြကိုလည္း မၾကာမၾကာစဥ္းစား ၾကည့္မိသည္ ။ နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုတာ အယူမွား ၊ လမ္းမွားမ်ားသို႔ လိုက္မွားတတ္ျပီး ပစၥဳပၸန္ ၊

သံသရာမွာ အက်ဳိးေက်းဇူးမဲ့မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစနိုင္သည္ ဆိုသည့္ ပညာရွိ ၊ သူေတာ္မြန္ေတြ ဆံုး မစကားမ်ားကိုလည္း

အမွတ္ရေနမိျပန္သည္ ။ သည္လိုအေျခအေနေတြ ၊ အေၾကာင္းေၾကာင္း ေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္သည္ နတ္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ဘယ္ပံု ဘယ္နည္းျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္ဆိုသည္ကို ျပန္၍ေလ့လာရျပန္သည္ ။

             ဘာသာေရးနယ္ပယ္တြင္ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သိမ္ေမြ႔လွေသာ ဤ ေဆာင္းပါးမ်ဳိးကို ေရးရျပီဆိုလွ်င္

အခ်ဳိ႕က ဤကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးမ်ားကိုလည္း ေမးလာ နိုင္ပါသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဦးေရ

ဘယ္ေလာက္ရွိေနသလဲ ။ နတ္ဘာသာ၀င္ ဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိေနသလဲ စေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြ ျဖစ္သည္ ။ အေမးရွိလွ်င္ေတာ့

အေျဖ ကလည္း ရွိစျမဲပင္ ။ ကၽြန္ုပ္အေျဖကေတာ့ “ ကၽြန္ုပ္မသိပါ “ ဟူ၍သာ ။ ကၽြန္ုပ္ဤေဆာင္းပါး ကိုေရးသားရျခင္း၏

အဓိိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဦးေရက ဘယ္ေလာက္ ၊ နတ္ ဘာသာ၀င္ဦးေရက ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာကို

စာရင္းေကာက္ရန္ မဟုတ္ပါ ။ အခ်ိန္ လည္းမေပးနိုင္ပါ ။

           သို႔ေသာ္ နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အျဖဴ ၊ အမည္း သဲကြဲေအာင္ ကၽြန္ုပ္ အစီအစဥ္ေလးတစ္ခုကိုေတာ့

ျပဳထားတာရွိပါသည္ ။ ၄င္းအစီအစဥ္ကေတာ့ ကၽြန္ုပ္ေရးသား ထားေသာဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရႈေလ့လာျပီးေသာအခါ

စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ပင္ ငါသည္ ဗုဒၶ ဘာသာတရားကို ေလးေလးစားစားး ၊ ျမတ္ျမတ္နိုးနိုး ၊ နက္နက္ရႈိင္းရႈိုင္းျဖင့္ ကိုးကြယ္ေနသူ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ပဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာနိုင္မည့္ အစီအစဥ္ေလးတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ ။

၄င္းအစီအစဥ္သည္ စာဖတ္သူေနလိုေသာဘက္မွာ ေန နိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ ။ အားနာစရာမရွိပါ ။

ရိုးသားပြင့္လင္းစြာျဖင့္ အရွိကို အရွိ အတိုင္း ၊ အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္သာ ျဖစ္သည္ ။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာ

ရဲဆိုရဲေသာသတၱိမ်ဳိးရွိဖို႔ေတာ့ လိုပါသည္ ။

           မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိ နိုင္ရန္ စံထားျပီး

ေလ့လာရမည့္မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုမွာ -

၁ ။ သရဏဂံုသံုးပါး ( ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ ရတနာသံုပါး )ကို မိမိ၏ႏွလံုးသားမွာတည္ထား

      ျပီးသူဟုတ္မဟုတ္

၂ ။ ငါးပါးသီလျမဲမႈ ၊ ကံ , ကံ၏အက်ဳိးတရားမ်ားကို ေလးေလးစားစား ျမတ္ျမတ္နိုးနိုးျဖင့္

     လက္ခံထားသူ ၊သို႔မဟုတ္ ခံယူထားသူ ဟုတ္မဟုတ္

၃ ။ ရတနာသံုးပါးမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာမရွိသူ ၊ သို႔မဟုတ္ ရတနာသံုးပါးမွတစ္ပါး ေနာက္ထပ္

     ကိုးကြယ္ရာကို ရွာေနသူ ဟုတ္မဟုတ္

               ဤသံုးမ်ုိးကို အေျခခံထား၍ မိမိကိုယ္တိုင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္  ဟုတ္မဟုတ္

ဘာသာ၀င္မွတ္ေက်ာက္ေပၚမွာ တင္ၾကည့္မည္ဆိုပါက စာရႈသူမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ဟုတ္မဟုတ္

အေျဖေပးနိုင္လာပါလိမ့္မည္ ။

          ( အခ်ဳိ႕ကလည္း သရဏဂံုတည္ထားျပီးသူတစ္ေယာက္သည္ ေၾကာက္၍ျဖစ္ေစ ၊ ေျခာက္၍ျဖစ္ေစ ၊ လာဘ္လာဘေၾကာင့္

ျဖစ္ေစ ၊ မိရိုးဖလာဓေလ့ထံုးစံကို မပယ္နိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ၊ ဤအေၾကာင္းမ်ား အားလံုးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ၊ သို႔မဟုတ္

ဤအေၾကာင္းတစ္ခုခု ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ နတ္ကို (နတ္မ်ားကို) ကိုးကြယ္ေနလွ်င္ သရဏဂံုမပ်က္နိုင္ဟု ဆိုလိုခ်င္ၾက သည္ ။ သို႔ေသာ္

အထက္မွာေဖာ္ျပျပီးျဖစ္ေသာ ဘာသာ၀င္မွတ္ေက်ာက္ေပၚမွာတင္ျပိး မိမိ ကိုယ္ကို စစ္ေဆးရာတြင္ ျခြင္းခ်က္ထား၍ စစ္ေဆးတာ

မ်ဳိးကို ကၽြန္ုပ္၏ဆႏၵအရေျပာရလွ်င္ေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဟူ၍ ။ )

              ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းျပီး စစ္မွန္ေသာ ေထရ၀ါဒတရားေတာ္မ်ားကို အမည္းစက္ေတြ စြန္းထင္း ေအာင္

အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ေနၾကသူမ်ားသည္ နတ္ေတြကို ခုတံုးလုပ္ျပီး ကိုယ္က်ဳိး ၊ ကိုယ့္စီးပြားရွာေနေသာသူေတြ ျဖစ္သည္ ။

အမ်ားရဲ႕ကိုးကြယ္မႈ အခြင့္အေရးကို တစ္နည္း တစ္လမ္းျဖင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျပီး ကိုယ္က်ဳိး ကိုယ့္စီးပြားကို ရွာေနၾကေသာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထဲတြင္ နတ္၀င္သည္ေတြႏွင့္ ဘိုးေတာ္ဘြားေတာ္ဆိုသူမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းမွ ပါ၀င္ေနသည္ ။ ဤသူေတြအတြက္

ေမးခြန္းထုတ္စရာ အခ်က္အလက္ေတြ ၊ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္အခ်က္အ လက္ေတြ မ်ားျပားလွေသာ္လည္း

ေမးခြန္းထုတ္၍ေျဖၾကားရန္ ၊ ေဆြးေႏြးရန္ ဤေဆာင္းပါး တြင္ အခ်ိန္မေပးနိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးအတြက္အဓိက

ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုေသာ မိရိုး ဖလာနတ္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္းတစ္္ခုကိုသာထုတ္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါ သည္ ။

" အဘယ္ေၾကာင့္ လူသားေတြ ( ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ) နတ္ေတြကို ကိုးကြယ္ရာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသေနၾက

သနည္း ။ “

             ဤေမးခြန္းသည္ ဤေဆာင္းပါးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ သည္ ။ ဤေနရာတြင္

အထူးျပဳေျပာၾကားလိုသည္မွာ ဤေဆာင္းပါးသည္ နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ ရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ

အထူးျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္ ။ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ နတ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ရျခင္း၏ အဓိကက်ေသာ

အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္ ။

           နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရား ( ၅ ) ပါး -

၁ ။ ေၾကာက္၍ကိုးကြယ္ျခင္း

၂ ။ လာဘ္လာဘကိုငဲ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း

၃ ။ အားကိုး ၊ အားထားျပဳလို၍ ကိုးကြယ္ျခင္း

၄ ။ မိရိုးဖလာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို မစြန္႔ပယ္၀ံ့၍ ကိုးကြယ္ျခင္း

၅ ။ မသိနားမလည္ျခင္း ၊ အယူလြဲမွားျခင္း တို႔ေၾကာင့္    ကိုးကြယ္ျခင္းဟူ၍ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ အေျခခံအေၾကာင္းတရား

     ငါးပါးကို ေတြ႔ရပါသည္ ။ေဒါက္တာအရွင္ဓမၼပိယ(ပါေမာကၡ)
(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္မႈရွင္းတမ္း

 

      


........................................................................................................................................................................

  

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား