Friday, September 4, 2009

အသားစားလွ်င္အျပစ္ရွိသေလာ

              " ေစတနံ -ေစတနာကို ။ ကမၼံ - ကံဟူ၍ ။ အဟံ - ငါဘုရားသည္ ။ ၀ဒါမိ - ေဟာေတာ္မူ၏ " ဟု က်မ္းဂန္

ပါဠိ လာရွိေသာ္လည္း ေစတနာ ဟူေသာ သေဘာတရားကို နားမလည္ေသာအျခားဘာသာမ်ားက ဗုဒၶ၏ ႏႈတ္

ကပါဌ္ေတာ္ကို ေျပာင္ေလွာင္ၾကရံုမွ်မက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အခ်ဳိ႕ကပင္ နား၀င္သေယာင္ႏွင့္ ေျပာၾက ေရးၾက

ျခင္းမ်ားကို ၾကားရဖတ္ရဖူးေလသည္ ။ ဗုဒၶက " ငါ,မပညတ္ သည္ကို မ, ပညတ္ေလႏွင့္ ၊ ငါ ပညတ္သည္ကို

လည္း မဖ်က္ဆီးေလႏွင့္ " ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ရာ အခ်ဳိ႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေစတနာေကာင္းသေယာင္ႏွင့္ ဥာဏ္

ကြန္႔ၾက၍ ဗုဒၶ၏ ပညတ္ခ်က္ကို ဖ်က္ဆီးရာ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရာ ေရာက္ေသာ ၾသ၀ါဒမ်ဳိးေပးၾကသည္ကို

ၾကားရ၏ ။ ထိုသို႔ေသာ ၾသ၀ါဒမ်ဴိးသည္ လူျပိန္းမ်ားအဖို႔ ေကာင္းေတာ့ မေယာင္ ထင္မွတ္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း

ဗုဒၶအား ယံုၾကည္မႈ သဒၵါစိတ္ကို ႏံုနဲ႔ေစ၍ သာသနာေတာ္၏ ညွိဳးမွိန္ဖြယ္အေၾကာင္းျဖစ္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္

ယူဆသည့္အေလ်ာက္ မ်က္ႏွာၾကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မညွာမေထာက္နိုင္ပဲ ဗုဒၶ၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုသာ ေထာက္

ထားျခင္းအားျဖင့္ ဤေနရာ၌ ေရးသားရျခင္း ျဖစ္သည္ ။ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပလိုေသာ ျပႆနာမွာ --

" သက္သက္လြတ္ေရွာင္ျခင္း " တည္းဟူေသာ ျပႆနာပင္ ျဖစ္သည္ ။

                ဗုဒၶ ေဟာေတာ္မူခဲ့သည့္ ေဒသနာေတာ္မ်ားမွ ေတြ႕ရေသာအခ်က္တစ္ခုကို ေရွးဦးစြာ တင္ျပပါမည္ ။

ေယာက္ဖေတာ္ ေဒ၀ဒတ္သည္ သံဃာကို ဂိုဏ္းခြဲလိုေသာအၾကံအစည္ ႏွင့္ ဗုဒၶအား အခ်က္ငါးခ်က္ ပါေသာ

အၾကံတစ္ခု ေပးပါသည္ ။

(၁) တပည့္ရဟန္းမ်ားအား ရြာနီးေက်ာင္းတြင္ မေနေစပဲ ေတာေက်ာင္းတြင္သီတင္းသံုးေစရန္ ။

(၂) ပို႔ေသာဆြမ္းကို ဘုဥ္းမေပးေစပဲ ဆြမ္းခံ၍သာစားေစရန္ ။

(၃) ဒါယကာမ်ား လွဴေသာ သကၤန္းကို မ၀တ္ရံုေစပဲ ပံ့သကူသကၤန္းကိုသာ ၀တ္ရံုေစရန္ ။

(၄) ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေသာ ေက်ာင္းတြင္ မထိုင္ေစပဲ သစ္တစ္ပင္ ၊ ၀ါးတစ္ပင္ေအာက္၌ ေနေစရန္ ။

(၅) အမဲသားငါးကို မစားေစပဲ ေျမေပါက္ အသီးအႏွံ စသည္တို႔ကိုသာ မွီ၀ဲေစရန္ .....ပညတ္ဖို႔ ေလွ်ာက္ထား

ေလသည္ ။ ေဒ၀ဒတ္ ၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ကား ဤကဲ့သို႔ ျခိဳးျခံေသာအက်င့္မ်ဳိး က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ လူအမ်ား

တို႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္ဟု ဆိုေလသည္ ။

                 ဗုဒၶသည္ ေဒ၀ဒတ္ ၏ အၾကံေပးခ်က္ ၅ ခုကို တစ္ခုမွ် လက္ခံေတာ္မမူဘဲ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရာ အျခားေသာ

အခ်က္မ်ားဟာ ဤ Post နဲ႔ မသက္ဆိုင္သျဖင့္ အသားေရွာင္ျပီး ေျမေပါက္ကိုသာ ( သက္သတ္လြတ္ ) စားဖို႔ဆို

ေသာ အၾကံေပးခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗုဒၶ ၏ အေျဖကိုသာ ေဖာ္ျပလိုေပသည္ ။

                ဗုဒၶ က အစြန္းသံုးပါးလြတ္ေသာအသားဆိုလွ်င္ စားနိုင္ခြင့္ ရွိသည္ ။ အစြန္းသံုးပါး ဟူသည္ကား ---

(၁) ၾကားသား   ( သတ္သံၾကားေသာအသား )

(၂) ျမင္သား      ( သတ္သည္ကို ျမင္လိုက္ရေသာ အသား )

(၃) ရည္သား     ( မိမိအဖို႔ ရည္ရြယ္၍ သတ္ေသာ အသား )     တို႔ကိုသာ ေရွာင္သင့္သည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ

သည္ ။ ဤတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းမ်ားသည္ ေဒ၀ဒတ္၏ အၾကံေပးခ်က္ကို ျမတ္သည္ ထင္ၾက၍ ဗုဒၶ ကို စြန္႔ခြာ

ျပီး ေဒ၀ဒတ္ေနာက္သို႔ ပါသြားၾကသည္ ဟု ဆိုေလသည္ ။

                 ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိသည္ကား ရဟန္းတို႔ မည္သည္ ဒါယကာ ၊ ဒါယိကာမမ်ားေပးလွဴေသာ

( ေလာင္းေသာ ) ဆြမ္း ႏွင့္ ဆြမ္းဟင္းကိုသာ ဘုဥ္းေပးၾကရသည္ ျဖစ္ရာ အကယ္၍ ေဒ၀ဒတ္ အၾကံေပးသည့္

အတိုင္း သက္သတ္လြတ္ေရွာင္ျပီး " ေျမေပါက္ " ကိုသာ ဘုဥ္းေပးမည္ ဆိုပါက ဆြမ္းခံစဥ္ ကတည္းက

" ငါတို႔ အသားမစား ၊ သက္သတ္လြတ္ကိုသာစားသည္ " ဆိုတာ ဒါယကာ ၊ ဒါယိကာမမ်ား သိေစျခင္းငွာ

ေမာင္းေၾကးနင္းခတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလံထူျခင္း စသည္ျဖင့္ ေၾကျငာထားဖို႔ လိုေပလိမ့္မည္ ။ ယင္းသို႔ဆို

လွ်င္ ျမတ္ေသာ အလုပ္ကို လုပ္သည္တို႔ကို ရပ္သိရြာသိ ထင္ထင္ေပၚေပၚ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ၀ါ၀ါၾကြားၾကြား

အသားယူရာ ေရာက္ေပေတာ့မည္ ။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ မကိုက္ညီပဲ ရွိေတာ့မည္ ။စသည္မ်ား

ျဖင့္ ဆင္ျခင္မိပါသည္ ။

               ယခုလက္ထက္တြင္မူကား ဗုဒၶေဟာေတာ္မူခဲ့သည့္ အစြန္းသံုးပါး လြတ္ရံုမွ်ျဖင့္ ကိစၥ မျပီးေသး ။

အသားစားသည္ ဆိုကတည္းက ငရဲၾကီးေလျပီဟု ေျပာသံ ဆိုသံမ်ားသည္ အေတာ္က်ယ္ေလာင္စြာ ေပၚထြက္

လ်က္ရွိ၏ ။ ထိုသူတို႔၏ ဆင္ေျခမွာမူကား သတၱ၀ါကို ကိုယ္တိုင္ မသတ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔က ၀ယ္စားသည့္

အတြက္ေၾကာင့္သာလွ်င္ သတ္သူက သတ္ေရာင္းျခင္း ျဖစ္၍ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္း

ဥပေဒ၌ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆိုထားေၾကာင္း စသည္မ်ားျဖင့္

ဗုဒၶ ၏ ပညတ္ေတာ္ကို လူလုပ္ေသာ ဥပေဒအကိုးအကားမ်ားျဖင့္ ေစာဒကတက္ၾကေလသည္ ။

                 စားသူရွိ၍သတ္ျခင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱ၀ါမ်ားေသရျခင္းကား ဟုတ္ေကာင္း ဟုတ္ေပမည္ ။

သို႔ရာတြင္ သတၱ၀ါမ်ား ေသရျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ စားသူမ်ား၌ အျပစ္ရွိသည္ ဆိုျခင္းကား ခၽြတ္ေခ်ာ္ေသာ

အယူအဆ ျဖစ္၏ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေစတနာ မပါရွိေသာေၾကာင့္ေပတည္း ။ သာဓကတင္ျပရေသာ္

စကၡဳအလင္း မရေသာစကၡဳပါလမေထရ္ၾကီးသည္ စၾကၤေလွ်ာက္ရင္း တရားအားထုတ္ရာတြင္ ပိုးမႊားတိရစၧာန္

မ်ားကို နင္းမိ၍ ေသေက်ရသည္ႏွင့္ ပုထုဇဥ္ရဟန္းမ်ားက စြပ္စြဲကဲ့ရဲ႕ၾက၏ ။ ဗုဒၶသည္ ထိုအျခင္းအရာကို ၾကား

သိေတာ္မူရာတြင္
ပိုးမႊားတိရစၧာန္မ်ားကို နင္းမိ၍ ေသေက်ရသည္မွန္ေသာ္လည္း ေသေစလိုေသာ ေစတနာ

မရွိျခင္း အတြက္ေၾကာင့္ မေထရ္ၾကီး၌ အျပစ္မရွိ ဟူ၍ ပုထုဇဥ္ရဟန္းမ်ားအား ေဟာေျပာဆံုးမေတာ္မူဖူးေလ

သည္ ။ စားသူရွိ၍ သတ္ျခင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱ၀ါမ်ားေသရျခင္းသည္ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းမွ်သာ ျဖစ္ရာ

မေထရ္ၾကီးမူကား ၄င္း၏ ေျခဖ၀ါး ျဖင့္ တိုက္ရိုက္နင္းမိျခင္း ျဖစ္၏ ။ သို႔ႏွင့္ပင္ အျပစ္မရွိဟု ဗုဒၶျမတ္စြာ

ကိုယ္တိုင္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးေတာ္မူ ဖူးေလသည္ ။ အေၾကာင္းမူကား ေသေစလိုေသာ ေစတနာ မရွိေသာ

ေၾကာင့္ေပတည္း ။

                  တစ္စံုတစ္ခုေသာအျပဳအမူကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ဤ သတၱ၀ါ၌ ထိခိုက္သည္ ၊ ထိုသတၱ၀ါ၌

အက်ဳိးရွိသည္ ၊ ဤကား လူၾကည့္၍ေကာင္းသည္ ၊ ဤကား အျမင္မေတာ္ စသည္ျဖင့္ မၾကည့္သင့္ပဲ ျပဳလုပ္

ေသာပုဂၢိဳလ္၏ ေစတနာကိုသာ ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း ၊ လူအခ်င္းခ်င္းက မည္ကဲ့သို႔ ၾကည့္ျပီး ဆံုးျဖတ္ၾကသည္

ျဖစ္ေစ အက်ဳိးေပးရာ၌မူ ေစတနာ အတိုင္းသာ ေကာင္းက်ဳိး ၊ မေကာင္းက်ဳိး ေပးတတ္၏ ။

                 " မိမိျပဳေသာ အမႈသည္ ကမၻာေပၚရွိ လူအားလံုး ျပဳသင့္ေသာ အမႈမ်ဳိး ျဖစ္မျဖစ္ စိစစ္ရမည္ ။ လူ

သတၱ၀ါတုိင္း ျပဳသင့္ေသာအမႈ ျဖစ္ပါက ေကာင္းမႈ ျဖစ္၍ မျပဳသင့္ေသာ အမႈျဖစ္ပါက မေကာင္းမႈ ျဖစ္၏ "

ဟူ၍ ဆိုၾကပါေသးသည္ ။ ဥပမာ -- ကၽြန္ေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ မိမိ သတ္ေသလိုေသာ ဆႏၵရွိပါက ကမၻာေပၚရွိ

လူသတၱ၀ါတိုင္း  သတ္ေသသင့္ပါသလား ဟု စဥ္းစားရေပမည္ ။ လူတိုင္း သတ္ေသပါက လူ႔ေလာကသည္

ဆိတ္သုဥ္းသြားမည္ျဖစ္၍ သတ္ေသျခင္းသည္ မေကာင္း ၊ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ လိမ္ေျပာလိုပါက

လူအားလံုး လိမ္ေျပာသင့္ပါသလားဟု စဥ္းစားရေပမည္ ။ လူတိုင္းလူတိုင္း လိမ္ေျပာလိုပါက တစ္ဦးကိုတစ္ဦး

ယံုၾကည္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔ေလာကသည္  ပ်က္စီးရမည္ မုခ်ျဖစ္သည္ ။ သို႔ျဖင့္ အမႈတစ္ခု

သည္ မေကာင္းမႈ ျဖစ္သည္မွန္ပါက ကမၻာ့လူသားအားလံုး ျပဳသင့္ေသာ အမႈအေနျဖင့္ စိတ္ကူး ၾကံစည္၍ မရ

အပ္ပဲ အသိဥာဏ္က လက္မခံနိုင္ေသာ အခ်ည္းႏွီးအမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပလိမ့္မည္ ။

                 သို႔ရာတြင္ ဤဥပေဒသမွာ အခါခပ္သိမ္း လိုက္နာ က်င့္သံုးရန္ မျဖစ္နိုင္ေခ် ။ ကမၻာ့လူသားတိုင္း

ျပဳသင့္ေသာ အမႈသည္သာ ေကာင္းသည္ ဆိုပါက ေကာင္းမႈအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစဥ္အလာ ခံယူခဲ့ေသာ

အခ်ဳိ႕အမႈမ်ားမွာ မေကာင္းမႈ ျဖစ္ရေပေတာ့မည္ ။ အိမ္ရာ မေထာင္ေသာ လူတို႔၏ ဘ၀အလုပ္သည္ မေကာင္း

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတိုင္းလူတိုင္း အိမ္၇ာ မေထာင္ဘဲ ေနမည္ဆိုပါက လူသတၱ၀ါမ်ဳိးစု ဆိတ္သုဥ္းသြား

မည္ အမွန္ျဖစ္၏ ။ တိရစၧာန္မ်ားကို သနား၍ အသားစားေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္းေသာ အလုပ္

မဟုတ္ေပ ။ အေၾကာင္းမွာ လူတိုင္းလူတိုင္း ထိုသို႔ ေရွာင္ၾကဥ္ပါက တိရစၧာန္ဦးေရ အဆမတန္ တိုးပြားလာ၍

လူ႔ေလာက ပ်က္စီးသြားမည္ အမွန္ ျဖစ္၏ ။ စင္စစ္ မ်ားစြာေသာ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါတို႔သည္ အိမ္ေထာင္သားေမြး

ျခင္းႏွင့္ အသားစားျခင္းကို လံုး၀ အျပစ္ျမင္မည္ မဟုတ္ေခ် ။

               ၾကားသား ၊ ျမင္သား ၊ ရည္သား တည္းဟူေသာ အစြန္းသံုးပါးဟု ဆိုရာ၌ ေစ်းထဲ၌ ေရာင္းေသာ

သားငါးသည္ ၀ယ္ယူစားသံုးမည့္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစြန္မလြတ္ " ရည္သား "

ျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က ဆိုခ်င္ၾကသည္ ။ ဗုဒၶ ဆိုလိုေတာ္ မူသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ရည္ရြယ္၍ သတ္ျခင္းမ်ဳိးကို

သာ ဆိုလိုသည္ ။ ဥပမာ -- အိမ္တစ္အိမ္သို႔ ဧည့္သည္ အျဖစ္ျဖင့္ ေရာက္သြားသည့္အခါ ၾကက္ကိုသတ္၍ ေကၽြး

ျခင္းမ်ဳိးကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၏ ။ သနားၾကင္နာတတ္သည္ဆို၍ သက္သတ္လြတ္ေရွာင္သူမ်ားကို မည္သို႔မွ်ေျပာ

ရန္ အလိုမရွိေသာ္လည္း ေစ်းမွ ၀ယ္စားျခင္းသည္ပင္ အားေပးကူညီရာေရာက္၍ အျပစ္ရွိသည္ဆိုကာ ဥာဏ္

ကြန္႔ၾကေသာ ေဒ၀ဒတ္ဂိုဏ္းသားမ်ားအတြက္သာလွ်င္ ေရးရျခင္း ျဖစ္ေလသည္ ။

                အသားေရွာင္ျခင္းသည္ သူ႔ေနရာ ႏွင့္သူ ေကာင္းမြန္ျခင္းကို ၀န္ခံရန္ အသင့္ရွိပါ၏ ။ ကၽြန္ေတာ္သည္

ဤ Post ကို ေရးသားရာ၌ အသားစားျခင္း ၊ မစားျခင္း တည္းဟူေသာ ျပႆနာကို အေရးတၾကီးသေဘာထား

ေသာေၾကာင့္မဟုတ္ေပ ။ဗုဒၶေဟာေတာ္မူခဲ့သည့္ ပါဠိေတာ္မူရင္းအဓိပၸာယ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ကာ အျခားဘာသာ

မ်ဳိးမွ ေကာင္းႏိုးေယာင္ေယာင္ အယူအဆမ်ဳိးမ်ား ၀င္လာျခင္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္မၽွသာျဖစ္သည္ ။

သနားတတ္သည္ဆို၍ မစားဘဲ ေရွာင္လိုက ေရွာင္ၾကပါ ။ ခ်ီးမြမ္းပါသည္ ။ သို႔ရာတြင္ ေစ်းမွ သားငါးကို ၀ယ္

စားျခင္းသည္ အားေပးကူညီရာ ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ရွိသည္ဆိုကာ ဗုဒၶ ေဟာ္ေတာ္မူခဲ့သည့္

" ေစတနာ ဟံ ဘိကၡေ၀ ကမၼံ ၀ဒါမိ " ဟူေသာ ပါဠိေတာ္ၾကီးကိုေတာ့ တိုက္ရိုက္ မဆန္႔က်င္ၾကပါႏွင့္ ။ ထိုကဲ့သို႔

ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္ျမတ္က မ,ပညတ္သည္ကိုလူတတ္လုပ္ျပီး ပညတ္ျခင္းသည္ေဒ၀ဒတ္ဂိုဏ္းသားမ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္

ဟု စြပ္စြဲလိုက္ရသည္ ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္သည္ကား " အစြန္းသံုးပါး " လြတ္သည္ ဆိုေသာ္လည္း

ေစ်းမွသားငါးကို ၀ယ္စားမိပါက မွားသည္ဟုဆိုၾကလွ်င္ ဗုဒၶ ႏွင့္ အတူပင္ မွားပါလိမ့္မည္ ။ ဥာဏ္ၾကီးရွင္

ေဒ၀ဒတ္ဂိုစ္းသားၾကီးမ်ားေနာက္သို႔ ဘယ္ေတာ့မွ လိုက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ ျဖစ္ပါသတည္း ။......................................................................................................................................................................................

ေရႊဥေဒါင္း

ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္အယူအဆေရးရာမ်ား မွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား