Monday, August 24, 2009

ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳအပ္သနည္း - ၅

 
 ပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္ ေလးပါးသည္ ဗုဒၶဥပေဒေတာ္တြင္ အၾကီးေလးဆံုး သိကၡာပုဒ္ေတာ္

မ်ားျဖစ္လင့္ကစား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာဓိကမၼိက ( အဦးဆံုး က်ဴးလြန္သူ )

မ်ားအား အာပတ္မွ လြတ္ခြင့္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္ ။ ထိုအာဒိကမၼိက ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပါရာဇိက

သိကၡာပုဒ္ေတာ္မ်ားအား လြန္က်ဴးမိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္အခါ မက်ဴးလြန္ေအာင္ ေစာင့္စည္း

၍ သိကၡာသံုးပါး ( သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ) ကို က်င့္သံုးသြားလွ်င္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္

နိုင္သည္ ။ မည္သိုပင္ဆိုေစ အာဒိကမၼိက ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၄င္းတို႔ စြမ္းအားအေလ်ာက္

သိကၡာသံုးပါး ျမတ္တရားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ပါက မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္နိုင္ရန္

လမ္းဖြင့္ေပးထားသည့္ အေနႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားက အျပစ္မွ ခြင့္လႊတ္ခဲ့သည္ဟူေသာ

အခ်က္ကိုကား မွတ္သားထားရမည္ ျဖစ္သည္ ။ ( က်မ္းဦးမွတ္ဖြယ္ - ႏွာ - ၈ - ၉ )

             ဤတြင္ စတုတၳပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္ပါ " ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ " ကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ၊

သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ေျပာဆိုရာ၌ အာပတ္မသင့္ေသာ ကိစၥမ်ားစြာ ရွိေလသည္ ။ ဤ

အေၾကာင္းမ်ားကို ဗဟုသုတလည္းျဖစ္ ၊ ဆင္ျခင္စရာလည္းျဖစ္ရေလေအာင္ ဤတြင္

ေဖာ္ျပပါမည္ ။

            ရဟန္းတစ္ပါးသည္ လူသူမရွိရာ အရပ္၌ မိမိတစ္ပါးတည္း ၀ါၾကြားလိုေသာ စိတ္

ျဖင့္ ငါသည္ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ ရသည္ဟု ၀ါၾကြားေျပာဆိုေလ၏ ။ နတ္သားတစ္ေယာက္က

ၾကား၍ ထိုရဟန္းအား မမွန္ေသာစကား မေျပာၾကားပါႏွင့္ဟု တားျမစ္၏ ။ ထိုအရာ၌

နတ္သားသည္ ရဟန္းေျပာေသာစကား၏ အဓိပၸာယ္ကို နားလည္၏ ။ သို႔ေသာ္ လူသား

မဟုတ္သျဖင့္ ထိုရဟန္းအား ပါရာဇိက အာပတ္မသင့္ ၊ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ဒုကၠဋ္

( မေကာင္းသျဖင့္ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ သင့္ေရာက္ေသာ အာပတ္ ) အာပတ္သာ သင့္၏ ။

         အခါတစ္ပါး၌ ပုဏၰားတစ္ေယာက္သည္ ရဟန္းတို႔ကို ပင့္ဖိတ္၍ " ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္

တို႔ ထိုင္ပါေလာ့ "" ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးပါေလာ့ "  စသည္ျဖင့္ ရဟႏၲာဟု

ေခၚေ၀ၚ၍ ခရီးဦးၾကိဳျပဳ၏ ။ ရဟန္းတို႔သည္ မိမိတို႔ ရဟႏၲာမဟုတ္သျဖင့္ မထိုင္ရဲကုန္ ။

ဆြမ္းဘုဥ္းမေပးရဲ ျဖစ္ကုန္၏ ။ ျမတ္စြာဘုရားက ၾကည္ညိဳေသာေၾကာင့္ ေခၚေ၀ၚ ေျပာဆို

ရာ၌ အာပတ္မသင့္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏ ။

         ဓုတင္ေဆာင္ ရဟန္းမ်ား အေနႏွင့္ မိမိေဆာင္ထားေသာ ဓုတင္အက်င့္မ်ားကိုလည္း

လူသိမခံဘဲ က်င့္ရေၾကာင္း က်မ္းဂန္မွာလာသည္ ။ ဘာေၾကာင့္ လူသိမခံရသလဲဟု ေမး

သင့္၏ ။ လွ်ိဳ႕၀ွက္လိုေသာ သေဘာလားဟု ထင္ျမင္ယူဆစရာရွိပါ၏ ။ မဟုတ္ပါ ။ မိမိအေပၚ

လူမ်ားအထင္မၾကီး ေစလိုေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါ၏ ။ လူအမ်ား အထင္ၾကီး ေစလိုေသာ

ေၾကာင့္ ေတာရေဆာက္တည္ျခင္း ၊ သုႆန္ဓုတင္ေဆာင္ျခင္း စသည္ျပဳလုပ္လွ်င္ ဒုကၠဋ္

အာပတ္သာ သင့္၏ ။ ( ရဟန္းက်င့္ဖြယ္၂၂၇သြယ္ -ႏွာ - ၆၄ - ၆၅ )

           က်မ္းဂန္လာစကား၏ ဦးတည္မႈအရ ဓုတင္သည္ " ဥာဏ္ " ပညာကို အလိုရွိအပ္

ေၾကာင္း ေပၚပါသည္ ။ သို႔ဆိုပါလွ်င္ ဓုတင္သည္ မႏုႆဓမၼ မွာေရာ ၊ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ မွာ

ေရာ ၊ ေရာေႏွာ သက္၀င္ေနပံုေပၚပါသည္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဓုတင္အက်င့္သည္

ေသကၡပုဂၢိဳလ္ ၊ ပုထုဇဥ္ ႏွင့္ ရဟႏၲာမ်ားပါ အက်ဴံး၀င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏ ။ ကုသိုလ္ ႏွင့္စပ္

ေသာ ဓုတင္သည္ ေသကၡပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ပုထုဇဥ္ဓုတင္ျဖစ္၍  အဗုအကတ ႏွင့္ စပ္ေသာ ဓုတင္

သည္ ရဟႏၲာဓုတင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀ိသုဒၶိမဂ္ - ျမန္မာျပန္ ( ပတြဲ ) ႏွာ - ၂၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပထား

ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏ ။

         ထိုသို႔ဆိုပါမူကား ဓုတင္သည္ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ၌လည္း အက်ံဴး၀င္ေနေၾကာင္း

ထင္ရွားပါ၏ ။

          ရဟန္းက ဥတၱရိမႏုႆဓမၼကို ရဟန္းမဟုတ္တဲ့ လူသာမန္ေတြကို ေျပာပံုေျပာနည္း

တစ္မ်ဳိးနဲ႔ ေျပာလို႔ နားေထာင္သူ ပရိသတ္က သူေျပာလွ်င္ေျပာခ်င္း ( ခ်က္ခ်င္း ) နားမလည္

ဘဲႏွင့္ ေနာက္က်မွ စဥ္းစားျပီး နားလည္ရင္လည္း အာပတ္မသင့္ပါဘူး တဲ့ ။

              ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာဟာ သိပ္ျပီး က်ဥ္းက်ပ္လြန္းတဲ့ သာသနာ မဟုတ္ပါ

ဘူးဗ်ာ ။ ကမၻာ့ဘာသာအယူ၀ါဒေတြထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာေလာက္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးထား

တဲ့ဘာသာ တစ္ခုမွ မရွိပါဘူး ။

          ဒီစတုတၳပါရာဇိက အာပတ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လူေတြမွာလည္း တရားနာတဲ့အခါ

ဗဟုသုတရွိျပီး နားေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ တရားေဟာဆရာရဲ႕ စကား အသြားအလာကို

အကဲခတ္နိုင္ေအာင္ သိသင့္သိထိုက္တာေလးေတြကို တင္ျပရတာပါ ။

           ခုေခတ္က ေရွးေခတ္နဲ႔မတူဘူး ၊ ေရွးတုန္းက လူေတြက ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြ

ကို ၾကည္ညိဳတတ္ၾကတယ္ ၊ သိပ္ျပီး မေ၀ဖန္တတ္ၾကဘူး ။ သူတို႔စိတ္ထဲ အကုသိုလ္ျဖစ္မွာ

ကို အလြန္ေၾကာက္တတ္ၾကတယ္ ။ ယခုေခတ္က မလြယ္ဘူး ၊ အကုသိုလ္ကိုလည္း နား

မလည္ဘူး ၊ ေၾကာက္လည္း မေၾကာက္ဘူး ၊ အကုသိုလ္ ကုသိုလ္ ေတြကို သိပ္အေရးမထား

တာမွာလည္းအေၾကာင္းက ၀ိပႆနာဥာဏ္ ထက္သန္လာတာလည္း တစ္ေၾကာင္း ၊ ရဟန္း

သံဃာေတာ္ေတြကို အကဲခတ္တဲ့ သေဘာက ပိုမ်ားလာတာလည္း တစ္ေၾကာင္း မို႔ သံဃာ

ေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာမွာ သဒၵါအားနည္းလာၾကတယ္ ။ ျမတ္စြာဘုရားက ဒီလို

ျဖစ္လာမွာကို ၾကိဳျပီး ျမင္ေတာ္မူခဲ့တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အဂၤုတၱရ္ပါဠိေတာ္ ၊ အနာဂတ ဘယ

သုတ္မွာ ေနာင္အခါ ျဖစ္လာမွာေတြကို ၾကိဳျပီး ေဟာေတာ္မူတဲ့ အထဲမွာ -

       "ထို ရဟန္းတို႔သည္ ( မိမိတို႔က ) ကိုယ္ကိုလည္းမပြားမ်ား ၊ သီလကိုလည္းမပြားမ်ား ၊

စိတ္ကိုလည္းမပြားမ်ား ၊ ပညာကိုလည္းမပြားမ်ားကုန္ပါလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကား

ေတာ္မူအပ္ကုန္ေသာ ၊ နက္နဲကုန္ေသာ ၊ နက္နဲေသာအနက္ရွိကုန္ေသာ ၊ ေလာကမွလြတ္

ေျမာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ကုန္လ်က္ ( သတၱမွ ) ဆိတ္သုဥ္းျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ ၊ သုတၱန္

တရားတို႔ကို ေဟာအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ နာယူၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္ ၊

နားေထာင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္ ၊ သိနားလည္လိုေသာစိတ္ကို ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္

ကုန္ " လို႔ ေဟာထားေတာ္မူတယ္ ။

          အဲဒါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္က ေဟာေတာ္မူခဲ့တာပါ ။ ဒီေတာ့ ခုေခတ္

ကလူေတြ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရားရဲ႕ၾကီးက်ယ္ပံု ၊ နက္နဲပံု ၊ ျမင့္ျမတ္ပံုကို ေျပာ

ၾက ေဟာၾကတဲ့အခါ သူတို႔က ေခတ္အျမင္ ၊ ေခတ္အေတြး ၊ ေခတ္မ်က္လံုး နဲ႔ ၾကည့္ၾက

တယ္ ။ ေခတ္နားနဲ႔နာၾကတယ္ ၊ ေဟာေျပာတဲ့ ဓမၼကထိက ရဟန္းသံဃာကိုလည္း စူးစမ္း

လိုတယ္ ၊ အကဲျဖတ္လိုတယ္ ၊ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို တရားေတာ္၌ စိတ္၀င္စားလာေအာင္

လုပ္ဖို႔ကိစၥမွာ ၀ိနည္းေတာ္ေတြရဲ႕ နက္နဲတဲ့သေဘာ ၊ မၾကည္ညိဳေသးသူမ်ား ၾကည္ညိဳလာ

ေစဖို႔ ၊ ၾကည္ညိဳျပီးသူတို႔ ပိုျပီး ၾကည္ညိဳလာေအာင္ အသိပညာေပးသင့္တယ္ ၊ ေပးသင့္

တယ္ဆိုတာထက္ ေပးရမယ္လို႔ ေျပာရင္ ပိုေတာင္ မွန္မလား ပဲ ။

            ေခတ္ေျပာင္းလာေတာ့ လက္ေတြ႕ သိပၸံပညာရဲ႕ ၾသဇာခံ ေခတ္လူငယ္ေတြကို

ယံုၾကည္လက္ခံေအာင္ ေျပာရတာ မလြယ္ပါဘူး ။ သူတို႔က ဘာမဆို လက္ေတြ႕မွယံုတာ ၊

လက္ေတြ႕ဆိုတာ သူတို႔လက္ခံနိုင္တဲ့ သဘာ၀ယုတၱိ ၊ အာဂမၼယုတၱိ ကိုေျပာတာပါ ။

          စတုတၳပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး သိသင့္တဲ့ ၊ နက္နဲတဲ့ ကိစၥေတြကို

ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္ ။

           သုဒၶိက၀ါရ ကို တင္ျပပါမယ္ ။ ဒါက ဘယ္လိုေျပာရင္ အာပတ္သင့္တယ္ ဆိုတာ

ကို ျပတာပါ ။


အပိုင္း - ၆ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

..............................................................................................................................................................


      

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား