Monday, August 24, 2009

ဗုဒၶသာသနာအႏွစ္ခ်ဳပ္


                           စာေရးသူ၏ရည္ရြယ္ခ်က

      ကၽြႏု္ပ္သည္ ဆည္းပူးေလ႔က်င္႔ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိ

ေနလိမ္႔မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သာသနာေတာ္အတြက္ အေရးၾကီးဆံုးအေျခခံ

လိုအပ္ခ်က္ကို တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ အက်ိဳးရွိေစခ်င္ေသာ

ေစတနာအရ မိမိဥာဏ္မွီသေလာက္ တိုက္တြန္းရျခင္းျဖစ္ေပသည္ ။

(၁)   ဗုဒၶသာသနာ၀င္တိုင္း ေထရ၀ါဒ သာသနာေတာ္၏ "  အေျခခံအႏွစ္သာရ"

        မ်ားကို မွန္ကန္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္လာနိုင္ေရး ။

(၂)   ဗုဒၶအဆံုးအမ ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ ျမတ္နိဗၺာန္ သို႕ မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္ေရး

        အတြက္ သာသနာ၀င္တိုင္း " ၀ိပႆနာဘာ၀နာ " က်င္႔ၾကံအားထုတ္လာ

        နိုင္ေရး ။

(၃)   ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အစဥ္ထာ၀ရ သန္႕ရွင္းတည္တံ႔ျပန္႕ပြားေရး

        အတြက္ " သာသနာ၀င္တိုင္းပူးေပါင္း " ပါ၀င္နိုင္ေရး တို႕အတြက္ အထူး

        ရည္ရြယ္ပါသည္ ။

       (စာေရးသူ၏ အသံုးအႏႈန္း၊ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္မ်ား  အားနည္းမႈရွိပါက

        ျပဳျပင္ေပးၾကပါရန္လည္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ ။)

                                                                              (ကိုဦး-ထား၀ယ္)


                          (၁)ဗုဒၶသာသနာအႏွစ္ခ်ဳပ္
(The Essence of Buddha's Teachings )

စကားလံုးမ်ားရဲ႕အဓိပၸာယ္

(က)ကိုးကြယ္မႈ  =အားကိုးလွ်င္   -   ကာကြယ္ေပးျခင္း

       (အမွား)      - ေၾကာက္ရြံ႕မႈ( ကမၻာဦးအစ ကပ္ေဘးမ်ားၾကံဳ )၊

                           ဆုလဒ္ရလိုမႈ ( သားဆုပန္ ၊ လာဘ္လာဘ လိုခ်င္ ) ေၾကာင္႔

                           မသိမျမင္ ၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး မမွန္တာလုပ္ေသာ မွားယြင္း

                           ေသာအယူ ။

       (အမွန္ )     - အေၾကာင္းအက်ဳိး မွန္ကန္မႈရွိေသာ ကိုးကြယ္မႈ ဆိုလွ်င္

                           ခြန္အားမွ် ျဖစ္သည္ ။

(ခ)ဘာသာ      = စကား  ၊အေျပာ ၊ အယူ၀ါဒ

       ကမၻာေပၚတြင္ ဘာသာၾကီးေလးမ်ဳိး အနက္မွ - ဟိႏၵဴဘာသာ သည္ပထမဦး

ဆံုးေပၚလာသည္႕ဘာသာျဖစ္ျပီး စေပၚသည္႕ခုႏွစ္မသိရပါ ။ဗုဒၶဘုရား

အေလာင္းသည္ BC (ခရစ္ခုႏွစ္မတိုင္မီ ) (623) မွာေမြးခဲ႔သည္ ။ မိုဟာမစ္

(အစၥလာမ္ ) ထက္(1170)ႏွစ္ေစာျပီး ေမြးခဲ႔သည္ ။

(ဂ)  သာသနာ   = အဆံုးအမ

-      ပရိယတၱိ သာသနာ  = စာသင္ ၊ ေဟာေျပာ ၊ ေဆြးေႏြး

-      ပဋိပတၱိသာသနာ     = စာအသိ ၊ အေျပာအသိကို ခႏၶာကိုယ္တြင္းရႈမွတ္

-      ပဋိေ၀ဓသာသနာ    = ခႏၶာတြင္း ရႈမွတ္က်င္႔လို႕ မဂ္ ၊ဖိုလ္ ၊နိဗၺာန္အက်ဳိးရ

(ဃ) ေက်းဇူး     = မိမိႏွင္႔ အမ်ားအတြက္  အက်ဳိးရွိေစေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္

-       အမ်ားဆိုင္ရာေက်းဇူးရွင္   = ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ

-       မိမိဆိုင္ရာေက်းဇူးရွင္        = မိဘ ၊ ဆရ ာ

(င) ပံုေတာ္ႏွင္႔ ဂုဏ္ေတာ္

      ပံုေတာ္               = ( မ်က္စိျမင္ ) ( ပ်က္စီးေန ) (- ) (တခဏ ) ( အကာ )

      ဂုဏ္ေတာ္          = ( ဥာဏ္ျမင္ ) ( တိုးတက္ေန ) ( + ) ( ထာ၀ရ ) ( အႏွစ္ )

(စ) ပါရမီ   =  ျမင္႔ျမတ္သူတို႕ ျဖည္႕စြမ္းရေသာ အလုပ္

      Noble deed , Noble task

      (ယခုျဖည္႔ခ်င္ ယခုျဖည္႕လို႕ရ ၊ ျမင္႔ျမတ္ စိတ္ထားျပီး ျဖည္႕ရန္ သာလို )ဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္း

(က)ရေသ႔ျဖစ္ျခင္း

       သုေမဓာရေသ႔ ဘ၀မေရာက္မီ ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ မိဘႏွစ္ပါး

လြန္စြာ ပစၥည္းဥစၥာခ်မ္းသာေပမဲ႔ ၄င္း မိဘႏွစ္ပါး ေသဆံုးသည္႕အခါ ပစၥည္း

ဥစၥာမ်ား ဘာမွ်ယူမသြားနိုင္ေသာေၾကာင္႕ လူေတြမွာေသဆံုးလို႕ ဘာမွ်ပါ

မသြားနိုင္တာရွိလွ်င္ ေသဆံုးျပီးပါေအာင္ယဴသြားနိုင္တာ ရွိကိုရွိရမယ္လို႕ေတြးမိ

ျပီး ပစၥည္းဥစၥာအားလံုး စြန္႕လႊတ္လွဴဒါန္းျပီး ရေသ႔ဘ၀ေျပာင္း တရားက်င္႔ခဲ႔

သည္ ။

( ခ ) ဆႏၵာဓိပတိ

        ဘုရားအေလာင္းသုေမဓာသည္ ဒီပကၤရာ ဘုရားရွင္ ႏွင္႕ေတြ႕ျပီး နိဗၺာန္သို႔

မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္ေပမဲ႔  ဒီပကၤရာ ဘုရားရွင္ကဲ႔သို႕ သတၱ၀ါမ်ားအား လမ္းညႊန္

( ကယ္တင္ ) လိုေသာ ဆႏၵာဓိပတိ ေၾကာင္႔သာလွ်င္ ဘုရားဆုပန္ေလသည္ ။

( ကိုယ္႔အတြက္မၾကည္႔ ၊ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္သာေဆာင္ရြက္လိုေသာ

  ဆႏၵာဓိပတိ သည္ အျမင္႔ျမတ္ဆံုးေသာ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ေပသည္ ။ )

( ဂ ) ဗ်ာဒိတ္ယူျခင္း

        ယခုမ်က္ေမွာက္ေနဆဲကမၻာမတိုင္မီ အေရွ႕ေလးသေခ်ၤ ကမၻာတစ္သိန္း

အစ ဒီပကၤရာ ဘုရားရွင္၏  ေျခေတာ္ရင္း၌ သုေမဓာရွင္ရေသ႔ ဘ၀မွစျပီး

ဘုရားဆုပန္ ဗ်ာဒိတ္ယူခဲ႔သည္ ။ ( တစ္ကမၻာသည္ မေရတြက္နိုင္ေအာင္ၾကာလွ

ျပီး သေခ်ၤ တစ္ခုသည္ တစ္၏ေနာက္မွ သုညေပါင္း တစ္ရာ႕ေလးဆယ္ရွိသည္။)

( ဃ ) ပါရမီ (ဆယ္ပါး  -  ျပားသံုးဆယ္ )

၁ ။ ဒါန                = ေပးလွဴျခင္း

၂ ။ သီလ              = ကိုယ္ႏႈတ္ ေစာင္႔ထိန္းျခင္း

၃ ။ ေနကၼမၼ          = ကိေလသာေတာမွထြက္ျခင္း

၄ ။ ပညာ             = အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆင္ျခင္ ထိုးထြင္း သိျခင္း

၅ ။ ၀ီရိယ            = အားစိုက္ၾကိဳးစား  လံု႔လရွိျခင္း

၆ ။ ခႏၲီ                = သည္းခံျခင္း

၇ ။ သစၥာ            = ေျဖာင္႔မတ္ /  မွန္ကန္ျခင္း

၈ ။ အဓိ႒ာန္       = အဓိ႒ာန္တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ ျပတ္သားေသာဆႏၵ

၉ ။ေမတၲာ          = စင္ၾကယ္ေသာခ်စ္ျခင္း

၁၀ ။ ဥေပကၡာ    =လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း / အသင္႔အားျဖင္႔ရႈျခင္း

-      မူလပါရမီ ( ၁၀ ) ပါး

       ( ပိုင္ဆိုင္စည္းစိမ္အားလံုးႏွင္႔ ဇနီး ၊ သားသမီးပါမက်န္ ျဖည္႕ျခင္း )

-      ဥပပါရမီ ( ၁၀ ) ပါး

       ( စည္းစိမ္+ ဇနီး ၊ သားသမီးအျပင္ မိမိခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းပါ၀င္ျဖည္႕

         ျခင္း )

-       ပရမတၱပါရမီ ( ၁၀ ) ပါး

        ( အသက္ကိုပါမက်န္ ျဖည္႔ျခင္း )

( င ) ပါရမီျဖည္႔ပံု

        (၁) ၾကာျမင္႔လွစြာေသာအခ်ိန္

        (၂) မရပ္မနား

        (၃) ခ်န္မထားဘဲ

        (၄) ရိုရိုေသေသ

        (၅) ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးျဖည္႔

( ခ ) တိတိက်က် ေသေသခ်ာခ်ာ ပြင္႔ေတာ္မူျခင္း

(၁) ပါရမီျဖည္႔တာတိက်ေသခ်ာ

(၂) ေမြးဖြား ႏွစ္ ၊ လ ၊ ရက္ ( မဟာသကၠရာဇ္ -၆၈ ၊ ကဆုန္လျပည္႔ ၊ ေသာၾကာ)

(၃) မိဘႏွစ္ပါး ( သုေဒၶါဒနမင္းၾကီး ႏွင္႔ မယ္ေတာ္ မာယာေဒ၀ီ )

(၄) ေမြးဖြားေနရာ ( အိႏၵိယ ႏွင္႔ နီေပါ နယ္စပ္အနီး၊ နီေပါနိုင္ငံပိုင္လုမၺနီဥယ်ာဥ္)

(၅) လူသားအစစ္ျဖစ္ျခင္း

(၆) ေမြးေမြးျခင္း ဘုရားမျဖစ္ ၊ က်င္႔ျပီးမွျဖစ္ ( က်င္႔စဥ္အားလံုးတိက်ေသခ်ာစြာ

      ျပထားသည္ )

(၇) ဘုရားျဖစ္ေသာရက္တိက်ေသခ်ာ ( မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃ ၊ ကဆုန္လ

     ျပည္႕ ၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ )

(၈) ဘုရားပြင္႔သည္႔ေနရာ ( ဗုဒၶဂါယာ )

ဗုဒၶႏွင္႔ဆိုင္ေသာေန႔မ်ား

ကဆုန္လျပည္႔ ( ၅ ) ေန႔

(၁) ဗ်ာဒိတ္ယူသည္႕ေန႔     =  ေလးအသေခ်ၤကမၻာတစ္သိန္းအစ ကဆုန္လျပည္႔

(၂) ဘုရားေမြးသည္႔ေန႕     = မဟာသကၠရာဇ္ - ၆၈ ၊ ကဆုန္လျပည္႔၊

                                            ( ေသာၾကာေန႔ )

(၃) ဘုရားျဖစ္သည္႔ေန႔       = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃ ၊ ကဆုန္လျပည္႔

                                            ( ဗုဒၶဟူးေန႔ )

(၄) ဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္းေဟာ      = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၄ ၊ ကဆုန္လျပည္႔

      သည္႔ေန႔

(၅) ပရိနိဗၺာန္စံသည္႔ေန႔      = မဟာသကၠရာဇ္ -၁၄၈ ၊ ကဆုန္လျပည္႔

                                             ( အဂၤါေန႔ )

      ( ကဆုန္လျပည္႔ ၊ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲ က်င္းပရျခင္း အထိမ္းအမွတ္

သည္ ဘုရား၏ ပရိေဘာဂေစတီကို စုေပါင္းပူေဇာ္ျပီး ေညာင္ပင္အသက္ရွည္

စိမ္းလမ္းစိုေျပသကဲ႔သို႔ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းတည္တံ႔ပြားမ်ားနိုင္ရန္ )

၀ါဆိုလျပည္႔ ( ၅ ) ေန႔

(၁) ပဋိသေႏၶတည္     = မဟာသကၠရာဇ္ - ၆၇ ၊ ၀ါဆိုလျပည္႔ ( ၾကာသပေတး)

(၂) ေတာထြက္သည္႔ေန႔= မဟာသကၠရာဇ္ - ၉၇ ၊ ၀ါဆိုလျပည္႔ (တနလၤာေန႔)

(၃) ဓမၼစၾကာတရားဦး   = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃ ၊ ၀ါဆိုလျပည္႔ (စေနေန႔)

     ေဟာသည္႕ေန႔

(၄) ေသာတာပန္လူသား = မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃ ၊ ၀ါဆိုလျပည္႔ (စေနေန႔)

      စေပၚသည္႔ေန႔

(၅) သံဃာရတနာ          =မဟာသကၠရာဇ္ - ၁၀၃ ၊ ၀ါဆိုလျပည္႔ (စေနေန႔)

     စေပၚသည္႔ေန႔

     (သာသနာ၀င္မ်ားသည္ ၀ါဆိုလျပည္႔ေန႔၏ အဓိပၸာယ္ကို ေလးေလးနက္နက္

နားလည္သင္႔ေပသည္ ။ )

သီတင္းကၽြတ္လျပည္႔ေန႔

(၁) ဘုရားရွင္သည္ မယ္ေတာ္မိနတ္သားအား ၀ါတြင္းသံုးလလံုး အဘိဓမၼာ

     တရား ေဟာာကားျခင္း

(၂) မိဘအား ေက်းဇူးဆပ္ျပီး လူ႔ျပည္ဆင္းစဥ္ လူသားမ်ား ဆီမီးျဖင္႔ ပူေဇာ္

     ကန္ေတာ႔ျခင္းကို အစြဲျပဳျပီး မီးျဖင္႔ ကန္ေတာ႔ၾကသည္ ။

    ဗုဒၶ အလိုက်မွာ -

   - အဘိဓမၼာတရားေတာ္ ျပန္႔ပြားနားလည္ေအာင္လုပ္ရန္

   - မိဘႏွင္႔ေက်းဇူးရွင္မ်ားကို ေက်းဇူးဆပ္ ကန္ေတာ႔ရန္

(လြန္ကဲေသာ မီးထြန္းၾကျခင္း ၊ ဥပမာ - အိမ္သာပါမက်န္ ႏွင္႔ ေဗ်ာက္အိုးႏွင္႔

 မီးရွဴးမီးပန္းမ်ားေဖာက္ၾကျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာအရ လုပ္

ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ )

တပို႔တြဲလျပည္႔ေန႔

     ရာဇျဂိဳလ္ျပည္ ၊ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတိုက္၌ ရဟႏၲာေပါင္း ( ၁၂၅၀ ) တက္

ေရာက္ေသာ ( ပထမ သံဃသႏၷိပါတ ) ပထမဆံုးသံဃာ႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ျပီး ဘုရားအဆူဆူ ဆံုးမစကား ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ ခ်ီးျမွင္႔ေသာေန႔ျဖစ္ျပိး

လက်္ာရံ အဂၢသာ၀က အရွင္သာရိပုတၱရာ ႏွင္႔ လက္၀ဲရံ အဂၢသာ၀က အရွင္

ေမာဂၢလာန္ တို႔အား ရာထူးအပ္ႏ်င္းေသာေန႔ျဖစ္သည္ ။

       ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ -

(၁) လြန္စြာ ခ်ဳပ္တည္းျခင္းတည္းဟူေသာ သည္းခံျခင္းသည္ အလြန္ျမင္႔ျမတ္

      ေသာ အက်င္႔ေပတည္း ။

(၂) မိမိစိတ္ကို သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေစရာ၏ ။

(၃) ထူးျမတ္ေသာ အက်င္႔၌ လြန္စြာ အားထုတ္ရာ၏ ။

ဓမၼစၾကာတရားေတာ္

     ဘု၇ားအေလာင္းေတာ္သည္ ( ၂၉ ) ႏွစ္အထိ ကာမဂုဏ္အာရုံ တို႔ျဖင္႔ေပ်ာ္ပါး

ေနခဲ႔ေသာ ( ကာမသုခလႅိကာနုေယာဂ ) လက္ယာစြန္းေရာက္ေနစဥ္ ေလာဘ

ကိုသာ ျဖစ္ေစျပီး ၊ ( ၂၉ ) ႏွစ္မွ ( ၃၅ ) ႏွစ္ အထိ (၆) ႏွစ္လံုးလံုး ခႏၶာကိုယ္ ကို

အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွိပ္စက္ညွင္းဆဲျပီး က်င္႔ေသာ ဒုကၠရစရိယာ အက်င္႔ ( အတၱကိလမထာ

ႏုေယာဂ ) လက္၀ဲစြန္းေရာက္ေနစဥ္ ေဒါသကိုသာျဖစ္ေစသျဖင္႔ တရားမရျဖစ္

ေနေသာေၾကာင္႔  ၄င္းအစြန္းႏွစ္ပါးကိုေရွာင္ျပီး ( မဇၥ်ိမပဋိပဒါ ) ေခၚ မဂၢင္ရွစ္ပါး

အက်င္႔ကို က်င္႔မွသာလွ်င္ သစၥာေလးပါး ကို သိျမင္နိုင္ေသာ တရားျဖစ္သည္ဟု

ေဟာာကားေသာတရားျဖစ္သည္ ။

သစၥာတရား ( Universal Truth )

       အစဥ္ထာ၀ရမွန္ကန္ေသာ အမွန္တရား

(က) Person ပုဂၢိဳလ္မေရြး

(ခ) Place ေနရာမေရြး

(ဂ) Time အခ်ိန္မေရြး မွန္ကန္မွသာ သစၥာတရားျဖစ္သည္ ။

ဗုဒၶသာသနာအႏွစ္ခ်ဳပ္

       သစၥာေလးပါးသည္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ ။

(က) သိ    = ဒုကၡသစၥာ

                   (ေဖာက္ျပန္ ၊ ႏွိပ္စက္ ၊ လိုတာမရ ၊ ရတာမလို လို႔ဆင္းရဲျခင္း )

(ခ) ပယ္    = သမုဒယသစၥာ

                    ( ဒုကၡျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းတရား ၊ေလာဘ ။ )

(ဂ) ဆိုက္   = နိေယာဓသစၥာ

                    ( ဒုကၡသမုဒယခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း ၊ နိဗၺာန္ ။ )

(ဃ) ပြား     =မဂၢသစၥာ

                     ( နိေရာဓသို႔ ဆိုက္ရန္ ပြားေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င္႔ ။ )

မဂၢင္ရွစ္ပါး ( မဂၢသစၥာ )

သီလ                              =   (၁) မွန္စြာေျပာ                   ( ေျပာ )

( စည္းကမ္း )                  =    (၂) မွန္စြာျပဳမူ                    ( ျပဳ )

( ကာယ + ၀စီ ) ထိန္း     =     (၃) မွန္စြာအသက္ေမြး        ( ေမြး )သမာဓိ                           =      (၄) မွန္စြာ၀ီရိယ                (၀ီ )

( နည္းလမ္း )                  =       (၅)မွန္စြာသတိ                  ( တိ )

(မေနာ) ထိန္း                  =       (၆) မွန္စြာသမာဓိ              ( ဓိ )ပညာ                               =       (၇) မွန္စြာသိျမင္                ( သိ )

(သေဘာတရား)               =        (၈) မွန္စြာေတြးေခၚ            (ေတြး )

(အရွိ / အမွန္ )

မဂၢရွစ္ပါးကို ခ်ုဳံ႕လွ်င္ သီလ - သမာဓိ - ပညာ သိကၡာသံုးပါး ရျပီး ၄င္းသိကၡာသံုး

ပါးကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္ သတိ တစ္လံုးသည္သာ က်န္ေတာ႔သည္ ။ ဗုဒၶ၏နိဗၺာန္

ေရာက္ေၾကာင္းသည္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္း မဟာသတိပ႒ာန္တရား

ျဖစ္သည္ ။ ( သတိတစ္လံုး အရွိသံုး အဆံုးနိဗၺာန္တိုင္ )

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ( ၄ ) မ်ဳိး

၁ ။ ဒါန ( စြန္႔လႊတ္   -  လွဴဒါန္း )

၂ ။ သီလ ( ကာယ + ၀စီ  ထိန္းေသာစည္းကမ္း )

၃ ။ သမထဘာ၀နာ ( ကမၼ႒ာန္းအာရုံတစ္တည္းကိုသာ ရႈျခင္း )

၄ ။ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ (ရုပ္နာမ္တရားတို႔၏ ျဖစ္ပ်က္ကိုရႈျခင္း )

    - ဒါန   >>>>>>>>>>မူလတန္း  >>>>>>>>>>လူေတာ္      >>>(ကံလမ္း)

    -သီလ >>>>>>>>>အလယ္တန္း >>>>>>>>>လူေကာင္း >>>(ကံလမ္း)

    -သမထဘာ၀နာ >>>အထက္တန္း >>>>>>>>လူမွန္  >>>>>>(ကံလမ္း)

    -၀ိပႆနာဘာ၀နာ>>တကၠသိုလ္ >>>>>>>>>လူျမတ္    >>>(ဥာဏ္လမ္း)

မွတ္ခ်က္

- ဒါန ၊သီလ ၊ သမထဘာ၀နာ စသည္သံုးမ်ဳိးသည္ ဘုရားမပြင္႔မီ ကာလမ်ားစြာ

  ကပင္ရွိခဲ႔ေပသည္ ။

- လူခ်မ္းသာ ၊ နတ္ခ်မ္းသာ ၊ ျဗဟၼာခ်မ္းသာ မ်ားကို ရေစျပီး ကံအက်ဳိးေပး သာ

  လွ်င္ ရရွိကာ သံသရာလည္ျပီး ဒုကၡသစၥာမွ မလြတ္ေျမာက္နိုင္ေပ ။

- ဘုရားပြင္႔လာရျခင္းသည္ သတၱ၀ါမ်ားအားလံုး ဒုကၡ ဆင္းရဲ အေပါင္းမွလြတ္

  ေျမာက္ေစနိုင္ေသာ ၀ိပႆနာဘာ၀နာရႈမွတ္ ပြားမ်ားနိုင္ေစရန္ ဒုကၡသစၥာမွ

  လြတ္ေျမာက္ျပီး နိေယာဓသစၥာ ( နိဗၺာန္ ) သို႔ မ်က္ေမွာက္ ျပဳနိုင္ေသာ

  ဥာဏ္ အက်ဳိးေပး ကို ညႊန္ျပေပးရန္ ျဖစ္သည္ ။

သာသနာ ( ၃ ) ရပ္

    ဗုဒၶသာသနာ ( အဆံုးအမ ) သံုးရပ္ရွိသည္ ။

၁ ။ ပရိပတၱိသာသနာ ( ေဟာေျပာျခင္း ၊စာေပမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊သင္ၾကားျခင္း)

၂ ။ ပဋိပတၱိသာသနာ (မိမိခႏၶာကိုယ္တြင္းသို႔မိမိဥာဏ္ျဖင္႔ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း )

၃ ။ ပဋိေ၀ဓသာသနာ ( ပဋိပတၱိသာသနာ အက်င္႔ က်င္႔ျပီးမွသာလွ်င္အရွိတရား၊

     အမွန္တရား ၊ သေဘာတရားမ်ား သိျမင္လာျပီး မဂ္ဥာဏ္ ၊ ဖိုလ္ဥာဏ္၊နိဗၺာန္

     သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳ အက်ဳိးရရွိျခင္း )

မွတ္ခ်က္

      ဘုရားသာသနာသံုးရပ္တြင္ - သာသနာျပဳရန္ပံ႔ပိုးျခင္း ၊လုပ္ေဆာင္ျခင္း ၊

ေလ႔က်င္႔ျခင္း ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ အက်င္႔ႏွစ္ျဖာ ျဖစ္ေသာ ပရိပတၱိ ႏွင္႔ ပဋိပတၱိ

သာရွိေပသည္ ။

     ( ပဋိေ၀ဓသာသနာသည္ က်င္႔ျပီးမွသာလွ်င္ ရရွိေသာ အက်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာ

ျခင္း ျဖစ္ေပသည္ ။ ) 


ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ( ၉ ) ပါး

(၁) အရဟံ

      (က) အရဟံ             =လူ နတ္ ျဗဟၼာ တို႔၏ ပူေဇာ္အထူးကိုခံထိုက္ျခင္း ။

       (ခ)  အရ   ဟံ          =ကိေလသာရန္သူတို႔ကို ပယ္သတ္ေတာ္မူျပီးျဖစ္ျခင္း။

       (ဂ) အ      ရဟံ        =ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ပင္  မေကာင္းမႈမျပဳျခင္း ။

(၂) သမၼာသမၺဳဒၶ              = အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို ဆရာမရွိ ပါဘဲ ပါရမီ

                                          စြမ္းအားျဖင္႔ သိျခင္း ။

(၃) ၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷ       = အသိဥာဏ္ (၀ိဇၨာ) ၊ အက်င္႔တရား (စရဏ)တို႔ႏွင္႔

                                           ျပည္႔စံုျခင္း ။

(၄) သုဂတ                       = ေကာင္းျမတ္ေသာ စကား ( သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ)

                                           ကိုသာေျပာျခင္း (ေကာင္းေသာလာျခင္း/သြားျခင္း)။

(၅) ေလာက၀ိဒူ                 = ေလာကၾကီးသံုးပါးကိုသိျခင္း ။

                                            ( သတၱ ၊ၾသကာသ ၊ သခၤါရ )

(၆) အနုတၱေရာပုရိသ        = ရိုင္းစိုင္းေသာ တိရစၧာန္ ၊ လူ ၊ နတ္ တို႔ကို

      ဒမၼသာရထိ                     ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေအာင္ ဆံုးမျခင္း ။

(၇) သတၱာေဒ၀                  = လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအားလံုး တို႔၏ဆရာ

                                              ျဖစ္ျခင္း ။

(၈) ဗုဒၶ                                = အမွန္ ( သစၥာ ) တရားေလးပါး ကို သိျခင္း ၊

                                              ေဟာေျပာျပသျခင္း ။

(၉) ဘဂ၀ါ                           = ဘုန္းေတာ္ ( ၆ ) ပါး ႏွင္႔ျပည္႔စံုျခင္း ။

တရားဂုဏ္ (၆) ပါး

(၁) ေဟာ                             = ဘုရားကိုယ္တိုင္ ေဟာျခင္း ။

(၂) ကိုယ္                              = က်င္႔ၾကံသူအတြက္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ပင္

                                                ကိုယ္တိုင္ ရႈျမင္ နိုင္ျခင္း ။

(၃) ဆိုင္း                               = ရႈပြားသူအတြက္  မဂ္ ျပီးလွ်င္ ဖိုလ္ အခ်ိန္မဆိုင္း

                                                ဘဲ ျဖစ္ျခင္း ။

(၄) ဖိတ္                                = တရားႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ ဖိတ္ေခၚရဲျခင္း ။

(၅) ကပ္                                = မိမိသႏၲာန္၌ အစဥ္ကပ္၍ ေဆာင္ထားသင္႔ျခင္း။

(၆) လက္                               = မဂ္ ၊ ဖိုလ္ ၊ နိဗၺာန္ ဓမၼရသကို လက္ေတြ႔ခံစား

                                                 နိုင္ျခင္း ။

သံဃာ႔ဂုဏ္ေတာ္ ( ၉ ) ပါး

(၁) ေကာင္း                            = ေကာင္းေသာအက်င္႔ရွိျခင္း ။

(၂) ေျဖာင္႔                              = ေျဖာင္႔မတ္စြာက်င္႔ၾကံျခင္း ။

(၃) နိဗ္                                   = နိဗၺာန္ ေရာက္ေရး က်င္႔ျခင္း ။

(၄) ေလာ                                = ေလာကုတၲရာတရားနဲ႔ အညီက်င္႔ျခင္း ။

(၅) ေ၀း                                   = အေ၀းကသယ္ေဆာင္လာသည္႔ ပစၥည္းကိုပင္

                                                   ခံယူထိုက္ျခင္း ။

(၆) ဧည္႕                                 = ဧည္႕သည္အတြက္ အထူးစီမံထားသည္႔ပစၥည္း

                                                   ကိုပင္ အလွဴခံထိုက္ျခင္း ။

(၇) ျမင္႔                                     = ျမင္႔ျမတ္ေသာအလွဴကို ခံထိုက္ျခင္း ။

(၈) လက္                                  = လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခိုးျခင္းကို ခံထိုက္ျခင္း ။

(၉) လယ္                                  = သတၲ၀ါအေပါင္းတို႔၏ ဒါနမ်ဳိးေစ႔ စိုက္ပ်ဳိးရာ

                                                    လယ္ေျမ ေကာင္းျဖစ္ျခင္း ။

သရဏဂံုပ်က္သူ

(၁) ေသဆံုးသူ

(၂) အျခားဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းသူ

(၃) ကိုးကြယ္မႈမွားယြင္းသူ

     ( ဥပမာ - ဘုရားအဆံုးအမတြင္မပါေသာ သစ္သီးအမ်ဳိးမ်ဳိး ကိုလည္းေကာင္း

                    မခိုင္မာသည္႔ရုပ္ပံု ၊ ပန္းပုမ်ားကိုလည္းေကာင္း ၊ မျမင္ မသိရသည္

                     မ်ားကို သူမ်ားအေျပာ မ်က္စိမွိတ္ျပီး ကိုးကြယ္သူ )

သရဏဂံုတည္သူ ( ဗုဒၶဘာသာ၀င္အစစ္ျဖစ္သူ )

-  ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးတို႔၏ ဂုဏ္ေတာ္ (ေက်းဇူး) ကို အစဥ္

    ႏွလံုးသြင္းကာ အားကိုးအပ္ႏွံျပီး ရတနာသံုးပါးတို႔၏ အဆံုးအမကိုသာ

    လိုက္နာ က်င္႔သံုးေနသူသာလွ်င္ သရဏဂံုတည္သူ ျဖစ္ေလသည္ ။


( 2 ) ဗုဒၶအဆံုးအမ အားလံုးတို႔သည္
       ဗဟုသုတရရံုမဟုတ္ဘဲလက္ေတြ႔
       ေလ႔က်င္႔ရန္ႏွင္႔ အက်ဳိးရွိေအာင္
       အသံုးခ်ရန္ ျဖစ္သည္ ။
( Buddha's Teachings are not for Knowledge
  only but also for Self Practice &
  Implementation )

အႏွစ္သာရရွိလွျခင္း

-   ဗုဒၶဘုရားရွင္ အဆံုးအမ အားလံုးသည္ ဗဟုသုတ ရရံု ပါးစပ္ဖ်ားေလးမွေျပာ

    ေန ေဟာေန ရံုမွ် လမ္းဆံုးေနတာမ်ဳိး တစ္ခြန္းမွ မရွိခဲ႔ပါဘူး ။

-   အဆံုးအမတိုင္းသည္ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႔ က်င္႔ရမယ္၊ ျပီးမွ မိမိႏွင္႔အမ်ား

    အက်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးရွိေအာင္ လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ျပီးမွသာလွ်င္ အဓိပၸာယ္

    ျပည္႔စံုျပီး ပန္းတိုင္ ( နိဗၺာန္ ) သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္ျခင္း သည္သာ အႏွစ္သာရ

    ျဖစ္ပါသည္ ။

ခ်မ္းသာအစစ္

-   လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ သံုးမ်ဳိးေသာ ခ်မ္းသာတို႔တြင္ လူႏွင္႔

    နတ္ခ်မ္းသာတို႔သည္ ဒုကၡသစၥာနယ္ ( ျဖစ္ေပၚျခင္း ၊ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္း တို႔က

    အစဥ္ထာ၀ရ ႏိွပ္စက္ေသာ နယ္ ) ထဲတြင္သာ ခံစားေနရျပီး သံုးဆယ္တစ္ဘံု

    သံသရာလည္ေစျပီး ခ်မ္းသာ အတု ျဖစ္သည္ ။

-   နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ( မေဖာက္မျပန္ ျပဳျပင္စီရင္မႈမရွိ ျငိမ္းေအးမႈ အျပည္႔ ဒုကၡ

     အားလံုး ခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီး သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ) သည္သာလွ်င္

     မဟာသႏၲိသုခ ခ်မ္းသာအစစ္ ျဖစ္ေပသည္ ။

ဘုရားကန္ေတာ႔ျခင္း

-    ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း ဘုရားကန္ေတာ႔ၾကစဥ္ ၾသကာသ မွစျပီး ရြတ္ဆိုၾက

     သည္ ။ ( ၾသကာသ ဆိုသည္မွာ ခြင္႔ျပဳပါဘုရားဟု ခြင္႔ေတာင္းျခင္းသာျဖစ္

     သည္ ။ လူယဥ္ေက်းတို႔၏ အေလ႔အထ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ )

-     ၾသကာသရြတ္ျပီး  ဘုရားရွိခိုးေနစဥ္ ဘုရားရွင္၏ ပံုေတာ္ ( အကာ ) ကို

      ၾကည္႔ျပီး  ဘုရားရွင္၏  ဂုဏ္ေတာ္  ( အႏွစ္ ) ကို ရည္မွန္းျပီး ကန္ေတာ႔မွ

      သာလွ်င္  အဓိပၸာယ္ျပည္႔စံုေပသည္ ။

ဆုေတာင္းျခင္း

-      ၾသကာသျဖင္႔ ဘုရားကန္ေတာ႔ျပီးေနာက္ ဤသို႔ ကန္ေတာ႔ရေသာ အက်ဳိး

       အားေၾကာင္႔ အပါယ္ေလးပါး ၊ ကပ္သံုးပါး ၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး စသည္ျဖင္႔ ေဘး

       အေပါင္းမွလြတ္ရန္  ရွည္လ်ားလွစြာေသာ ဆုေတာင္းမ်ားကို ထံုးတမ္း

       စဥ္လာ အရ ပါးစပ္ဖ်ားေလးျဖင္႔ဆုေတာင္းကာ ေနာက္ဆံုး နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ

       ကိုပင္ လွ်င္ ပါးစပ္ျဖင္႔ေတာင္းရံုႏွင္႔ရသကဲ႔သို႔ မွားယြင္းစြာ ဆုေတာင္းေန

       ၾကေလသည္ ။ အမွန္မွာ ဆုေတာင္းသကဲ႔သို႔  လက္ေတြ႔က်င္႔ရန္သာ

       ျဖစ္သည္ ။

ကိုယ္တိုင္ေလ႔က်င္႔ျခင္း

(က) အပါယ္ေလးပါး ေဘးမွလြတ္ရန္ကား

        အပါယ္ေလးပါးဆိုေသာ အဓိပၸာယ္ႏွင္႔ အပါယ္က်ေစနိုင္ေသာ အေၾကာင္း

        တရားႏွင္႔ အပါယ္လြတ္ရန္ ကိုယ္တိုင္ ေလ႔က်င္႔ ရမည္႔ တရားတို႔ကို သိရွိ

        ေလ႔က်င္႔ ရန္ လိုေပသည္ ။

       (၁) တိရိစၧာန္ ဘံုေရာက္ျခင္းသည္ ေမာဟ ( အမွားသိ ၊ ေတြေ၀ ) ေၾကာင္႔

             ျဖစ္ျပီး ၄င္းေမာဟဆိုေသာ အေၾကာင္းကို သတ္မွ သာလွ်င္ အက်ဳိး

             တိရိစၧာန္ဘံုမေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္ ။

         (၂) ျပိတၲာဘံုေရာက္ျခင္းသည္ ေလာဘ ( လိုခ်င္တက္မက္ ) ေၾကာင္႔ျဖစ္

               ျပီး  ၄င္း ေလာဘ ဆိုေသာ အေၾကာင္းကို သတ္မွသာလွ်င္ အက်ဳိး

               ျပိတၲာဘံု မေရာက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္ ။

          (၃) အသူရကာယ္ ( အရံငရဲ ) ဘံုေရာက္ျခင္းသည္ မာန ( ေထာင္လႊားမႈ )

                ေၾကာင္႔ ျဖစ္ျပီး ၄င္းမာနဆိုေသာ အေၾကာင္းကိုသတ္မွသာလွ်င္

                အက်ဳိး အသူရကာယ္ဘံု မေရာက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္ ။

          (၄) ငရဲဘံုေရာက္ျခင္းသည္ ေဒါသ ( ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ ) ေၾကာင္႔ျဖစ္ျပီး

               ၄င္းေဒါသဆိုေသာ အေၾကာင္းကို သတ္မွသာလွ်င္ အက်ဳိးငရဲဘံု

               မေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္ ။

               အပါယ္ေလးပါးမွလြတ္ခ်င္ပါ၏ လို႔ ဆုေတာင္းေနရံုျဖင္႔ အပါယ္မွ

               မလြတ္နိုင္ ။ အပါယ္ေရာက္ေစနိုင္ေသာ  ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ ၊

               မာန  တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ ေလ႔က်င္႔ ပယ္သတ္မွ သာလွ်င္ လြတ္နိုင္ေပ

                မည္ ။

(ခ) ကပ္သံုးပါးမွလြတ္ရန္ကား

       ကပ္သံုးပါး၏  အဓိပၸါယ္ႏွင္႔ ကပ္ေဘးကို ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရား

       ( မီး )  ကို သိရန္လိုအပ္ျပီး အေၾကာင္း ကို ေခတၲထိန္းနိုင္ေသာ တရားႏွင္႔

        အေၾကာင္းတရား ( မီး ) ကို အငုတ္ျပဳတ္ေစနိုင္ေသာတရားကို သိရွိ

        က်င္႔ရန္ လိုအပ္ေပသည္ ။

ကပ္သံုးပါး                   ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္း                      ေခတၲထိန္း

၁။ ဒုဗၻိကၡႏၲရကပ္                     မီး                                                ဒါန
    (ငတ္မြတ္ေဘး)

၂။ သတၲႏၲရကပ္                    ေဒါသ                                          သီလ
    (သတ္ျဖတ္ေဘး)                                                      (ကာယ၀စီေစာင္႔ထိန္း)

၃။ ေရာဂႏၲရကပ္                  ေမာဟ                                            ဘာ၀နာ
    (ေရာဂါေဘး)                                                 
(အဖန္တလဲလဲရႈမွတ္ပြားမ်ား)

-   ငတ္မြတ္ေဘး ( ကပ္ ) ျဖစ္ရျခင္းသည္  ေလာဘအေၾကာင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ျပီး

     ၄င္းေလာဘမီးကို ေခတၲခဏ အားျဖင္႔ ဒါနျပဳျခင္းျဖစ္ထိန္းထားနိုင္သည္ ။

     သတ္ျဖတ္ေဘး ( ကပ္ ) သည္ ေဒါသေၾကာင္႔ျဖစ္ျပီး ၄င္းေဒါသကို ေခတၱခဏ

     အားျဖင္႔  သီလျဖင္႔ထိန္းထားနိုင္သည္ ။ ေရာဂါေဘး ( ကပ္ ) သည္ ေမာဟ

     ေၾကာင္႔ျဖစ္ျပီး  ၄င္းေမာဟကို  ေခတၱခဏအားျဖင္႔  ဘာ၀နာျဖင္႔ထိန္းထား

     နိုင္သည္ ။

-     ကပ္သံုးပါးစလံုး အငုတ္ျပဳတ္နိုင္ရန္ကား ၀ိပႆနာ ၊ဘာ၀နာ ( အနိစၥ ၊ဒုကၡ ၊

       အနတၱ ) ရႈမွတ္ပြားမ်ားေနရမည္ ျဖစ္သည္ ။

-      ကပ္သံုးပါးမွ လြတ္ေျမာက္ခ်င္ပါ၏ လို႔ ဆုေတာင္းေနရံုမွ်ျဖင္႔ ကပ္သံုးပါးမွ

       မလြတ္နိုင္ ၊ ကပ္သံုးပါးကိုျဖစ္ေစေသာ ေလာဘမီး ေဒါသမီး ေမာဟမီး

       တို႔ကို မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေလ႔က်င္႔ျပီး ပယ္သတ္ ၊ အားလံုးေသာသတၱ၀ါ

        အေပါင္းတို႔မွ လည္း ေလ႔က်င္႔ျပီး ပယ္သတ္နိုင္ၾကမွသာလွ်င္ ကပ္ေဘးတို႔

       မွ လြတ္ေျမာက္နိုင္ေပမည္ ။

ဒုစရိုက္ / သုစရိုက္

        ဒုစရိုက္ ( ၁၀ ) ပါး ( ဒု = မေကာင္းေသာ ၊ စရိုက္ = အက်င္႔ )

(က) ကာယကံ ( ၃ ) ပါး

       (၁) သတ္             ( သတၱ၀ါမ်ား )
       
       (၂) ခိုး                   ( တစ္ပါးသူပိုင္ပစၥည္း )

       (၃) ေဖာက္ျပန္      ( ကာမဂုဏ္ )

(ခ)၀စီကံ( ၄ ) ပါး

        (၁) လိမ္                ( မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္း )

        (၂) ကုန္းတိုက္       ( ညီညြတ္မႈျပိဳကြဲေစျခင္း )

        (၃) ၾကမ္းတမ္း        ( ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း )

        (၄) အခ်ည္းႏွီး        ( အက်ဳိးမရွိေသာစကားေျပာျခင္း )

(ဂ) မေနာကံ ( ၃ ) ပါး

         (၁) အဘိဇၨ်ာ          ( သူတစ္ပါပစၥည္း  မတရား  ရေစလိုျခင္း )

         (၂) ဗ်ာပါဒ              ( သူတစ္ပါးကိုေသေၾကပ်က္စီးေစလိုျခင္း )

          (၃) မိစၧာဒိ႒ိ           ( အယူမွားျခင္း )

ဒုစရိုက္ ( ၁၀ ) ပါး  ပြား ( ၄၀ )

          (၁) ကိုယ္တိုင္က်ဴးလြန္             ( ၁၀ ) ပါး
 
          (၂) သူတစ္ပါးအားေစခိုင္း         ( ၁၀ ) ပါး

           (၃) သြယ္၀ိုက္အားေပး             ( ၁၀ ) ပါး

          (၄) ၀မ္းေျမာက္                         ( ၁၀ ) ပါး

         သုစရိုက္ ( ၁၀ ) ပါး ( သု = ေကာင္းေသာ ၊ စရိုက္ = အက်င္႔ )

(က) ကာယကံ ( ၃ ) ပါး    |
                                       |
(ခ) ၀စီကံ  ( ၄ ) ပါး          |>> ဒုစရိုက္ ( ၁၀ ) ပါးကိုေရွာင္ၾကဥ္သည္
                                       |      သုစရိုက္ ( ၁၀ ) ပါး ျဖစ္သည္ ။
(ဂ) မေနာကံ ( ၃ ) ပါး      |

သုစရိုက္ ( ၁၀ ) ပါး လည္း ပြားလွ်င္ ( ၄၀ ) ရသည္ ။

         (၁) ကိုယ္တိုင္
        
         (၂) ေစခိုင္း

         (၃) အားေပး

          (၄) ၀မ္းေျမာက္

မွတ္ခ်က္

         ၄င္းဒုစရိုက္ / သုစရိုက္ တို႔သည္လည္း ပါးစပ္ဖ်ားျဖင္႔ ေျပာေန ၊ ေဟာေန

ရံုမွ်ျဖင္႔  အဓိပၸါယ္ မျပည္႔စံုပဲ ဒုစရိုက္ကို ကိုယ္တိုင္လံုး၀ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကျပီး

သုစရိုက္ကို လက္ေတြ႔ ေလ႔က်င္႔ လုပ္ေဆာင္ၾကျပီး မိမိႏွင္႔အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္

ရြက္နိုင္မွသာလွ်င္ ဗုဒၶ အလိုေတာ္က် ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ျဗဟၼစိုရ္ ( ၄ ) ပါး

ေမတၱာ          = တစ္ပါးသူအား ေကာင္းေစခ်င္ေသာ ေစတနာအျပဳျမင္၀ါဒ
                        ( တန္းတူေတြ႔လွ်င္ ေမတၱမပြားနိုင္က ျပိဳင္တတ္သည္ )

ကရုဏာ        = တစ္ပါးသူအား ၀ဋ္ဒုကၡေဘးဆင္းရဲတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေစလို
                         ေသာ ေစတနာ ( ကိုယ္႔ေအာက္နိမ္႔လွ်င္ ကရုဏာ မထားနိုင္
                         က နိုင္တတ္သည္ )

မုဒိတာ          = သူတစ္ပါးေကာင္းစားတာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ( ကိုယ္႔ထက္သာ
                        လွ်င္ မုဒိတာ မပြားနိုင္က ျငဴစူေစာင္းေျမာင္း တတ္သည္ )

ဥေပကၡာ        = ခ်စ္လည္းမခ်စ္ ၊ မုန္းလည္းမမုန္းျခင္း ( လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း )
                         ( သတၱ၀ါအားလံုးတို႔သည္ မိမိျပဳေသာ ကံ အတိုင္းကိုသာ
                           မိမိရၾကသည္ )

မွတ္ခ်က္

      ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးသည္  နတ္လူ သတၱ၀ါ အားလံုးတို႔၏  ခ်စ္ေဆးျဖစ္ျပီး

ပါးစပ္ဖ်ားမွ ေျပာေနရံုမွ်ျဖင္႔ မျပည္႔စံုနိုင္ေပ ။ ေန႔စဥ္ မိမိတို႔၏ ရုပ္ခႏၶာကိုယ္ၾကီး

ကို ျပဳျပင္ေပးေနရသကဲ႔သို႔ မိမိတို႔၏ စိတ္ထားကိုလည္း ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး

ျပည္႔စံုေအာင္ ႏွလံုးသြင္းျပီး ကိုယ္တိုင္ေလ႔က်င္႔ျပီး အသံုးခ်ၾကမွသာလွ်င္ျငိမ္း

ခ်မ္းသာယာ ေသာ ေလာကၾကီး ျဖစ္လာေပလိမ္႔မည္ ။

ပုညၾကိယာ ( ၁၀ ) ပါး

      ေကာင္းမႈ ----->ကုသိုလ္ ----> ပုည ----> ပုန္း -----> ဘုန္း သို႔ အဆင္႔ဆင္႔

ကူးေျပာင္း ေခၚေ၀ၚ လာၾကရာ ယခုအခါ  ဘုန္းၾကီးသည္ဆိုလွ်င္ လူတိုင္း

ႏွစ္သက္ၾကေပရာ  ေကာင္းမႈမ်ားျခင္းသည္သာ ဘုန္းၾကီးၾကေၾကာင္း သိအပ္

ေပသည္ ။

(က) ဒါန

        (၁) ရိုးရိုးဒါန             ( လွဴဒါန္းျခင္း )

        (၂) ပတၱိဒါန             ( အမွ်ေပးျခင္း )

        (၃) ပတၱာႏုေမာဒန   ( သာဓုေခၚျခင္း )

(ခ) သီလ

        (၁) ရိုးရိုးသီလ           ( ကာယႏွင္႔ ၀စီေစာင္႔ထိန္းျခင္း )

         (၂) အပစာယန         ( ရိုေသျခင္း )

         (၃) ေ၀ယ်ာ၀စၥ          ( လုပ္အားေပးျခင္း )

(ဂ) ဘာ၀နာ

         (၁) ရိုးရိုးဘာ၀နာ       ( ေမတၱာဘာ၀နာပြားျခင္း ၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္
                                             စသည္ အာရံုပြားေနျခင္း )

          (၂) ဓမၼႆ၀န           ( တရားနာယူျခင္း )

          (၃) ဓမၼေဒသနာ          ( တရားေဟာေျပာျပသျခင္း )

           (၄) ဒိ႒ိဇုကမၼ              ( အယူမွန္ျခင္း )

အထက္ပါ ေကာင္းမႈ ( ၁၀ ) ပါး = ပုလဲရတနာ -( ၁၀ ) ပါး သည္

-  အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္

-  အခ်ိန္တိုင္းမွာလုပ္နိုင္

-  ပုဂၢိဳလ္အားလံုးႏွင္႔တင္႔တယ္(ရဟန္း၊သီလရွင္၊ေယာက်္ား၊မိန္းမ၊ကေလးမေရြး)

-  သံုးလို႔မကုန္

-  သူခိုးမခိုး / ဓားျပ မတိုက္နိုင္

မွတ္ခ်က္

   ပုညၾကိယာ ( ၁၀ ) ပါး သည္လည္း ေဟာေျပာေနရံုမွ်ျဖင္႔ လမ္းမဆံုးဘဲ မိမိ

ကိုယ္တိုင္လည္းေလ႔က်င္႔ ၊ သူတစ္ပါးအားလံုးကိုလည္း ေလ႔က်င္႔ၾကေစရန္

စည္းရံုးတိုက္တြန္းျပီး သတၱ၀ါအားလံုး ေလ႔က်င္႔အသံုးခ်ၾကမွသာလွ်င္ ဗုဒၶ

အလိုေတာ္က် အက်ဳိးရွိေပမည္ ။

 

 

 

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား