Saturday, August 1, 2009

အမွန္ကိုသိလိုေသာ သစၥာ၀ါဒီ တိုင္းအတြက္

 

ဗုဒၶမွာ မိမိ အယူကို မွန္ေၾကာင္း ျပလိုရာ၌ တစ္ပါးေသာ အယူ၀ါဒတို႔ကို မွားေၾကာင္း ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုေလ့

မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္ ။ ဗုဒၶသည္ အယူ၀ါဒတစ္ခု မွန္သည္ မွားသည္ကို ပိုင္းျခားေ၀ဖန္ ဆံုးျဖတ္ရန္

စံဆယ္ခ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဟာညႊန္ျပခဲ့ဖူးေလသည္ ။ ထိုစဥ္က အျဖစ္အပ်က္သည္ ဗုဒၶ၌ အျခားေသာ အယူ

၀ါဒကို ေခ်ဖ်က္လိုေသာ ဆႏၵမရွိေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ရပါသည္ ။

                အဂၤုတၱိဳရ္ (ျမန္မာျပန္) တိကနိပါတ္  ေကသမုတၱိ သုတ္ကို ဖတ္ရႈ ေလ့လာရေသာ အခါမွစ၍ ဗုဒၶ၏

ျမတ္လွေသာ ႏွလံုးေတာ္ ႏွင့္ ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ သေဘာထားကို သိခြင့္ရခဲ့ေလသည္ ။

                အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကသမုတၱိ ဆိုေသာ နိဂံုးအရပ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ေလ၏ ။ ထိုအရပ္

၌ ကာလာမ အမည္ရွိေသာ ပုဏၰားတို႔ ေနၾကေလ၏ ။ ကာလာမ ပုဏၰားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

စဥ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေမးျမန္း စူးစမ္းၾကေလ၏ ။

                " အရွင္ဘုရား ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္း ပုဏၰား ( သာမဏ ျဗဟၼဏ ) တို႔သည္ ဤ ေကသမုတၱိ နိဂံုးသို႔

ေရာက္လာခဲ့ၾကဖူးပါတယ္ ၊ ဒီ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အယူ၀ါဒ ကိုသာျပဆိုၾကပါတယ္ ၊ ထြန္းပေစ

ၾကပါတယ္ ၊ သူတစ္ပါး အယူ၀ါဒ ကိုမူကား  ထိပါးၾကပါတယ္ ၊ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳၾကပါတယ္ ၊ ရႈတ္ခ်ၾကပါတယ္ ၊

ေခ်ဖ်က္ၾကပါတယ္ ။"

               " အရွင္ဘုရား ၊ ေနာက္ထပ္လည္း အျခားေသာ ရဟန္း ပုဏၰား ေတြ ဤ နိဂံုး အရပ္သို႔ ေရာက္

လာၾကပါတယ္ ၊ သူတို႔ကလည္း သူတို႔ရဲ႕အယူ၀ါဒကိုသာ ျပၾကပါတယ္ ၊ ထြန္းပေစၾကပါတယ္ ၊ သူတစ္ပါး

ရဲ႕ အယူ၀ါဒေတြကိုေတာ့ ထိပါးၾကပါတယ္ ၊ ရႈတ္ခ်ၾကပါတယ္ ၊ ေခ်ဖ်က္ၾကပါတယ္ ။"

                 " အရွင္ဘုရား ၊ အဲဒီ သာမဏ ျဗဟၼဏ ေခၚတဲ့ ရဟန္းပုဏၰားေတြထဲမွာ ဘယ္သူဟာ မွန္တဲ့

စကား ကိုဆိုသလဲ ဆိုတာ တပည့္ေတာ္တို႔မွာ ယံုမွားေတြးေတာျပီး သံသယ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ "  လို႔ ဗုဒၶကို

ကာလာမပုဏၰားမ်ားက ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ဖူးပါတယ္ ။

               ထိုအခါ  ဗုဒၶဘုရား က  ကာလာမပုဏၰား တို႔အေနႏွင့္ သံသယ ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ထိုက္ေၾကာင္း

ကိုေျပာဆို ညႊန္ျပျပီး အၾကင္သူသည္ အယူ၀ါဒတစ္ခုကို မွန္သည္ မွားသည္ ဆံုးျဖတ္လိုေသာ္ ေအာက္ပါ

အတိုင္းျပဳက်င့္အပ္သည္ ဟု အခ်က္ ဆယ္ ခ်က္ကို ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ေလသည္ ။

             ထိုအခ်က္သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ သိပၸံနည္းက် အေတြးအျမင္ အားလံုး၏ အေျခခံမူ ျဖစ္ရံုသာ

မက ကမၻာေပၚတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျပီးသမွ် ဒႆန အယူ အားလံုးႏွင့္လည္း အက်ဳံး၀င္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕

ရေလသည္ ။ ထို အသိပညာတစ္ခု  သစၥာဆိုက္မႈ၏ စံ ဟု ဆိုအပ္ေသာအခ်က္ ဆယ္ခ်က္၏ အေရးပါအရာ

ေရာက္မႈကို မဆိုမီ ထိုဆယ္ခ်က္ကို ဤတြင္ အသိေပးလိုပါေသးသည္ ။ သို႔မွသာ အမွန္ကိုသိလိုေသာ

သစၥာ၀ါဒီတိုင္း အတြက္ ထိုအခ်က္ ဆယ္ခ်က္သည္ ဘ၀ တစ္ခုလံုးကို အလင္းေပးေသာ  မီးတိုင္ ဆယ္တိုင္

အျဖစ္ တည္ရွိ ေနပါလိမ့္မည္ ။

             ထိုဆယ္ခ်က္ကား ဤသို႔ျဖစ္ေလ၏ ။ ဗုဒၶ ေဟာၾကားပံုမွာ --

" ကာလာမ ပုဏၰားတို႔ ၊ သင္တို႔ဟာ

(၁)  မာအနုႆေ၀န         = တစ္ဆင့္စကား ေျပာသံ ၾကားကာမွ်ကို ဟုတ္ျပီ မွန္ျပီ ဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္

                                              မယူေလႏွင့္ ၊ လက္မခံၾကေလႏွင့္ ၊

(၂)  မာပရမၼရာယ             = ရိုးရာ အစဥ္အလာႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စကား ျဖစ္၍လည္း ဟုတ္ျပီ မွန္ျပီ ဟု

                                               ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္ ၊

(၃)  မာကၠတိကိရာယ         = ေရွးက ဒီလို ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတဲ့ ( ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရလည္း ) ဟုတ္ျပီ

                                                မွန္ျပီ ဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္ မယူေလႏွင့္ ၊

(၄)  မာပိဋက သမၸဒါေနန   =  ပိဋက ( စာေပ ) ႏွင့္ ( က်မ္းဂန္ႏွင့္ ) ကိုက္ညီတယ္ ဆိုျပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ျပီ

                                                မွန္ျပီ ဟုခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္ ၊

(၅)  မာတကၠ ေဟတု           =  မိမိကိုယ္တိုင္ ေတြးၾကံနိုင္ရံု မွ်ႏွင့္လည္း ( ဆင္ျခင္တံုတရား ႏွင့္ ညီသည္

                                                 ယုတၱိ ရွိသည္ဆိုျပီး ) ဟုတ္ျပီ မွန္ျပီ ဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္ မယူေလႏွင့္ ၊

(၆)  မာနယ ေဟတု              = နည္းမွီ ရယူရံုျဖင့္လည္း ဟုတ္ျပီ မွန္ျပီ ဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္ မယူေလႏွင့္ ၊

(၇)  မာအာကာရ ပရိ၀ိတေကၠန   =  အျခင္းအရာကိုၾကံစည္ စိတ္ကူးျပီး ( သေဘာက်ရံုျဖင့္ ) လည္း ဟုတ္

                                                           ျပီ မွန္ျပီ ဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္ ( မဆံုးျဖတ္နဲ႔ဦး )

(၈)  မာဒိ႒ိနိဇၥ်ာန ခႏၲိယာ        =  ငါတို႔သေဘာက် လက္ခံထားတဲ့ အယူ၀ါဒ ႏွင့္ ကိုက္ညီတယ္ဆိုျပီးေတာ့

                                                      လည္း ဟုတ္ျပီ မွန္ျပီ ဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္ ( မဆံုးျဖတ္နဲ႔ဦး ) ၊

(၉)  မာဘဗၺရူပ ပတာယ          =  မွတ္ထိုက္ ယူထိုက္ လက္ခံထိုက္ တဲ့ သေဘာပဲ ဆိုျပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ျပီ

                                                      မွန္ျပီ ဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္ ( မဆံုးျဖတ္နဲ႔ဦး ) ၊

(၁၀)  မာသမာေဏာ ေနာဂရုတိ  =  ငါတို႔ေလးစားတဲ့ ရဟန္း ရဲ႕စကားဆိုျပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ျပီ မွန္ျပီ ဟု

                                                           ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္ ".........  ဟူ၍

               သံသယကင္းရွင္းစြာ အယူ၀ါဒတစ္ခုကို လက္ခံနိုင္ရန္ ဦးစြာ ပယ္ထုတ္ အပ္ေသာ အစြဲအလမ္း

ဆယ္ခ်က္ကို ေဟာေတာ္မူေလသည္ ။

                ဤဆယ္ခ်က္ကို ႏွစ္ဆယ္ရာစုတြင္ ထင္ရွားေသာ လက္ငင္းအက်ဳိးၾကည့္ အယူ၀ါဒ ရွိသူမ်ား

လည္း မေဟာနိုင္ခဲ့ ။ ယုတၱိနည္းက် အေတြ႕အၾကံဳအဓိက ၀ါဒီမ်ားလည္း မေဟာနိုင္ခဲ့ ။ သို႔ေသာ္ ျမတ္ဗုဒၶ

သည္ လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ကပင္ တိတိက်က် ေဟာၾကား ညႊန္ျပထားခဲ့သည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္

ေကာင္းလွေပသည္ ။

                  ဤသို႔ ပယ္သင့္ေသာ အခ်က္ၾကီးဆယ္ခ်က္ ကို ညႊန္ျပေတာ္မူရံုမွ် မကေသး ၊ ထိုကာလာမသုတ္

တြင္ အယူ၀ါဒတစ္ခု၏ အမွန္အမွားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ လူတို႔ လိုက္နာသင့္ေသာ စံဥပေဒသေတြကိုလည္း

ခ်မွတ္ ေပးေတာ္မူေလသည္ ။

               "  လူတို႔လက္မခံ ပယ္သင့္ေသာ တရားမ်ားမွာ အဘယ္သို႔ေသာ တရားမ်ားျဖစ္သနည္း ။"

ထိုအေမးကိုလည္း ဗုဒၶဘုရား ေျဖေတာ္မူပါသည္ ။

" ကာလာမ ပုဏၰားတို႔ ၊ အၾကင္တရားေတြဟာ

(၁) မေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္ တရားေတြ

(၂) အျပစ္ရွိတဲ့ တရားေတြ

(၃) ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကလည္း ကဲ့ရဲ႕မည့္ တရားေတြ

(၄) ျပီးေတာ့ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္လွ်င္လည္း အက်ဳိးစီးပြားမဲ့ဖို႔သာ ျဖစ္တယ္ ၊ ဆင္းရဲဖို႔အေၾကာင္း ရွိ

      တယ္လို႔ ဆိုရင္ အဲဒီ တရားေတြကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိျမင္တာနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္ စြန္႔ပယ္သင့္တယ္ "

            ဤညႊန္ျပခ်က္တြင္  ဗုဒၶသည္ ( မိမိကိုယ္တိုင္ သ္ျမင္ေသာအခါ ) ဆိုေသာ စကားရပ္ကို အထူးျပဳ၍

ေဟာၾကားေတာ္မူထားသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္ ။ ဗုဒၶသည္ မိမိအယူ၀ါဒ အားလံုးကို အႏုမာန မ်က္ရမ္း

ဆျပိး ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္သည့္ သေဘာျဖင့္ ေဟာၾကားခဲ့သည္မဟုတ္ ။ ကိုယ္တိုင္သိျမင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳ

အေပၚမွာ တည္၍သာ ေဟာေတာ္မူသည္ကို လည္း သတိျပဳမိပါသည္ ။

             အေတြ႕အၾကံဳကရေသာ တရားသည္သာ လက္ေတြ႕ ေဆာက္တည္အပ္ေသာ တရားျဖစ္သည္ ကို

လည္း သေဘာေပါက္ျပီး ျဖစ္ပါသည္ ။                   ။

          ဤကာလာမသုတ္စံဆယ္ခ်က္ျဖင့္ အမွားအမွန္ ကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားနိုင္ပါေစသတည္း ။

......................................................................................................................................................................................
 

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား