Friday, September 25, 2009

ကိုယ္က်င့္တရား

                           ကိုယ္က်င့္တရား

                ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အစဥ္အလာ

ခံယူခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶအယူ၀ါဒႏွင့္ မကင္းနိုင္ၾကေပ ။ သို႔ျဖစ္၍ ဗုဒၶ၏ လမ္းစဥ္၌ ကိုယ္က်င့္တရား

သည္ မည္မွ်အေရးပါသည္ ၊ မည္သို႔ေသာ သေဘာလကၡဏာ ရွိသည္ ၊အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶက်မ္းဂန္လာ

လူ႔စိတ္သဘာ၀ျခင္းရာႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္ေနသည္ စသည္တို႔ကို ေလ့လာသင့္ေပသည္ ။

                 ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးကို ေရာက္ဖို႔အေရးမွာ အက်င့္သီလဟာ လိုအပ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္

အက်င့္သီလတစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့ မလံုေလာက္ပါ ။ သီလႏွင့္ပညာကို ေပါင္းဖက္ ေပးရပါမယ္ ။

အက်င့္သီလ မရွိဘဲနဲ႔ သတၱ၀ါရဲ႕ ဘ၀မွာ ကိေလသာ စင္ၾကယ္မႈဟာ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္မလာနိုင္

ပါဘူး ။

           ဗုဒၶ၏ က်င့္စဥ္၌ ပုထုဇဥ္သတၱ၀ါတို႔သည္ သီလတရားကို အားထုတ္ျပီးမွ သမာဓိစခန္း ၊ ပညာ

စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္၏ ။ ဗုဒၶက်င့္စဥ္မွာ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မဂၢင္ရွစ္ပါး ျဖစ္၍ သမၼာဒိ႒ိ ၊

သမၼာသကၤပၸ ၊ သမၼာ၀ါယမ စသည္ျဖင့္ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ က်င့္အပ္ေသာ တရားမ်ားကို မဂၢင္ရွစ္-

ပါး ၌ ျပဆိုထား၏ ။ သမၼ၀ါစာ ၊ သမၼာကမၼႏၲ ၊ သမၼာအာဇီ၀ ( မွန္ေသာ ၀စီကံမႈ ၊ မွန္ေသာ ကာယကံ

အမႈ ၊ မွန္ေသာ အသက္ေမြးမႈ ) တို႔ကို မဂၢင္ရွစ္ပါး၌ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ အက်င့္သီလသည္ မဂ္

ဖိုလ္နိဗၺာန္ အတြက္ အေရးပါေသာ တရားျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွား၏ ။

                      အမွန္အားျဖင့္ သီလမဂၢင္ သံုးပါးကို က်င့္သံုးေသာအခါ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ျဖဴစင္၏ ။

ျမင့္ျမတ္၏ ။ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္သည္ႏွင့္အမွ် စိတ္၏ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမ်ား

ကင္းစင္၏ ။ ထိုအခါမွသာ မွန္ကန္ထက္ျမက္ေသာ ဥာဏ္ပညာ ျဖစ္ထြန္းျပီး အလုပ္မွန္ကို လုပ္နိုင္

၏ ။ အေျပာမွန္ကို ေျပာနိုင္၏ ။ အေတြးမွန္ကို ေတြးနိုင္၏ ။

              အကယ္၍ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ျဖဴစင္မႈကို သီလျဖင့္စျပီး သီလျဖင့္ အဆံုးမသတ္နိုင္ေသးလွ်င္

ထိုကိုယ္က်င့္သိကၡာ ျဖဴစင္မႈသည္ တကယ္တမ္း ခိုင္မာေသာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျဖဴစင္မႈ မဟုတ္

ေသးေပ ။ အမွန္အားျဖင့္ အရဟတၱမဂ္သည္ မဂၢင္ရွစ္ပါးတြင္ သီလမဂၢင္သံုးပါးတို႔က တစ္ျပိဳင္တည္း

တစ္ေပါင္းတည္း ယွဥ္ပါမွ အရဟတၱမဂ္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏ ။

            သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ တို႔သည္ အက်င့္သီလကို အေလးထား ဂရုမျပဳ

ဘဲ ၀ိပႆနာတရားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္လ်က္ ရွိၾက၏ ။ ၀ိပႆနာလုပ္ငန္း၏ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္

ေသာ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမႈအတြက္ စိတ္စင္ၾကယ္ရန္ လိုအပ္၍ စိတ္စင္ၾကယ္မႈ

( စိတၱ၀ိသုဒၶီ ) ကို အက်င့္သီလျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိမျပဳမိၾကေပ ။ သို႔ျဖစ္၍

၀ိပႆနာတရားကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ပါလ်က္ စိတ္ဓာတ္ ၊ စရိုက္ႏွင့္ အက်င့္သီလ

အရာ၌ ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္မႈ မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကာခဏ ေတြ႕ရွိရ၏ ။

               ၀ိပႆနာတရားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ အက်င့္သီလအရာ၌ သိသိသာသာ တိုးတက္လာေသာ

ေယာဂီမ်ား ရွိၾကပါ၏ ။ သို႔ရာတြင္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာနည္းပါး၍ မ်ားစြာေသာ လူတို႔အဖို႔မူ တရားအား

ထုတ္မႈသည္ စိတ္ဓာတ္စရိုက္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္နိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ေပ ။

           ဤသည္မွာ ၀ိပႆနာတရား၏ အျပစ္မဟုတ္ ၊ တရားအားထုတ္ပံုနည္းဟန္ လြဲမွားမႈေၾကာင့္

လည္း မဟုတ္ဘဲ ဆိုင္ရာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္၏ ခၽြတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရေပမည္ ။ ေယာဂီသည္

တရားအားမထုတ္မီက လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ေပလိမ့္မည္ ။ သို႔မဟုတ္

မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အမ်ဳိးအစား၌ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဘာမွ် မသိေသာသူ ျဖစ္ရေပမည္ ။

               ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ လူသတၱ၀ါတို႔အား စိတ္ဓာတ္ အႏုအရင့္ကိုၾကည့္၍ ေဟာေျပာ ဆံုးမ

ေတာ္မူေလ့ရွိေပရာ အက်င့္သီလဆိုင္ရာ ဗုဒၶၾသ၀ါဒ ၊ ဗုဒၶက်င့္စဥ္မ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္အမ်ဳိးအစားကို

လိုက္၍ ကြဲျပား ျခားနား ေပလိမ့္မည္ ။ မိမိ စိတ္ေန စရိုက္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဗုဒၶၾသ၀ါဒမ်ားကို ဂရု

မျပဳဘဲ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္စခန္းသို႔ ျဖတ္လမ္းက ေရာက္ရွိလိုပါက ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ပဲ အက်ဳိး

စီးပြား ဆုတ္ယုတ္မည္သာ ျဖစ္၏ ။

က်မ္းကိုး -

ဦးေရႊေအာင္   - အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း

ဦးေအးေမာင္  - စိတ္ပညာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား

ဦးဆန္းလြင္     - ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြယံုၾကည္ၾကတာက

 
...................................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား