Monday, August 24, 2009

ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳအပ္သနည္း - ၄

 
  ေအာက္ပါအဂၤါငါးခ်က္နဲ႔ညီလွ်င္ စတုတၳပါရာဇိက အာပတ္သင့္သည္ ။

( ၁ )  မိမိ၌ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ မရွိဘဲ ႏွင့္ ရွိသည္ဟုေျပာျခင္း ။

( ၂ )  ၀ါၾကြားလိုေသာ စိတ္ရွိျခင္း ( တကယ္ရတယ္ထင္မွတ္၍ ေျပာလွ်င္ ပါရာဇိက မက် ) ။

( ၃ )  ငါ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ ရသည္ဟု မိမိကိုယ္ကို တိုက္ရိုက္ညႊန္ျပျခင္း ( ငါတို႔ ဆရာရဲ႕ တပည့္

       မွန္လွ်င္ အားလံုး ရဟႏၲာခ်ည္းပဲဟု  သြယ္၀ိုက္ေျပာလွ်င္ ထုလႅစၥဥ္းအာပတ္ပဲသင့္၏ )။

( ၄ ) အေျပာခံရသူကလူသား(လူသာမန္)ျဖစ္ျခင္း(ရဟန္းနဲ႔ နတ္ကိုေျပာလွ်င္ပါရာဇိကမက်)။

( ၅ )  နားေထာင္သူက ခ်က္ခ်င္းနားလည္ျခင္း ( ေျပာျပီး အတန္ၾကာ ေတြးျပီးမွ ေျပာလွ်င္

        ပါရာဇိက မက် ။ ) ျပီးေတာ့ တရားအားထုတ္တဲ့အခါ မိမိရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို

      ဓမၼမိတ္ေဆြ ( ရဟန္း ) အား သဒၵါထက္သန္ေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ ေျပာခြင့္ရွိသည္။

( ရဟန္းက်င့္ဖြယ္ ၂၂၇သြယ္ ၊ ႏွာ - ၆၃ - ၆၄ )

        ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုေျပာေနၾကပံုက"လံုး၀ ေျပာခြင့္ မရွိဘူး" ဆိုတဲ့သေဘာ

ျဖစ္ေနၾကတယ္ ။ ေသာတာပန္အဆင့္ကိုေတာင္ လံုး၀ မေျပာရဘူး ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ပိတ္ပင္

ေနၾကတာဟာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ ရဲ႕အစဥ္အလာျဖစ္တယ္လို႔ သီဟိုဠ္ရဟန္းသံဃာ

မ်ားက ေျပာဆိုေ၀ဖန္လာၾကပါတယ္။ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကေတာ့ မိတၱာမစၧသုတ္

မွာ ကိုယ္နဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ ခ်စ္ခင္သူ မိတ္ေဆြ ၊ အေပါင္းအသင္း ေဆြမ်ဳိးေတြကို

ေသာတာပန္ ျဖစ္ခ်င္ေအာင္ ေျပာဆိုရတယ္လို႔ ေဟာထားတာလည္းရွိပါတယ္ ။

       ဘုရားက စတုတၳပါရာဇိက နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ၀ဂၢဳမုဒါျမစ္ကမ္းေန ရဟန္းမ်ား ၀တၳဳလည္း

ရွိပါတယ္ ။ အက်ယ္ကို " ပါရာဇိကဏ္ ျမန္မာျပန္က်မ္း " မွာရႈပါ ။

       အက်င့္သီလမရွိဘဲ ေစာင့္ထိန္းမႈ သံ၀ရမရွိဘဲ တိုင္းသူျပည္သားတို႔လွဴဒါန္းေသာ ဆြမ္း

ကို စားျခင္းထက္ ရဲရဲညီးဖုတ္ထားေသာ သံေတြခဲကို စားရျခင္းက ျမတ္ေသး၏ ။ ထို႔ေနာက္

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၀ဂၢဳမုဒါျမစ္ကမ္းေန ရဟန္းတို႔ကို မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕

ေတာ္မူျပီးလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ျပဳစု ေမြးျမဴရန္ ခက္ခဲျခင္း ၊ သူတစ္ပါးတို႔က ျပဳစုေမြးျမဴရန္

ခက္ခဲျခင္း ။ ပ ။

         ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို ျပဳၾကကုန္ေလာ့ ။

(က) ၁၉၆ ။  " အၾကင္ရဟန္းသည္ မသိဘဲ ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွာ စြမ္းနိုင္ေသာ ၊

ျမတ္ေသာဥာဏ္အျမင္ဟု ဆိုအပ္ေသာ လူတို႔ ကုသိုလ္ကမၼပထတရားဆယ္ပါး ထက္

လြန္ျမတ္ေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရားကို မိမိသို႔ ေဆာင္ကပ္၍ " ဤသို႔ငါသိ၏ ၊ ဤသို႔ငါျမင္၏"

ဟု ေျပာၾကာျငားအံ့ ။ ထိုသို႔ေျပာၾကားျပီးမွ ေနာက္အခါ၌ ( သူတစ္ပါးတို႔ ) ေမးစစ္အပ္၍

ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မေမးစစ္အပ္ဘဲ ေသာ္လည္းေကာင္း  အာပတ္သင့္ေရာက္ျပီး၍

စင္ၾကယ္ျခင္းကို အလိုရွိရကား " ငါ့ရွင္တို႔ ဤသို႔ မသိဘဲ သိ၏ ဟုဆိုမိျပီ ၊ မျမင္ဘဲ ျမင္၏

ဟု ဆိုမိျပီ ၊ အခ်ည္းႏွီး မွားယြင္းေသာ စကားကိုဆိုမိျပီ " ဟု ေျပာျငားအံ့ ။ ဤရဟန္း

သာသနာေတာ္မွ ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္၏ ။ ရဟန္းေကာင္းတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ေပါင္းသင္းရ

ျခင္းမရွိ ၊ ဤသို႔ ( ျပဳကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ ) ။

       ၁၉၇ ။  ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ မျမင္အပ္ေသးသည္၌ ျမင္အပ္ျပီဟု

အမွတ္ရွိၾက၍ ၊ မေရာက္အပ္ေသးသည္၌ ေရာက္အပ္ျပီဟု အမွတ္ရွိၾက၍ ၊မရအပ္ေသး

သည္၌ ရအပ္ျပီဟု အမွတ္ရွိၾက၍ ၊ မ်က္ေမွာက္မျပဳအပ္ေသးသည္၌ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ျပီ

ဟု အမွတ္ရွိၾက၍ ၊ အထင္ၾကီးျခင္း ( အဓိမာန ) ျဖင့္ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေျပာၾကားကုန္၏ ။

ထိုရဟန္းအား အခါတစ္ပါး၌ ရာဂျဖစ္ဖို႔လည္း စိတ္ညြတ္၏ ။ ေဒါသျဖစ္ဖို႔လည္း စိတ္ညြတ္

၏ ။ ေမာဟျဖစ္ဖို႔လည္း စိတ္ညြတ္၏ ။ " ျမတ္စြာဘုရားသည္ သိကၡာပုဒ္ကို ပညတ္ေတာ္မူျပီး

ျပီ ၊ ငါတို႔သည္လည္းမျမင္အပ္ေသးသည္၌ ျမင္အပ္ျပီဟု အမွတ္ရွိၾက၍ ၊

 မေရာက္အပ္ေသးသည္၌ ေရာက္အပ္ျပီဟု အမွတ္ရွိၾက၍ ၊မရအပ္ေသး သည္၌

 ရအပ္ျပီဟု အမွတ္ရွိၾက၍ ၊ မ်က္ေမွာက္မျပဳအပ္ေသးသည္၌ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ျပီ

ဟု အမွတ္ရွိၾက၍ ၊ " အထင္ၾကီးမႈ " ျဖင့္ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေျပာၾကားမိကုန္ျပီ ၊ အဘယ္သို႔

နည္း ၊ ငါတို႔သည္ ပါရာဇိက က်ေလကုန္သေလာ " ဟု ထိုရဟန္းတို႔အား ေတြးေတာမႈ

" သံသယကုကၠဳစၥ " ျဖစ္ၾကကုန္၏ ။

             အရွင္အာနႏၵာအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားၾကရာ ၊ အရွင္အာနႏၵာသည္

ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထား၏ ။

             အာနႏၵာ ၊ အၾကင္ရဟန္းတို႔သည္ ္ မျမင္အပ္ေသးသည္၌ ျမင္အပ္ျပီဟု

အမွတ္ရွိၾက၍ ၊ မေရာက္အပ္ေသးသည္၌ ေရာက္အပ္ျပီဟု အမွတ္ရွိၾက၍ ၊မရအပ္ေသး

သည္၌ ရအပ္ျပီဟု အမွတ္ရွိၾက၍ ၊ မ်က္ေမွာက္မျပဳအပ္ေသးသည္၌ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ျပီ

ဟု အမွတ္ရွိၾက၍ ၊ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေျပာၾကားမိတတ္ကုန္၏ ။ထို ( အထင္ၾကီးျခင္း ) ျဖင့္

အရဟတၱဖိုလ္ကို ေျပာၾကားျခင္းကိုကား အာပတ္သင့္ျခင္း၏ အေၾကာင္းဟု " မေခၚေ၀ၚ

ေလာက္ " ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏ ။

              ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို ျပဳၾကကုန္ေလာ့ ။

၄ ။ (ခ)  အၾကင္ရဟန္းသည္ မသိဘဲ ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးျခင္း ငွာ စြမ္းနိုင္ေသာ ၊ ျမတ္

ေသာဥာဏ္အျမင္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ၊ လူတို႔ ကုသိုလ္ကမၼပထတရားဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္

ေသာ ၊ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရားကို " မိမိသို႔ကပ္ေဆာင္၍ " ဤသို႔ငါသိ၏ ။ ဤသို႔ငါျမင္၏ ဟု

ေျပာၾကားျငားအံ့ ။ ထိုသို႔ေျပာၾကားျပီးမွ ေနာက္အခါ၌ ( သူတစ္ပါးတို႔ ) စစ္ေမးအပ္၍ေသာ္

လည္းေကာင္း ၊ မေမးစစ္အပ္ဘဲ ေသာ္လည္းေကာင္း အာပတ္သင့္ေရာက္ျပီး၍ စင္ၾကယ္

ျခင္းကို အလိုရွိရကား " ငါ့ရွင္တို႔ ဤသို႔ ငါမသိဘဲ သိ၏ ဟု ဆိုမိျပီ ၊ မျမင္ဘဲျမင္၏ဟု ဆိုမိ

ျပီ ၊ အခ်ည္းႏွီး မွားယြင္းေသာ စကားကို ေျပာမိျပီ " ဟု ေျပာဆိုျငားအံ့ ။ " အထင္ၾကီးမႈကို

ၾကဥ္၍ " ဤရဟန္းသည္လည္း သာသနာေတာ္မွ ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္၏ ။ ရဟန္းေကာင္း

တို႔ႏွင့္ အတူတကြ ေပါင္းသင္းရျခင္း မရွိ " ဤသို႔ ( ျပဳၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ )

            ဒါက စတုတၳပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္ရဲ႕ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ နဲ႔ ျခြင္းခ်က္ထားျပီး ျပ႒ာန္း

ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္ ။

            ပထမျပ႒ာန္းခ်က္ နဲ႔ ဒုတိယျပ႒ာန္းခ်က္မွာ " အထင္ၾကီးမႈကိုၾကဥ္၍ " ဆိုတဲ့

စကားဘဲ ပိုလာပါတယ္ ။

        " အထင္ၾကီးမႈကိုၾကဥ္၍ " ဆိုတာကို ပါဠိလိုေတာ့ အညၾတ အဓိမာန လို႔ေခၚပါတယ္။

အရဟတၱဖိုလ္ကို ( ရဟႏၲာျဖစ္ျပီ ) ဆိုတဲ့ စကားကို ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ျပီထင္လို႔

( အထင္ၾကီးလို႔ ) " ငါကေတာ့ ရဟန္းကိစၥျပီးသြားျပီးျပီ "

...........................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား