Monday, September 28, 2009

ေသေဘးကို ေၾကာက္သူမ်ားအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္

                ေသေဘးကို ေၾကာက္သူမ်ားအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္

           ကမၻာေက်ာ္သိပၸံပညာရွင္ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာၾကီး ဆာဖရန္စစ္ေဘကြန္ ( Sir Francis Bacon )

က " ကေလးမ်ားသည္ အေမွာင္ထဲ သြားရမွာေၾကာက္သလို ၊လူၾကီးတို႔သည္လည္း ေသရမွာကို ေၾကာက္

ကုန္၏ " ဟုဆို၏ ။ ဤစကားသည္ အလြန္မွန္၏ ။

             လူတို႔သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသနည္း ဟု ေလ့လာ

စံုစမ္းရာ၌ အဓိက အေၾကာင္း သံုးခ်က္ ထြက္ေပၚလာ၏ ။

၁ ။ ေသခါနီးလူတို႔၏ ေ၀ဒနာခံစားမႈကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ မၾကံဳဖူး ၊ မခံစားဖူး၍ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ျခင္း

ျဖစ္သည္ ။

၂ ။ ေသသည္၏အျခားမဲ့၌ မိမိတို႔ေရာက္ရွိမည့္ တမလြန္ဘ၀ကို ၾကိဳတင္ မသိမျမင္နိုင္မႈေၾကာင့္ ထိတ္

လန္႔ေၾကာင့္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ ။

၃ ။ မိမိတို႔ ကြယ္လြန္ေသဆံုးေသာကာလ၌ က်န္ရစ္ကုန္ေသာ မိဘသားခ်င္း သားသမီး ၊ ခင္ပြန္း တို႔

မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္ပ်က္ေနထိုင္မည္ကို မေတြးေတာ ၊ မတြက္ခ်က္ ၊ မေမွ်ာ္လင့္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ပူပင္

ေသာက စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္ ။


                      အထက္ပါ သံုးခ်က္ကို ေျဖရွင္းပံုမွာ -၁ ။ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားႏွင့္ အသည္းအသန္ေရာဂါေ၀ဒနာ ဖိစီးေနသူမ်ားသည္

ေသခါနီး အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေသာ အခ်ိန္အခါ၌လည္းေကာင္း ၊ အေတာ္ၾကာျမင့္စြာ သတိလစ္

ေမ့ေျမာေနခဲ့ျပီး ေသရြာမွျပန္လာၾကေသာအခါ၌လည္းေကာင္း ေနာက္ဆံုး အသက္ထြက္ခါနီး ေ၀ဒနာ

သည္ အမ်ားထင္သလို စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသလို မဆိုးရြားေၾကာင္းကို သိပၸံပညာရွင္မ်ားက စနစ္

တက် လက္ေတြ႕ ေလ့လာ စံုစမ္း ေမးျမန္း၍ ျပဳစုထားေသာ သုေတသနစာေစာင္မ်ားစြာတို႔မွ သိရွိနိုင္

ပါသည္ ။ သို႔ျဖစ္၍ ေသျခင္းတရားသည္ ေၾကာက္စရာ ၊ လန္႔စရာ မဟုတ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ သိမွတ္သင့္

ေပသည္ ။

၂ ။ ေသသည္၏အျခားမဲ့၌ ေရာက္ရွိမည့္ ေရာက္ရွိမည့္ တမလြန္ဘ၀ကို ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း စိုးရိမ္

ေၾကာက္လန္႔ျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီး ပင္ျဖစ္သည္ ။ ကံ ( အလုပ္ ) ၏အေၾကာင္းအက်ဳိး နိယာမတရား

သည္ ဤကာလကို အုပ္စိုး ဖံုးလႊမ္းေနေၾကာင္းကို ရုပ္၀ါဒီ သိပၸံပညာရွင္တို႔ပင္လွ်င္ လက္ခံ ယံုၾကည္ၾက

သည္ ။ မေကာင္းမႈမ်ားကို ၾကံစည္ ေျပာဆိုျပဳလုပ္သူတို႔သည္ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါတြင္ မေကာင္း

က်ဳိးမ်ားကို ခံစားရရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေကာင္းမႈမ်ားကို ၾကံစည္ေျပာဆိုသူတို႔သည္ ေနာက္အခါမ်ား၌

ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ခံစားရေၾကာင္း ၊ ဤလူ႕ဘ၀ တြင္ပင္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားက မွန္ကန္ေၾကာင္း

သက္ေသခံလ်က္ရွိသည္ ။ ထိုနည္းတူ အဆိုပါ ကံအေၾကာင္း အက်ဳိးတရားသည္ ဤဘ၀ ကိုေက်ာ္လြန္

၍ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ ကိုလည္း လႊမ္းမိုး အုပ္စိုး ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းသည္ ဟူ၍ ယံုၾကည္ပါက မ်က္ေမွာက္

ကာလတြင္ ၾကံစည္ ၊ ေျပာဆို ၊ ျပဳလုပ္သမွ် ကိစၥအ၀၀ တို႔သည္ တမလြန္ဘ၀တြင္ ကုသိုလ္ ၊ အကုသိုလ္

အလိုက္ အက်ဳိးေပးလိမ့္မည္ ကိုလည္း စြဲစြဲျမဲျမဲ လက္ခံသင့္ေပသည္ ။ ကမၻာ့ဘာသာတရားၾကီး အားလံုး

တို႔ကလည္း ဤ၀ါဒကို အနည္းႏွင့္အမ်ား သြန္သင္ျပသ ဆံုးမၾကပါသည္ ။ သို႔ျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အျမဲ

တေစေဖာ္ျပပါ ကံသံုးပါးကို သတိ ၊ ၀ီရိယထား၍ အစစအရာရာ၌ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္

ပါက ေနာင္တမလြန္ဘ၀အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕စရာ အေၾကာင္း မရွိေတာ့ေပ ။

၃ ။ မိမိတို႔ ကြယ္လြန္ေသဆံုးျပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့မည့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားအတြက္ စိုး

ရိမ္ေၾကာင့္ၾက ၊ ပူပင္ေသာက ၊ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ျခင္းသည္ သဘာ၀ ၏ ျဖစ္စဥ္ ေလာကဓမၼကို သတိ

မမူဘဲ ေမ့ေလ်ာ့ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ ။ လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိတို႔ မွတ္မိေသာ အသက္အရြယ္က

စ၍ ယခုအခ်ိန္အခါအထိ ပညာေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားမွအစ အျခား

အေရးၾကီးကိစၥအ၀၀ တို႔တြင္ မည္သည့္ အၾကိမ္အခါကမွ် မိမိတို႔ ၾကံစည္အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့

သေလာက္ မျဖစ္ မေျမာက္ ၊ မေပါက္မေရာက္ သည္ကို ၀န္ခံၾကရေပမည္ ။ ယင္းကဲ့သို႔ မိမိ၏ စိတ္ႏွင့္

ကိုယ္ အစြဲျပဳ၍ ေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား၌ပင္ စိတ္တိုင္းက် ေအာင္ျမင္စြာ

မေဆာင္ရြက္နိုင္ပါက အျခားသူတို႔က စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ကို စြဲမွီ၍ ေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ မိမိက

မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ နိုင္ပါအံ့နည္း ။ ဤေလာကတြင္ မည္သည့္ ပစၥည္းဥစၥာ ျဖစ္ရပ္မ်ား

ကိုမဆို မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် မပိုင္ေၾကာင္း ၊ မဆိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ မိမိစိတ္တိုင္းက် မဖန္တီး

နိုင္ေၾကာင္း အျမဲတေစ ယံုၾကည္ သတိရ အပ္ေပသည္ ။ ကမၻာ့ဘာသာတရားၾကီးမ်ားကလည္း ဤ

နိယာမတရားကို " အနတၱလကၡဏာ " ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ " အက္မန္အတု၏လွည့္စားမႈ " ဟူ၍လည္း

ေကာင္း ၊ " အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္အရ " ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ " ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္

အရ " ဟူ၍လည္းေကာင္း သြန္သင္ျပသ ဆံုးမၾကေပသည္ ။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔ ကြယ္လြန္ ေသျပီးသည့္

ေနာက္ပိုင္း၌ က်န္ရစ္မည့္သူမ်ား၏ မျဖစ္ေသးေသာ ကိစၥမ်ား ၊ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ပူပင္ေသာက

ျဖစ္ေနမည့္အစား မိမိတို႔ႏွင့္အသက္ရွင္ေနစဥ္အခါတြင္းကပင္လွ်င္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ ပညာေရး

အိမ္ေထာင္ေရး ၊ စီးပြားေရး အဘက္ဘက္တို႔တြင္ ျပည့္စံု စိတ္ခ် နိုင္ေလာက္ေအာင္ ၾကိဳးစား၍ ပဲ့ျပင္

ဆံုးမ ၊ ျပဳျပင္ေစာင့္ေရွာက္ ၊ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲ  ထူေထာင္ေပးထားခဲ့သင့္ေပသည္ ။ ဤေလာက၀တၱရား

မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးေသာအခါ က်န္ရစ္မည့္သူမ်ားအေပၚ သံေယာဇဥ္ နည္းပါးလာျပီး ေသေဘး

ကို ပိုမို ရဲရင့္စြာ ရင္ဆိုင္နိုင္လာမည္ ျဖစ္သည္ ။


                 သို႔ရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာလွ်င္ ေသေဘးကို ေၾကာက္လန္႔သည့္

စိတ္ေရာဂါကို မေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ေသးပါ ။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အျမဲတေစ သတိထား၍ ကံသံုးပါးျဖင့္ ျပဳ

လုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားရွိေသးသည္ ။ ယင္းက်င့္၀တ္တို႔သည္ ထိုေၾကာက္စိတ္ကို အျမဲတေစ

ပုန္ကန္တြန္းလွန္ ျဖိဳဖ်က္ေနေသာေၾကာင့္ ရက္ ၊ လေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ ေလ့က်င့္ျပီးျဖစ္ပါက မိမိ

တို႔၏ ဓေလ့စရိုက္ျဖစ္လာျပီး ေသခါနီး အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈအတြက္ အေထာက္အကူမ်ား

စြာ ေပးမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္ ။

              စင္စစ္အားျဖင့္ ေသေဘးကို ေၾကာက္လန္႔ေသာသူမ်ားသာလွ်င္ မဟုတ္ ၊ လူတိုင္းပင္ အျမဲတေစ

ရႈမွတ္ေလ့က်င့္သင့္သည့္တရားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ ။

" ျဖစ္သမွ် ကိစၥရပ္မ်ားသည္ တစ္ေန႔ပ်က္ရမည္ ။ ေသျခင္းတရားကို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်

မလြန္ဆန္နိုင္ၾကေပ ။ သို႔ျဖစ္၍ ငါလည္းတစ္ေန႔ ေသရမည္ ။ သို႔ရာတြင္ အသက္ရွင္စဥ္ အခ်ိန္အခါ၌

အက်ဳိးရွိမည့္ ၊ အသံုးက်မည့္ ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အေၾကာင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ငါ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစား

ေဆာင္ရြက္မည္ ။ ေသျခင္းသည္ အထူးအဆန္း မဟုတ္ ။ စိုးရိမ္စရာ မဟုတ္ ။ ေၾကာက္လန္႔စရာ မဟုတ္ "

" ငါသည္ ဤေလာကတြင္ မည္သည့္ပစၥည္း ၊ မည္သည့္ကိစၥ ၊ မည္သူ႔ကိုမွ် အျမဲတေစ မပိုင္ ၊ မဆိုင္ ၊

မနိုင္ပါ ။ အခြင့္အခါရစဥ္ ေခတၱခဏမွ်သာလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္ ထိန္းသိမ္း ၊ အုပ္စိုး အသံုးျပဳခြင့္ ရွိသည္ ။

သို႔ျဖစ္၍ ငါ့ဆႏၵ ၊ ငါ၏ၾသဇာ ၊ ငါ၏ကိစၥ ၊ ငါ၏ပစၥည္းဥစၥာ တို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးပင္ ျဖစ္သည္ ။ ယင္းတို႔

အေပၚ၌ ငါ၏ သံေယာဇဥ္တြယ္မႈ မရွိခဲ့လွ်င္ ငါ့မွာ ေၾကာက္စရာ ၊ စိုးရိမ္စရာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြား

မည္ " 

" လူတိုင္း ၊ ကိစၥတိုင္း ၊ ျဖစ္ရပ္တိုင္း တို႔တြင္ ယခင္ကျပဳခဲ့ေသာ အေၾကာင္းတရား ေပၚတို႔တြင္ တည္၍

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္ ၾကသည္ ။ အသင့္အတင့္ ၊ အထိုက္အေလ်ာက္ သာလွ်င္ ငါတို႔ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္း

၍ရသည္ ။ သို႔ျဖစ္၍ ယခင္က ျပဳခဲ့ျပီးေသာ ကိစၥမ်ားကို ယခုအခါက်မွ ျပဳျပင္၍ မရေတာ့ေၾကာင္းကို သိ

ပါလ်က္ အေၾကာင္းမတန္ စိတ္စြဲလမ္းေနျခင္းသည္ ငါ၏ စိုးရိမ္စိတ္ ၊ ေၾကာက္စိတ္ ကို အားေပးေနျခင္း

သာ ျဖစ္သည္ ။ ငါမေသခင္အခ်ိန္  အခြင့္အခါရွိေနစဥ္ ေျပာစရာ ၊ လွဴစရာ ၊ ျပဳျပင္စရာ ၊ ေဆာင္ရြက္

စရာေတြ တတ္နိုင္သေလာက္ ျပီးစီးေအာင္ စီစဥ္ရမည္ ။ ငါ၏ စြဲလမ္းမႈေပ်ာက္ကင္းလွ်င္ စိုးရိမ္မႈလည္း

ကုန္သြားမည္ ။ ေၾကာက္စိတ္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ။ "


" ေရာဂါကင္း၍ အသက္ရွည္ျခင္းကို ေကာင္းစြာသိေသာ အခ်ဳိ႕ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ ေဆးဆရာ ၊

သမားေတာ္ၾကီးမ်ားတို႔သည္လည္း သက္တမ္းမျပည့္မီ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ ႏွင့္ ေသဆံုးၾကေသးသည္ ။

လူမမည္ ေမြးခါစ အရြယ္မွစ၍ အသက္ ၁၀ ၊ ၂၀ ၊ ၃၀ အစရွိသည္ျဖင့္ က်ားမ , မေရြး ေသဆံုးၾကသူမ်ား

ႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ ငါသည္ အလြန္ပင္ ကံေကာင္း၏ ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမတ္အစြန္း ရခဲ့သည္ ။ ေနာက္

တစ္ရက္ ၊ ေနာက္တစ္လ ၊ ေနာက္တစ္ႏွစ္ အတြက္ ငါမစဥ္းစား ၊ မၾကံစည္ ၊ မတြက္ခ်က္ေတာ့ျပီ ။ ငါ

သည္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ ၾကည့္၍သာ ေနေတာ့မည္ ။ ယေန႔ နံနက္မွ ညေန၀င္ မိုးခ်ဳပ္သည္အထိ ငါ

သည္ ေလာကီ ၊ ေလာကုတၱရာ ကိစၥမ်ားကို ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္မည္ ။ ဆင္းရဲသူမ်ားကို မ , စမည္ ။

မက်န္းမာသူမ်ားကို ျပဳစုမည္ ။ အားနည္းသူမ်ားကို ကူညီမည္ ။ အျခားသူမ်ား၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ

သက္သာမႈအတြက္ လုပ္ကိုင္မည္ ။ ဤ ပရဟိတကုသိုလ္ေကာင္းမႈ တို႔သည္ ေနာင္အခါ ၊ ေနာက္ဘ၀

မ်ား၌ တူညီေသာ အက်ဳိးေပးလိမ့္မည္ ဟု ငါယံုၾကည္သည္ ။ ငါသည္ ဘ၀ကူးေကာင္းမည္ျဖစ္၍ ေသရ

မည္ကို စိုးရိမ္စရာ ၊ ေၾကာက္စရာ အေၾကာင္း မရွိေပ ။ "

" ငါရိုေသေလးျမတ္စြာဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေနေသာ ဘာသာတရားသည္ ငါ့အား ေကာင္းေသာ ဘံုဘ၀

အေျခအေနမ်ားကို ေရာက္ရွိေစရန္ ဆံုးမပဲ့ျပင္ သြန္သင္ျပသေနေၾကာင္းကို ငါအၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ကိုး

စားသည္ ။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုတရားေတာ္ ၊ ဓမၼလမ္းစဥ္မ်ားကို ငါလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ပါက ငါ၏ တမလြန္

ဘ၀အတြက္ စိုးရိမ္စရာ မရွိျပီ ၊ ေၾကာက္စရာ မရွိျပီ ၊ ေသျခင္းတရားကို ငါ ရင္ဆိုင္ရဲျပီ ။ "


                ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပႆနာကို ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းခ်က္သည္ အျခားသူတို႔အတြက္လည္း

မွန္ကန္လိမ့္မည္ ဟူ၍ မဆိုနိုင္ပါ ။ ျပည့္စံုမွလည္း ျပည့္စံုေပမည္ ။ ယခုတင္ျပထားေသာ အေျဖမ်ားထက္

ေကာင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရွိေကာင္းရွိေပလိမ့္မည္ ။


က်မ္းကိုး --

ဦးေအးေမာင္ ၊ ဦး၀င္းေမာင္ - ေသသည္၏အျခားမဲ့၌ 


............................................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြ....ေျပာစရာရွိလာျပီလား